Udskiftning

Udskiftning - Få Tilbud Gratis

Håndværkere i Danmark

Udskiftning sådan gør du – Udskiftning vejledning – Udskiftning – Priser og Kvalitet – Udskiftning Tilbud - Metode - Tilbud - Projekt

 

 

§ 1. Formålet med loven

Denne lov vil sikre, at arbejdstagerne modtager årlige udskiftningog feriepenge.

§ 2. Hvem Loven gælder

(1) (Medarbejder)

Enhver, der udfører arbejde i tjeneste hos en anden (ansatte) har ret til udskiftningefter denne lov.

(2) (Ansatte på skibe)

For medarbejdere på skibe eller grupper af disse etablerer konge i forordninger de nærmere regler er nødvendige på grund af de forhold i shipping. Regler kan fravige reglerne i loven, men ikke § 5 nr. 1, 2, 3 og 4, første afsnit, vedrørende længde og § 10 nr. 2 og 3 i de procentsatser for feriepenge.

(3) (Svalbard)

Kongen kan ved regler foreskriver, at loven eller dele heraf finder anvendelse på Svalbard. Regler kan afvige fra bestemmelserne i denne lov.

(4) (Lige ordninger)

Ministeriet kan beslutte, at loven eller visse af dens bestemmelser ikke finder anvendelse på grupper af ansatte ved forordning, kollektiv overenskomst eller på anden måde sikret en udskiftningordning for en samlet vurdering mindst lige så fordelagtig som ordningen efter denne lov.

(5) (Fiskere)

Udskiftningfor fiskere reguleret ved lov 16 Juni 1972 nr. 43.

(6) (Sendt ansatte)

Ministeriet udsteder forordninger om anvendelsen af udstationerede medarbejdere, se. Arbejdsmiljøloven § 1-7.

0Ændret ved lov 17 juni de 2005 Nej .. 62 (ikr. 1 jan 2006 meter. Res. 17 Jun 2005 Nej .. 609), 5 dec 2008 Ingen. 82 (ikr. 1 januar 2009 meter. Res. 5 Dec 2008 nr. 1284) .

§ 3. Loven uforanderlighed

Loven kan ikke fraviges til skade for arbejdstageren, medmindre det udtrykkeligt fremgår af loven, at en bestemmelse kan fraviges ved aftale. Aftale afviger fra loven til skade for arbejdstageren skal ske skriftligt kan påberåbes af arbejdsgiveren.

Arbejdsgivere, der er bundet af en kollektiv overenskomst bestemmelse, der afviger fra loven, kan anvende den til alle medarbejdere, der udfører arbejde af den slags aftale, forudsat et flertal af dem er bundet af aftalen.

§ 4. Qualifying år og ferie

Ferieåret følger kalenderåret. Optjeningsåret til feriepenge er det foregående kalenderår.

KAPITEL II. Holiday fritid.

 

§ 5. længde af ferie

(1) (Almindelig udskiftningfritid)

Arbejdsgivere har pligt til at sikre, at en medarbejder har udskiftningpå 25 arbejdsdage hvert ferieår. Medarbejderen er forpligtet til at tage udskiftningtid hvert år, jf dog dette stykke nr. 5, § 7 nr. 3, første afsnit, og § 9, nr. 1 og 2. Som arbejdsdage tælles alle dage, der ikke søndage eller lovbestemt kirke eller helligdage. Arbejdsdage udskiftningsom efter lukketid ordningen stadig vil være fridage for medarbejderen, der anses for helligdage og fratrækkes dages tal i den første sætning, og nr. 2 og 3.

(2) (Ekstra udskiftningfor arbejdstagere over 60 år)

En medarbejder, der fylder 60 i ferieåret skal gives ekstra udskiftning6 arbejdsdage. Ekstra udskiftninger delt, medarbejderen kan kun kræve så mange arbejder som han normalt inden for en uge.

(3) (varighed beskæftigelsen i ferieåret)

En medarbejder, der senest den 30. september i et ferieår, har ret til fuld ferie, men jf § 7 nr. 1. En person ansat af denne tid, har ret til udskiftningpå 6 hverdage.

En medarbejder kan kun kræve udskiftningi henhold til foregående stykke, i det omfang det er fastslået, at fuld udskiftningikke allerede fra anden arbejdsgiver tidligere på ferieår.

(4) (Ekstra Leisure på søndag eller skifteholdsarbejde, uregelmæssige arbejdstider, etc.)

Medarbejdere, der arbejder om søndagen kan kræve tid enten på søndag umiddelbart før ferien, eller om søndagen umiddelbart efter. Dette gælder dog kun, når en periode med ferie, herunder mindst seks arbejdsdage.

Medarbejderne kan hævde, at tiden fra slutningen af arbejde, før ferien til arbejdet efter ferien udgør mindst 16 timer i tillæg til udskiftningtid i henhold til ovennævnte bestemmelser. Dette gælder dog kun, når en periode med udskiftningomfatter mindst 18 arbejdsdage.

(5) (medarbejder uden fuld periodisering)

En medarbejder kan kræve helligdage vedtager i henhold til ovennævnte bestemmelser, uanset påløbne feriepenge. En medarbejder kan modsætte afvikling af udskiftningog eventuelle yderligere tid i det omfang, at feriepengene ikke dækker underskud løn under udskiftningfravær. Hvis en virksomhed ophører operationer helt eller delvist i forbindelse med helligdage, har du stadig alle medarbejdere, der berøres af lukningen beordret til at tage udskiftningog eventuelle ekstra tid ud for den samme længde.

(6) (Afgang)

Stk. 4 sekunder afsnit kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

0Ændret ved lov 5 Dec 2008 nr. 82 (ikr. 1 januar, 2009 i henhold til. Res. 5 Dec 2008 nr. 1284).

§ 6. Fastsættelse ferie, ændring og udskiftning

(1) (Hvem bestemmer ferie)

Arbejdsgiveren skal i god tid inden ferien for at diskutere fastsættelsen af udskiftningog etablering af udskiftninglister med hver enkelt medarbejder eller dennes repræsentant. Aftalen er ikke nået, at arbejdsgiveren fikserer udskiftninginden for de grænser, som §§ 7-9.

Medarbejdere over 60 år beslutter sig selv, når at tage ekstra ferie, medmindre andet aftales. Ekstra helligdage kan tages sammen eller med en eller flere dage ad gangen.

(2) (Meddelelse)

Medarbejderen har ret til at blive underrettet af de udskiftningdatoer faste så tidligt som muligt og senest 2 måneder før ferien begynder, medmindre særlige grunde til det modsatte.

Medarbejdere over 60 år skal give arbejdsgiveren mindst 2 ugers varsel, før du tager ekstra ferie.

(3) (Ændring af fast ferie, kompensation, etc.)

Tiden for ferieperioden, at medarbejderen er anmeldt, kan ændres af arbejdsgiveren, hvis det er nødvendigt på grund af uforudsete begivenheder. En sådan ændring kan kun foretages, når afviklingen af den fastsatte udskiftningpå grund af uforudsete begivenheder vil skabe betydelige driftsmæssige problemer, og manglende evne til at levere stedfortræder.

Arbejdsgiveren skal tage sagen op for at ændre arbejdstageren. En medarbejder har ret til at blive bistået af en repræsentant på diskussionen. Under drøftelserne medarbejderen er forpligtet til at give oplysninger om yderligere udgifter, som han vil kræve erstatning.

En medarbejder kan kræve erstatning for dokumenterede udgifter i forbindelse en reorganisering af ferie. Merudgifter som medarbejderen ikke har givet oplysninger om diskussionen kan kun kræves i det omfang, de synes at være naturlige konsekvenser af ændringen.

Ovennævnte bestemmelser gælder ikke i tilfælde, hvor udskiftningændres efter §§ 8 og 9.

(4) (Afgang)

Bestemmelserne i dette afsnit kan fraviges ved en kollektiv overenskomst eller anden aftale.

§ 7. Tiden til ferie

(1) (Main ferie)

Ansatte kan kræve, at den vigtigste ferie, bestående af 18 arbejdsdage, der er fastsat i de vigtigste udskiftningperioden 1. juni den 30. september. Dette gælder ikke for en medarbejder, der slutter sig til efter den 15. august i det ferieår. Udskiftninger indstillet på det tidspunkt, juni 1 - September 30, og udskudt i henhold til § 9, ikke likvideret på et senere tidspunkt i denne periode. Medarbejdere, der har ophørte barselsorlov med forældreydelse under den nationale lov om forsikring §§ 14-1 til 14-15, i hele den vigtigste ferieperioden, kan modsætte sig at likvidere vigtigste udskiftningi ferieåret.

(2) (Resterende ferie)

En medarbejder kan kræve den resterende udskiftning(7 hverdage) sammen inden for ferieåret.

(3) (Advance Holiday og overførsel af feriedage)

Det kan være indgået en skriftlig aftale om afvikling af forskud udskiftningpå op til 12 hverdage og overførsel af op til 12 arbejdsdage til det følgende ferieår. Kan ikke aftales Advance Udskiftningog overførsel af udskiftningud af dette.

Udskiftningi strid med loven eller på grund af de omstændigheder, der er nævnt i § 9, nr. 1 og 2, ikke likvideret ved ferieåret skal overføres til det følgende ferieår. Hvis mangler feriesæsonen grund til arbejdsgiveren medarbejderen ud over overførsel kræve erstatning i henhold til § 14.

(4) (Afgang)

Bestemmelserne i dette afsnit, hvis de dage af udskiftningi udskiftningår kan fraviges ved en kollektiv overenskomst eller anden aftale.

0Ændret ved lov 22:e Januar 1993 Nej .. 25 28 Feb 1997 nr. 19 (ikr. 1 maj 1997), 5 dec 2008 Ingen. 82 (ikr. 1 januar 2009 meter. Res. 5 Dec 2008 nr. 1284), 20 juni 2014 Ingen .. 25 (ikr. 1 juli 2014).

§ 8. Tage udskiftningi opsigelsesperioden

(1) (Opsigelse fra arbejdsgiver)

En arbejdsgiver må ikke uden medarbejderens samtykke fix helligdage til opsigelsesvarsler for opsigelse fra arbejdsgiveren, medmindre opsigelsesvarslet er 3 måneder eller længere. En medarbejder kan modsætte en tidligere fastsat udskiftningi denne periode forud for pensionering

(2) (Opsigelse fra medarbejder)

På de vilkår, der er fastsat i §§ 6 og 7 maj stedet alt og taget i tide til medarbejder opsigelse.

(3) (Ændring datoerne fast ferie)

Den datoer fast udskiftningkan ikke uden den ansattes samtykke til at ændre på grund af afskedigelse, medmindre betingelserne i § 6 nr. 3 er opfyldt.

(4) (Ret til at kræve udskiftningtilføjet varsel)

Medarbejderne kan kræve sin ferie, før meddelelsen udløber, hvis der efter denne dato er ikke tid til at tage deres udskiftningi hovedferien eller ferieår, § 7 nr. 1 og 2. En medarbejder, der fratræder sin stilling efter den 15. august kan stadig ikke kræver udskiftningtilføjet til tiden før 30 september.

(5) (Afgang)

Bestemmelserne i dette afsnit, kan ikke fraviges ved aftale til skade for arbejdstageren, før opsigelsen opstod.

§ 9. Tage udskiftningunder sygdom, orlov, arbejdskonflikter mv

(1) (Tager udskiftningunder sygefravær, etc.)

En medarbejder, der er helt uarbejdsdygtig før ferien, kan kræve, at ferien udskudt til senere i ferieåret. Kravet skal dokumenteres ved en lægeerklæring og indsendes senest den sidste arbejdsdag medarbejderen ville have før ferien.

Medarbejdere, der er blevet fuldstændig uarbejdsdygtig i ferien, kan kræve, at et tilsvarende antal arbejdsdage 'udskiftningudskudt og givet som en ny udskiftningsenere i ferieåret. Kravet skal dokumenteres ved en lægeerklæring og indsendes uden ugrundet ophold, efter at arbejdet genoptages.

(2) (Tager udskiftningunder barselsorlov, etc.)

En arbejdsgiver må ikke uden medarbejderens samtykke fix helligdage til barselsorloven, når de modtager forældreydelser under den nationale lov om forsikring §§ 14-1 til 14-15. Det samme gælder under orlov, at fædre og andre pårørende har i forbindelse med barsel i henhold til første arbejdsmiljøloven § 12-3 stykke.

Medarbejderen har ret til at likvidere lovbestemt udskiftningunder orloven periode, hvor de modtager forældreydelser i henhold til lov National Insurance §§ 14-9 og 14-16.

Faller forlade som nævnt i første afsnit med en tidligere fastsat ferie, kan medarbejderen kræve udsættelse af de arbejdsdage ferie, som er blevet dækket af orloven.

På de vilkår, der er fastsat i §§ 6 og 7 arbejdsgiver kan føje udskiftningtil det tidspunkt, hvor en medarbejder har udvidet forældreorlov efter arbejdsmiljøloven § 12-5.

(3) (Udskiftningunder værnepligt og andre obligatoriske)

En arbejdsgiver må ikke uden medarbejderens samtykke fix helligdage til perioder ansat foretage tvungen tjeneste i National Guard, Civilforsvaret eller genopfriskningskurser i de væbnede styrker.

Hvis tvungen tjeneste som nævnt i første afsnit med en tidligere fastsat ferie, kan medarbejderen kræve udsættelse af de arbejdsdage ferie, hvor en sådan tjeneste.

På de vilkår, der er fastsat i §§ 6 og 7, kan arbejdsgiverne tilføje udskiftningtid til endnu et år periode, hvor medarbejderen udfører værnepligt i de væbnede styrker i overensstemmelse med lovgivningen i jul 17, 1953 Ingen .. 29 om værnepligt.

(4) (Udskiftningunder faglige aktioner)

Under lovlig faglige aktioner (strejke eller lockout) kan resort fast og krævede likvideret i overensstemmelse med reglerne i §§ 6 og 7. Arbejdsgiveren kan ikke ændre datoerne fast udskiftningpå grund af en lovlig arbejdskonflikt. Hvis en arbejdsgiver ikke betaler feriepenge i henhold til § 11 nr. 4, er den faste ferien ikke som afbrydes under fraværet.

(5) (Afgang)

Bestemmelserne i nr. 1, 2 og 3 kan ikke være til skade for arbejdstageren fraviges ved kollektiv overenskomst eller anden aftale på forhånd. Bestemmelserne i stk. 4, kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

0Ændret ved lov 22:e Januar 1993 Nej .. 25 11 juni, 1993 nr. 71 (ikr. 1 jul 1994), 17 jan 1997 Nej .. 12 28 Februar 1997 nr. 19 (ikr. 1 Maj 1997) 17. juni 2005 Antal 62 (ikr. 1 januar 2006 meter. Res. 17 Juni 2005 Nej .. 609), 5 dec 2008 Ingen. 82 (ikr. 1 januar 2009 meter. res. 5 Dec 2008 nr. 1284), 20 juni 2014 Nej .. 25 ( ikr. 1 juli 2014).

Kapitel III. Feriepenge.

 

§ 10. Beregning af feriepenge

(1) (feriepenge basis)

Feriepenge fra arbejdsgiveren beregnes på grundlag af lønnen, der blev udbetalt i det pågældende år. Som vederlag for arbejde ikke tælles betalinger vedrørende godtgørelse af udgifter til indehaveren, kost, logi o l.

Følgende fordele er ikke inkluderet i feriepenge:

a)feriepenge efter denne lov, der blev betalt i det pågældende år,

b)andel af nettoudbyttet,

c)regelmæssige betalinger tjent og betalt uanset fravær på udskiftningeller

d)værdien af varer, tjenester eller andre ydelser, der ikke er monetære ydelser. Værdien af hel eller delvis omkostninger modtaget som en del af betalingen for arbejde bør dog medtages i feriepenge.

Feriepenge grundlag skal angive samling bestået medarbejderen ved skatteforvaltningsloven § 6-17 nr. 3.

(2) (Almindelig procent)

Medarbejderne har ret til feriepenge fra din arbejdsgiver med 10,2 procent af feriepenge (jf nr. 1).

(3) (Højere sats for medarbejdere over 60 år)

For arbejdstagere over 60 år med en ekstra udskiftningefter § 5. 2 sats stiger med 2,3 procentpoint.

Feriepenge efter stk ydes ikke for den del af feriepenge, der overstiger 6 gange grundbeløbet. Beregningen tælles ved grundbeløbet, der anvendte den 31. december i det pågældende år. Fratræder medarbejder i optjeningsåret, skal det medregnes i basen, der anvendes på tidspunktet for pensioneringen.

(4) (Qualifying til feriepenge under sygdom, barselsorlov, etc.).

Som Løn i henhold. 1 også omfatte sygedagpenge betalt af en arbejdsgiver til arbejdsgiver perioder. Det samme gælder plejeydelser i op til 10 dage, som er betalt af arbejdsgiveren ved børnenes sygdom, ref. Insurance Act kapitel 9.

Forsikring betaler feriepenge:

a)sygedagpenge af National Insurance Scheme betalt op til 48 dage i hvert optjeningsår, ref. Insurance Act § 8-33. Udover at betale forsikring udskiftningbetale sygedagpenge som arbejdsgiver er refunderet af forsikring for medarbejdere, der er undtaget fra reglerne om arbejdsgiver periode under National Insurance Act § 8-20 eller pleje fordele på børns sygdom ud over 10 dage efter lovens Insurance § 9-8, ref. § 9.9. Forsikring betaler feriepenge i op til 12 uger (60 sygdom benefit dage) træning godtgørelse og plejetilskud syge børn efter lov National Insurance § 9-17

b)barseldagpenge for arbejdstagere i op til 64 dage af dagpengeperioden jf Insurance Act § 14-4.

c)forældreydelser til arbejdstagere med henblik op til 12 uger ved den fulde sats eller i op til 15 uger med 80 procent af den fulde sats ref. Insurance Act § 14-8.

(5) (Qualifying til feriepenge under militær og civil værnepligt)

Medarbejdere, der har arbejdet i mindst tre måneder med en arbejdsgiver er berettiget til feriepenge i under ubetalt fravær på grund af:

a)obligatoriske militærtjeneste i overensstemmelse med lovgivningen i 17 Jul 1953 Nej .. 29 om militærtjeneste,

b)tvungen tjeneste i Civilforsvaret eller hjemmeværnet

op til tre måneder hver kvalificerende.

Feriepenge beregnes på grundlag af sygedagpenge grundlag medarbejderen er under loven National Insurance §§ 8-28 til 8-30 dagen orloven begynder.

En medarbejder, der ikke har arbejdet i branchen i fravær kan ikke kræve feriepenge efter stk medmindre standard skyldes arbejdsgiverens varsel eller sundhedsmæssige forhold.

(6) (Afgang)

Bestemmelserne i dette afsnit om beregning af feriepenge fra arbejdsgiverne kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

0Ændret ved lov 15 juni 1990 nr. 34, 9 Dec 1994 nr. 65 (ikr. 9 Dec 1994 ændringen i afsnit. 4 undersektion b og c, 1. januar 1995 for ændringen i afsnit. 4, første afsnit og andet afsnit en ), 28 Februar, 1997 nr. 19 (ikr. 1 maj 1997), 19 Dec 1997 Nej .. 99 (ikr. 1 Januar 1998 og April 1, 1998) af 18. juni 1998 nr. 38 (ikr. oktober 1, 1998 i overensstemmelse. res. 18 juni, 1998 nr. 578), 18 dec 1998. 86 Juni 20, 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli, 2003 meter. Res. 20 jun 2003 nr. 712), 21 April, 2006 Nej .. 10 (ikr. 1 januar 2007 meter. Res. 21 April 2006 Nej .. 428), 5 dec 2008 Ingen. 82 (ikr. 1 januar, 2009 meter. res. 5 Dec 2008 nr. 1284), 20 jun 2014 Nej .. 25 (ikr. 1 juli, 2014) 22. juni 2012 Ingen. 43 (ikr. 1 januar, 2015 meter. Res. 26 September 2014 nr. 1220).

§ 11. Udbetaling af feriepenge

(1) (Generelle bestemmelser)

Feriepenge optjent med arbejdsgiveren den foregående kvalifikationen betales på den sidste almindelige lønningsdag før ferien. En medarbejder kan dog kræve, at feriepengene mindst 1 uge før ferien.

Delt udskiftningbliver feriepenge tildelt i overensstemmelse hermed. Sådan feriepenge overstiger lønnen for normale arbejdstid ferie, kan stadig blive betalt i forbindelse med hovedferien eller med løn for juni.

(2) (Feriepenge til udskiftningikke taget)

Hvis ferietid overføres til et efterfølgende ferieår, betalt feriepenge for den overførte del, når ferien er taget, jf afsnit. 1..

(3) (Betalinger på opsigelse)

Hvis beskæftigelse ophører, betale alle påløbne udskiftningbetales på den sidste almindelige lønningsdag før pensionering. Den del af feriepenge, der ikke kan opgøres på dette tidspunkt, kan udbetales i forbindelse med den endelige løn afregning.

I udbetaling fradrag kan foretages med et beløb svarende til 1,4 procent af grundlaget udskiftninggodtgørelse optjent af den pågældende vare i forkortet kvalificerende 1. maj arbejdsgiver til 31. december 1988.

(4) (Betalinger på faglige aktioner)

Fravær af en medarbejder i forbindelse med en lovlig arbejdskonflikt (strejke eller lockout) ikke betale told i henhold til stk. 3 ovenfor.

En medarbejder, der har opsagt i forbindelse med lovlig faglige aktioner, modtager feriepenge til ferien allerede etableret, eller som senere fastlagt i overensstemmelse med stk. 1..

(5) (Betaling ved døden)

Hvis en medarbejder dør, alle påløbne feriepenge udbetalt til boet sammen med den endelige løn afregning.

§ 11 nr. 3, andet afsnit finder tilsvarende anvendelse.

(6) (Betaling fra hæfter solidarisk for den generelle anvendelse lov, lov om arbejdsmiljø og tjenestemandsloven)

Hvor hæfter solidarisk hovedstol betaler vederlag til medarbejderen i henhold til lov om almene § 13 betalt feriepenge af arbejdskraft kompensation samtidig. Det samme gælder, når hæfter solidarisk lejer betaler vederlag for lejede arbejdere under arbejdsmiljøloven § 14-12 c og Serviceloven § 3D.

(7) (Payment Method, træk i feriepenge etc.)

Betaling procedure, retten til at foretage fradrag i feriepenge og forpligtelsen til at give oplysninger om, hvordan feriepenge beregnes reguleres af arbejdsmiljøloven § 14-15.

(8) (Betaling af forsikring)

Feriepenge forsikringsydelser i henhold til § 10, stk. 4 stk udbetales uden hensyn til reglerne i front i anden halvdel af maj i året efter optjeningsåret, ref. Insurance Act § 22-10 femte afsnit.

(9) (Afgang)

Reglerne. 1-5 kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

0Ændret ved lov 28 Februar 1997 nr. 19 (ikr. 1 Maj 1997), den 17. juni 2005 Antal 62 (ikr. 1 jan 2006 meter. Res. 17 Juni, 2005 Nej .. 609), 5 dec 2008 Ingen. 82 (ikr. 1 jan 2009 meter. res. 5 Dec 2008 nr. 1284), den 19. juni 2009 Ingen .. 42 (ikr. 1 januar 2010 meter. Res. 19 juni 2009 nr. 841), den 22. juni 2012 Ingen .. 33 (ikr. 1 juli 2013 meter. Res. 22 juni 2012 nr. 607), 20 Juni 2014 Nej .. 25 (ikr. 1 Jul 2014).

KAPITEL IV. Forskellige bestemmelser.

 

§ 12. Virksomheden ændrer sin egen

Ændringer i ejerforhold (ejer eller forpagter), at den nye indehaver i den tidligere indehaver pligt give helligdage og betale feriepenge efter denne lov. Feriepenge optjent i den tidligere ejer stadig kan hævdes.

§ 13. Vejledning

Arbejdstilsynet giver vejledning om, hvilken lov her.

§ 14. Erstatning

Hvis arbejdsgiveren eller nogen, der handler på hans vegne forsætligt eller uagtsomt undlader at sikre, at en medarbejder har udskiftningog feriepenge i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale erstatning.

Erstatningen skal dække de finansielle tab og rimelig kompensation for velfærd. Det ansvar kan afbødes, hvis grund af skade eller andre forhold er rimeligt for medarbejderen helt eller delvist tab på sig selv.

§ 15. Adgang til kongen for at etablere længere ferie

Kongen kan beslutte at indføre rettigheder til udskiftningop til 5 hverdage længere end ferien i henhold til § 5. Hver stigning skal være berettiget på grundlag af en vurdering af landets samlede økonomiske situation. Den generelle procentdel for feriepenge skal være 10.6, når en beslutning den 26. hverdage udskiftningorlov er taget, og for beslutninger om udskiftningi 27, 28, 29 og 30 arbejdsdage henholdsvis 11,0, 11,4, 11,8 og 12,3 .

§ 16. Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Overgangsreglerne i § 17 alligevel træder i kraft 1 Maj 1988.

§ 17. Overgangsbestemmelser

- - -

(4) (Gyldighed af tidligere afgørelser)

Afgørelser truffet i medfør af den gamle lov § 1 stk gælder i forhold til den nye lov, indtil ministeriet træffer anden afgørelse.

🔗

§ 18. Ophævelse og ændring af andre love

 

 

udskiftning, frontrude udskiftning, oliefyr udskiftning

forrude udskiftning pris, forrude skift, forrude udskiftning, skift forrude, forrude reparation, skifte forrude

vinduer tilbud

forrude udskiftning pris

forrude skift

frontrude udskiftning

forrude udskiftning

tilbud udskiftning

forrude reparation

termoruder tilbud

nye termoruder

skifte forrude

KONTO

oliefyr udskiftning

udskiftning af tandrem

udskiftning af forrude

udskiftning af vinduer

udskiftning af toilet

landvinding

udskiftning af kobling

udskiftning af bremseklodser

udskiftning af blækpatroner epson

Udskiftning - Wikipedia, den frie encyklopædi

Udskiftning. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi. Gå til: navigation , søg. Udskiftning henviser til flere ting: Udskiftningen – vedrørende Landboreformen ... Read More »

udskiftning glas | Sammenlign priser på udskiftning …

www.kelkoo.dk/ss-udskiftning-glas.html

Shop efter udskiftning glas på Kelkoo. Sammenlign et stort udvalg af udskiftning glas tilbud og produkter fra vores forskellige butikker og læs anmeldelser for at ...

Udskiftning af termoruder | Zederkop

www.zederkop.dk/udskifting-af-termoruder

Udskiftning af ældre ruder til energirigtige termoruder er den bedste investering, du kan foretage. Du sparer penge på varmeregningen fra første dag.

Udskiftning af toilet - Tilbud

cnblikogvvs.dk/tilbud

Udskiftning af toilet. Vi har i øjeblikket tilbud på udskiftning af Ifø Sign standardkloset 6860 med skjult S-lås i hvid. Med 3/6 l, Kombinationskloset, incl ...

Tilbud - Glarmester Nordsjælland, Gribskov - …

www.gih.dk/tilbud.aspx

Få et uforbindende tilbud på den type opgave du skal have udført: Udskiftning af termoruder til energiruder. Udskiftning af butiksruder.

Udskiftning af Vinduer? Eller reperation af vinduer? Få ...

www.henttilbud.dk/toemrer/udskiftningafvinduer

Vi giver dig op til 2 forskellige tilbud og priser på udskiftning af dine vinduer. Beskriv din opgave i dag og modtag inden for 48timer gratis op til 2 tilbud.

Udendørs vandhane frostfri se pris for udskiftning

www.vesivvs.dk/frostfri-vandhane.htm

Se her et tilbud på udskiftning af udendørs vandhane frostfri. Prisen for en udskiftning af udendørshane fra Frese er 1600 Kr. Montering af udedørs vandhane ...

Nyt Toilet - Billigt toilet monteret - Udskiftning af ...

www.vesivvs.dk/sanitet.htm

Nyt Toilet. Køb dit nye toilet billigt her. Udskiftning af toilet se prisen her. Nyt toilet billige priser for montering af toilet. Se pris på udskiftning af toiletter.

Tilbud ønskes på udskiftning af termoruder til ...

www.glarmestertilbud.dk/vis_opgave.php?id=44369

Tilbud ønskes på udskiftning af termoruder til energiruder. Tilbud ønskes på udskiftning af termoruder til energiruder. I alle tilfælde skal tilbud omfatte ruder ...

Udskiftning af vinduer - Skarpt tilbud på udskiftning …

udskiftningafvinduer.dk

Pris På Udskiftning Af Rude

Stjerneudskiftning

Udskiftning Af Bilrude

Udskiftning Af Knæ

Udskiftning Af Tandrem Pris

Udskiftning Af Glas På iPad

Udskiftning Af Radiatortermostat

Mangler du et godt, gratis tilbud på udskiftning af vinduer? Udskiftning af vinduer er en miljørigtig og billig vej til at spare mange tusinde kroner på ...

Tilbud på låsesmed | Udskift låse billigt | Udskiftning ...

znet.dk/et-godt-tilbud-paa-en-laasesmed-og-udskiftning-af-laase...

Et godt tilbud på en låsesmed og udskiftning af låse i boligen august 11, 2014 // By: superadmin // Tilbud på en opgave // No Comment

Relaterede søgninger efter tilbud på udskiftning

Smør På Tilbud

Cykler På Tilbud

Børnetøj På Tilbud

Tilbud På Varmepumper

Tilbud På Træpiller

Tilbud På Vaskemaskiner

Tilbud På Sodavand

Tilbud På Mobiltelefoner

Annoncer

Få Dagens Bedste Deals | DagensBedste.dk

www.DagensBedste.dk

tilbud på udskiftning

50% på restauranter, sushi, massage og meget andet godt. Sign up Gratis

Super Tilbud - Høj rabat | All2day.dk

All2day.dk

Restauranter, ophold, velvære og oplevelser - alle tilbud ét sted.

Go to: Images · Videos

Source: Wikipedia

Udskiftning af nøglecylinder – YouTube

Udskiftning af fyr - Bolius

www.bolius.dk

Med et gammelt oliefyr, der trænger til udskiftning, er det oplagt at tænke i alternative energiformer. Men hvad bør du vælge, og hvordan griber du udskiftningen ...

Udskiftning af fliser i vådrum | Alfix A/S - - Udskiftning af fliser i vådrum

www.alfix.com

Denne temainfo omhandler udskiftning af enkelte fliser i den vandbelastede del af et vådrum. Udskiftning af fliser monteret på et vandtæt lag af tætningsmasse ...

Udskiftning af vinduer kan reducere varmeregningen - Lejre Tømreren

www.lejre-tomreren.dk

I rigtig mange boliger kan udskiftning af vinduer give en betydelig besparelse på varmeregningen. Ældre vinduer isolerer nemlig dårligt og giver et højt varmetab ...

Udskiftning af forlygtepære - Alt til din bil - samlet ét sted - thansen.dk

www.thansen.dk

Udskiftning af forlygtepære - Pærer og lygter - Monteringstips til reservedele på din bil - Gode råd, tips og information omkring din bil - Alt til din bil - samlet ét ...

Udstødning - udskiftning af udstødninger, lydpotte og katalysator

www.quickpot.dk

Vi er rigtig gode til udstødninger - eftersyn, udskiftning og reparation. Hos QuickPot får du professionel reparation og service på din bil. Læs mere her.

 

www.ask.com/youtube?q=udskiftning&v=ZijkG4EHFfw

Dec 19, 2011 ... Her kan du se hvordan du udskifter en nøglecylinder.

Afbrydere og lysdæmpere - udskiftning - YouTube

 

www.ask.com/youtube?q=udskiftning&v=VgXGvmvDHgc

Jan 27, 2011 ... Her kan du se SILVANs gør-det-selv vejledning til hvordan du udskifter en afbryder eller en lysdæmper. Se blandt andet hvordan du afmonterer ...

Udskiftning af tætningslister på termovinduer - YouTube

 

www.ask.com/youtube?q=udskiftning&v=xlP64jqyoEk

Jun 15, 2014 ... Sådan udskifter man tætningslister på termovinduer. I videoen viser vi P-lister, men hvis du kender mærket / vinduesproducenten, kan du også ...

K-profil om nedsmeltningen: Der må være en naturlig udskiftning ...

ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/k-profil-om-nedsmeltningen-der-maa-vaere-en-naturlig-udskiftning/5613818

15 timer siden ... Det Konservative skal genopbygges. Der må være en naturlig udskiftning. Med de nye, der kommer ind i Folketinget, bliver det en ny start, siger ...

Udskiftning af termoruder | Zederkop

www.zederkop.dk/udskifting-af-termoruder

Hos ZEDERKOP får du netop nu et virkeligt godt tilbud på udskiftning af dine gamle ruder til energirigtige termoruder. Vores fordelagtige tilbud giver dig en unik ...

Udskiftning af glas i vinduer - Rationel

www.rationel.dk/til-fagfolk/vejledninger/udskiftning-af-glas/

Udskiftning af glas. Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med udtagning og isætning af glas i DOMUS og ALDUS vinduer, kan du læse mere her.

Håndvask og køkkenvask - udskiftning af vaske :: sik.dk

www.sik.dk/Forbruger/Gas-vand-og-afloeb/Vejledninger-til-goer-det-selv-vvs/Saadan-udskifter-du-en-haandvask-og-koekkenvask

Vi har lavet en række vejledninger om udskiftning af køkken- og håndvaske. Læs mere om, hvordan du selv kan udskifte dem og hvordan på www.sik.dk.

Udskiftning af vandmåler - Aarhus Vand

www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Dit-drikkevand/Din-vandmaler/maalerskift/

Udskiftning af vandmåler. En vandmåler er typisk seks år, før vi udskifter den. Du vil modtage en henvendelse fra os, når din måler skal skiftes. Sådan gør du klar ...

Apple iPad 2 reparation | Udskiftning af iPad 2 glas - Mytrendyphone

www.mytrendyphone.dk/shop/ipad-2-reparation-133417c1.html

Reparation af Apple iPad 2 display | Få din smartphone repareret inden 30 minutter. Hurtig mobilreparation af Apple iPad 2 i Hillerød.

Udskiftning af brystimplantater - Nye bryster

www.nyebryster.dk/udskiftning-af-brystimplantater/

Brystimplantater findes i flere materialer, men det vil være nødvendigt at foretage en udskiftning, uanset om man har fået silikone- eller saltvandsimplantater, ...

Udskiftning af vinduer | Få skiftet dine vinduer af en professionel

xn--energitmreren-hnb.dk/udskiftning-af-vinduer-kontakt-os/

Udskiftning af vinduer kan ofte være en særdeles god investering, som kan spare dig for rigtig mange penge på varmekontoen. Samtidig er udskiftning af ...

Udskiftning af slidt diskus i ryggen - sundhed.dk

www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sundhedsoplysning/animationer/knogler-muskler-led/udskiftning-af-slidt-diskus-i-ryggen/

Alt du gør i løbet af en dag, så snart du er stået op, afhænger af rygsøjlens evne til at bære din kropsvægt. Over tid vil denne daglige belastning og småskader ...

Udskiftning af kunstigt hofteled - Aarhus Universitetshospital

www.auh.dk/om-auh/afdelinger/ortopadkirurgisk-afdeling-e/ortopadkirurgiske-specialer/hoftekirurgi/information-til-patienter/udskiftning-af-kunstigt-hofteled/

(Udskiftning af hofteprotese) Ca. 10 % af patienterne med kunstigt hofteled vil få behov for ny operation (udskiftningsoperation) efter 10-15 år. Den hyppigste ...

Montering og udskiftning af termoruder - se hvordan du gør

www.sparvinduer.dk/montering-og-udskiftning-af-termoruder/

Læs, se eller download guide om hvordan du monterer eller udskifter dine termoruder. Følg guiden så sikrer du at din montering og udskiftning sker korrekt.

Udskiftning af elmålere - Nord Energi

nordenergi.dk/page1391.aspx

Udskiftning af elmålere. Kundeinformation om udskiftning af elmålere. Nord Energi er godt i gang med en omfattende målerudskiftning af cirka 62.000 elmålere i ...

Guide til udskiftning af golfgrips - Sådan gør du det nemt.

www.golf-blog.dk/guide-til-udskiftning-af-golfgrips/

20. mar 2015 ... Der er intet vigtigere end et godt grip - dit greb om golfkøllen skal være afslappet og kontrolleret for at få det optimale slag. Du skal derfor ...

Udskiftning af vandmålere | Bornholms Forsyning

www.bornholmsforsyning.dk/vand/udskiftning-af-vandmålere

Bornholms Forsyning har igangsat en løbende udskiftning af de ældre vandmålere til nye målere, der kan fjernaflæses og måler vandforbruget mere nøjagtigt og ...

Udskiftning af vívofit enhedens batterier - Garmin

www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivofit/DA-DK/GUID-06186F05-F21C-4D58-94E1-98E9D0D2E9E2.html

Udskiftning af vívofit enhedens batterier. Før du kan udskifte batterier i enheden, skal du have to CR1632 batterier. Fjern modulet fra remmen. Brug en lille ...

Udskiftning af vandmålere - Fredensborg Forsyning A/S

www.fredensborgforsyning.dk/vand/vandmaalere/udskiftning-af-vandmaalere/

Udskiftning og kontrol af vandmålere sker i henhold til gældende regler om kontrol af vandmålere. Dette betyder, at en stor del af de ejendomme vi forsyner med ...

Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra norske Building 19/06/2015 Tekniske krav DiBK Vejledning om tekniske krav til bygninger forordninger om tekniske krav til bygværker udarbejder grænse for minimum har en bygningsværk skal have for at være konstrueret lovligt i Norge. Denne vejledning forklarer de relevante krav uddyber indholdet og give vejledning om, hvordan kravene kan opfyldes i praksis. Vejledningen indeholder også en del råd om, hvordan bygninger kan være bedre end minimum. Det er tilladt og ofte klogt at designe og bygge bedre end minimumskravene. Norske Standard og SINTEF Building og Infrastruktur guider er gode værktøjer til at skabe bygningsværker. Derfor vi linker til dem under de enkelte sektioner, selv om dette ikke er frie forsyningsselskaber. Adgang til dem kræver aftale med prisfastsættelse, falder uden for vores rækkevidde, på samme måde som andre værktøjer til projektering og opførelse. I guiden er der mange links til aktuelle retningslinjer rod i tidligere regler. Tilladelser og regel referencer disse er naturligvis forældet. Det tekniske faglige indhold er dog velegnet også for at forstå de gældende regler, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Oplysninger udgivet af den norske Building kan frit benyttes og gengivet. Det er derfor tilladt at hente instruktioner og formere den. Ved at downloade instruktioner vil også være tilgængelige, når du er uden en bredbåndsforbindelse, men uden den fleksibilitet og holde sig ajour placeret i din løsning. Illustrationer Grafonaut, medmindre andet er angivet. Flere af illustrationerne skabt af en idé fra SINTEF. • Kapitel 5 og 6 i mentor udnyttelsen af Miljøministeriet, lokalstyre og regional udvikling og det norske Building. • Kapitel 7, Norges vandressourcer og energi direktorat (NVE). • Kapitel 14, Standard Norge og Homebuilders Association. • § 13-20 Figur 1 og § 13-1 Figur 1: Kilde SINTEF. Publikationsnummer: HO-2/2011 Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra Norwegian Building 19/06/2015 2 Kapitel 1 Fælles bestemmelser Introduktion Kapitel 1 indeholder bestemmelser om formålet med reglerne regulering og yderligere til forordninger gælder for særlige foranstaltninger. § 1.1. Formål Disse regler skal sikre, at der er planlagt, designet og henrettet foranstaltninger ud fra hensynet til god visuel kvalitet, universelt design og så foranstaltningen opfylder de tekniske krav til sikkerhed, miljø, sundhed og energi. Vejledning For levering Hovedformålet med denne forordning er at bidrage til opbygning af god kvalitet, og som opfylder kravene i eller i henhold til Planning and Building Act, herunder regler og arealanvendelse planer med bestemmelser. Reglerne kræver handling på alle centrale områder som visuel kvalitet, universelt design, sikkerhed mod naturlig stamme, udendørs, miljø, byggeri sikkerhed, brandsikkerhed, layout, sikkerhed og sundhed og energi. Kravene gælder stort set for alle handlinger, uanset om arbejde kræver behandling af kommunen eller ej. Referencer • Kørselsvejledning i Bygning fra SINTEF § 1-2. Regler gælder for særlige foranstaltninger (1) til bygninger landbrugs- og lignende bygninger til husdyr af landbruget kommer en. Kapitel 1 til 7 b. § 1.8, § 8.3, § 8-5, første afsnit, § 8.8 og § 8-9 underafsnit c. kapitel 9 til 11 d. § 12-4, første afsnit, § 12-5 undersektioner, § 12.6 undersektioner, § 12-7 underafsnit, § 12 -13 første afsnit, § 12-14, § 12-15, første stykke og andet stykke a, § 12-16 stk, § 12-17 underafsnit, § 12-18 stk, § 12-19, § 12-20 og § 12-21 underafsnit e. § 13-1, første afsnit, § 13-6 underafsnit, § 09.13, § 13-11, § 13-12 og § 13-14 til § 13-21 f. kapitel 14, med undtagelse af § 7,14 g. kapitel 15 til 17. (2) For hjem med én bolig enhed anvender en. kapitel 1 til 7 b. § 8-1 og § 8-3 c. kapitel 9 til 11 Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 3 d. § 12,5 undersektioner, § 12-7 underafsnit, § 12-11 første og andet afsnit, § 12-13 underafsnit, § 12-15 stk, § 12-16, første afsnit a til d, § 12-17 underafsnit, § 12-19 og § 12-20 e. § 13-1, første afsnit, § 13 -4, § 13.5, § 13-12 og § 13-14 til § 13-21 f. Kapitel 14. ferie under 150 m2 opvarmet BRA gælder kun § 14,5 undersektioner, § 14.6 og § 14.8. Kravene i § 14 gælder ikke for hjemmet under 50 m2 opvarmet BRA g. Kapitel 15 til 17. (3) For boliger for sæder, rensdyrhold eller skovbrug gælder bestemmelserne i underafsnit i overensstemmelse hermed. (4) For konstruktioner og installationer, også midlertidige, reglerne gælder, med undtagelse af kapitel 8, 12, 13 og 14 om omfanget gældende. (5) For midlertidige bygninger, reglerne gælder, med undtagelse af kapitel 8, 12 og 13 om omfanget gældende. For kapitel 14 gælder kun for § 14.5 underafsnit. (6) I bygninger opført som elev af studenterorganisationer og studerende fonde, der er blevet tildelt tilskud til studerende boliger i henhold til forordning 28 januar, 2004 nr. 424 for tilskud til studerende boliger a. Det er tilstrækkeligt, at 20 procent af enhederne opfylder kravene i tilgængelige bolig enhed i § 12-7 andet og tredje afsnit, § 12-8 underafsnit, § 12-10, andet afsnit, § 12-11 tredje afsnit, og § 12 til 21, tredje afsnit, samt design af badeværelser og toiletter i § 12-9, første afsnit . b. Det skal være for besøgende lige adgang til toilet, der opfylder § 12-9, første afsnit på hver etage i bygning krævende elevator. (7) Fritagelsen af underafsnit A og B gælder også for andre studerende boliger under den antagelse, at det retsligt en behæftelse på ejendommen, at ejendommen skal bruges til leje for studerende i mindst 20 år fra færdiggørelse certifikat eller midlertidig brug tilladelse er givet. Registreret dokument at kommunen er enig skal præsenteres før start tilladelse er givet. Ministeriet er ejer af behæftelse. Vejledning om levering Byggeri tekniske forskrifter have begrænset anvendelse af foranstaltninger, der er nævnt i § 1-2. Dybest set gælder for alle bestemmelser i love eller arealanvendelse planer med bestemmelser for foranstaltningen. Bestemmelsen præciserer, hvilke dele af bygningen tekniske forskrifter, der gælder for bygninger landbrugs- og lignende bygninger til husdyr af landbruget, hjem med én bolig enhed, boliger til sæder, rensdyrhold eller skovbrug, konstruktion, udstyr og midlertidige bygninger, bygninger, der er registreret som en sovesal. § 1.2 Tabel 1: Bestemmelser gældende for strukturer, udstyr og midlertidige bygninger, jf underafdeling Building Technology forordninger strukturer og byggeri Permanente og midlertidige Midlertidige bygninger Gælder fuldt kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 9, 10, 11, 15, 16 og 17 Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16 og 17 § 14,5 undersektioner anvendelse, da de Fit kapitel 8, 12, 13 og 14 Kapitel 8, 12 og 13 For det sjette afsnit Bestemmelsen gør undtagelser fra visse krav til tilgængelighed for studerende boliger. Undtagelsen er begrænset til 80 procent af enhederne og omfatter ikke adgang til og fælles områder i bygninger til studerende boliger. En undtagelse er lavet af kravene til lokaler og andre levende rum (§ 12-7 andet og tredje afsnit), krav til indgang og garderobe (§ 12-8, første afsnit), krav til opbevaring og lagring (§ 12-10, andet afsnit), krav balkon og terrasse (§ 11.12, tredje afsnit), krav til skilte, Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 4 kontrol og betjeningspanel, håndtag, vandhaner, etc .. (§ 12-21 tredje afsnit), og krav til udformning af badeværelser og toiletter (§ 12-9, første afsnit). § 12-9, første afsnit regulerer kravene til badeværelse / toilet og krav til faktiske design. Undtagelsen for studerende boliger gælder kun udformningen af bad / toilet. For at sikre en lige tilbud til studerende boliger er kravet er én tilgængelig toilet, som er åben for alle på hver etage, ref. § 12-9, første afsnit. Kravet gælder kun for bygninger, krævende en elevator. Dette sikrer, at enheder, der er undtaget fra kravet om tilgængelighed i henhold til litra a, har adgang til rådighed besøge toilettet på hver etage af bygningen. Ændringen træder i kraft 1. april maj 2012. Ansøgninger indgivet kommune før 1 April 2012 udføres af de nye regler i denne forordning eller i henhold til regler, der gjaldt før forordningen ændringen. Syvende afsnit Denne bestemmelse gælder for studerende boliger, der er lejet til personer med ret til at studere på et universitet, kollegium eller handel skole og undersøgelsens hovederhverv. Ministeriet er ejer af behæftelse, der begrænser anvendelsen af boliger til studerende. I særlige tilfælde ministeriet som en licenstager får behæftelse slettet. Dette kan være nyttigt, hvis der af forskellige årsager ikke behov for studerende boliger på stedet længere, således at hele bortfalder pensum. Vurderingen af, om en behæftelse, der skal slettes, afhænger af en samlet vurdering, hvor det bør gives til de kommunale kurser og boligbehov. Det vil generelt være kommunen, der har det bedste kendskab til sådanne sager. Ministeriet bør overveje sletning af en behæftelse i samråd med den pågældende kommune. Referencer • Kørselsvejledning i Bygning fra SINTEF ændringsoversigt 30.03.12 Vejledning til nye sjette afsnit tilføjet. 04/01/13 Vejledning til nye underafsnit tilføjet. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 5 Kapitel 2. Dokumentation for opfyldelse af kravene Introduktion Dette kapitel indeholder til dokumentation for overholdelse af de krav i forordningerne. Dokumentationskravene er primært sat for at sikre, at de tekniske, produkter og arbejde udført i overensstemmelse med forudsætningerne, og således at den færdige struktur opfylder lovgivningens krav. Hvor love og regler har sat niveauet for kravene med specifikke numeriske værdier, er disse forstås som absolutte krav, medmindre der forordninger eller afgørelser jvf Særlige bygningsreglement § 3.6 er givet specifikke tolerancer på efterspørgslen. Ved gennemførelsen af den planlagte løsning, kan der være mindre afvigelser, uden at disse nødvendigvis fører til at det er en kendt afvigelse fra den kvantificerede niveau af krav fastsat i forordningerne. Forskelle mellem givet niveau af krav i design og målte resultater skal vurderes på grundlag af visse tolerancer eller generel tolerance reglerne for (herunder NS 3420). Skift Historie 10/01/12 Ny vejledning tekst vedrørende kravene niveau med specifikke numeriske værdier. Redaktionel ændring. § 2.1. Verifikation af funktionelle krav (1) Hvis ydelserne leveres i forordningerne, skal disse være opfyldt. (2) Hvis ydelserne ikke er fastsat i disse regler, skal opfylde reglerne funktionelle krav er verificerede enten en. Ved anlægsarbejdet er planlagt efter forud-accepterede ydelser, eller b. Ved anlægsarbejdet er planlagt i overensstemmelse med performance ved analyse påvisning af overholdelse af krav til ydeevne opfyldt. (3) Hvis opfyldelsen af reglerne er funktionelle krav verificeres ved analyse, skal påvises, at testen anvendte metode er egnet og gyldig til formålet. Kritiske skøn grund skal beskrives og begrundes. Analysen skal angive de nødvendige sikkerhedsmargener. (4) Kontrol af funktionelle krav skal være skriftlige. Vejledning I de første afsnit Krav til udformning af foranstaltninger findes i planlægning og byggeloven og opbygge tekniske forskrifter. Samlet udtrykke disse mindstekrav niveauer som den færdige struktur vil opfylde. Kravene er angivet som enten funktioner eller fordele i alle relevante områder som æstetik, universelt design, sundhed, miljø, energi og sikkerhed. Funktionelle krav udtrykke klare mål, der skal fortolkes i denne vejledning i form af kvalitative eller kvantitative fordele (kontrollerbare kvaliteter eller målbare fordele). Funktionelle krav som fortolket i retningslinjerne henvist til at pre-anerkendte fordele. På de områder, hvor byggeri teknisk forskrift udtrykker funktionelle krav skal pre-accepterede fordele i denne vejledning udtrykke en målbar ydeevne eller verificerbare kvalitet. På nogle felter er funktionelle krav fortolket direkte ved lov eller regulering på niveau med ydeevne, der kræves ved lov eller forordning. Det gælder for eksempel. krav til at måle placering og højde, der er givet som ydelsesniveauer i loven, jf PBL. § 29.4. På de områder, hvor kravene er givet som ydeevne i love eller bestemmelser, disse danner grundlag for planlægning og udførelse af foranstaltningen. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra norske Building 19/06/2015 6 ydeevne, der er fastsat i love og regler kan kun fraviges ved en ansøgning om fritagelse. Ved fritagelse skal bl.a. vægt på konsekvenser for sundhed, sikkerhed, sikkerhed og tilgængelighed, se. PBL. Kapitel 19 Dispensation. Andet afsnit Det er ved regulering er to måder at bestemme fordelene ved. Den ene er at følge præstation i retningslinjerne for TEK, dvs. præ-accepterede fordele, se underafsnit a. Den anden er, at gennem en analyse bekræftet, at tjenesterne er tilstrækkelig til at opfylde TEK, se underafsnit f. I praksis teknik deraf, som normalt finder sted ved en kombination af disse modeller. En sådan kombination vil også kræve analyse, se underafsnit b Til andet afsnit planlagt en Bygninger efter forud-anerkendte fordele -. Forenklet engineering Hvis dette design model der vælges, skal det bekræftes i dokumentationen af projektet, at de på forhånd accepterede fordele givet i retningslinjerne for TEK følges uden afvigelse. Hvor forhånd accepteret fordele vejledning giver valg, kan man tilføje det sæt af ydelser, som følge af hvilken den ansvarlige designer finder bedst egnet til projektet. Det skal klart fremgå af dokumenter på de forudsætninger projekt- og udvalgte fordele, der er grundlaget for designet. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til manualen. Specifikationen af de fordele, som er valgt, bør være tilstrækkelig som grundlag for detaljeret planlægning og dermed valg af tekniske løsninger. Andet afsnit b Bygninger planlagt i overensstemmelse med performance verificeret ved analyse Princip Solutions og ydelser udvælges på grundlag af en analyse. På nogle områder, der i øjeblikket få analysemetoder, der kan bruges med en tilfredsstillende pålidelighed. Det er primært brandområdet og energisektoren (energiramme metode), at sådanne metoder eksisterer. Valg af tekniske antagelser og acceptkriterier fastsættes på grundlag af normative værdier, uanset om de er standardiserede eller andre godt rodfæstede værdier. Dokumentation for analyse, herunder valg af metoder, antagelser inputparametre og acceptkriterier skal være til stede i projektet. Pre-accepterede fordele repræsenterer minimumsniveauet myndigheder har anført som nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav. Indtil videre er der relevante forhånd accepteret ydelser inden et websted, derfor disse normalt danne grundlag for gennemførelse af en sammenlignende analyse, dvs. en alternativ udformning af en struktur sammenlignes med pre accepteret. At foretage en analyse uden at bruge pre-accepterede fordele sammenligningsgrundlag, kan være krævende. Andre forskrifter, standarder og anerkendt litteratur - udarbejdet nationalt eller internationalt - kan bruges som referencer, men det skal altid være godtgjort overensstemmelse med kravene er opfyldt. Risikoanalyse og sammenlignende analyse udført i overensstemmelse med • EN 3901: 2012 Krav til risiko for brand i bygninger og • SN-insta / TS 950: 2014 Analytisk brandsikkerhed engineering - Sammenlignende Metode til verifikation af brandsikkerhed i bygninger vil tilfredsstille lovgivningsmæssige krav til analyse af brandsikkerhed. Kombination af præ-accepteret fordele og analyse Dette design model er den mest almindelige, og forventer pre-accepterede fordele i det omfang det er hensigtsmæssigt og analyse for de dele af den foranstaltning, som det gjorde en undtagelse herfra. Omfanget af analysen skal tilpasses i hvert enkelt tilfælde. Det vil være afgørende, hvor meget det aktuelle projekt adskiller sig fra en tilsvarende (reference) bygning tegnet efter forud-accepterede fordele. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 7 Behovet for kontrol, når en kombineret teknisk model anvendes, afhænger frafaldes gjort, og hvad kompenserende foranstaltninger er fastsat for at opretholde kvalitet og sikkerhed. Verifikation krav skal også overvejes i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen skal dokumenteres. Reduktioner i nogle af disse instruktioner fordele kræver kompenserende foranstaltninger for at opretholde det samlede niveau for krav, som forordningen. Analysen skal hver afvigelse fra de retningslinjer, til TEK specificeret. Det skal gives en beskrivelse af de kompenserende foranstaltninger og foretaget en samlet vurdering af konsekvenserne af alle undtagelser og kompenserende foranstaltninger. Stk Når lovgivningsmæssige krav kontrolleres ved analyse skal påvises, at testmetoden er egnet til formålet, og den pågældende foranstaltning. Som grundlag for analysen skal foretages et valg af antagelser. Disse skal fastlægges, og valget af hvilken skal begrundes. Dokumentation for dette skal findes i projektet, og skal være udformet på en sådan måde, at det kan bruges til at kontrollere rigtigheden af valget. Nogle generelle beviser på, hvad der skal identificeres og afklares: • kortlægning ydeevne som følge af manuel • identifikation og begrundelse for fritagelse ydelsesniveauer i tutorial • eventuelle krav til ydeevne er direkte i forordningen, og kan kun vendes gennem undtagelser • behovet for kompenserende foranstaltninger • kvalitativ vurdering af kompenserende foranstaltninger • om det havde brug for en beregningsmæssige analyse (se nedenfor) • Der kan være behov for stor afvigelse fra niveauerne af instruktionerne ydeevne til at dokumentere sikkerheden ved at udføre en risikoanalyse (se nedenfor) beregnet ydeevne dokumentation Når beregningsmæssigt dokumentation skal udarbejdes, være det omfang det er nødvendigt præcisere: • formålet med beregningen, herunder henvisning til afvigelsen fra guiden er præstationsniveauer • relevante scenarier • metode reference, herunder henvisning til værktøjer dokumentation og relevante litteratur • acceptkriterier for beregning af resultater, hvor relevante resultater • beregning med diskussion • parameteis følsomhed Risiko Både byggebranchen og i samfundet i almindelighed tager en omfattende bevidsthed og udvikling, når det kommer til håndtering de miljømæssige konsekvenser af at opbygge virksomheden. Det vil derfor ofte være nødvendigt at udarbejde risikovurderinger for at identificere de miljømæssige konsekvenser af et byggeprojekt. Risikoanalyse kan også anvendes i tilfælde af brand sikkerhed engineering. Risikoanalyse udført i overensstemmelse med NS 3901: 2012 Krav til risiko for brand i bygninger vil tilfredsstille lovkrav til analyse. Standarden er baseret på almindeligt anerkendte principper for risikoanalyse, og det antages, at disse principper anvendes. Referencer • NS 5814 Krav til risikovurdering • NS 3901: 2012 Krav til risiko for brand i bygninger Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 8 I fjerde afsnit Ved udformningen af nye foranstaltninger skal udarbejdes nødvendig dokumentation, der bekræfter at det færdige projekt vil opfylde alle relevante lovkrav, se også § 3-1 stk. Dokumentation betyder her alt skriftligt materiale produceret i foranstaltningen. Planlægning og byggeri stiller designerne at følge en sammenhængende dokumentation af de forudsætninger, der danner grundlag og vurderingerne i designfasen. Dokumentationen skal sikre sporbarhed i forhold til alle krav, som eller efter denne lov. Verifikationen er den del af beviser for, at reglerne bliver fulgt. Som en del af kontrollen, skal regnskabsmæssigt for valg af design metode og antagelser. Som en del af kontrollen, skal der være en beskrivelse af, hvilke ydelser der er dannet grundlag for valg af tekniske løsninger og materialer i overensstemmelse med andet afsnit. Referencer • Udvælgelse af referencestandarder fra Standarder Norge • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 01/01/14 Administrativ forandring. 01/04/14 For andet afsnit: Afklaring af principper for kontrol i overensstemmelse med forud accepteret fordele, og ved analyse. Opdateret reference til standard. Tredje afsnit: Risikoanalyse: Opdateret reference til standard. 1.1.15 Til underafsnit b: Opdatering henvisninger. § 2-2. Verifikation af ydelser (1) Opfyldelse af fordele kan kontrolleres ved hjælp af metoder i overensstemmelse med norsk standard eller tilsvarende standard. (2) Kontrol af ydeevne skal være skriftlig. Vejledning For første afsnit NS systemet indeholder standarder for forskellige typer. Det kan groft skelne mellem produktstandarder, nationale test og standarder klassificering, design og udførelse standarder og lovmæssige standarder. Byggevarer kan dokumenteres på grundlag af harmoniserede europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser eller nationale tekniske specifikationer. Hvilket gavner produktet skal opfylde for at kunne anvendes som følge af byggeri tekniske forskrifter. De egenskaber, der skal certificeres, vil være afhængig af den endelige anvendelse. Det betyder, at certificerede produkter eller produkter, der har fået en europæisk eller national teknisk godkendelse er ikke en garanti for, at produktet er egnet til brug. Den

Vi er en alsidig tømrerforretning der servicere kunderne på bedst mulige måde, med såvel store som små opgaver.

betyder blot, at produktet opfylder visse krav, der er dokumenteret ved CPD. Om produktet er egnet til det konkrete tilfælde skal vurderes af den ansvarlige enhed kan enten være planlæggere eller udførende enheder. Harmoniserede produktstandarder er vigtige i reguleringen sammenhæng. Se også bestemmelser om salg og dokumentation af byggevarer. Design Standarder er grundlag for at dokumentere egenskaber til at bygge komponenter til overholdelse af lovgivningsmæssige krav. Eksempler på sådanne tekniske standarder Eurocodes, NS 3031 Beregning af bygningers energimæssige ydeevne og NS 3940 areal og volumen beregninger af bygninger. Design standarder er ikke harmoniseret dokumenter. Det antages, at den nationale tilføjelse til de nationalt specifikke parametre antages i designet. Forordningen kræver ikke, at norsk standard skal anvendes, men brugen af andre standarder, for eksempel. for design og udførelse, anbefales det, at fundamentet er opbygget som de norske standarder. Dette vil gøre det lettere at dokumentation på en måde, som skuespillere og bygningsmyndigheder kan forventes at vide, som forventes at forenkle processen. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 9 Standard Norge har udarbejdet en liste over en række centrale benchmark standarder kapitel. Stk verifikationen er den del af beviser for, at reglerne bliver fulgt. Dokumentation skal have indhold og form, der sikrer sporbarhed i forhold til alle krav. For at sikre sporbarhed skal være skriftlig. Ansvarlig skal sikre, at en sådan dokumentation findes, og at det er let tilgængeligt. Referencer • Udvælgelse af referencestandarder fra Standards Norge • Kørselsvejledning i Bygning fra SINTEF Change History 01/01/14. Administrativ ændring. § 2-3. Dokumentation af løsninger Projekter skal udarbejde fyldestgørende dokumentation, der bekræfter, at de valgte løsninger opfylder reglerne. Vejledning For bestemmelse Når ydeevne bestemmes, skal de oversættes til tekniske løsninger. Der vil normalt være flere alternative løsninger, der opfylder kravene til ydeevne. Egnede værktøjer til at konvertere fordele for tekniske løsninger, kan være beregnings- og målestandarder, design bøger, SINTEF Building og Infrastruktur byggeri detalje blade mv Bygning Series, byggebranchen kvalitet standard, hvilket indikerer bevist løsninger, der kan bruges til at opfylde kravene i tekniske forskrifter konstruktion under planlægning og byggeloven. Norwegian Building anbefaler brug af Building Research serien, som dokumentation for at byggeriet, der står for inspektion planer og tjeklister og generel kompetence. Series omkring 700 guider giver gennemprøvede løsninger og anbefalinger for design, konstruktion og styring af bygninger. Ifølge den planlægning og byggeloven, skal den ansvarlige designer forberede den nødvendige dokumentation i foranstaltning for at sikre, at kravene i eller i henhold til Planning and Building Act varetages i den færdige konstruktion. Afhængig af den organisatoriske struktur, dokumentation udarbejdet af en eller flere virksomheder. Oversigt over dokumentation, der kan være nødvendige for at opfylde lovgivningsmæssige krav: A Plan a1) Afdeling for kommunale, zoneinddeling og andre planlægningsdokumenter • kort og planlægge a2) Placering • Placering bestemmelser, afstande til grænsen, veje, bygninger mv • kontur højde for gulve, højderyg og gesims • adgang, parkering • energi, vand, spildevand a3) Plot Plan • disponering af grunde Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 10 a4) Graden af udnyttelse (foreløbig) • max. Bya / BRA B naturlige miljø b1) Environmental Concept (oftest af større initiativer) b2) Environmental behandling Beskrivelse b3) affaldsplan m / endelig rapport C Security c1) Vurdering af sikkerhed mod naturlige spændinger c2) Redningsbåde - dim. norm, klimaklasse, pålidelighed klasse, indlæser c3) Fire Concept (oftest ved større foranstaltning) D Indeklima og energi d1) Energi Beregninger • metode valg d2) Inneklima • Let, luft og lyd d3) Kontrol målinger • målinger af f.eks. radon, luft tæthed, kuldebroer E Main Tegninger e1) Planer e2) Perspektiver e3) Repræsentant sektion e4) Redegørelse for æstetisk og arkitektonisk kvalitet F arbejdstegninger - dokumentation til byggeri f1) Arbejde tegninger, der angiver de kritiske punkter G Kontrol Dokumentation - tjeklister g1) Tjeklister for designere under virksomhedens kvalitet g2) Tjeklister til udførelse i henhold til virksomhedens kvalitet g3) Tjeklister for uafhængig overvågning H gennemførelsesplan h1) gennemførelsesplan (ref. Building Act Regulations § 5-3) peger • Valg af referencestandarder fra Standards Norge • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF Change History 1.1 .12 redaktionelle ændringer. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 11 Kapitel 3. Dokumentation af produkter Introduktion Dette kapitel er væsentligt ændret og erstattet af regler om salg og dokumentation af byggevarer, FOR-2013-12-17-1579 . Referencer • Message HO-3/2006 Produkt Dokumentation. Specielle Guide. Regeringen Byggeri og administration • Message HO-3/2008 Produkt Dokumentation og ansvar i opbygningen af sager. Specielle Guide. Government Building Technology og Administration • Vejledning 570001 Dokumentation af funktioner til byggeprodukter. SINTEF • PRODOK, et samarbejde mellem byggebranchen, bemyndigede organer og myndigheder til at forberede matricer viser minimumskrav til produktdokumentation for byggematerialer. Matricer forberedt fortløbende og kan findes på Sintef Certificering • Udvælgelse af referencestandarder fra Standarder Norge • forordninger om omsætning og dokumentation af byggematerialer modifikation historie 01.01.12 Redaktionelle ændringer. 01/01/14 Meget af kapitlet ophæves, i første omgang forkortes. § 3-1. Generelle krav til byggevarer (1) Politik produktdokumentationen under reglerne om salg og dokumentation af byggevarer. (2) (3) Inden produkter indbygget i bygninger skal der være bevis for, at produkterne har de nødvendige egenskaber for den færdige konstruktion opfylder de krav, der følger af forordningen. Vejledning For tredje afsnit Selvom produkter kan lovligt markedsføres og handles, er det vigtigt at være opmærksom på, at produktet dokumentation i overensstemmelse med kravene i reglerne om salg og dokumentation af byggevarer, herunder CE-mærket, betyder ikke, at produktet dermed automatisk anvendt i bygværker. Produktet skal også have egenskaber, der gør strukturen som helhed opfylder kravene i denne forordning. Der er udvikler og den ansvarlige enhed i et byggeprojekt, der er ansvarlig for udvælgelse af produkter, så bygningsværk som helhed opfylder de materielle krav i forordningen. Referencer forordning om omsætning og dokumentation af byggevarer. Skift Historie 01/01/14 (1) ændres og henviser til nye regler. (2), (4) og (5) ophæves. Vejledning Tekst trukket tilbage. § 3.2 -. § 3-16 (ophævet fra 1. januar 2014 ved forordning 17 Dec 2013 Nej .. 1579.) Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra norske Building 2015/06/19 12 ændringsoversigt 01/01/14 bestemmelser ophæves. Vejledning Tekst trukket tilbage. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 13 Kapitel 4. Dokumentation for forvaltning, drift og vedligeholdelse (O & M) Indledning Dette kapitel indeholder bestemmelser om dokumentation som grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse af bygningen (FDVdokumentasjon). Når en bygning er besat skal der være MOM dokumentation, der giver tilstrækkelige oplysninger til at varetage driften af bygning med tekniske installationer optimalt. Denne dokumentation vil også være nødvendigt at foretage justeringer på grund. bruge ændringer, der kan opstå med tiden. § 4-1. Dokumentation for den operationelle fase (1) Ansvarlige planlæggere og ansvarlig entreprenør, inden for dets ansvarsområde, forelægger den ansvarlige ansøger nødvendige dokumentation som grundlag for, hvordan igangsætning, ledelse, drift og vedligeholdelse af bygninger, må de tekniske installationer og anlæg skal udføres på en tilfredsstillende måde. (2) I tilfælde, hvor sådan dokumentation er naturligvis overflødig, ugyldig krav. Vejledning For første afsnit Hvis en struktur til at arbejde, de har brug for til at styre, betjene og vedligeholde anlægsarbejderne har kendskab til opbygning egenskaber. Denne bestemmelse er udstedt i henhold til PBA. § 21-10. Ved afslutningen certifikat skal gives tilstrækkelig dokumentation for bygværker og bygningsdele produkternes egenskaber som grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse af bygningen (FDVdokumentasjon). Der er ingen krav til ledelse, drift eller vedligeholdelse kun at der skal være den nødvendige dokumentation som grundlag for udarbejdelse af de nødvendige procedurer for ledelse, drift og vedligeholdelse. Alle O & M dokumentation udarbejdet som led i byggeprocessen faser efter behov grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse af bygningen skal holdes ajour og være i overensstemmelse med strukturen, så det er faktisk udføres af levering til ejeren. Dette vil danne grundlag for udarbejdelsen af O & M procedurer og løsning af tilfælde af drift og vedligeholdelse spørgsmål. MOM dokumentation skal indeholde oplysninger om de forudsætninger, betingelser og begrænsninger, der ligger til grund for udformningen af foranstaltningen. Denne dokumentation er af allerstørste betydning at sikre, at strukturen anvendes i overensstemmelse med tilladelser og certifikat for færdiggørelse og vil være vigtigt for senere ændringer i arealanvendelse forudsætninger eller fysiske præstationer, dvs. udvikling af anlægsarbejdet. Dokumentation som grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse af bygningen udarbejdes af den ansvarlige design og konstruktion i deres jurisdiktioner. Det er ansvarligt søger at sikre, at den nødvendige dokumentation er til rådighed, og at dette er opbygget på en passende måde. Afhængigt af kontraktvilkår og de kontraherende vilkår, dokumentation udarbejdet af en eller flere virksomheder. MOM dokumentation skal være på norsk eller andet skandinavisk sprog. Ansvarlig Ansøgeren skal sikre, at denne dokumentation er koordineret og leveret egne mod kvittering. Indholdet af dokumentation Dokumentation grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse består af flere hovedafsnit og forberedt til alle organisatoriske niveauer; organisation, drift og vedligeholdelse personale, brugere (beboere, ansatte, besøgende) MCA. O & M dokumentation skal også tilpasses og struktureret iht. bygningstype og kompleksitet. En stor del af den dokumentation, der produceres i teknik vil normalt være et vigtigt grundlag ved at fastsætte procedurer for forvaltning, drift og vedligeholdelse og til design af efterfølgende ændring og ændret anvendelse. At dække en lang række forskellige behov i fremtiden kan det være ønskeligt, at det meste af dokumentationen

Varetype

Udskiftning af Aftershave og deodoranter

Udskiftning af Antenner & antennetilbehør

Udskiftning af Autoradio

Udskiftning af Badekar, køkkenvaske og håndvaske

Udskiftning af Barbermaskiner (elektriske)

Udskiftning af Barbermaskiner og skrabere (Ikke elektriske)

Udskiftning af Barnevogne og klapvogne

Udskiftning af Beklædning/Tøj (tekstil/stof/strik)

Udskiftning af Beklædningsgenstande af læder

Udskiftning af Beklædningsgenstande af pelsskind

Udskiftning af Beton- og mørtelblandemaskiner

Udskiftning af Bildele - bremser og dele hertil

Udskiftning af Billetter

Udskiftning af Blandemaskiner, æltemaskiner og røremaskiner

Udskiftning af Bordservice og køkkenudstyr, af træ

Udskiftning af Bordtennisbats og tilbehør

Udskiftning af Brilleglas

Udskiftning af Briller

Udskiftning af Brillestel

Udskiftning af Brugte beklædningsgenstande

Udskiftning af Brætspil

Udskiftning af Brødristere

Udskiftning af Bukser / Jeans

Udskiftning af Byggelegetøj af plast

Udskiftning af Bælter

Udskiftning af Bøger

Udskiftning af Campingvogne

Udskiftning af Computerdele, tilbehør/hardware

Udskiftning af Computere, også bærbare

Udskiftning af Cykeldele og reservedele til cykler

Udskiftning af Cykellygter

Udskiftning af Cykler (Uden motor, 1 eller 3 hjul)

Udskiftning af Cykler (Uden motor, 2 hjul)

Udskiftning af Cykler med hjælpemotor (El-cykler)

Udskiftning af Diamanter

Udskiftning af Digitale videokameraer

Udskiftning af Digitalkamera til enkeltbilleder

Udskiftning af Drejebænke

Udskiftning af Dukker

Udskiftning af DVD'er

Udskiftning af DVD/BluRay afspillere

Udskiftning af Dæk til brug på personbiler

Udskiftning af E-bog læser

Udskiftning af Ekkolod

Udskiftning af Elektriske varmepuder

Udskiftning af Elektroniske integrerede kredsløb

Udskiftning af Engangs lightere

Udskiftning af Fiskestænger og til fiskeri med snøre

Udskiftning af Fjernstyrede biler - R/C

Udskiftning af Fjernsyn

Udskiftning af Flasker, balloner, kolber og lignende varer

Udskiftning af Flippermaskiner

Udskiftning af Flyvemaskiner

Udskiftning af Fodbolde

Udskiftning af Fodboldstøvler

Udskiftning af Forstærkere (Hi-fi udstyr)

Udskiftning af Fotoapparater til film

Udskiftning af Fotorammer

Udskiftning af Fælge til biler

Udskiftning af Glas (Drikkeglas)

Udskiftning af Golfudstyr (fx køller og bolde)

Udskiftning af GPS Navigator

Udskiftning af Grill

Udskiftning af Guitar dele og tilbehør

Udskiftning af Guitarer, akustiske

Udskiftning af Guitarer, elektriske

Udskiftning af Gymnastik og atletik redskaber og rekvisiter

Udskiftning af Halsbånd, til hunde og katte

Udskiftning af Halspastiller & hostebolsjer

Udskiftning af Headset, trådløst

Udskiftning af Hobbyovne

Udskiftning af Hovedtelefoner

Udskiftning af Hudpleje / Kosmetik

Udskiftning af Højttalere

Udskiftning af Håndsæt til mobiltelefoni

Udskiftning af Håndtasker (læder)

Udskiftning af Håndtasker (plast)

Udskiftning af Håndtasker (tekstilmaterialer)

Udskiftning af Invalidekøretøjer

Udskiftning af Invertere (fx til solcelle anlæg)

Udskiftning af iPad

Udskiftning af iPad 3G m. GPS

Udskiftning af Jern profiler, Jern hegn og Jern porte

Udskiftning af Kajakker, vægt under 100 kg.

Udskiftning af Kameratilbehør - Flash/blitz, objektiver mm.

Udskiftning af Keramiske beholdere til drikkevarer m.v.

Udskiftning af Kikkerter

Udskiftning af Klapvogne

Udskiftning af Kontaktlinser

Udskiftning af Krøllejern, Crepejern og Glattejern

Udskiftning af Kuglepenne

Udskiftning af Laboratorieartikler af glas

Udskiftning af Lamper, pærer, lysstofrør og amaturer

Udskiftning af LED lysdioder

Udskiftning af Lightere og bordtændere

Udskiftning af Loddekolber, lysbue- og plasmasvejseapperater

Udskiftning af Lommeregnere

Udskiftning af Luftgeværer / luftbøsser

Udskiftning af Madrasser, dyner og lignende.

Udskiftning af Malerier, tegninger og pasteller

Udskiftning af Massageapparater (også erotiske)

Udskiftning af Mikrometre

Udskiftning af Mobiltelefon

Udskiftning af Mobiltelefon covers

Udskiftning af Modeltog, elektriske

Udskiftning af Motionsmaskiner og træningsudstyr

Udskiftning af Motorcykel-dele

Udskiftning af Motorsave og kædesave

Udskiftning af MP3-afspillere, kun lyd

Udskiftning af MP3-afspillere, med radio

Udskiftning af MP3-afspillere, også til video

Udskiftning af Musik CD'er

Udskiftning af Musikinstrumenter (blæseinstrumenter)

Udskiftning af Musikinstrumenter (med klaviatur)

Udskiftning af Musikinstrumenter (mere end 100 år gamle)

Udskiftning af Musikinstrumenter (slaginstrumenter)

Udskiftning af Musikinstrumenter (strenginstrumenter)

Udskiftning af Måtter og lignende ikke-vævede varer

Udskiftning af Neglelak

Udskiftning af Paraplyer og parasoller

Udskiftning af Parfume og toiletvand

Udskiftning af Parykker, skæg og øjenbryn

Udskiftning af PDA lommecomputer

Udskiftning af PDA lommecomputer m. GPS

Udskiftning af Pickup nåle

Udskiftning af Plakater og fotografier

Udskiftning af Porcelæn

Udskiftning af Poser, af plastic

Udskiftning af Presenninger

Udskiftning af Proptrækkere

Udskiftning af Præfabrikerede bygninger

Udskiftning af Rulleskøjter

Udskiftning af Rumfartøjer (herunder satellitter)

Udskiftning af Rygsække og sportstasker

Udskiftning af Sabler, sværd, huggerter, bajonetter, lanser

Udskiftning af Sadelmagerarbejder til dyr

Udskiftning af Selvklæbende folie, fx Wall Stickers

Udskiftning af Senge

Udskiftning af Sengelinned og håndklæder

Udskiftning af Sikkerhedshovedbeklædning

Udskiftning af Skateboards

Udskiftning af Ski og Snowboards

Udskiftning af Sko (læder)

Udskiftning af Sko (Tekstil/plastic/gummi)

Udskiftning af Skoletasker

Udskiftning af Skruetrækkere

Udskiftning af Slips og butterflies

Udskiftning af Smykker (andre)

Udskiftning af Smykker (ægte)

Udskiftning af Sneplove og sneblæsere

Udskiftning af Sofaer, Sovesofaer, Lænestole

Udskiftning af Solbriller

Udskiftning af Solceller & solcellepaneler

Udskiftning af Soveposer

Udskiftning af Spil til computere (Pc eller Mac)

Udskiftning af Spil til spilkonsoller

Udskiftning af Spilkonsoller (fx Wii, Xbox og PS3)

Udskiftning af Spillekort

Udskiftning af Statuer

Udskiftning af Stearinlys

Udskiftning af Stole og lænestole

Udskiftning af Striktøj

Udskiftning af Støvsugere

Udskiftning af Støvsugere

Udskiftning af Svejseapperat

Udskiftning af Tandbørster

Udskiftning af Telte

Udskiftning af Tennisketsjere

Udskiftning af Træpiller

Udskiftning af Tyverialarmer

Udskiftning af Udskifteligt værktøj til håndværktøj

Udskiftning af Udstoppede og konserverede dyr

Udskiftning af Ure

Udskiftning af Vandpiber

Udskiftning af Vindmøller

Udskiftning af Vinylplader (LP'er)

Udskiftning af Ædelsten

Udskiftning af Atomreaktorer

Udskiftning af Udskiftning af

 

 

På den anden side vil der være et behov for at præcisere, hvilket niveau dokumentation vil nødt til at undgå, at det holdt blive meget omfattende og forskelligartet. Det er vigtigt, at O & M manual også bygges op og struktureret i overensstemmelse. klassifikation, der er afhængig af bygningens brug, kompleksitet, lokaliseringer, Bygge / Anlæg dele og produkter / komponenter osv .. Desuden skal det i enhver Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 14 projekt beskriver, hvordan disse oplysninger er sat sammen og strukturerede vilkår. brug af bygning information / abonnement modeller, databaser og formater, mulighed for udveksling mellem aktører i de forskellige faser, og overdragelsen til ejeren sker iflg. betingelserne aftalt. Dokumenter normalt skal eksistere som grundlag for overførsel til et O & M-system er angivet i breve en til OA Environmental Documentation Environmental opfølgning (pilotprojekt) b. Fire Concept c. Perspektiver d. Planer e. Repræsentant sektion f. Placering med veje, parkering, beplantning, udendørs VVS rør, elektriske ledninger plan g. Statiske beregninger og tegninger af bærende bygningsdele komponenter h. Energi Beregninger i. Fire tekniske tegninger / planer j. Arbejdstegninger k. Produkt Blade l. CSA'er m. Grundlæggende data n. Officielle dokumenter, brug tilladelser, certifikater, tilladelser bevis for afslutning, færdiggjort implementeringsplan o. Plan med planen bestemmelser Residential bygning til boligbyggeri vil normalt være behov for lettere betjening og vedligeholdelse dokumentation som bevis for produkter / overflader rengøres og vedligeholdes samt drift og vedligeholdelse krav til tekniske installationer, men også brugsvejledningen for boligen som sådan. MOM dokumentation som grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse eller manuel for beboelsesejendom bør omfatte: • strukturelle produkter • sanitære • varme • ventilation • el-installationer • brandalarm og slukningssystemer Der er flere vejledninger om, hvordan MOM dokumentation for beboelsesejendomme kan opbygges. Instruktioner til din ejendom udgivet af Homebuilders Association og NBBL er et eksempel på en sådan vejledning for små huse og lejligheder. Tekniske offentlige faciliteter i boligblokke skal dokumenteres separat. Referencer • NS 3451 Bygning Element Tabel • NS 3454 Livscyklus udgifter til bygninger - Principper og struktur Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 15 • NS 3456 Dokumentation for ledelse, drift, vedligeholdelse og udvikling (FDVU) struktion • NS 3457-3 Klasse af bygværker - Del 3: bygningstyper • NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger til underafsnit For små og enkle foranstaltninger, hvor der er begrænset behov for formaliseret vedligeholdelse og inspektion bortfalder kravet FDVdokumentasjon. Eksempler på aktioner, hvor fordringen bortfalder kan være mindre garager, bådeskure, udhuse og lignende små og enkle tiltag. Referencer • Udvælgelse af referencestandarder fra Standards Norge • Kørselsvejledning i Bygning fra SINTEF ændringsoversigt 04/01/13 For første afsnit: angiver, at MOM dokumentation skal være på norsk eller andet skandinavisk sprog. 01/04/14 Opdateret henvisninger. § 4-2. Opbevaring af dokumentation for driftsfasen Dokumentation for den operationelle fase vil blive udleveret til og opbevares af ejeren af anlægsarbejdet. Vejledning For bestemmelse Ejer skal sikre, at dokumentation opbevares på en sikker måde og holdes ajour med ændringer i anvendelsesbetingelserne eller fysiske udførelse under livet af værkerne. Der henvises til § 4-1 og bygningsreglementet § 8-2 med vejledning. Referencer • Udvælgelse af referencestandarder fra Standards Norge Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 16 Kapitel 5. udnyttelsesgrad Indledning Reglerne om udnyttelsesgraden tilhører planlægning og byggeri vedrørende arealanvendelse. Grad af exploits, sammen med målene arealanvendelse og planlægning bestemmelser, vigtige betingelser for udviklingen af et område for en bæredygtig lokal udvikling. Derfor er det også vigtigt, at enhver zoneinddeling bestemmer disse betingelser. Kommunal- og regionaludvikling (planlægningsafdelingen og boliger og bygge-afdeling) og det norske Building har udarbejdet en vejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Dette giver en detaljeret redegørelse for, hvordan udnyttelsesgraden fastsættes i planen, og hvordan de forskellige områdets begreber skal beregnes. Med henvisning til H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Udvælgelse af referencestandarder fra Standards Norge ændringsoversigt 01/01/12 Redaktionel ændring. 01.24.14 Henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 1.5. Bestemmelse udnyttelsesgraden (1) Formålet er at regulere mængden af terræn og samlede areal af bygninger i forhold til behovet for udearealer, pres på infrastrukturen og dens forhold til sine omgivelser. Graden af udnyttelse er fastsat i bestemmelserne i den jord-zoneinddeling for et begrænset område. (2) Graden af udnyttelse fastlægges ved en eller flere af følgende metoder:... Et bebygget område (Bya) B Procent bebygget område (% -BYA) c Brugbar område (BRA) d Per gulvplads (% -BRA).. (3) I områder til indkøbscentre / forretninger skal graden af udnyttelse altid bestemt som brugbar (BRA). Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 17 § 2.5. Bebyggede areal (Bya) Opholdsstue beregnet i henhold til den norske standard NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger, men så parkering område er medtaget i beregningen i henhold til § 5-7. Bebyggede areal på en grund skriftlig m2 -BYA og angives i hele tal. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 3.5. Procent bebygget område (% -BYA) Procent bebygget område angiver forholdet mellem bebyggede areal under § 5-2 og grundareal. Procent bebyggede areal er skrevet% -BYA og angives i hele tal. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 4.5. Beboelig (BRA) (1) livable for bygninger på en grund skriftlig m2 -BRA og angives i hele tal. (2) livable beregnet ifølge norske Standard NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger, men så parkering område er medtaget i beregningen i henhold til § 5-7. Desuden følgende: a. For bygninger med gulv højde på 3 m beregnes nytteareal, som om det var underlagt et vandret plan for hver tre meter. Det kan bestemmes i planer for jord, at værktøjet bør overvejes uden tilsætning af hypotetiske plan. b. Planlægning myndigheder bestemme, hvor brugbar helt eller delvist under jorden indgår i udnyttelsesgraden. Hvis planen ikke bestemmer andet, er beregnet ved hjælp af arealet under terræn i hjælpeprogrammet. c. Ved beregning anvendelig som substrater for energiberegning ikke skal indtastes et vandret plan for hver tre meter, hvor bygning gulv højde på tre meter. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015 18 Vejledning For bestemmelse Guide til denne bestemmelse vejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger • Kørselsvejledning i Byg gforskserien fra SINTEF ændringsoversigt 01/24/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 5-5. Procentdel af brugbar (% -BRA) Procentdel af brugbar giver forholdet mellem brugbare område ved § 5.4 og grundareal. Procentdel af brugbare prints% -BRA og angives i hele tal. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 5-6. Mindste udendørs område (MUA) For boliger, skoler, børnehaver og andre bygninger, hvor kommunen er forpligtet til at indbetale et minimum udendørs skal være i planlægning bestemmelser specificerede minimum udendørs inkluderende legeplads. MUA udtrykkes i m2 heltal pr. enhed / bolig / elev / børnehavebørn mv og udskrives m2 MUA. Udendørs område er, at en del af webstedet er egnet til formålet, og som ikke er bygget eller beregnet til kørsel og parkering. Kommunen kan beslutte, at alle eller en del af ikke-dækkede dele af terrasser og tagterrasser kan betragtes som udendørs arealer. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 19 § 5-7. Parkering Area Ansøgning om foranstaltninger til viser, hvordan parkering er løst. Parkering område indgår i beregningen af udnyttelsesgraden. Antal siddepladser og parkering løsning, der indgår, skal være i overensstemmelse med gældende zoneinddeling og / eller kommunale regulativer. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 5-8. Plot Med plot er i dette kapitel arealet af jorden-zoneinddeling allokeres til områdets bygninger og faciliteter. Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne for den enkelte plan, den etablerede udnyttelsesgrad gælder også for den enkelte plot. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. § 5-9. Højde af bygninger Cornice og højderyg højde angives med kontur numre eller meter fra den jævnet jorden. Højder måles i henhold til § 2.6. Afvigelser fra højden bestemmelser i planlægning og byggeri § 29-4, første afsnit, skal vurderes i det enkelte plan. Kommunen kan ved bestemmelse af planen fastsætte højder for forskellige dele af bygningen. Vejledning til bestemmelse Guide til denne bestemmelse brugervejledning H 2300 B udnyttelsesgrad - beregning og måling regler. Referencer • Kørselsvejledning i bygningen fra SINTEF Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 2015/06/19 20 ændringsoversigt 24/01/14 Fjernet vejledning tekst. Med henvisning til den nye udgave af vejledning om udnyttelsesgraden. Vejledning om tekniske krav til bygninger downloades fra det norske Building 19/06/2015

 

 

Vi er komplet 15 folk med fagbrev både tømrer og murer. Samt service biler med fuld oppakning til en hver opgave. Udskiftning af vinduer og døre, terresser, opføring av kontorer, nybygg, rehabilisering, systemgips

 

Målsætningen er individuel rådgivning, hvor kundens ønsker kommer først.

 

Kvalitet for os er også at behandle kundens hjem med respekt. Der ryddes efter op efter utført arbejde.

Første del - Generelle bestemmelser

Kapitel 1. Fælles bestemmelser

 

§ 1-1.Formål

Regler for at sikre, at der er planlagt, designet og henrettet initiativer ud fra hensynet til god visuel kvalitet, universelt design og så foranstaltningen opfylder de tekniske krav til sikkerhed, miljø, sundhed og energi.

§ 1-2. forordninger gælder for særlige foranstaltninger

(1) For bygninger landbrugs- og lignende bygninger til husdyr af landbruget gælder

a)Kapitel 1 til 7

b)§ 8-1, § 8-3, § 8-5, første afsnit, § 8.8 og § 8.9 undersektioner

c)Kapitlerne 9 til 11

d)§ 12-4, første afsnit, § 12.5 undersektioner, § 12.6 undersektioner, § 12-7 underafsnit, § 12-13 stk, § 12-14, § 12-15, første afsnit og andet afsnit a, § 12-16 stk, § 12-17 underafsnit, § 12-18 stk, § 12-19, § 12-20 og § 12-21 undersektioner

og)§ 13-1, første afsnit, § 13-6 underafsnit, § 13.9, § 13-11, § 13-12 og § 13-14 til § 13-21

f)Kapitel 14 med undtagelse af § 14.7

g)Kapitel 15 til 17.

(2) For hjem med én bolig enhed gælder

a)Kapitel 1 til 7

b)§ 8-1 og § 8-3

c)Kapitlerne 9 til 11

d)§ 12.5 underafsnit, § 12-7 underafsnit, § 12-11 første og andet afsnit, § 12-13 stk, § 12-15 stk, § 12-16, første afsnit a til d, § 12-17 underafsnit, § 12-19 og § 12-20

og)§ 13-1, første afsnit, § 13.4, § 13.5, § 13-12 og § 13-14 til § 13-21

f)Kapitel 14. ferie under 150 m² opvarmet BRA gælder kun § 14,5 undersektioner, § 14.6 og § 14.8. Kravene i § 14 gælder ikke for hjemmet under 50 m² opvarmet BRA

g)Kapitel 15 til 17.

(3) For boliger for sæder, rensdyrhold eller skovbrug gælder bestemmelserne i underafsnit i overensstemmelse hermed.

(4) For konstruktioner og installationer, også midlertidige, reglerne gælder, med undtagelse af kapitel 8, 12, 13 og 14 om omfanget gældende.

(5) For midlertidige bygninger, reglerne gælder, med undtagelse af kapitel 8, 12 og 13 om omfanget gældende. For kapitel 14 gælder kun for § 14.5 underafsnit.

(6) I bygninger opført som elev af studenterorganisationer og studerende fonde, der er blevet tildelt tilskud til studerende boliger i henhold til forordning 28 januar, 2004 nr. 424 for tilskud til studerende boliger

a)Det er tilstrækkeligt, at 20 procent af enhederne opfylder kravene i tilgængelige bolig enhed i § 12-7 andet og tredje afsnit, § 12-8 underafsnit, § 12-10, andet afsnit, § 12-11 stk og § 12-21 underafsnit og design af badeværelser og toiletter i § 12-9, første afsnit.

b)det skal være for besøgende lige adgang til toilet, der opfylder § 12-9, første afsnit på hver etage i bygning krævende elevator.

(7) Fritagelsen af underafsnit A og B gælder også for andre studerende boliger under den antagelse, at det retsligt en behæftelse på ejendommen, at ejendommen skal bruges til leje for studerende i mindst 20 år fra færdiggørelse certifikat eller midlertidig brug tilladelse er givet. Registreret dokument at kommunen er enig skal præsenteres før start tilladelse er givet. Ministeriet er ejer af behæftelse.

0Ændret ved forordninger 28 mar 2012 nr. 262 (effektiv April 1, 2012), 20 Mar, 2013 Nej .. 314 (med virkning fra 1. april 2013 ansøgninger kommune inden den 1. april 2013 kan udføres af de nye regler i denne forordning eller efter regler, der gjaldt før forordningen ændringen).

Kapitel 2. Dokumentation af compliance-krav

 

§ 2.1. Kontrol af de funktionelle krav

(1) Såfremt ydelserne udredes i forordningerne, bør disse være opfyldt.

(2) Når ydelserne leveres ikke i disse regler skal opfylde reglerne funktionelle krav er verificeret enten

a)af anlægsarbejdet er planlagt efter forud-accepterede ydelser, eller

b)af anlægsarbejdet er planlagt i overensstemmelse med performance verificeret ved analyse viser overholdelse af funktionelle krav er opfyldt.

(3) Hvis opfyldelsen af reglerne er funktionelle krav verificeres ved analyse, skal påvises, at testen anvendte metode er egnet og gyldig til formålet. Kritiske skøn grund skal beskrives og begrundes. Analysen skal angive de nødvendige sikkerhedsmargener.

(4) Kontrol af funktionelle krav skal være skriftlige.

§ 2-2. Verifikation af fordele

(1) Opfyldelse af fordele kan kontrolleres ved hjælp af metoder i overensstemmelse med norsk standard eller tilsvarende standard.

(2) Kontrol af ydeevne skal være skriftlig.

§ 2-3. Dokumentation af løsninger

Designere skal udarbejde fyldestgørende dokumentation, der bekræfter, at de valgte løsninger opfylder reglerne.

Kapitel 3. Dokumentation af produkter

 

§ 3-1. Generelle krav til byggevarer

(1) Regler for dokumentation af produkter under reglerne om salg og dokumentation af byggevarer.

(2) - - -

(3) Før produkter indbygget i bygninger skal der være bevis for, at produkterne har de nødvendige egenskaber for den færdige konstruktion opfylder de krav, der følger af disse regler.

0Ændret ved regulering 17 Dec 2013 Nej .. 1579 (virkning fra 1. januar 2014).

§ 3.2 - § 3-16. (ophævet fra 1. januar 2014 ved forordning 17 Dec 2013 Nej .. 1579.)

Kapitel 4. Dokumentation for forvaltning, drift og vedligeholdelse (O & M)

 

§ 4-1. Dokumentation for den operationelle fase

(1) Ansvarlige planlæggere og ansvarlig entreprenør, inden for dets ansvarsområde, forelægger den ansvarlige ansøger nødvendige dokumentation som grundlag for, hvordan igangsætning, ledelse, drift og vedligeholdelse af bygninger, må de tekniske installationer og anlæg skal udføres på en tilfredsstillende måde.

(2) I tilfælde, hvor sådan dokumentation er naturligvis overflødig, ugyldig krav.

§ 4-2. Tilbageholdelse af dokumentation for driftsfasen

Dokumentation for den operationelle fase vil blive udleveret til og opbevares af ejeren af anlægsarbejdet.

Kapitel 5. udnyttelsesgrad

 

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 1.5. Bestemmelsen af udnyttelsesgraden

(1) Formålet er at regulere mængden af terræn og samlede areal af bygninger i forhold til behovet for udearealer, pres på infrastrukturen og dens forhold til sine omgivelser. Graden af udnyttelse er fastsat i bestemmelserne i den jord-zoneinddeling for et begrænset område.

(2) Graden af udnyttelse fastlægges ved en eller flere af følgende metoder:

a)bebyggede areal (Bya)

b)procent bebygget område (% -BYA)

c)nytteareal (BRA)

d)procent nytteareal (% -BRA).

I områder til indkøbscentre / forretninger skal graden af udnyttelse altid bestemt som brugbar (BRA).

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 5.2. bebyggede areal (Bya)

Boligareal beregnet i henhold til den norske standard NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger, men så parkering område er medtaget i beregningen i henhold til § 5-7. Bebyggede areal på en naturgrund skriftlig m² -BYA og angives i hele tal.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 3.5. Procent bebygget område (% -BYA)

Procent bebygget område angiver forholdet mellem bebyggede areal under § 5-2 og grundareal. Procent bebyggede areal er skrevet% -BYA og angives i hele tal.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 4.5. livable (BRA)

(1) livable for bygninger på en grund skriftlig m² -BRA og angives i hele tal.

(2) livable beregnet ifølge norske Standard NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger, men så parkering område er medtaget i beregningen i henhold til § 5-7. Endvidere gælder følgende:

a)For bygninger med etagers højde på 3 m blev beregnet brugbart som om det var omfattet af et vandret plan for hver tre meter. Det kan bestemmes i planer for jord, at værktøjet bør overvejes uden tilsætning af hypotetiske plan.

b)Planlægning myndigheder bestemme, hvor brugbar helt eller delvist under jorden indgår i udnyttelsesgraden. Hvis planen ikke bestemmer andet, er beregnet ved hjælp af arealet under terræn i hjælpeprogrammet.

c)Ved beregning anvendelig som substrater for energiberegning ikke skal indtastes et vandret plan for hver tre meter, hvor bygning gulv højde på tre meter.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 5-5. Andel af brugbar (% -BRA)

Procentdel af brugbar giver forholdet mellem brugbare område ved § 5.4 og grundareal. Procentdel af brugbare prints% -BRA og angives i hele tal.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 5-6. Mindste udendørs areal (MUA)

For beboelsesejendomme, skoler, børnehaver og andre bygninger, hvor kommunen er forpligtet til at indbetale et minimum udendørs skal være i planlægning bestemmelser specificerede minimum udendørs inkluderende legeplads. MUA udtrykkes i hele tal pr m². enhed / bolig / elev / børnehavebørn mv og udskrives m² MUA. Udendørs område er, at en del af webstedet er egnet til formålet, og som ikke er bygget eller beregnet til kørsel og parkering. Kommunen kan beslutte, at alle eller en del af ikke-dækkede dele af terrasser og tagterrasser kan betragtes som udendørs arealer.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 5-7. Parkeringspladsen

Anmodninger om indgriben skal angive, hvordan parkering er løst. Parkering område indgår i beregningen af udnyttelsesgraden. Antal siddepladser og parkering løsning, der indgår, skal være i overensstemmelse med gældende zoneinddeling og / eller kommunale regulativer.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 5-8.Tomt

Plottet i dette kapitel betyder arealet af jorden-zoneinddeling allokeres til områdets bygninger og faciliteter. Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne for den enkelte plan, den etablerede udnyttelsesgrad gælder også for den enkelte plot.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

§ 5-9. Højden af bygninger

Gesims og højderyg højde angives med kontur numre eller meter fra den jævnet jorden. Højder måles i henhold til § 2.6. Afvigelser fra højden bestemmelser i planlægning og byggeri § 29-4, første afsnit, skal vurderes i det enkelte plan. Kommunen kan ved bestemmelse af planen fastsætte højder for forskellige dele af bygningen.

0Tilføjet af regulering 7 April 2010 nr. 628 (effektiv 1 juli 2010).

Kapitel 6. Beregning og måling regler

 

§ 6.1. Floor Antal

Gulv Antal en bygning er summen af målelige plan placeret over hinanden og udgør bygningsdelen og den yderligere. Følgende niveauer er ikke inkluderet i antallet af etager:

a)kælder, der kun indeholder en yderligere, som har et loft mindre end 1,5 m over gennemsnittet jordoverfladen omkring bygningen

b)mezzanin som har et brugbart område mindre end 1/5 af den underliggende fuld etagers

c)loft, der kun indeholder en yderligere og har en brugbar mindre end 1/3 af den underliggende etage.

§ 6.2. Højde

(1) Den gesims højde er højden til skæringspunktet mellem den ydre væg ydre overflade og tagflade. Hvor væggen er forsynet med en tagkonstruktion eller brystning rager mere end 0,3 m over tagfladen, betragtes højden til toppen af tårnet / parapetet. Gesims Højden er målt i forhold til på forhånd jævnet jorden rundt om bygningen.

(2) Ridge højde er højden til skæringspunktet mellem to skrå tagflader. Højderyg højden er målt i forhold til på forhånd jævnet jorden rundt om bygningen.

(3) Højde som beskrevet i planlægning og byggeri § 29-4, andet afsnit, er den gennemsnitlige gesims højde ud mod tilstødende nabolandet grænsen.

(4) Kommunen kan i planen bestemmelser fastsættes, at der skal måles i forhold til niveauer pre-jævnet jorden eksisterende terræn, gadeplan eller en specificeret kontur højde. For bygning, som strækker sig over en blok, kommunen beslutter, hvilke højder skal anvendes til de forskellige dele af bygningen. Det samme gælder for hjørne bygninger og for opbygningen af et meget stort område eller en usædvanlig form.

§ 3.6. Afstand

Afstanden måles som den korteste afstand vandret mellem struktur facader samt nabolandet struktur er facader eller nærliggende grænse. For konstruktioner med udragende bygningsdele, den afstand, der svarer til den strukturelle komponent rager mere end 1,0 m fra facaden liv.

§ 6-4.Areal

Mindre foranstaltninger som beskrevet i planlægning og byggeri § 29-4 tredje afsnit B gælder bygning, hvor hverken samlet nytteareal eller bebyggede areal er over 50 m². Det samme gælder for andre mindre initiativer, der ikke kan måles af norske Standard NS 3940 Areal og volumen beregninger af bygninger .

Anden del - Natur understreger, grunde og miljø

Kapitel 7. Sikkerhed mod naturlige påvirkninger

 

§ 1.7. Generelle krav til sikkerhed mod naturlige påvirkninger

(1) Bygninger skal placeres, udformes og konstrueres således, at yde en tilfredsstillende beskyttelse mod skade eller væsentlig ulempe af naturlige påvirkninger.

(2) Der skal være konstrueret og fremstillet således, at strukturer, bygge fundamenter og tilstødende jord ikke udsættes for risiko for personskade eller materiel skade som følge af foranstaltningen.

§ 2.7. Sikkerhed mod oversvømmelser og stormfloder

(1) Bygninger, hvor konsekvenserne af oversvømmelser er særlig høj, må ikke være placeret i oversvømmelse udsat område.

(2) For bygninger i oversvømmelse udsat område, sikkerhed klasse for oversvømmelse bestemmes. Bygninger skal placeres, konstrueret eller sikret mod oversvømmelser, så det er den nominelle årlige sandsynlighed i tabellen nedenfor ikke overskrides. I tilfælde, hvor der er fare for liv er fast besluttet sikkerhedsklasse for laviner, jf § 7-3.

Tabel: Sikkerhedskrav klasser for byggeri i oversvømmelse udsat område

Sikkerhed Klasse for oversvømmelserKonsekvensStørste nominelle årlige sannsynlighet

F1lille1/20

F2igennem1/200

F3stor1/1000

(3) Stk finder tilsvarende anvendelse på stormflod.

(4) Bygninger skal placeres eller beskyttes, så ingen skade er forårsaget af erosion.

§ 7.3. Beskyttelse mod jordskred

(1) Bygninger, hvor konsekvensen af et jordskred, herunder sekundære virkninger af jordskred er særlig høj, bør ikke placeres i lavine-området.

(2) For bygninger i jordskred farlige områder skal være sikkerhedsklasse for lavine bestemmes. Bygninger og tilhørende grunde skal placeres, udformes eller sikret mod laviner, herunder sekundære virkninger af jordskred, så det er den nominelle årlige sandsynlighed i tabellen nedenfor ikke overskrides.

Tabel: Sikkerhedskrav klasser for monterings- strukturer i jordskred risikoområde

Sikkerhetsklasse for skredKonsekvensStørste nominelle årlige sannsynlighet

S1lille1/100

S2igennem1/1000

S3stor1/5000

§ 7.4. Sikkerhed mod laviner. Undtagelser for tsunami forårsaget rockslides

(1) For bygninger, der ikke er omfattet af § 7-3, første afsnit, er det ikke desto mindre tilladt udvikling i områder med risiko for tsunamier forårsaget af sten falder, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

a)konsekvenser af bygning restriktioner er alvorlige og udvikling er af afgørende betydning for samfundet,

b)personlig sikkerhed er sikret af en fyldestgørende system, der er baseret på real-time overvågning, varsling og evakuering, og det gjorde en særskilt vurdering af, om der skal være restriktioner for opførelsen af en bygning, der er vanskelige at evakuere. Meddelelse periode må ikke være kortere end 72 timer og evakuering tid til at overstige 12 timer

c)Der er intet andet alternativ, passende og sikker bygning områder,

d)fysiske sikkerhedsforanstaltninger mod sekundære effekter af rock undersøges, og

og)Udviklingen er præciseret i den regionale planlægning, jord-zoneinddeling (kontrolcentral), herunder gennem konsekvensanalyser.

(2) Mindre tilføjelser, udvidelser eller under opførelse af eksisterende bygninger kan tillades uden krav planen efter stk E og fritagelse under planlægning og byggeloven, kapitel 19, forudsat at forlængelsen ikke forårsager en øget risiko for skader på liv og helbred.

Kapitel 8. Plasma og placering af bygninger

 

§ 8.1. Plasma

Plasma skal have tilstrækkelig egnethed og design til deres funktion. Med grunde betød fået adgang, parkeringsplads, udendørs område støder op til bygninger og udearealer for offentligheden.

§ 8.2. Plasma med krav til universelt design

(1) Følgende forhold skal være universelt udformet som kræves af forordningens bestemmelser:

a)begrundelse for offentligheden

b)grunde til boligbyggeri, krævende elevator

c)grunde til bygværker for offentligheden

d)grunde til arbejde bygning.

(2) Den første afsnit gælder ikke, når de grunde eller en del af begrundelsen for deres funktion er uegnet for mennesker med handicap.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 3.8. Placering af bygning

Bygninger skal have god terræn klog tilpasning ud fra hensynet til god arkitektonisk design, visuel kvalitet, naturlige forhold, sikkerhed, sundhed, miljø, tilgængelighed, brugervenlighed og energi. Bygninger skal placeres således, at der tages hensyn til den lys- og sol, samt lyd og vibrationer betingelser.

§ 8.4. Udendørs område

(1) Udendørs område skal deres funktion være egnet til rekreation, spil og aktiviteter for forskellige aldersgrupper.

(2) Udendørs areal skal være placeret og konstrueret således, at god kvalitet er opnået, herunder i forhold til solen og lys, støj og andre miljøpåvirkninger.

(3) Udendørs areal skal være konstrueret således, at fare for personer undgås. Legeområder skal screenes mod trafikken. Bør sikres Level forskelle, så der falder skader forhindres.

(4) Bygninger skal deres funktion har tilstrækkelig udendørs område.

(5) For udendørs områder med krav til universelt design Følgende er også gældende:

a)Anlagte område afsat til leg og rekreation vil have en vandret felt banede minimum 1,6 mx 1,6 m, som gør det muligt for deltagelse og lige brug.

b)Anlagt udendørs niveauforskel skal sikres og / eller mærket med visuelle og taktile.

c)Polakker, gelændere, osv .. have en visuel kontrast til omgivelserne.

d)Der bør være plads til kørestol, hvor siddepladser er konstrueret.

og)Udviklede svømning områder skal være udstyret eller konstrueret således, at det er let at komme ind i og ud af vandet.

§ 8-5.Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer

(1) walking adgang skal være sikre og dimensioneret til forventede trafik og transport. Med fodgængere adgang betyder gangbro fra adgang ad vej og parkering til indgangen til bygninger og udearealer, og mellem disse.

(2) Centrale tid linjer kører tværs åbne rum i større steder og pladser er universelt udformet, skal have klart definerede tidszone eller nødvendig kommandolinje. Opskrifter i gaden, fordi der giver misvisende retningsbestemt oplysninger skal undgås.

§ 8.6. Gang Adgang til bygninger

(1) gå adgang til at bygge boligen enhed skal være trin-fri og ikke have en hældning på mere end 1:15. For en kortere distance på op til 3,0 m kan stige til maksimalt 01:12. For hver 0,6 m højdeforskel skal der være landinger med mindste længde på 1,5 m. Hvis terrænet er for stejl til kravet gradient kan opnås, ikke gælder kravet etape frihed og opstigning til bygningen enhed uden at kræve en elevator.

(2) gå adgang til bygninger med krav til universelt design skal være trin-fri og ikke have en hældning på mere end 1:20. For en kortere distance på op til 3,0 m kan stige til maksimalt 01:12. For hver 0,6 m højdeforskel skal der være landinger mindst 1,6 mx 1,6 m. Hvis terrænet er for stejl til kravet gradient kan opnås, vil stige til et maksimum på 1:10.

(3) gå adgang til bygningen enhed krævende elevatorer og bygninger med krav til universelt design skal også have

a)fri bredde minimum 1,8 m. For kortere strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m. Tverrfall skal være maksimum 2 %

b)fast og skridsikker overflade

c)visuel og taktil vurdering

d)nødvendig belysning.

(4) Når tilgang til opbygning af krav til tilgængelige bolig enhed skal have fri bredde på mindst 1,6 m. For kortere afstand kan være fri bredde på mindst 1,4 m.

0Ændret ved forordninger december 9, 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012), 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 7.8. Gang Adgang til udearealer med krav til universelt design

Bande Adgang til udearealer med krav til universelt design skal være trin-fri og ikke have en hældning på mere end 1:20. For en kortere distance på op til 3,0 m kan stige til maksimalt 01:12. For hver 0,6 m højdeforskel skal der være en hvilende plan minimum 1,6 mx 1,6 m. Hvor der er flere udendørs areal med samme funktion, i det mindste en af disse, der har fodgængere adgang, der opfylder kravene. Andre fodgængere adgang skal have en maksimal hældning på 1:10. Hvis terrænet er for stejl til kravet gradient 1:20 kan opnås, vil stige til et maksimum på 1:10. Endvidere gælder følgende:

a)Fri bredde skal være minimum 1,8 m. For kortere strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m. Tverrfall skal være maksimum 2 %.

b)Det bør være fast og skridsikker overflade og visuel og taktil vurdering.

§ 8-8. Vehicular adgang

Bygninger skal have tilstrækkelig kørende adgang tilpasset struktur funktion.

§ 8.9. Parkeringspladser og andre standpladser

(1) Bygninger skal have den nødvendige parkering og pladser tilpasset struktur funktion.

(2) Bygninger skal have tilstrækkelige rum til at yde pleje levering.

(3) Bygning med enhed krævende elevatorer og bygninger med krav til universelt design skal have tilstrækkeligt antal parkeringspladser til handicappede og tilstrækkeligt forskellige pladser kørestol, klapvogn, osv .. For parkering, gælder følgende:

a)Parkering vil være i nærheden af hovedindgangen.

b)I bygninger med parkeringspladser skal placeres i nærheden af elevatoren.

c)Parkering skal have tilstrækkelig belysning og være tydeligt afmærket og mærkes.

(4) Plasma for offentligheden at få tilstrækkelig antal parkeringspladser for handicappede og tilstrækkeligt forskellige pladser kørestol, klapvogn, osv .. For parkering, gælder følgende:

a)Parkering vil være i nærheden af hovedindgangen.

b)Parkering skal have tilstrækkelig belysning og være tydeligt afmærket og mærkes.

§ 8-10. Trapp i begrundelsen

(1) Staircase i udendørs områder skal være nemt og sikkert at gå i.

(2) Trappe i grund med krav til universelt design skal også have

a)stabil hældning og samme riser højde

b)rækværk med håndlister på begge sider, der sporer trappe og slutter efter den første og sidste trin med afrundet kant

c)taktile og visuelle farer forreste øverste trin, opmærksomhed felter foran og op til det nederste trin og visuel kontrast mærkning på trappeforkant på andre vrist.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

Kapitel 9. Ekstern Miljø

 

§ 1.9. Generelle krav til det ydre miljø

Bygninger skal konstrueres, opføres, drives og beskrevet, og håndteres på en måde, der medfører de mindst mulige indvirkning på naturressourcerne og miljøet.

§ 9-2.Helse- og miljøskadelige stoffer

Det skal vælges byggevarer uden eller med lavt indhold af sundheds- eller miljømæssige forurenende stoffer.

§ 9-3. Forurening i jorden

Når du planlægger anlægsarbejderne skal undersøges, om der er jordforurening. Enhver jordforurening bør behandles i overensstemmelse med reglerne vedrørende forureningsbekæmpelse (forurening Regulations), kapitel 2.

§ 9-4. Udvalgte levesteder

Følgende bestemmelser gælder, når det er udstedt regler i medfør af lovforslaget § 52 og § 53, femte afsnit om specifikke levesteder, hvor indlån er i kommunen og forholdet til naturen type er ikke løses gennem juridisk bindende plan:

a)Ved indrejse, placering og udformning af foranstaltningerne bør tages særskilt hensyn forekomster af en udvalgt naturtype for at undgå forringelse af levesteder og depositum økologiske tilstand.

b)Hvor virkningen af den valgte naturtype er ikke afklaret af reglerne om vurdering af virkningerne på planlægning og byggeloven, kapitel 4, skal bygherren udarbejde en vurdering af projektets virkninger på naturtype effekt.

§ 5.9. Affald

(1) Bygninger skal sikre en korrekt og bevidst liv, så affaldsmængderne over strukturen levetid er begrænset til et minimum.

(2) Affaldet: materialer og genstande fra byggeri, revalidering eller nedrivning af bygninger, konstruktioner og installationer. Affald, der består af udgravet materiale fra byggeaktiviteter er ikke inkluderet.

(3) vælges byggevarer, der er egnede til genbrug og genanvendelse.

§ 9-6. affaldsplan

(1) For følgende foranstaltninger skal være i en affaldshåndteringsplan tages højde for planlagte håndtering af affald på affaldstype og mængde:

a)indrejse, tilføjelser, udvidelser og under opførelse bygning, hvis projektet overstiger 300 m² BRA

b)væsentlige ændringer, herunder facaden ændre eller væsentlige reparere bygningen, hvis projektet rammer dele af en bygning, der overstiger 100 m² BRA

c)nedrivning af bygning eller en del af en bygning, der overstiger 100 m² BRA

d)indrejse, tilføjelser, udvidelser, under opførelse, ombygning eller nedrivning af strukturer og faciliteter, hvis projektet genererer over 10 tons bygge- og anlægsaffald.

(2) Projekter, der påvirker flere bygninger, strukturer eller installationer skal betragtes som en helhed.

§ 9.7. Kortlægning af farligt affald og miljø beskrivelse

(1) Ved ombygning eller nedrivning af eksisterende bygninger vil blive gennemført kortlægning af bygningskomponenter, systemer og lignende, som kan udgøre farligt affald, jf forordninger om genanvendelse af affald (Affald) § 11-4.

(2) For foranstaltninger, der er nævnt i § 9-6, første afsnit b for d skal der udarbejdes en særskilt miljømæssig beskrivelse.

(3) Den miljømæssige beskrivelse skal mindst oplysninger om

a)hvem undersøgelsen er foretaget af

b)dato kortlægning

c)Bygningen år og tidligere anvendelse hvis kendt

d)resultat av representative materialprøver og analyser

og)forekomsten og mængden af farligt affald efter type

f)placering af farligt affald i bygværker, angivet med billede eller tegning, hvor der kan være tvivl

g)hvordan farligt affald ved mærkning, tegn eller andre foranstaltninger identificeret

h)hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet

i)hvor det farlige avfallet er planlagt levert

j)alle fund af farligt affald, samlet i en tabel.

§ 8.9. Affald

Minimum 60 procent af vægten af affald i aktion i § 9-6 første stykke sorteres i forskellige typer affald og leveres til et godkendt losseplads eller direkte til genbrug.

§ 9.9. Den endelige rapport for faktiske bortskaffelse af affald

For foranstaltninger i § 9-6 første afsnit skal udarbejdes en endelig rapport, der viser den faktiske bortskaffelse af affald, opdelt i forskellige affaldstyper og mængder. Levering til en godkendt losseplads eller direkte til genanvendelse skal dokumenteres.

§ 10.9. Emission Krav til brændeovne

(1) Lukkede gulvbelægning enheder skal ske for at opnå en tilfredsstillende beskyttelse mod forurening. Emissioner af partikler fra en sådan arne bør ikke overstige værdierne i norske Standard NS 3059 Lukkede træ varmeapparater - Røg emission - Krav .

(2) Hvor den ældre bevaringsværdig arne er nødvendig for det indre af kulturelle, antikvariske eller fredede bygning, du bevaringsværdig arne stadig bruges.

Tredje del - Krav til bygværker

Kapitel 10. Construction Safety

 

§ 10.1. Personlig og materiel sikkerhed

Bygninger skal placeres, udformes og konstrueres således, at give tilstrækkelig sikkerhed for mennesker og husdyr, og så der opstår en opdeling eller ulykke, der fører til uacceptabelt store materiale eller samfund tab.

§ 2.10. Construction Safety

(1) Materialer og produkter i bygværker, skal have sådanne egenskaber, at de grundlæggende krav til bygværker "mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet er opfyldt.

(2) Bygninger skal være konstrueret og fremstillet således, at der opnås en tilfredsstillende sikkerhed mod svigt og tilstrækkelig stivhed og stabilitet for belastninger, der kan opstå under brug. Kravet gælder for bygninger under opførelse og i den endelige tilstand.

(3) Grundlæggende krav til bygværker "mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, herunder jordbundsforhold og garantier under opførelse og i sin endelige tilstand, kan opfyldes ved udformning af konstruktioner af norske standard NS-EN-1990 Eurocode: Grundlag for strukturelt design og underliggende standarder i serien NS -DA-1991 til EN-1999 tilhører nationale godt.

§ 10-3. Deposition fra kollision med anlægsarbejdet

(1) Tagdækning og facade materialer med vedhæftede filer og enheder skal være konstrueret og fastgjort således, at de ikke falder ned under antaget klimatiske forhold og design belastninger.

(2) Bygninger skal være beskyttet, således at sne og is ikke kan falde ned på steder, hvor mennesker og husdyr kan være.

(3) Afstand fra underliggende terræn til tagudhæng og andre overliggende faste eller bevægelige dele af konstruktionen bør være tilstrækkelig, således at kollisioner kan undgås.

Kapitel 11. Brandsikkerhed

 

I. Generelle krav til brandsikkerhed

 

§ 11.1. Brandsikkerhed

(1) Bygninger skal udformes og konstrueres således, at der opnås en tilfredsstillende brandsikkerhed for folk, der bor i eller på de værker, til aktiver og for miljømæssige og sociale forhold.

(2) Der skal være passende mulighed for at redde mennesker og dyr samt effektive brandbekæmpelse indsats.

(3) Bygninger skal placeres, udformes og konstrueres således, at sandsynligheden for brandspredning til andre strukturer er små.

(4) Bygninger, hvor ilden kan udgøre stor fare for miljøet eller påvirke andre vigtige offentlige interesser, være konstrueret og fremstillet således, at sandsynligheden for skade på miljøet eller andre væsentlige offentlige interesser er små.

§ 11-2.Risikoklasser

I betragtning af den trussel, en brand kan indebære skader på liv og sundhed bør bygningsværk, eller forskellige anvendelser i en bygning, placeret i risikokategorier i henhold til nedenstående tabel. Risikokategorierne skal danne grundlag for planlægning og udførelse for at sikre evakuering og redning i tilfælde af brand.

Tabell: Risikoklasser

RisikoklasserBygninger beregnet til lejlighedsvis persons opholdFolk bygningsværk ved undslippe, herunder flugtveje, og kan bringe sig selv i sikkerhedBygninger beregnet til boligAntages brug af strukturen indebærer ringe brandfare

1ogogiog

2ja / iogii

3iogiog

4iogogog

5iiiog

6iiogog

§ 11.3. brand-

I betragtning af de konsekvenser en brand kan indebære skader på liv, helbred, sociale interesser og miljø vil være en bygning, eller forskellige dele af en bygning, placeret i brand klasser i henhold til nedenstående tabel. Fire Klasser gennemføres for planlægning og udførelse for at sikre konstruktionens bæreevne, etc. ved ild.

Tabel: Brann Klasser

BrandklasseKonsekvens

1Lille

2Igennem

3Stor

4Særlig stor

II. Bæreevne og stabilitet for brand og eksplosion

 

§ 11-4.Bæreevne og stabilitet

(1) Bygninger skal udformes og konstrueres således, at bygningsværket som helhed og de enkelte dele af bygværker, har tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til bæreevne og stabilitet.

(2) Når du designer tilstrækkelig bæreevne og stabilitet i tilfælde af brand, skal der tages hensyn til termisk belastning fra ilden energi og ilden var forventes i strukturen.

(3) Support-system i anlægsarbejder i brand klasse 1 og 2, skal sigte på at opretholde en tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i det mindste den nødvendige tid til flugt og redning af mennesker og dyr i og på strukturen.

(4) bærende system anlægsarbejder i brand klasse 3 og 4, skal være konstrueret til at opretholde tilstrækkelig bæreevne og stabilitet gennem en komplet brand udvikling, så dette kan modelleres.

(5) Sekundære strukturer og strukturer være overbærende for en etage eller tag skal være designet til at opretholde tilstrækkelig bæreevne og stabilitet i den nødvendige tid til flugt og redning af mennesker og dyr i og på strukturen.

§ 11.5. Sikkerhed for eksplosion

Bygninger, hvis formål kan resultere i en eksplosionsfarlig atmosfære, skal være konstrueret og fremstillet med flade overflader, så personlig sikkerhed og bæreevne opretholdes på et tilfredsstillende niveau.

III. Foranstaltninger mod antændelse, udvikling og spredning af ild og røg

 

§ 11-6. Foranstaltninger mod brandspredning mellem bygningerne

(1) Spredning af brand mellem bygninger skal være konstrueret således, at der er sikret sikkerheden af mennesker og husdyr, og så ild ikke medfører urimeligt store økonomiske tab eller sociale konsekvenser.

(2) Mellem de lave anlægsarbejder skal være mindst 8,0 m afstand, medmindre der træffes foranstaltninger til at forhindre spredning af brand mellem bygninger i den tid, der kræves til evakuering og redning i den tilstødende struktur. Bestemmelsen gælder ikke for lavt byggeri, som tilsammen udgør en funktionel enhed.

(3) Når den lave bygning opført med mindre afstand end 8,0 m, er bygningernes samlede bruttoareal begrænses, så en brand ikke forårsager urimeligt store økonomiske tab, medmindre der er andre foranstaltninger til at forhindre sådanne tab.

(4) Høj bygningsværk bør have et minimum 8,0 m afstand til andre bygninger, medmindre konstruktionen er udformet således, at spredning af brand forhindres gennem en komplet brand udvikling.

(5) Bygninger, der enten i sig selv eller i en virksomhed, der er i dem, repræsenterer en særlig høj sandsynlighed for brandspredning skal være konstrueret, fremstillet og fastgøres eller placeres, hvor det særligt store sandsynlighed for brandspredning til andre strukturer reduceret til et acceptabelt niveau .

§ 11.7. Fire sektioner

(1) Bygninger skal opdeles i brandsektioner, således at en brand i en brand afdeling finder ikke forårsage urimeligt store økonomiske eller materielle tab. En brand skal forudses kæmper indsats, kunne begrænses til ilden afsnit, hvor det startede.

(2) I brandsektion med forskellige brandklasser skal karakteristika brand barrierer mellem forskellige brandklasser bestemmes af den højeste ild klasse. Underliggende gulv skal have brandklasse mindst lige så overliggende etage.

§ 11.8. Fire Cells

(1) Konstruktioner skal opdeles i brandceller på en hensigtsmæssig måde. Områder med forskellige trusler mod liv og sundhed og / eller forskellige muligheder for brand, skal være deres egen brand celler, medmindre andre foranstaltninger giver tilsvarende sikkerhed.

(2) En brand rum skal være konstrueret således, at forhindre spredning af ild og brandgasser til andre brandsektioner i den tid er nødvendig for flugt og redning.

§ 11-9.Materialer og produkters egenskaper ved brann

(1) Bygninger skal udformes og konstrueres således, at sandsynligheden for en brand skulle opstå, udvikle og spredning er lille. Det bør overvejes til strukturen brugeres den nødvendige tid til flugt og redning.

(2) Materialer og produkter skal have funktioner, der ikke bidrager til en uacceptabel brand udvikling. Det vil understrege muligheden for antændelse, at satsen for varmeafgivelse, røgudvikling, udvikling af brændende dråber og tid overtænding.

§ 11-10. Tekniske installationer

(1) Tekniske installationer skal være konstrueret og fremstillet således, at installationen ikke øger risikoen markant for at ilden opstår, eller at ild og røg i at sprede sig.

(2) Anlæg, som antages at have en funktion under en brand, skal være således konstrueret og fremstillet, at deres funktion opretholdes i den nødvendige tid. Dette omfatter også den nødvendige forsyning af vand, elektricitet eller signaler, som er nødvendig for at opretholde installationen funktionen.

IV. Lettelse af flugt og redning

 

§ 11-11.Generelle krav om rømning og redning

(1) Bygninger skal være konstrueret og fremstillet til hurtig og sikker flugt og redning. Det bør overvejes til personer med handicap.

(2) Den tid til rådighed for flugt skal være større end den nødvendige tid til flugt fra strukturen. Det bør være en tilstrækkelig sikkerhedsmargin.

(3) Fire rum skal være af en sådan form og dekoration at anmeldelsen, evakuering og redning kan forekomme hurtigt og effektivt.

(4) flugtvej fra bopæl til udgangen af en brand rum skal være indrettet og organiseret for hurtig og effektiv evakuering.

(5) I den tid brand rummet eller flugtvej skal anvendes til udslip af personer, er det ikke muligt temperaturer, røggas koncentrationer eller andre forhold, som hindrer udslip.

(6) Tegn, symboler og tekst Viser flugtveje og sikkerhed skal være læselig og forståelig, hvis der er brand eller røgudvikling.

§ 11-12. Foranstaltninger til at påvirke flugt og redning gange

(1) I anlægsarbejder, hvor flugt og redning kan tage lang tid, kan du bruge aktive foranstaltninger til at øge den tilgængelige evakuering tid. Følgende skal som minimum være opfyldt:

a)Bygninger eller dele heraf, i fareklasse 4, hvor tiltrængt løft skal have et automatisk brandslukningssystem. Dele af en bygning med og uden automatisk slukning bør være forskellige brandsektioner.

b)Bygninger i fare 6 skal automatisk brandslukningssystem.

c)Midlertidige bygninger og strukturer, der ikke er tilsluttet offentlig eller tilsvarende udbud privat vand, kan det fraviges krav til automatisk brandslukningssystem.

d)Hvor der er behov for automatisk brandsikringssystemer kan stadig bruge andre foranstaltninger til at forebygge, begrænse eller kontrollere en brand lokalt, hvor den forekommer.

(2) Bygninger vil have udstyr til tidlig påvisning af en brand, så den nødvendige flugt reduceret. Følgende skal som minimum være opfyldt:

a)Anlægsarbejder i fare 2 til 6 skal have brandalarmanlæg.

b)I bygværker er beregnet til et par folk og små størrelse konstruktion, kan det bruges røgalarmer hvis nødsituationer er særligt enkle og klare. Røgdetektorer skal være tilsluttet strømforsyningen og har batteri-backup. Brand celle kræver yderligere røgdetektorer, skal detektorerne serieforbindes. I bygninger uden strømforsyning kan bruges batteridrevne røgalarmer.

Gratis tilbud på udskiftning

(3) I bygninger med mange mennesker eller hvordan nød- og flugtveje kan være lang og har retningsskift, skal udgangsveje har god belysning og være mærket, således at evakuering kan finde sted på en rettidig og effektiv måde. Store bygværker og anlægsarbejder er beregnet til et stort antal mennesker, samt anlægsarbejdet i fareklasser 5 og 6, skal have styresystem.

(4) For anlægsarbejder i fareklasser 5 og 6, andre bygninger til offentlige og arbejde bygninger, skal der være evakueringsplaner før anlægsarbejdet bestilt.

(5) Tekniske brand installationer af betydning for flugt og redning indsats skal være tydeligt mærket, medmindre de kun er beregnet til personer i en enhed og de personer, der forventes at være bekendt med placeringen.

§ 11-13. Output fra branden rummet

(1) Fra en brand rum skal der være mindst én udgang til et sikkert sted eller udgange til to uafhængige flugtveje eller én udgang til korridor med to alternative flugt retninger fører til uafhængige flugtveje eller sikre steder.

(2) Fire rum i anlægsarbejder i fare 4 med op til 8 etager kan være output til en trappeskakt udført som flugtvej. For ejerlejligheder antages, at mindst ét vindue eller balkon er til rådighed for rednings- og brandslukning indsats, ref. § 11-17.

(3) Fire rum bestående af flere etager eller mezzanin, skal have mindst én udgang fra hver etage. I arbejder konstruktion i fareklasser 1, 2, 3 og 4, exit fra disse planer, udover indgangen niveau, være vinduer tilpasset til sikker evakuering. I en brand rum i anlægsarbejder i fare 4 uden at kræve elevator, kan top plan have udgang, hvis den er installeret automatisk brandslukningsanlæg via den nærmeste underliggende niveau.

(4) I lav anlægsarbejder i fareklasser 1, 2, 3 og 4, at exit fra branden rum fører til et sikkert sted eller en flugtvej, der kun har én flugt retning, forudsat at hver brand rum har vinduer, der er designet og tilpasset til sikker undslippe.

(5) Fire rum til et stort antal mennesker til at have tilstrækkelig mængde, og mindst to udgange til flugtveje.

(6) Fra brandsektioner er beregnet til lejlighedsvis persons ophold kan output gå gennem en anden brand rum.

(7) Døre til flugtveje, skal være konstrueret og fremstillet til at sikre hurtige udslip og undgå enhver risiko for overbelastning. Følgende skal som minimum være opfyldt:

a)Døre skal have tilstrækkelig bredde og højde, og det skal være let at åbne uden en nøgle.

b)Dør til at vise sig i flugtretningen. Døre til flugtveje kan stadig vende sig mod flugtretningen, hvis der ikke er risiko for overbelastning på flugt.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 11-14. flugtvej

(1) En flugtvej skal på en klar og let forståelig måde føre til et sikkert sted. Det skal have en tilstrækkelig bredde og højde, og skal være opført som en særskilt brand rum tilpasset til hurtig og effektiv flugt.

(2) Hvis en flugtvej passerer over flere etager, trappen adskilt fra den anden flugtvej og andre brandsektioner, så trappen fungerer som sikker flugtvej opretholdes i den etablerede tilgængelige flugt.

(3) flugtvej som omfatter to escape retninger skal opdeles i passende enheder, således at røg og brandgasser blokerer begge retninger af flugt.

(4) Den vigtigste adgang til bygningen, eller dele heraf, for større antal personer tilpasses for sikker flugt.

(5) Døre i flugtveje skal være konstrueret og fremstillet således, at sikre hurtig evakuering og så der er ingen risiko for overbelastning. Følgende skal som minimum være opfyldt:

a)Døre skal have tilstrækkelig bredde og højde, og det skal være let at åbne uden en nøgle.

b)Dør skal slå ut i rømningsretning.

(6) Den overdækkede gårdhave eller gaden kan anvendes som flugtvej, hvis den er tilpasset til sikker evakuering. Der skal også findes alternativ flugtvej ud over det dækkede område. Små brandsektioner på bedriftsniveau kan anvende det dækkede område som flugtvej fra begge udgange, forudsat at området er tilpasset til sikker evakuering.

(7) Elevatorer og rulletrapper kan ikke være en del af flugtvejen eller flugtvej. Sådanne anordninger skal stoppe sikkert ved brandalarm. Rullende fortove, der er specielt designet til sikker brug kan være en del af flugtvejen eller flugtvej.

§ 11-15. Ordninger for redning af husdyr

Bygninger beregnet til husdyr, skal være konstrueret og fremstillet til hurtig og sikker redning af husdyr.

V. Forberedelserne til brand

 

§ 11-16. Tilpasninger til manuel slukning

(1) Bygninger skal tilpasses til effektiv manuel brandslukning.

(2) I eller på alle anlægsarbejder, hvor en brand kan opstå, skal der være manuelt fyre kæmper udstyr for effektive extinction indsats i startfasen. Dette er i tillæg til enhver automatisk brandslukningssystem.

(3) brandslukningsudstyr skal være placeret således, at en effektiv udryddelse indsats kan være. For mindre bygninger med aktiviteter i fare 1 udstyr kan være placeret i en nærliggende bygning.

(4) Den brandslukningsudstyr skal være tydeligt markeret, medmindre det er beregnet til personer i en enhed og de personer, der forventes at være bekendt med placeringen.

§ 11-17.Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

(1) Bygninger skal placeres og udformes således, at redningsberedskabet besætninger, med det nødvendige udstyr, har mulig adgang til og anlægsarbejder til redning og brandslukning indsats.

(2) Bygninger skal være således indrettet, at en brand nemt kan findes og bekæmpes.

(3) Tekniske brand installationer af betydning for rednings- og brandbekæmpelse, skal være tydeligt markeret.

Kapitel 12. Layout og bygningsdele i bygninger

 

I. Indledende bestemmelser om planen og byggekomponenter

 

§ 12-1. Krav til universelt design af bygninger

Bygninger til offentlige og arbejde bygninger, der skal universelt udformet, så kræves af bestemmelser i forordningerne, medmindre struktur eller del af strukturen efter dens funktion er uegnet for mennesker med handicap.

§ 12-2. Krav om tilgængelige bolig enhed

(1) boligenheder i bygninger, der kræver elevatoren skal have alle vigtige funktioner på entry level. Punktet niveau vil være tilgængelige for personer med handicap, som kræves af bestemmelserne i forordningen. Det er tilstrækkeligt, at mindst 50 procent af enheder på op til 50 m² BRA med en eller to værelser til permanent ophold i bygningen opfylder kravene til tilgængelige bolig enhed samt design af badeværelser og toiletter i § 12-9, første afsnit. Ved ansøgning om registrering af flere bygninger, anvender fritagelsen samles bygninger.

(2) boligenheder i bygninger uden krav om en elevator, som har alle de vigtigste funktioner i bygningens indgang Planen skal være tilgængelig på entry level som kræves af de bestemmelser i disse forordninger, medmindre i § 8.6 undtages fra kravene til fodgængere adgang.

(3) De vigtigste funktioner betød stue, køkken, soveværelse, badeværelse og toilet.

0Ændret ved forordninger december 9, 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012), 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 12-3. Krav til elevator i bygninger

(1) Bygninger til offentlige og arbejde bygninger med to etager eller derover skal have en elevator. Bygninger med op til tre etager og små passager kan have løfteplatform. Lifte og elevatorer skal være offentligt tilgængelige. Følgende krav til størrelser gælder:

a)Mindst én elevatorstolen skal have intern størrelse på mindst 1,1 mx 2,1 mi bygninger med tre eller flere etager.

b)Mindst én elevatorstolen skal have indvendige størrelse på mindst 1,1 mx 1,6 mi bygningsværk med kun to etager.

c)Løfteplatforme skal have intern størrelse på mindst 1,1 mx 1,6 m.

(2) Bygning med tre etager eller flere, der har bolig skal have en elevator. Dette krav gælder ikke for små huse med en levende enhed, og hvor adgang fra indgangen til enheden kører kun over en etage. Løfteplatforme kan erstatte elevator bygning med boligenhed med tre etager. Løfteplatforme vil tjene maksimalt 6 enheder. Følgende krav til størrelser gælder:

a)Mindst én elevatorstolen skal have indvendige størrelse på mindst 1,1 mx 2,1 m.

b)Løfteplatforme skal have intern størrelse på mindst 1,1 mx 1,4 m.

(3) Hvor kan bruges løfteplatformen efter første og andet afsnit kan erstattes af en elevator tilsvarende størrelse.

(4) I etasjetallet skal alle måleverdige plan medregnes.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

II. Indgang, layout, kommunikationsveje, værelse osv ..

 

§ 04.12. Indgang

(1) Indgang skal være klart synlige, centralt beliggende og klart i forhold til adgang til. Indgange skal være sikker og nem at bruge. Med indgangen betød strukturen adgang område ved hovedindgangen.

(2) For at bygge kræver tilgængelige stald og anlægsarbejder med krav til universelt design, skal følgende være opfyldt:

a)Indgange skal belyses, således at trappe og hovedindgangen døren er synlig i forhold til de omgivende flader.

b)Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør.

c)Indgange skal være trin-fri.

d)Uden bør hovedindgangen være en vandret felt på mindst 1,5 mx 1,5 m. Når hængslede døre gælder udenfor døren gynge radius.

og)Driften af en automatisk døråbner skal placeres, så den er tilgængelig for personer i kørestole og så sammenstød med døren undgås.

§ 12-5.Planløsning

(1) Bygninger skal have et layout tilpasset strukturen funktion.

(2) Byggeri værker skal have et layout, der gør det nemt at navigere.

(3) Bygninger skal have design, så faren for skade på personer og kæledyr på kollision eller fald undgås.

(4) Bygninger til offentligheden skal have et layout og indretning af lokaler, der fører til så mange som muligt i en lige måde at få adgang til og bruge alle dele af konstruktionen, som er åben for offentligheden.

(5) Arbejde bygninger skal have et layout og indretning af værelserne er tilpasset behovene i arbejdspladsen. Work bygninger skal være konstrueret således, at det er muligt for mennesker med handicap til at arbejde i bygningen.

§ 12.6. kommunikationsveje

(1) Kommunikation ruter bør være sikker, passende og brugbare for trafik og transport som forventet.

(2) Kommunikation ruter bør være let at finde og navigere.

(3) Niveau forskel og åbning i gulvet skal sikres, således at mennesker og husdyr ikke udsættes for fare. Niveauforskel skal være tydeligt identificeret og har den nødvendige belysning.

(4) For at opbygge kræver tilgængelige bolig enhed skal være et supplement til de tre første afsnit, skal følgende være opfyldt:

a)Kommunikationsveje til tilgængelige bolig enhed skal være trin-fri.

b)Korridor og galleri skal have fri bredde på mindst 1,5 m. I lange korridorer bør tildeles tilstrækkelig plads til at tillade to kørestole kan passere hinanden. Korte afstande under 5,0 m, hvor der ikke er nogen dør, kan have fri bredde på mindre end 1,2 m.

(5) For bygninger med krav til universelt design, ud over de første tre afsnit, følgende skal være opfyldt:

a)Kommunikationsveje skal være trin-fri. Hældning må ikke være større end 1:20.

b)Korridor og galleri skal have fri bredde på mindst 1,5 m. I lange korridorer bør tildeles tilstrækkelig plads til at tillade to kørestole kan passere hinanden. Korte afstande under 5,0 m, hvor der ikke er nogen dør, kan have fri bredde på mindre end 1,2 m.

c)Der vil være skilte og markeringer, der giver de nødvendige oplysninger. Skilte og markeringer skal være let at læse og forstå. Det vil være nødvendigt belysning for at opnå visuel luminans minimum 0,8 mellem tekst og baggrundsfarve. Skilte og markeringer skal være placeret tilgængelige og let synlig for både siddende og gå. Floor Tal skal være visuelt og taktilt læsbar på alle etager.

d)Auditiv information bør suppleres med visuel information.

og)Blændende baggrundsbelysning undgås kommunikationsveje.

f)Søjler og lignende skal placeres således, at de ikke hindrer kommunikationsvejen. For at undgå risiko for kollision vil være synlige kolonner i forhold til omgivelserne. Kolonner og lignende skal have en mindste luminans kontrast 0,4 til omgivelserne eller mærket i to højder med en luminans kontrast på 0,8 minimum til baggrundsfarve.

g)Om nødvendigt ved at ændre den tid retningen, indikeret retningsbestemt oplysninger. Tilbagevendende oplysninger bør være så ens som muligt i hele bygningen.

h)Store værelser, hvor centrale tid linjer løber på tværs af de åbne rum, burde have defineret tidszone eller nødvendig kommandolinje. Mønstre i gulvet giver misvisende retningsbestemt oplysninger skal undgås.

§ 12-7. Krav til lokaler og andre levende rum

(1) Værelser og andre levende rum skal have design skræddersyet til deres funktion og have tilstrækkelig størrelse, loftshøjde og plads til hurtige og løse fittings.

(2) Tilgængelig enhed skal konstrueres til kørestole på entry level. Værelser skal have trin-fri adgang og vender steder med en diameter på mindst 1,5 m. Værelserne er designet til at fremme kørestolsbruger kan udføre nødvendige funktioner på tilfredsstillende vis.

(3) , skal I tilgængelige bolig enhed være i lokaler til permanent opholdstilladelse være fri passage på 0,9 m til dør og vindue uden indretning zone.

(4) Værelser og andre levende rum i bygninger med krav til universelt design skal have

a)størrelse, layout, belysning og akustik, så lige deltagelse er mulig

b)trin-fri adgang og vender steder med en diameter på mindst 1,5 m. område for kørestol skal placeres således, at kørestolsbrugeren kan udføre nødvendige funktioner på tilfredsstillende vis.

c)Modtagelse og Information Board centralt placeret i forhold til den vigtigste adgang og være lette at finde.

(5) I arbejder konstruktion med krav til universelt design, som har mange værelser med samme funktion, er det tilstrækkeligt, at 1/10 af værelserne universelt er designet i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen. Dette gælder ikke, når den påtænkte anvendelse viser, at flere eller alle rum skal universelt udformet.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 12-8.Entre og garderobe

(1) Optagelse / post i tilgængelige bolig enhed skal have fri passage uden indretning zone og plads til snusirkel med en diameter på 1,5 m kørestol uden for døren er svingradius.

(2) For bygninger med krav til universelt design skal mindst 1/10 af omklædningsrummene har et operativsystem højde på maksimalt 1,1 m.

§ 12-9.Bad og toalett

(1) boligenheder skal have mindst et badeværelse og toilet, hvor følgende skal være opfyldt:

a)Størrelse og layout skal være sådan, at det er gratis gulvplads til en snusirkel diameter minimum 1,5 m foran toilettet, minimum 0,9 m fri gulvplads på den ene side af toilettet og mindst 0,2 m på den anden side. Der skal være fri passage bredde på 0,9 m, indtil det frie rum ved siden af toilettet.

b)Det skal være muligt for trin-fri shower zone.

c)Væg i bad og toilet zone vil give en fastgørelsesanordning til eftermontering nødvendige udstyr.

(2) I bygninger med et krav om universelt design, i gulve, med et badeværelse og toilet, 1/10, og mindst en af disse universelt design i overensstemmelse med følgende:

a)Gulve og vægge skal have synlig farve kontrast. Fast udstyr skal have synlig farve kontrast til gulv / væg.

b)Størrelse og layout skal være sådan, at det er gratis gulvplads til en snusirkel diameter minimum 1,5 m foran toilettet og mindst 0,9 m fri gulvplads på begge sider af toilettet. Der skal være fri passage bredde på 0,9 m, indtil det frie rum ved siden af toilettet. Toilet bør have hånd støtte på begge sider.

c)Der skal være tilstrækkelig fri plads under håndvask.

d)Shower Zone skal være trin-fri og minimum 1,6 mx 1,3 m. Brusehoved bør være højdejusterbare og bruser zone, er vægmonteret udstyr.

(3) I arbejde bygning mindst et toilet på hver etage, opfylder kravene i stk.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 12.10. Opbevaring og lagring

(1) boligenheder skal have tilstrækkelig plads til opbevaring af tøj, mad, cykler, klapvogne, sportsudstyr, havemøbler mv Følgende skal som minimum være opfyldt:

a)Boligenheder skal, ud over plads til mad og tøj, har intern lagring eller lagring på et minimum af 3 m² BRA. 1-værelses lejligheder kan intern lagring eller lagring af 1,5 m² BRA eller minimum 2 meter skab. Internt lagerområde eller opbevaring rum, der er i tillæg til lagerplads til mad og tøj, der skal placeres inden for enheden eller i bygningen.

b)Boligenheder skal have lagerplads eller opbevaring på mindst 5 m² BRA til cykler, sportsudstyr, barnevogne mv For et-værelses lejligheder i området for individuel enhed halveret.

(2) Residential enhed med tilgængelighed krav bør have trin-fri adgang til lagerplads. Nødvendig lagerplads skal være til rådighed ved hjælp af en kørestol.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 12-11.Balkong og terrasse mv.

(1) Overdækket terrasse etc. skal have tilstrækkelig sikkerhed og brugervenlighed.

(2) Ved højdeforskel større end eller lig med 0,5 m skal sikres med rækværk, jf § 12-17.

(3) For at bygge kræver tilgængelige stald og anlægsarbejder med krav til universelt design, skal følgende være opfyldt:

a)Adgang til altan / terrasse / gårdhave fra master plan bør være trin-fri med affaset tærskel på højst 25 mm.

b)Balkon, terrasse og gårdhave vil have fri gulvplads til kørestole, der kan rumme snusirkel med en diameter på 1,5 m uden for døren er svingradius.

§ 12-12. affaldssystem og sortering

(1) Der skal være mulighed for adskillelse af affald. Affald brønde, bortskaffelse af affald eller affald systemet skal være konstrueret og fremstillet således, at der ikke er nogen generende støj, lugt eller andre ulemper.

(2) For beboelsesejendom kræver tilgængelige stald og anlægsarbejder med krav til universelt design, systemet offentlige affald være let tilgængelige, har trin-fri adgang og har et indkast maksimal højde 1,1 m.

§ 12-13. Sauna, køling og frysning

(1) dør i en sauna, kolde rum og fryser plads til at vise sig, og der skal åbnes indefra uden en nøgle.

(2) I anlægsarbejder med krav til universelt design skal sauna har plads foran bænken på 1,5 m.

§ 12-14. Kvittering

Kvittering skal have placering, tilgængelighed, størrelse og form tilpasset strukturen funktion.

III. Bygningsdele

 

§ 12-15.Dør, port mv.

(1) Døre, porte og lignende skal være let at se og bruge og konstrueret således, at de ikke skader mennesker, dyr eller udstyr.

(2) Bredde og højde skal tilpasses til den forventede trafik og transport, herunder evakuering i tilfælde af brand, og mødes mindst følgende:

a)Hoveddør og dør af kommunikationsveje skal have fri bredde på mindst 0,9 m. I anlægsarbejder er beregnet til mange mennesker vil rydde bredde være mindre end 1,2 m.

b)Dør intern enhed skal have fri bredde på mindst 0,8 m.

c)Dør interne strukturer med krav til universelt design skal have fri bredde på mindst 0,9 m.

d)Døren skal have fri højde på mindst 2,0 m.

(3) I bygninger med krav til universelt design kommer i tillæg til underafsnit efter:

a)Dør synlig i forhold til de omgivende vægge. Luminanskontrasten bør være mindst 0,4. Det samme gælder også for og løfteplatforme.

b)Dør og vigtigste adgang og de vigtigste flugtvej beregnet til manuel åbning skal åbnes med maksimal åbning kraft 30 N.

c)Åbner for automatiske døre, der skal monteres uden for døren er svingradius. Det skal være klart synlig og være placeret ved et arbejdstryk højde mellem 0,8 m og 1,1 m over gulvet. Afstand fra den indvendige hjørne bør være mindst 0,5 m.

d)Threshold højde skal være et maksimum på 25 mm. Tærskel skal affases.

og)Ved at glide og side-hængslet dør bør give nok ledig side plads til kørestolsbrugeren kan åbne og lukke døren.

(4) I bygninger med et krav om tilgængelig bolig enhed leveres underafsnit, med undtagelse af underafsnit a. Kravet om en åbning kraft i tredje afsnit B gælder for døre og al adgang og flugtveje.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 12-16. Trapp

(1) Trapper skal være let og sikkert at gå i. bredde og højde af trapper skal tilpasses den forventede trafik og transport, herunder udslip i tilfælde af brand. Følgende skal som minimum være opfyldt:

a)Trapp vil have visse begrænsninger og har håndlister på begge sider.

b)Trapp vil have konstant hældning og samme riser højde over hele længden af trappen.

c)Trapp rette racer vil have den samme dybde af slidbanen. Slidbaner i tiden linje skal være mindst 0,25 m.

d)Landingerne skal være af tilstrækkelig størrelse til at standse fald. Det bør lander i en højde forskel på mere end 3,3 m.

og)Trappeopgange bør have god belysning, således at trin er synlige. Slidbaner skal have skridsikker overflade.

f)Fri bredde af trapper skal være mindst 0,9 m og fri højde på mindst 2,1 m. Staircase intern enhed skal have fri bredde på mindst 0,8 m og fri højde på mindst 2,0 mio.

g)Trapp, der ikke har lige løb, skal have effektive bredde svarende trappe med lige løb. For svinget trappe betræder i indre tidslinje være mindst 0,15 m.

(2) For de vigtigste trappe forsyner mere end én bolig enhed leveres ud over det første afsnit, følgende:

a)Fri bredde skal være minimum 1,1 m og fri høyde skal være minimum 2,1 m.

b)Håndlister skal være i to højder på begge sider med overskud henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over de kommende vrist. Gelændere skal fortsætte ud over de øverste og nederste trin med afrundede ender. Håndlister skal følge den trappe, også omkring repoer.

c)Slidbanen skal markeres således at opnå en luminans 0,8 i forhold til farven af trinene. Markering trådene skal være i fuld fase bredde max 40 mm dybde.

d)Dybde af repoer fra skridt foran eller fra rækværket til den modsatte væg skal være mindst 1,5 m.

(3) I bygninger med krav til universelt design gælder i tillæg til kravene i underafsnit, følgende:

a)Hovedtrapp skal ha fri bredde på minimum 1,2 m.

b)Håndlister skal have en omtrent rundt tværsnit med en luminans 0,8 i forhold til baggrundsfarven. Ved begyndelsen af hver etage vil etage post fremhævet. Håndlister skal fortsat 0,3 ud over de øverste og nederste trin med afrundede ender.

c)Det bør være et felt advarsel foran det øverste trin og en opmærksomhed felt foran indtil det nederste trin i hele bredden af trappen. Felterne skal taktilt og visuelt markeret med en luminans 0,8 i forhold til baggrundsfarven.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 12-17. Håndlister

(1) Håndlisterne skal være højde og design, der beskytter mod fald og sammenstød. Håndlister skal være konstrueret således, at klatring forhindres.

(2) For håndlister på trapper og ramper skal følgende minimum være opfyldt:

a)Højde af rækværk skal være mindst 0,9. Dette inkluderer rækværk på landinger og landinger.

b)Håndlister skal være i en højde af 0,9 m over gulvet / scenen.

(3) Højde på håndlister på altaner, stande, passager og lignende bør være mindst 1,0 m. Hvis niveauforskellen er mere end 10,0 m, rækværk har en højde på mindst 1,2 m.

(4) Åbninger i autoværn, op til en højde på 0,75 m til maksimum 0,10 m. Vandret afstand mellem lofter og Surface rækværk må højst være på 0,05 m.

(5) For bygninger, der kræver om tilgængelige boliger enhed og anlægsarbejder med krav til universelt design skal gelænderet være udformet således, at det giver et godt greb.

0Ændret ved forordninger december 9, 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012), 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 12-18. Ramp

(1) Rampe skal ha bredde tilpasset forventet transport. Minimum bredde skal være 0,9 m.

(2) Rampen skal have glatte og skridsikker overflade og hældning end 1:20. Rampe vedhæftet bygning med boligenhed skal have en maksimal hældning 1:15. For stræk under 3,0 m kan stige til maksimalt 01:12. For hver 0,6 m højdeforskel skal være en vandret landinger med minimum længde på 1,5 m.

(3) Rampen skal have håndlister på begge sider i to højder, 0,7 m og 0,9 m dækning. Håndlister skal have kontrast til væg og rækværk.

(4) rampe begyndelsen bør mærkes i hele bredden af rampen med et minimum luminans kontrast mellem 0,8 varemærke og baggrund. Det samme gælder for rullende fortov og rullende fortove.

0Ændret ved forordninger 9 Dec 2012 nr. 1233 (effektiv 1. januar 2013), 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 12-19. Desværre

Leider og Adgangsstiger til strukturen drift skal være konstrueret til at forhindre fald og være beskyttet mod brug af børn og uvedkommende.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 12-20. Window glas og andre områder

(1) Window glas og andre områder ved knusning kan forårsage skade på personer eller husdyr, skal sikres mod stød og fald. Sikring kan ske ved en brystværn med en højde på mindst 0,8 m op til ruder, sikkerhedsglas eller på anden måde. Ellers gælder følgende:

a)I bygning med bolig enhed skal ruder balkon, terrasser og lignende skal sikres. Desuden skal vindue og andre ruder i den ydre væg af den tredje etage fastgøres.

b)I bygværker med krav til universelt design skal vindue og andre ruder i ydervæggen fra første sal skal sikres. I skoler og børnehaver er også andre ruder sikrede hvor børn kan blive.

c)I forhallen og kommunikationsveje bør ruder sikres i trafikken retning.

(2) Glas panel i forhallen og kommunikation ruter, hvor der er fare for sammenstød, skal mærkes kontrast med glas markeringer er synlige fra begge sider i to højder med centrum 0,9 m og 1,5 m over det færdige gulv. Mønster glas aftegninger på døre for at være forskellig fra glas markør i nærliggende glas felt.

(3) Vindue i bygninger, hvor børn kan være til stede, bør have børnesikring fra anden sal.

(4) Rensning og vedligeholdelse af vinduet og andre ruder, der skal gennemføres uden fare.

0Ændret ved forordninger 9 Dec 2012 nr. 1233 (effektiv 1. januar 2013), 9 Dec 2014 nr. 1552 (med virkning fra 1. januar 2015. Ansøgninger indgivet kommune før 1 Juli 2015 kan følge bestemmelsen, der anvendes inden forordningens ændringen).

§ 12-21.Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv.

(1) Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. skal være enkle å forstå og betjene.

(2) Information skal være let at læse og forstå. Det bør være synlig kontrast mellem tekst og baggrund. Vigtig information bør gives med tekst og lyd eller punktskrift.

(3) For bygninger, der kræver om tilgængelige boliger enhed og anlægsarbejder med krav til universelt design, gælder følgende:

a)Kontrolpanelet skal placeres i et operativsystem højde mellem 0,8 m og 1,1 m over det færdige gulv. Sockets skal monteres mindst 0,5 m fra hjørnet.

b)Håndtag bør placeres ved et arbejdstryk højde mellem 0,8 m og 1,1 m, udformes med funktionel greb og har et operativsystem kraft, der gør dem nemme at bruge.

c)Fittings vask og bruser bør have et enkelt greb. Fittings i bruseren skal have en termostat. Dette gælder ikke for at bygge krav til tilgængelige indkvartering.

d)Hvor under disse regler, skal være oplukkelige vinduer, i det mindste kunne man betjenes med én hånd. Hendel bør kræve lille betjeningskraft og placeres således, at det kan nås fra siddende stilling. Dette gælder ikke for anlægsarbejder til offentligheden.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

Kapitel 13. Miljø og sundhed

 

I. Luftkvalitet

 

§ 13.1. Generelle krav til ventilation

(1) Bygninger skal have ventilation til at klare den forurening og fugt, så en tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Luftkvaliteten i bygninger skal være tilfredsstillende med hensyn til lugt og forurening. Indendørs luft må ikke indeholde forurenende stoffer i skadelige koncentrationer med hensyn til sundhedsfare og irritation. Det bør overvejes at skrive af plads, inventar, udstyr og forurening belastning af materialer, processer, mennesker og husdyr.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Bygning og bygning ventilationssystem skal være placeret og konstrueret således, at tilluftskvaliteten sikret. Har ikke udeluften af tilfredsstillende kvalitet til at forebygge sundhedsfare eller risiko for tilsmudsning af ventilationsanlæg skal rengøres, inden den føres ind i bygningen.

b)Det bør overvejes at udforme forurening belastning af mennesker.

c)Luftstrøm skal være fra værelser med højere krav til luftkvaliteten til værelser med lavere krav til luftkvaliteten.

d)Luftindtag og udstødning skal være udformet og placeret således, at forurening fra udstødningen ikke returneres til indtaget og så luften ved indgangen er mindst mulig forurening.

og)Forurenende aktiviteter og processer skal så vidt muligt vedlægges, udstyret med punktudsugning eller udføres i rum med passende separat ventilation.

f)Cirkulerende luft må ikke anvendes, hvis det fører til overførsel af forurening mellem værelserne.

g)Materialer og produkter skal have funktioner, der giver lav eller ingen forurening til indeluften.

§ 13-2. Ventilation i enhed

(1) boligenheder skal have ventilation, som sikrer en gennemsnitlig frisk luft mindst 1,2 m³ pr. time pr. m² etageareal når værelser eller levende enhed er i brug, og minimum 0,7 m³ pr. time pr. m² etageareal når værelser eller levende enhed ikke er i brug. Hvis ventilation er styret efter behov, således at flowet reduceres i dele af driftstiden skal fremskyndes i andre perioder, så en tilfredsstillende luftkvalitet sikres i den tid værelser eller bor enhed er i brug.

(2) Soveværelser skal rejse mindst 26 m³ frisk luft pr. time pr. sover når rummet eller levende enhed er i brug.

(3) Værelser, der ikke er beregnet til permanent opholdstilladelse, skal have ventilation, som sikrer 0,7 m³ af frisk luft pr. time pr. m² etageareal.

(4) Køkkener og sanitære rum skal have ventilationskanaler med tilfredsstillende effektivitet.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 13.3. Ventilation i bygninger til offentlige og arbejde bygninger

(1) I bygninger til offentlige og arbejde bygninger, den gennemsnitlige frisk luft på grund af forurening fra forsøgspersoner med mild aktivitet være minimum 26 m³ pr. time pr. person. Ved højere aktivitet skal frisk luft øges, således at luftkvaliteten er tilfredsstillende.

(2) Gennemsnitlige frisk luft bør være mindst 2,5 m³ pr. time pr. m² gulvplads, når bygningen eller værelser er i brug, og minimum 0,7 m³ pr. time pr. m² gulvplads, når bygningen eller lokaler ikke anvendes. Kravet om at beskytte behov for at lufte væk lugte og emissioner fra byggematerialer og inventar.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

II. Termisk indeklima

 

§ 13.4. Termisk indeklima

(1) Termisk indeklima i rum for permanent opholdstilladelse, skal være indrettet ud fra hensynet til sundheden og tilfredsstillende komfort for deres påtænkte anvendelse.

(2) I lokaler til permanent ophold, kunne i det mindste én åbnes vindue eller dør til det fri. I rum i erhvervsmæssige og offentlige bygninger, hvor oplukkelige vinduer er uønskede ved brug, kan anvendes faste vinduer.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

III. Strålingsmiljø

 

§ 13-5. Radon

(1) Bygninger skal konstrueres og fremstilles med radon forebyggende foranstaltninger, således at tilgangen af radon fra jorden er begrænset. Radonkoncentrationer i indeklimaet bør ikke overstige 200 Bq / m 3 .

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Bygning beregnet til permanent opholdstilladelse, skal have radon barriere mod grund.

b)Bygningen er beregnet til permanent opholdstilladelse skal ske til passende foranstaltninger i bygningen, fordi der kan aktiveres, når koncentrationen radon i indeluften overstiger 100 Bq / m³.

(3) Andet afsnit gælder ikke, hvis det kan påvises, at dette er unødvendigt at opfylde kravet i stk.

IV. Sound & Vibration

 

§ 13.6. Generelle krav til lyd og vibration

(1) Bygninger og bruger område, der er en del af bygningsværket og dens udendørs område afsat til rekreation og leg, skal planlægges, konstrueret og fremstillet således, at personer, der sikrede tilfredsstillende lyd og vibrationer forhold fra deres tilsigtede anvendelse. Det skal sikres mulighed for at arbejde, hvile, rekreation, søvn, koncentration, kommunikation, taleforståelighed, hørelse advarselssignaler og mulighed for orientering.

(2) Naar det er særlig høj volumen, særlige lydisolering foranstaltninger fremhæves i design og udførelse.

(3) Bygninger til offentlige og arbejde bygninger med tilhørende udendørs område og fælles udendørs areal for større boligområde og udendørs område til boligbyggeri, krævende elevator skal have sunde forhold i overensstemmelse med kravene i universelt design.

§ 13.7. Lyd

(1) Skelne mellem brugernes områder skal have en sund isolerende egenskaber, der sikrer en tilfredsstillende lyd med hensyn til luftbåren lyd i brugernes områder og de omkringliggende områder.

(2) Bygninger skal være konstrueret og fremstillet således, at lydtrykniveauet og struktur fra én bruger området er slået så andre brugergrupper områder sikret tilfredsstillende lyd.

§ 13-8. Romakustikk

(1) Værelser skal være konstrueret og fremstillet således, at der sikres en tilfredsstillende rumakustik.

(2) Værelser i bygninger til offentlige og arbejde bygninger skal have fast geometri og lydabsorption egenskaber, der giver en plads akustik, der sikrer en tilfredsstillende lyd og taleforståelighed.

§ 13.9. Støj fra tekniske installationer og udendørs kilder

(1) Tekniske installationer skal være placeret, udformet og konstrueret således, at der sikres en tilfredsstillende lyd i bygninger og hos kunden, i lokaler til permanent ophold i en anden bygning, og de udendørs områder, der er afsat til rekreation og spille.

(2) Bygninger skal med hensyn til støj fra udendørs kilder, placerede, konstrueret og fremstillet for at sikre en tilfredsstillende lyd i bygninger og udearealer, der er afsat til rekreation og leg. Dette gælder også støj til struktur.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 13-10.Lyd- og taleoverføringsutstyr

I bygge- og anlægsarbejder i offentligheden og i værelser på arbejdspladsen bygning skal være lyd og stemme transmission udstyr, medmindre det kan godtgøres, at dette er unødvendigt for at opnå god taleforståelighed. Indgang til rummet med forbedret lyd og stemme transmission skal være tydeligt mærket.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 13-11. Vibration Condition

Bygninger skal, med hensyn til vibrationer, placeres, udformes og konstrueres således, at der sikres en tilfredsstillende lyd og vibration forhold i bygninger og udearealer, der er afsat til rekreation og leg.

V. Lys og udsyn

 

§ 13-12.Lys

(1) Bygninger skal have en tilfredsstillende belysning uden ubehagelige varmebelastning.

(2) Værelser til permanent besættelse skal vinduet give tilstrækkelig adgang til dagslys, med mindre angiver virksomheden ellers.

§ 13-13. Utsyn

Værelser til permanent besættelse skal vindue, der giver tilfredsstillende syn medmindre angiver virksomheden ellers.

VI. Våd, vådrum og rum med vandinstallationer

 

§ 13-14.Generelle krav om fukt

Grundvand, overfladevand, nedbør, vandforsyning og luft må ikke trænge ind og forårsage fugtskader, skimmel og svamp dannelse eller andre hygiejniske problemer.

§ 13-15. Fugt fra jorden

Omkring enhver bygning element under jorden og under gulvkonstruktioner på jorden skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at aflede siver vand og forhindre fugt i at trænge ind i de strukturer.

§ 13-16. Surface

Rough omkring bygningerne skal have tilstrækkelig hældning fra anlægsarbejder medmindre der er truffet andre foranstaltninger til overfladevand afløb.

§ 13-17.Nedbør

(1) Curtain walling, vinduer, døre og installation, der går gennem væggen skal være udformet sådan, at nedbør, der skal drænes væk, og fugt kan tørre ud uden at forårsage skader.

(2) Tage skal være konstrueret og fremstillet med tilstrækkelig hældning og afløb, så regn og smeltevand kan løbe, og så smeltevand ikke forårsage skadelig glasur.

(3) I ventilerede tagkonstruktioner, hvor kondens kan forekomme på undersiden af tagdækning eller tagdækning ikke er tilstrækkeligt tætte til at forhindre vandindtrængning, skal den underliggende struktur være beskyttet af en vandtæt underlag.

§ 13-18.Fukt fra inneluft

Anlægsarbejder skal være konstrueret og fremstillet således, at de ikke lider fugtskader af kondenseret vanddamp fra luften indendørs.

§ 13-19. Bygning Moisture

Materialer og strukturer skal være så tørt, når du installerer / forsegling, at der ikke er problemer med mug og svamp dannelse, nedbrydning af organiske materialer eller øget afgasning.

§ 13-20. Våd og værelser med vandinstallationer

(1) Wet skal være konstrueret og fremstillet således, at der ikke sker skade på konstruktioner og materialer på grund af vand udslip, utætte vand og kondens.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Vådrum har dræn og gulve med tilstrækkelig hældning for de dele af gulvet, som forventes at blive udsat for vandforbrug situation. Værelser med udtag skal være konstrueret således, at eventuelle lækager kan føre til kløften.

b)I vådrum underliggende strukturer, som kan blive negativt berørt af fugt beskyttes med en egnet vandtæt lag. Gennemføringer må ikke svække tæthed. Materialer vælges således, at faren for mug og svamp dannelse er minimal.

c)I rum, der ikke har afløb og vandtæt gulv skal vandinstallationer har overløb eller tilsvarende beskyttelse mod fugtskader. Gulve og vægge, der kan blive udsat for vand udslip, utætte vand eller kondens skal være fremstillet af fugt-resistente materialer.

d)Værelser uden afløb skal udformes således, at eventuelle lækager gøres synlige.

og)Vægge med skjulte cisterner eller lignende skal beskyttes mod fugtindtrængning fra lækager fra anlægget. Eventuelle lækager vil blive gjort synlige og i andre rum end VVS læk medfører automatisk slukning af vand.

VII. Rengøring før bygningen tages i brug

 

§ 13-21. Rengøring før bygningen i brug

At begrænse mængden af forurening til indendørs luft og sikre et godt indeklima overfladerne i værelser, skal kanaler osv være rengjort og fri for synlige støv og fedt, inden bygningen tages i brug.

Kapitel 14. Energi

 

I. Indledende bestemmelser om energi

 

§ 14-1.Generelle krav om energi

(1) Bygninger skal være konstrueret og fremstillet således, at lav energi og miljøvenlig energiforsyning fremmes. Energi krav gælder for bygningens opvarmede gulvplads (BRA).

(2) Beregninger af bygningerne energibehov og varmeafledning tal skal udføres i henhold til den norske standard NS 3031 Beregning af bygningers energimæssige ydeevne - Metode og data . U-værdier beregnes som den gennemsnitlige værdi for de forskellige bygningsdele.

(3) Små huse i dette kapitel omfatter fritliggende, to- til fire parcelhuse, rækkehuse og kædehuse.

(4) For projekter, hvor opfyldelsen af kravene i dette kapitel er ikke i overensstemmelse med bevarelsen af den kulturelle og historiske værdi, de krav, i det omfang gældende.

II. Energieffektivitet

 

§ 14-2.Energieffektivitet

(1) Bygninger skal opfylde niveau specificeret i § 3.14 eller har total nettoenergi mindre end energi rammer angivet i § 14.4. Minimumskrav i § 5.14 skal være opfyldt enten § 14.3 eller § 14.04 anvendes. For beboelsesejendom og hjem med udvendige vægge log ækvivalens kun § 14-5, andet afsnit, og § 14.6.

(2) For bygninger under 30 m² opvarmet BRA ikke anvendelse § 3.14 til § 8.14 eksklusive § 14,5 underafsnit.

(3) For at bygge ud fra den påtænkte anvendelse skal opretholde lave indetemperatur, ikke gælder for dette afsnit, hvis det er indrettet således, at energikravene holdes på et rimeligt niveau.

§ 14-3. Energitiltak

(1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter:

a)Transmission Heat Loss:

1.Procentdel af vindue og dør områder ≤ 20% af opvarmet BRA

2.U-værdi ≤ 0,18 ydre væg W / (m² K)

3.U-verdi tak ≤ 0,13 W / (m² K)

4.U-verdi gulv ≤ 0,15 W / (m² K)

5.U-værdi glas / vindue / dør inklusive stel / ramme ≤ 1,2 W / (m² K)

6.Normaliseret kuldebro, hvor m² sat i opvarmet BRA:

-småhus ≤ 0,03 W / (m² K)

-øvrige bygninger ≤ 0,06 W/(m² K).

b)Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap:

1.Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell:

-småhus ≤ 2,5 luftvekslinger pr. tid

-øvrige bygninger ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time.

2.Årlig gennemsnitlig temperatur effektiviteten af varmegenvinding ventilationsanlæg:

-beboelsesejendom, samt områder, hvor varmegenvinding indebærer en risiko for spredning af forureningen / infektion ≥ 70%

-øvrige bygninger og arealer ≥ 80 %.

c)Andre foranstaltninger:

1.Specifik fan magt ventilation (SFP):

-boligbygning ≤ 2,5 kW / (m 3 / s)

-øvrige bygninger ≤ 2,0 kW/(m3 /s)

2.Mulighed for natten og Helgesen konge af indetemperatur

3.Foranstaltninger, der fjerner bygningens behov for lokal køling.

(2) For beboelsesejendom kan energitiltag med bogstaver a og b frafaldes, forudsat at bygningens varmetab tal ikke stige.

(3) For andre bygninger kan være energitiltag i brev en frafaldes, forudsat at bygningens varmetab tal ikke stige.

§ 14.4. Energy budgetter

(1) Totalt netto energibehov for bygning skal ikke overstige rammer gitt i følgende tabell:

Tabel: Energi Programmør

BygningskategoriTotal netto energi (kWh / m² opvarmet BRA pr. År)

Små huse og feriebolig på 150 m² opvarmet BRA120 + 1600 / m² opvarmet BRA

Højhus115

Børnehave140

Kontorbygning150

Skolebygning120

University / College160

Hospital300 (335)

Plejehjem215 (250)

Hotel220

Sports Building170

Forretningsbygning210

Kulturbygning165

Let industri / workshops175 (190)

(2) Kravene i parentes gælder for områder, hvor varmegenvinding af ventilationsluft bærer risikoen for spredning af forureningen / infektion.

(3) I multi-purpose bygninger, er bygningen opdelt i zoner baseret på kategori bygningen og den respektive energiramme opfyldt for hver zone.

§ 14.5. Minimum

(1) Følgende minimumskrav skal være opfyldt:

Tabel: Minimum

U-værdi ydervæg [W / (m ² K)]U-verdi tak [W / (m ² K)]U-værdi gulvbelægning grund og imod fri [W / (m ² K)]U-værdi vindue og dør, inklusive ramme / stel [W / (m ² K)]Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling pr. time)

≤ 0,22≤ 0,18≤ 0,18≤ 1,6≤ 3,0

(2) Rør, udstyr og kanaler forbundet med bygningens varme og distribution skal isoleres for at forhindre unødvendige varmetab.

(3) Desuden følgende minimumskrav, med undtagelse af små huse:

a)U-værdi for glas / vindue / dør inklusive stel / ramme ganget med den andel vindue og dør af bygningen opvarmet BRA skal være mindre end 0,24

b)Total SPF glas / vindue (g t) skal være mindre end 0,15 ved solbelastet facade, medmindre det kan påvises, at bygningen ikke har nogen kølebehovet.

§ 14.6. Bygninger med udvendige vægge lavet log

For beboelsesejendom og hjem med udvendige vægge logge gælder følgende:

Tabel: Bygninger med udvendige vægge lavet log

BygningskategoriDimension ydervægU-verdi tak [W / (m² K)]U-værdi gulvbelægning grund og imod fri [W / (m² K)]U-værdi vindue og dør, inklusive ramme / stel [W / (m² K)]

Beboelsesejendom og hjem med én bolig enhed og opvarmet BRA over 150 m²≥ 8 "fortanding≤ 0,13≤ 0,15≤ 1,4

Feriehus med en enhed og opvarmet BRA under 150 m²≥ 6 "fortanding≤ 0,18≤ 0,18≤ 1,6

III. Energiforsyning

 

§ 14-7.Energiforsyning

(1) Det er ikke tilladt at installere oliefyr for fossile brændsler til grundlast.

(2) Bygning over 500 m² opvarmet BRA skal være konstrueret og fremstillet således, at mindst 60% af årets varmebehov kan dækkes med forskellige energi end direkte virkende el eller fossile brændstoffer i detailleddet.

(3) Opbygning op til 500 m² opvarmet BRA skal være konstrueret og fremstillet således, at mindst 40% af årets varmebehov kan dækkes med forskellige energi end direkte virkende el eller fossile brændstoffer i detailleddet.

(4) Kravet om energi i andet og tredje afsnit gælder ikke, hvis det kan dokumenteres, at naturlige forhold gør det praktisk taget umuligt at opfylde kravet. For beboelsesejendom, kravet om energi eller hvis netto varmebehov anslået til mindre end 15.000 kWh / år eller krav fører til yderligere omkostninger til beboelsesejendom livscyklus.

(5) Residential bygning, der i henhold til fjerde afsnit, er fritaget for kravet om energi vil have skorsten og lukket ildsted for brug af biobrændstoffer. Dette betyder ikke at dvæle enhed under 50 m² opvarmet BRA eller boliger for at tilfredsstille den passive niveau.

0Tilføjet af reglerne 11 maj 2010 Ingen .. 683 (effektiv Jul 1, 2010).

§ 14-8.Fjernvarme

Når planen er etableret forbindelse til fjernvarmeværker under planlægning og byggeloven § 27-5, de nye bygninger, der er udstyret med varme, så varme kan bruges til rumopvarmning, ventilation og varmt vand.

Kapitel 15. Anlæg og udstyr

 

I. Varme- og kuldeinstallasjon

 

§ 15-1.Generelle krav til varme- og kuldeinstallasjon

(1) Heat Transfer anlæg skal udformes og konstrueres således, at installationen giver fordele, der leveres og sikkerhedskrav, energiforbrug og indeklima er sikret. Installationen bør ikke bidrage til risikoen for brand og eksplosion. Varmebelastning på bygningen bør ikke udgøre en brandfare eller forringe bygningsdel egenskaber. Installationen skal beskyttes mod lækage.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Varme- og kuldeinstallasjon skal ha mulighet for regulering og skal tilpasses energieffektiv drift.

b)Det skal være sikkert og passende adgang til nem og effektiv rengøring og vedligeholdelse af anlægget, herunder sikker fejning.

c)Under normale driftsforhold skal opnå god forbrænding. Installationen bør have den nødvendige tilførsel af forbrændingsluft. Det skal tilsluttes en flue, medmindre der er bevis for, at en sådan forbindelse er ikke nødvendig. Installationen skal være acceptabel røggastemperatur.

d)Varmeanlæg skal placeres på en base, der kan modstå den forventede belastning.

og)Pejse bør ikke installeres i rum, hvor der kan være brandfarlige gasser eller støv partikler, der kan forårsage en støveksplosion, medmindre pejsen er beregnet til dette. Varmeanlæg baseret på forbrænding skal være i fyrrummet, med mindre det er beregnet til placering i et andet rum.

f)Hvor varmeanlægget er dokumenteret til brug uden en flue, skal rummet have tilstrækkelig ventilation.

§ 15.2. Centralvarme installationer

(1) Central varmeanlæg skal være tætte ved det maksimale tryk forekommende og har de nødvendige garantier mod for højt tryk og høj temperatur. Den skal have en tilfredsstillende og mulighed for nedlukning og skal udføres for at opnå sikkerhed mod legemsbeskadigelse på grund af høje overfladetemperaturer.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Tilslutning til anlæg vandforsyning skal være således, at ingen tilbageløb fra centralvarmeanlæg.

b)Installation til centrale systemer er tilsluttet fjernvarmeværker eller varmepumpe opvarmning skal have temperatur regulering af vand, således at temperaturen tilpasses teknisk udstyr og energieffektiv varme.

c)For varm luft enheder er beliggende i fyrrum skal levere er taget gennem tæt kanal fra det fri.

§ 15.3. røgrør og skorstene

(1) røgrør og skorstene bør være konstrueret og fremstillet således, at varmeanlægget kan fungere tilfredsstillende.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Røggasser skal føres ud af strukturen på en måde, der ikke indebærer en risiko for antændelse af strukturen og de omkringliggende strukturer.

b)Røgrør og skorstene skal have tæthed, der giver gode bevægelser og ikke afgiver dampe til at eje eller en anden bruger-enhed.

c)Røgrør og skorstene skal have en acceptabel overfladetemperatur og ydre skal så vidt muligt være til rådighed for inspektion.

d)Røgrør og skorstene skal have mulighed for fri bevægelighed i forhold til de tilstødende dele af bygningen.

og)Skorstenen i skorstenen skal være uændret tværsnit fra bund til top.

f)Beton eller muret skorsten vil blive bygget på den bærende struktur af ikke-brændbart materiale.

g)Røgrør og skorstene bør have passende mulighed for fejning og fjernelse af sod.

§ 15-4.Varmepumpe- og kuldeinstallasjon

(1) Varmepumpe og køleanlæg skal være konstrueret og fremstillet således, at der ikke sker skade på den person, miljø, installation eller anlægsarbejder. Installationen skal være tæt og har de nødvendige garantier mod unormale driftsforhold.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Installasjon skal ha automatisk regulering og skal tilpasses energieffektiv drift.

b)Installation bør have en sektionering med afspærringsventil for gas og væske.

c)Maskiner, køle- og fryseskab med store mængder af kølemiddel og andre rum, som kan være udsat for lækager af kølemiddel skal have gasdetektorer. Rummet skal have akut ventilation.

II. Interne vand og spildevand installationer

 

§ 15.5. Generelle krav til intern vand og spildevand installationer

(1) Indendørs vand og spildevand anlæg skal være konstrueret og fremstillet således, at god hygiejne og sundhed beskyttes, at vandkvaliteten og lade spildevand udledes med en sats på den medfølgende vand.

(2) Installation vil give de ydelser, der leveres, modstå de interne og eksterne belastninger, der kan opstå, og har tilstrækkelig tæthed mod lækage. Fastgørelsesorganet kan modstå nødvendige belastninger.

(3) Installationen skal foretages for høj pålidelighed og effektiv drift og vedligeholdelse.

(4) Materialer skal have tilfredsstillende modstandsdygtighed over for termiske, mekaniske og kemiske påvirkninger.

(5) Montering skal være beskyttet mod frost.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 15.6. Intern vand installation

(1) Byggematerialer i kontakt med drikkevand må ikke frigive stoffer, der kan forringe kvaliteten af drikkevand eller til fare dit helbred. Installationer skal udformes og konstrueres således, at god energi økonomi er sikret.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Udstyr og rør skal give den specificerede præstation ved normalt driftstryk.

b)Den skal være anbragt for nem vedligeholdelse af installationen vandet. Vand installation skal være let udskiftelige. Utætheder skal detekteres nemt og ikke forårsage skader på installationer og bygning. Det bør være tilfredsstillende lukning mulighed. Stophane bør være lettilgængelige og mærket.

c)Tap for vandforbrug bør ikke have temperatur, der kan forårsage forbrændinger.

d)Installationen skal beskyttes mod tilbageløb eller infiltration af urene væsker, faste stoffer eller gasser. Dette gælder også for tilbagetagning og levering af vand fra vandkilde.

§ 15-7. Intern dræning installation

(1) Anlæg skal være konstrueret og fremstillet således, at spildevandet udledes med en sats på den medfølgende vand. Udvendige vandhaner kan have naturlig dræning.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Alt udstyr, der tilsluttes VVS installation, skal have en vandlås eller lignende funktion.

b)Installationer skal have de nødvendige rengøring point for rengøring. Dræning bør være selvrensende.

c)Drain Installation bør have mindst én aftræksrør til det fri uden vandlås, med mindre det er dokumenteret, at kloakken kan fungere tilfredsstillende ved hjælp en anden løsning.

d)At forhindre tilbagestrømning, skal vandniveauet i den nederste vandlås krævede højde over den indvendige toppen af de vigtigste ved forgreningspunktet.

III. Uden vandforsyning og kloaksystemer

 

§ 8.15. Generelle krav til udendørs vandforsyning og kloaksystemer

(1) Vand og kloaksystemer skal være konstrueret og fremstillet således, at sundhed, sikkerhed og miljø. Ledningsføring skal være konstrueret og fremstillet således, at den forventede levealder for anlæg opnået.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Byggeri skal give de fordele, der leveres, modstå de interne og eksterne belastninger, der kan opstå, og har tilstrækkelig tæthed mod lækage.

b)Byggeri bør lettes høj pålidelighed og effektiv drift og vedligeholdelse.

c)Materialer skal have tilfredsstillende modstandsdygtighed over for termiske, mekaniske og kemiske påvirkninger.

d)Anlægget skal beskyttes mod frost.

og)Indsæt Linje for systemer vandforsyning og kloakering, der ikke længere anvendes, skal være frakoblet.

§ 9.15. Vandforsyning systemer med ledninger

(1) skal være konstrueret således, at give tilstrækkelig mængde og tilstrækkeligt tryk til at imødekomme vandbehov, også for ild vand. Byggematerialer i kontakt med drikkevand må ikke frigive stoffer, der kan forringe kvaliteten af drikkevand eller til fare dit helbred.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Ledninger skal have tilstrækkelig tæthed mod lækage ved maksimalt driftstryk.

b)Ledninger skal være beskyttet mod tilbageløb eller infiltration af urene væsker, faste stoffer eller gasser. Dette gælder også historiske og levering af vand fra kilden og installation.

§ 15-10. Spildevand systemer med ledninger

(1) Affald vandsystemer skal være konstrueret og fremstillet således, at spildevandet udledes med en sats på den medfølgende vand, og så god hygiejne og sundhed opretholdes. Fjernelse af overfladevand og drænvand vand skal være således, at ingen oversvømmelse eller andre ulemper i design nedbør intensitet.

(2) Følgende mindst være opfyldt:

a)Konstruktion skal have tilstrækkelig tæthed mod lækage under normal brug. Kloak skal være selv og har behov for inspektion og rengøring.

b)Bygninger skal beskyttes mod oversvømmelser på grund af højvande eller overtryk i kloakken. Lugte vil ikke forekomme.

c)Overfladevand herunder drænvand, i videst muligt omfang infiltreret eller på anden måde håndteres lokalt at sikre vandbalancen i området og forhindre overbelastning af rensningsanlæg.

IV. Opløftende

 

§ 15-11. Generelle krav til løfteanordninger

(1) Denne bestemmelse gælder for løfteudstyr, som beskrevet i reglerne om salg og dokumentation af byggevarer § 16.

(2) løfteanordninger skal være konstrueret og fremstillet således, at det ikke forårsager fare for brugere og personale, der udfører vedligeholdelse, reparation og sikkerhed, eller forårsage skade på bygningsdele.

(3) Acceleration og opbremsning af løfteanordningen må ikke forårsage skade.

(4) Lastbærer skal have plads og lasteevne svarer til det maksimale antal personer og den belastning, der forventes. Maksimalt tilladte nyttelast og antal personer angives med letlæselig skrift og punktskrift. Løfteudstyr skal have overbelastningsbeskyttelse og advarsel mod overbelastning.

(5) løfteanordningen bevægelige dele og sikkerhedsmæssige installationer skal ikke aktiveres eller tilgås på anden måde end beregnet.

(6) Løfteudstyr skal have alarm tilsluttet bemandet vagt. Alarmsignal skal angives visuelt og med lyd signal. Besked til løfteanordning til modtagelse Alarmsignalet skal være i form af voice funktion og lyssignaler. Der skal være oplysninger om alarmfunktion med letlæselig skrift og punktskrift. Stemme forbindelse med nødsituationer, skal have tilstrækkelig volumen til at hørehæmmede opfatter tale.

(7) Personer bør evakueres fra løfteanordningen på en sikker måde.

(8) Installation, værelser og aksler til løfteudstyr må ikke udsættes for temperatur og miljø, som kan forårsage driftsproblemer eller hindre vedligeholdelse.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2014 nr. 1552 (effektiv 1. januar 2015).

§ 12,15. Værelser og aksler til elevator

(1) Værelser og aksler til elevatorer må kun anvendes til elevator installation. Ventilationssystemet må ikke anvendes til brandventilation værelser, som ikke er en del af elevatoren installation. Døre og luger i akslen, skal have tilfredsstillende designet sikkerhed.

(2) Værelser og aksler skal være let tilgængelige for drift, vedligeholdelse og sikkerhedskontrol. Adgang til rummet lift skal være tydeligt markeret. Områder, der hører elevator installation skal holdes lukket.

(3) aksel vægge, top og minedrift bør udformes for fragten, at installationen vil medføre. Overflader i lokaler og aksler skal være lyse, let at holde rent og fri for støv.

(4) Strømforsyning til belysning og stikkontakter skal være uafhængig af strømforsyningen til at hejse.

(5) Det skal være fritt sikkerhetsrom over og under heisens ytterstilling.

(6) I eksisterende bygninger, hvor det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende sikkerhed, bør installationen have mekanisk blokering mulighed for, at forhindre klemme og knusning. Når nye systemer i eksisterende bygninger, er eksisterende sikkerhed room ikke reduceret.

(7) Åbning i skakte skal være sikret mod lift installation blive knust.

(8) Maskiner og kontravægt skal have mulighed for udskiftning af elevatoren udstyr. Den rumhøjde bør være tilfredsstillende, bør døren til rummet være udadgående gulv luger skal være sikker.

(9) Pumper skal have tilstrækkelig ventilation. Maskinrummet og maskine kabinetter til hydraulisk løft skal ventileres til det fri gennem separate kanaler og bør udføres således, at der registreres og opsamles enhver lækage.

§ 15-13.Heisstol og lastbærer

(1) Størrelsen af elevatoren bilen og lastholder skal være konstrueret til den påtænkte anvendelse.

(2) Lift biler og fragt luftfartsselskab skal have indvendige mål minimum 1,1 mx 1,4 m.

(3) Lift biler til båre skal have indvendige mål på mindst 1,1 mx 2,1 m.

(4) I elevatorstolen og lastholder, hvor kørestole ikke kan vende rundt, vil det blive afspejlet på døren modsatte væg.

(5) Fri bredde af døråbningen skal være mindst 0,9 m. Døre skal have en automatisk åbning og sikret mod fastspænding fare.

(6) Gelændere skal monteres på mindst en væg og på 0,9 m over gulvet.

(7) Kontrolpanel med trykknapper på bil og lastholder skal placeres mellem 0,9 m og 1,1 m over gulvet og afstanden til hjørnet af minimum 0,4 m. pr etagers panel med nødknap bør placeres mindst 0,5 meter fra hjørnet. De kontrolpaneler skal have en mindste luminans kontrast 0,4 til væggen og taktile skiltning med en luminans kontrast på 0,8 minimum til baggrundsfarve. Informative tekster skal være let læselig skrift og punktskrift. Lysniveauet i elevatorstolen og lastbærer bør være omtrent lig med den for området uden.

(8) Retning og gulv-numre skal angives visuelt og med lyd signal.

(9) Heisstol og lastbærer skal ha belysning og nødbelysning, samt tilfredsstillende ventilasjon også ved driftsstans.

0Ændret ved regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

§ 15-14.Løfteplattform og trappeheis

Sikkerhed design løfteplatforme og Trappelifte vil være i overensstemmelse med direktiv 2006/42 / EF (Maskindirektivet).

§ 15-15. Rulletrapper og rullende fortove

(1) Rulletrapper og rullende fortove med tilhørende areal til indskibning og udskibning bør ikke bringe den formodede brug. Det bør være klart skiltning angiver farer Utilsigtet brug af anlægget.

(2) Der skal være et felt advarsel foran det øverste trin og en opmærksomhed felt foran det nederste trin i hele bredden af trappe. Felterne skal taktilt og visuelt markeret med en luminans 0,8 i forhold til baggrundsfarven.

(3) Der skal være en standsning anordning til nødhjælp i begge ender af rulletrapper og rullende fortove.

(4) Hvis rulletrappe og rullende fortove placeret i åbne rum, således at højden af anlæggets balustrade kan overstige 3,0 m, fix passende faldsikring.

(5) Overgangen fra den faste gulv og rulletrappen / bevægelige fortov skal være skridsikre. Graden af hældning og hastighed bør tilpasses højdeforskellen mellem indgangen og udgangen.

(6) Der skal være en balustrade med gelænder på begge sider af rulletrapper og rullende fortove.

(7) Maskine og dele skal være let tilgængelige for drift, vedligeholdelse og inspektion personale. Maskinen skal dækkes og beskyttes mod uautoriseret adgang.

Fjerde del - Diverse bestemmelser

Kapitel 16. Sikkerhed i elevatorer

 

§ 16-1. Højdeindstillelige. Administrative bestemmelser

(1) For elevatorer, rulletrapper, rullende fortove, lifte og Trappelifte gælder, ud over dem pålagt af planlægning og byggeloven § 29-9, følgende:

a)Kommunen udsteder en driftstilladelse før løfteanordninger bruges.

b)Løfteudstyr, må ikke anvendes efter en ulykke, ændring eller fjernelse, indtil en sikkerhed krop har påtaget kontrol og kommunen har givet licenser.

c)Når ukorrekt installation kan resultere i umiddelbar fare for personlig sikkerhed, skal løfteanordningen ud af drift og indberettes til kommunen og ejeren.

d)Ejeren skal straks indberette ulykker og hændelser til de lokale myndigheder og sikkerhed orgel. Sikkerhed kontrolorgan skal indberette ulykker og hændelser til national installation registreringsdatabasen.

og)Udføres reparationsarbejde, der skal registreres i logbogen for hver løft apparatet. Loggen skal være til rådighed ved sikkerhedskontrollen.

f)Ejer vil udføre sikkerhedskontrol mindst hvert andet år, når løfteanordningen er i drift. Sikkerhedskontrol kan også gøres som stikprøvekontrol af løfteudstyr i drift.

g)Ved ejerskifte, og når installationen er taget permanent ud af drift, skal ejeren underrette kommunen og nationale installation registreringsdatabasen.

(2) For at løfte platforme og Trappelifte inden en bolig enhed, gælder følgende:

a)Ejeren kan foretage installation af lifte og Trappelifte inden en bolig enhed, jf forordninger om Building Matters § 4-1 første afsnit litra b nr. 2.

b)Ejer af løfteanordning er ansvarlig for, at løfteudstyr er i brug, sker sikkert og at vedligeholdelse og inspektion af dette.

c)Ejeren skal straks indberette ulykker / hændelser til de lokale myndigheder og den nationale installation registreringsdatabasen.

(3) Når fejl installationen kan bringe personlige sikkerhed, er hejsemidlet sat ud af drift.

§ 16-2. Krav til sikkerhed inspektør for at udføre periodisk sikkerhed

(1) Periodisk sikkerhedskontrol kan udføres af

a)sikkerhed inspektør ansat i kommunale lift inspektion

b)landsdekkende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet

c)landsdækkende kontrol af elevatorerne, der udfører sikkerhedskontrol på midlertidig basis

d)Norwegian Building.

(2) Sikkerhedsforanstaltninger kontrollører skal godkendes af det norske Building.

(3) Sikkerhedsforanstaltninger inspektørerne skal have et minimum uddannelse og praktisk erfaring i overensstemmelse med følgende tabel:

Tabel: Kvalifikationskrav til sikkerhed inspektør

OptionerUddannelsePraksis

1Eksamen fra 3-årig ingeniørhøyskole, maskin- eller elektrolinje eller tilsvarendeMindst 5 års relevant erfaring fra installation, vedligeholdelse og reparation af elevatorer

2Undersøgelse af 2-års teknisk skole, relevant hver disciplin eller tilsvarendeMindst 5 års relevant erfaring fra installation, vedligeholdelse og reparation af elevatorer

3Certifikat som en elevator montørMindst 5 års omfattende og relevant praksis efter bestået eksamen

(4) Godkendelse af sikkerhedsmæssige inspektører er fastsat til 2 år, og ved fornyelse vurderes bl.a. Følgende

a)hvis ansøgeren har arbejdet som sikkerhed inspektør

b)hvis ansøgeren kan bevise opdateret viden af løfteudstyr og tilhørende regler.

0Ændret ved forordninger Juni 15, 2012 nr. 621.

§ 16.3. Betingelser for at få godkendelse som sikkerhed inspektør for elevatorer for personer med faglige kvalifikationer fra en anden medlemsstat

(1) Bestemmelsen formål er at varetage de rettigheder og forpligtelser, der følger af direktiv 2005/36 / EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Denne bestemmelse gælder for godkendelse til at udføre periodiske sikkerhedstjek af elevator for ansøgere, der har erhvervet faglige kvalifikationer i et andet EØS-land. Denne bestemmelse gælder også ret til midlertidigt og lejlighedsvis i Norge.

(2) I bestemmelsen menes med

a)lovreguleret erhverv: Beskæftigelse, hvor det er direkte eller indirekte fremgår af lov eller forordning, at for adgang til eller udførelse af erhvervet krævede visse kvalifikationer.

b)faglige kvalifikationer: kvalifikationer, som er attesteret ved et uddannelsesbevis, et kursusbevis som omhandlet i artikel 11, a) i), og / eller erhvervserfaring.

c)kvalifikationsbeviser: eksamensbeviser, certifikater og andre beviser udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat. Kvalifikationsbevis skal dokumentere, at deres erhvervsuddannelser hovedsageligt fremstillet i Fællesskabet. Som uddannelsesbeviser også betragtes beviser udstedt af et tredjeland, hvis indehaveren har tre års erhvervserfaring inden for erhverv i den medlemsstat, som anerkendte, at beviser.

d)erhvervserfaring: faktisk og lovmæssig udøvelse af erhvervet i en medlemsstat.

og)Trial: udøvelse af et lovreguleret erhverv i værtsmedlemsstaten under opsyn af en kvalificeret af det pågældende erhverv.

f)egnethedsprøve: en kontrol udelukkende den faglige viden, der udføres af de kompetente myndigheder i værtslandet med henblik på at vurdere ansøgerens evne til at udøve et lovreguleret erhverv i den pågældende medlemsstat.

(3) Statsborgere i en medlemsstat har ret til at blive anerkendt som en periodisk sikkerhed inspektør for elevatorer, hvor dette er dikteret af bestemmelserne i direktiv 2005/36 / EF, selv om de ikke har kvalifikationer, der svarer til kravene i § 16-2, stk. Godkendelse som sikkerhed inspektør gives, hvis den pågældende aktivitet tidligere er blevet udøvet

a)i seks på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, eller

b)i tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunstigede godtgør at have den pågældende virksomhed har fået mindst tre års forudgående uddannelse, bekraeftet ved et certifikat anerkendt af medlemsstaten eller bedømt som fuldt tilfredsstillende af et kompetent fagligt organ eller

c)i fire på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den begunstigede godtgør at have den pågældende virksomhed har modtaget mindst to års forudgående uddannelse, bekraeftet ved et certifikat anerkendt af medlemsstaten eller bedømt som fuldt tilfredsstillende af et kompetent fagligt organ eller

d)i tre på hinanden følgende år som selvstændig, hvis den begunstigede godtgør at have udøvet den i mindst fem år som lønmodtager, eller

og)i fem på hinanden følgende år som selvstændig, hvor mindst tre år med tekniske opgaver og ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis modtageren af den pågældende aktivitet kan bevise, at han har modtaget mindst tre års forudgående uddannelse, afsluttet med et certifikat godkendt af medlemsstaten eller bedømt som fuldt tilfredsstillende af et kompetent fagligt organ.

(4) I tilfælde af breve a til d foran virksomheden ikke må have været lukket i mere end ti år før datoen for indgivelsen af en komplet ansøgning.

(5) En ansøger, der ikke opfylder kravene i § 16-2, tredje afsnit, kan søge alternative anerkendelse som en periodisk sikkerhed inspektør for elevatorer. Sagsøgeren har gjort gældende uddannelsesbeviset mindst svarer kvalifikationsniveau straks i henhold til kravene for støtteberettigelse i § 16-2, stk. Hertil kommer, i sådanne tilfælde kræves kompenserende foranstaltninger, der er beskrevet i syvende afsnit. Når man sammenligner uddannelsesniveauet gælder følgende fem kvalifikationsniveauer:

A - kompetencebevis

B - bevis for afsluttet gymnasieuddannelse

C - certifikater for uddannelse efter gymnasial uddannelse på mindst 1 år

D - certifikater for uddannelse efter gymnasial uddannelse på mindst 3 år og højst fire år på et universitet eller højere læreanstalt

E - certifikater for uddannelse post-gymnasial uddannelse af mindst 4 års på universitetet eller højere læreanstalt.

(6) De kvalifikationskrav i henhold til § 16-2, stk Mulighed 1 svarer til niveau D, mulighed 2 svarer til niveau C og Mulighed 3 svarer til niveau B. En ansøger, der har arbejdet som sikkerhed inspektør for elevatorer i en medlemsstat, hvor erhvervet ikke er reguleret, har ret godkendelse, hvis ansøgeren har udøvet erhvervet på fuld tid i mindst to år eller den tilsvarende periode på deltid i løbet af de sidste ti år. Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for faglige kvalifikationer, der dokumenterer, at ansøgeren kan arbejde som en periodisk sikkerhed inspektør for elevatorer.

(7) For godkendelse til femte og sjette afsnit ansøger kan være nødvendigt at gennemføre en prøvetid på højst tre år eller en egnethedsprøve, hvis

a)varigheden af den uddannelse, sagsøgeren gjort kvalifikationsbevis i henhold til § 16-2, tredje afsnit er mindst et år kortere end der kræves i værtslandet, eller

b)uddannelse, som ansøgeren har fået dækker væsentligt forskellige end dem, der er omfattet af uddannelsesbeviser, der kræves i værtsmedlemsstaten, eller

c)det lovregulerte yrket i vertsstaten omfatter en eller flere former for lovregulert yrkesvirksomhet som ikke eksisterer i det tilsvarende yrket i søkerens hjemstat, jf. direktiv 2005/36/EF artikkel 4 nr. 2, og at forskjellen består i særlig utdanning som kreves i vertsstaten og som omfatter vesentlig andre saker enn de som omfattes av søkerens kompetanseattest eller kvalifikasjonsbevis.

(8) Hvis værtsmedlemsstaten gør brug af muligheden for at kompensere foranstaltninger efter syvende afsnit, skal det give ansøgeren valget mellem prøvetid og egnethedsprøve.

(9) For anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan den godkendende myndighed kræve, at ansøgeren forelægger

a)bevis for, at person er statsborger

b)kopier af certifikater på ansøgerens kompetence eller af uddannelsesbeviser, som giver adgang til det lovregulerede erhverv samt attestering af hans eller hendes erhvervserfaring.

(10) Norsk Building at behandle ansøgninger så hurtigt som muligt. Inden for en måned efter, at ansøgningen er modtaget, til modtagelse af ansøgningsskemaet bekræfte og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter. Beslutninger træffes senest fire måneder efter, at den krævede dokumentation indsendes. Selv hvis en person opfylder kravene for støtteberettigelse for anerkendelse som en periodisk sikkerhed inspektør for elevatorer, den norske bygning på grundlag af manglende dokumentation afvise en ansøgning om godkendelse. Afvisning af en ansøgning kan appelleres af parterne eller andet med retlig interesse.

0Ændret ved forordninger Juni 15, 2012 nr. 621.

§ 16-4. Midlertidig praksis sikkerhedskontrol

(1) Periodisk sikkerhed lift kan udføres midlertidigt og lejlighedsvis af personer, der lovligt er etableret i en anden medlemsstat med henblik på at udføre den pågældende aktivitet der, ref. artikel 5. Tjeneste midlertidig karakter, skal vurderes fra sag til sag Baseret på dens varighed, hyppighed, regelmæssighed og kontinuitet. Ved første udførelse af tjenesten, eller hvis det senere er en betydelig ændring af de forhold, der behandles i dokumenterne, tjenesteyderen underretter den norske bygning, såfremt der forelægges forudgående meddelelse ledsages af følgende dokumenter:

a)bevis for tjenesteyderens nationalitet

b)bevis for, at han er lovligt etableret i en anden medlemsstat med henblik på at udøve den pågældende virksomhed, og at tidspunktet for indgivelse ikke er forbudt for denne praksis, og heller ikke midlertidigt

c)faglige kvalifikationer

d)hvis erhvervet ikke er lovreguleret i tjenesteyderen har etableret sin virksomhed, bevis for at have udøvet den mindst to af de sidste ti år.

(2) Meddelelse til den norske Building skal ske for hvert år tjenesteyderen ønsker at udøve erhvervet. Norwegian Building kontrol tjenesteudbyder faglige kvalifikationer, før tjenesteydelsen leveres for første gang for at undgå alvorlige skader på tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed på grund af manglende faglige kvalifikationer. Kontrol bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til dette formål. Norwegian Building underretter tjenesteyderen om faglige kvalifikationer vil blive kontrolleret eller ej, inden for en måned efter at have modtaget den nødvendige dokumentation, eller resultatet af en sådan undersøgelse. Hvor der er en vanskelighed, som ville resultere i forsinkelse, skal tjenesteyderen informeres om årsagen til dette, og om tidsplanen for en beslutning. Skal træffes afgørelsen inden for to måneder efter modtagelsen af fuldstændig dokumentation. Service Provider, der ikke har modtaget en afgørelse om kontrol af faglige kvalifikationer inden for denne frist, retten til at udøve erhvervet.

0Ændret ved forordninger Juni 15, 2012 nr. 621.

§ 16.5. Sprogkrav

Norwegian Building kan kræve den person, der har udstedt godkendelsen som et sikkerhedsnet inspektør til elevatorer i henhold til § 3.16 eller udføre midlertidig kørsel i henhold til § 16-4, dokumenter at have tilstrækkelige norske sprogkundskaber for at kunne udøve erhvervet.

0Ændret ved forordninger Juni 15, 2012 nr. 621.

§ 16.6. Installation Tilmeld

Pladen skal opbevares af installerede hejsemidler og ulykker med løfteanordninger. Ejer af løfteudstyr rapporterer installation til kommunen og det organ, der vedligeholder registreringsdatabasen. Registrer Udgående organ udpeget af den norske Building.

0Ændret ved forordninger Juni 15, 2012 nr. 621.

§ 16-7. Administrativt samarbejde

(1) Den norske Building skal så vidt muligt underrette den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, hvor ansøgeren udøver aktiviteter, der er omhandlet i forordningerne, hvis professionel atlet i landet givet administrative sanktioner, der pålægges strafferetlige sanktioner, eller der er andre alvorlige omstændigheder, som kan få konsekvenser for udøvelse af erhvervet. Har en kompetent myndighed i en anden medlemsstat har anmodet om oplysninger, skal oplysningerne gives så hurtigt som muligt og senest to måneder efter, at anmodningen blev modtaget.

(2) De kompetente myndigheder i værtslandene og hjem stater samarbejder tæt og yde hinanden gensidig bistand for at lette anvendelsen af direktiv 2005/36 / EF. Udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt.

0Ændret ved forordninger Juni 15, 2012 nr. 621.

§ 16-8.Prisregulering

Ministeriet kan i reglerne giver maksimal kontrol af elevatoren sikkerhedsmæssige når det skønnes nødvendigt for at imødegå uforholdsmæssigt store prisforskelle, at ministeriet kan få konsekvenser for personlig sikkerhed.

0Tilføjet af regulering 9 Dec 2011 nr. 1323 (med virkning fra 1. Januar 2012).

Kapittel 17. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

 

§ 17-1.Ikrafttreden

Regler træder i kraft den 1. juli 2010.

§ 17-2.Overgangsbestemmelser

(1) Med undtagelse af bestemmelserne i kapitel 4, og § 9.4 og § 6.9 til § 9.9, kan udvikleren indtil den 1. juli 2011, skal du vælge hele projektet skal følge de forordninger eller forordninger 22. januar 1997 No. . 33 om krav til bygninger og byggevarer.

(2) Kommunen kan tillade forordning om 22 Januar 1997 nr. 33 om krav til bygninger og byggevarer danne grundlag også for ansøgninger modtaget efter 1. juli 2011. Dette gælder kun for projekter, hvor design påbegyndt før 1.. juli 2010 og hvor anvendelsen af reglerne vil føre til omfattende og dyre revisioner.

 

 

udskiftning glas iphone 6

udskiftning glas iphone 5s

udskiftning glas ipad

udskiftning glas iphone 5

udskiftning gearkabel

udskiftning glas ipad mini

udskiftning glaslister

udskiftning glas samsung galaxy s4

udskiftning glas iphone 4

udskiftning glas ray ban

udskiftning og udflytning

udskiftning oliefyr

udskiftning oliefyr til naturgas

udskiftning olietank

udskiftning olietank pris

udskiftning ordbog

udskiftning overligger

udskiftning opvaskemaskine

operation udskiftning af hjerteklap

oras udskiftning af pakning

udskiftning wiki

udskiftning wikipedia

udskifte wc

wilo udskiftning

udskifte windows xp

udskiftning af windows xp

udskiftning af wc pris

udskiftning af wifi chip iphone 4s

udskiftning af wirsbo termostat

udskiftning af wifi antenne iphone 4s

udskiftning af zinktagrender

udskiftning af zippo sten

Første del: Almindelige bestemmelser

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser

 

§ 1-1.Lovens formål

Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling til gavn for den enkelte, samfundet og de kommende generationer.

Planlægning for loven vil bidrage til at koordinere føderale, regionale og kommunale myndigheder og skabe et grundlag for beslutninger vedrørende brug og beskyttelse af ressourcerne.

Byggeprocessen efter loven sikrer, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med love og planlægning beslutninger. De enkelte foranstaltninger skal gennemføres korrekt.

Planlægning og beslutninger for at sikre gennemsigtighed, forudsigelighed og deltagelse af alle berørte parter og myndigheder. Bør lægges vægt på langsigtede løsninger, og konsekvenserne for miljøet og samfundet skal beskrives.

Princippet om universel design skal indgå i planlægningen og krav i den enkelte bygning. Det samme gælder for de interesser børn og unge og æstetisk design af omgivelserne.

§ 1-2. Scope

Medmindre andet er fastsat, denne lov gælder for hele landet, herunder vandløb.

I kystnære farvande, loven gælder for en nautiske mil udenfor basislinjerne.

Kongen kan beslutte, at kapitel 14 finder anvendelse på specifikke foranstaltninger ud over en nautiske mil udenfor basislinjerne.

Kongen kan beslutte, at loven helt eller delvist finder anvendelse på Svalbard.

§ 1-3. Foranstaltninger, der er undtaget fra loven

Undersøiske rørledninger til transport af råolie er ikke omfattet af loven.

Til konstruktion af transmission eller konvertering af elektrisk energi som nævnt i energilov § 3-1 tredje afsnit gælder kun kapitlerne 2 og 14.

§ 1-4. De planlægnings- og byggetilladelse myndighedernes pligter og andre offentlige opgaver til planlægning og bygningsmyndigheder

Planlægning og opbygning af myndigheder til at udføre de opgaver, de har i henhold til denne lov og dens forordninger, herunder at sikre, at lovgivningen planlægning og bygning overholdt kommunen.

Planlægning og opbygning bør samarbejde med andre regeringer, der har en interesse i spørgsmål under planlægning og byggeloven og rådføre sig med spørgsmål, der henhører under den pågældende kompetente myndighed.

For en person, der udfører en offentlig inspektion spørgsmål, der er i strid med bestemmelserne foretaget i eller i henhold til denne lov, skal den pågældende anmelde forholdet til planlægning og bygningsmyndigheder person.

§ 1-5.Virkninger av planer

Virkningen af planer, der vedtages i henhold til denne lov for den videre planlægning, styring og beslutningstagning, udvikling og beskyttelse bestemt af bestemmelserne i de forskellige typer af planen ,. §§ 6-3, 8-2, 8-5, 11-3, 11- 6 og 4.12.

Ny plan eller stat eller regional bestemmelse planlægning går enhver konflikt forude ældre plan eller plan bestemmelse om det samme område, medmindre andet er fastsat i den nye plan eller stat eller regional planlægning bestemmelse.

§ 1-6. Foranstaltninger

De foranstaltninger i henhold til loven betød indrejse, nedrivning, ombygning, herunder facade ændringer, ændringer i brug og andre foranstaltninger vedrørende bygninger, strukturer og faciliteter, samt menneskelig indtrængen og etablering og ændring af ejendom, jf § 20-1, første afsnit en af m. Som foranstaltninger betragtes også andre aktiviteter og ændringer i arealanvendelse, der ville være i konflikt med arealanvendelse målsætninger, planlægning bestemmelser og zoner.

Gennemførelsesforanstaltninger er omfattet af denne lov, kan kun ske, hvis de ikke er i strid med loven og tilhørende forskrifter, kommunal arealanvendelse planer og zoneinddeling, jf § 20 i ansøgningen pligt og tilladelse. Dette gælder også for de foranstaltninger:

a)kan af udvikleren selv under § 02.20

b)ikke kræver ansøgning og tilladelse i henhold til § 20.03

c)have undtagelser for forpligtelse ansøgning i henhold til § 20-4.

0Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

§ 1-7. Fælles behandling af planlægning og bygning

Ansøgning om generelle tilladelse kan zoneinddeling forslag og behandles sammen med udkastet til planen, jf §§ 12-15 og 21-4.

§ 1-8. Forbud foranstaltninger osv .. langs hav og vandløb

I 100-meter bælte langs søen og vandløbsoplande vil kræve, at særligt hensyn til det naturlige og kulturelle miljø, rekreation, landskab og andre offentlige interesser.

Andre foranstaltninger under § 1-6, kan første afsnit end facade ændringer ikke gennemføres tættere på havet end 100 meter fra kystlinjen målt vandret ved normal højvande. Dette er ikke en hindring for opdeling af indløsning af ubebyggede lejemål for Leasehold Act.

Forbuddet i stk anvendelse, da ingen anden bygning af fristen i landet-zoneinddeling, re. §§ 11-9, nos. 5 og 12-7, nr. 2.

Forbuddet af den anden afsnit gælder ikke, hvor kommunen i den kommunale udviklingsplan har tilladt registrering af de nødvendige bygninger, mindre planter og cirkulation, der bør tjene til landbrug, dyrehold, fiskeri, akvakultur eller passage på havet, jf § 11-11, nr. 4.

For områder langs floder, der er vigtige for dyrelivet, kulturmiljø- og rekreative formål, at kommunen i den kommunale udviklingsplan under § 11-11, nr. 5 overveje at fastsætte grænsen på op til 100 meter, hvor visse specificerede foranstaltninger osv .. er ikke tilladt.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 1.9. Forbindelser med forvaltningsloven og klage

Forvaltningsloven gælder de særlige bestemmelser i denne lov.

Det kan bygge sagen ikke appellerede sager afregnes i bindende zoneinddeling eller ved fritagelse, og hvor fristen appel om disse beslutninger er udløbet. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, at klagen kan antages til behandling i stedet for afvist.

Berørte statslige organ, herunder Sami Parlamentet, regionalt organ eller kommune kan appellere afgørelser efter loven, hvis beslutningen direkte påvirker den pågældende kompetente myndighed. Dette gælder ikke i planlægningen sager, hvor myndigheden får mulighed for at gøre indsigelser.

Enhver har ret til aktindsigt i dokumenter i henhold til Freedom Act Information og Environmental Information Act og den kompetente myndighed i ret til at gøre sig bekendt med de alternative udkast til planer efter denne lov, herunder dokumenter, der danner grundlag for planen kladder med de undtagelser, der er fastsat i § 13 eller §§ 20 til 26 i lov om informationsfrihed.

Ministeriet er appelinstans for individuel efter denne lov.

0Ændret ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

Kapitel 2. Krav til kortdata, oplysninger om placering mv

 

§ 2.1. Kort og geografisk information

Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner. Statlige, regionale og kommunale organer skal legge stedfestet informasjon til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- og byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og private formål.

Kommunen kan afkræve enhver person, der præsenterer foreslåede plan eller ansøgning om udarbejde kort når det er nødvendigt at træffe afgørelse om forslaget eller anvendelsen. Kommunen kan indarbejde sådanne kort til kortdata offentlige. Kommunen kan kræve den foreslåede plan, program og kort leveres i digital form.

Kongen kan beslutte, at det vil blive gennemført landsdækkende eller lokale projekter til at indsamle, kontrollere, revidere eller supplere planlægning og opbygge oplysninger og kortdata offentlige. Kongen kan pålægge statslige organer til at give de nødvendige oplysninger til at gennemføre projektet.

Ministeriet kan udstede regler om kort og geodata.

§ 2-2.Kommunalt planregister

Kommunerne bør have en plan register, der indeholder oplysninger om aktuelle arealanvendelse planer og andre bestemmelser, der bestemmer, hvordan jorden skal udnyttes.

Ministeriet kan udstede forordninger om kommuneplanlægningen register, herunder brug af elektroniske plan registreringsdatabasen.

Andre del: Plandel

I. Indledende bestemmelser

 

Kapitel 3. Funktioner og Beføjelser i planlægningen

 

§ 3-1. Opgaver og overvejelser i planlægningen ved lov

Inden for rammerne af § 1.1, skal planer efter denne lov:

a)sætte mål for den fysiske, miljømæssige, økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i kommuner og regioner, afklaring samfundsmæssige behov og opgaver, og angive, hvordan opgaverne kan løses

b)sikre ressourcer jord, kvaliteter i landskabet og beskyttelse af værdifulde landskaber og kulturmiljøer

c)beskytte det naturlige grundlag for samisk kultur, kommerciel aktivitet og social

d)lette velstand og økonomisk udvikling

og)fremme god dannelse af det byggede miljø, gode samfund og godt miljø for børn i alle dele af landet

f)fremme folkesundheden og modvirke social ulighed i sundhed, og bidrage til at forebygge kriminalitet

g)ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport

h)civilbeskyttelse ved at forhindre risikoen for tab af menneskeliv, skader på sundhed, sikkerhed og kritisk infrastruktur, ejendom værdier, osv ..

Planlægning skal fremme helhed af sektorer, opgaver og interesser i et område ses i sammenhæng gennem koordinering og samarbejde om opgaver mellem myndighederne sektor og mellemstatslige, regionale og lokale offentlige institutioner, private organisationer og institutioner, og offentligheden.

Planlægning skal være baseret på finansielle og andre krav til implementering og ikke være mere omfattende end nødvendigt ressource.

Planer bør bidrage til gennemførelsen af internationale konventioner og aftaler inden for rammerne af loven.

Godkendte planer bør være et fælles grundlag for kommunale, regionale, statslige og private sektor i planlægningen området.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 3.2. Ansvar og bistand i planlægningen

Ansvaret for planlægning for loven ligger hos kommunalbestyrelserne, fysisk planlægning myndigheder og kongen, re. §§ 3-3 til 3-7.

Regeringsorganer og private har ret til at sende planforslag i henhold til §§ 3-7 og 12-3, jf § 12-11.

Alle offentlige organer har ret til at deltage i planlægning, når det drejer sig om deres ansvarsområde eller deres egne planer og beslutninger, og bør give planlægning myndigheder oplysninger, der kan være relevante for planlægning. Dette gælder også for det samiske parlament.

County guvernør skal sikre, at de lokale myndigheder opfylde forpligtelsen til planlægning ved lov. Regional planlægning myndighed rådgive og bistå de lokale myndigheder i deres planlægningsopgaver.

§ 3-3.Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunale planlægning har til formål at lette udviklingen og koordineringen af opgaver i kommunen gennem forvaltningen af jord og naturressourcer i kommunen, og ved at skabe grundlag for gennemførelse af kommunale, regionale, statslige og private erhvervsliv.

Kommunalbestyrelsen har ledelsen af den kommunale planlægning og skal sikre, at lovgivningen planlægning og bygning fulgte i kommunen. Kommunalbestyrelsen vedtager kommunale planlægning strategi, kommunale og zoneinddeling. Kommunen tilrettelægger arbejdet i den kommunale planlægning af kapitel 10 til 12 og etablerer udvalgene og at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre planlægningen.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at etablere en særlig ordning for at beskytte børn og unge i planlægningen.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at kommunen har adgang til den nødvendige planlægning ekspertise.

§ 3-4.Regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Regional planlægning har til formål at stimulere den fysiske, miljø, sundhed, økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i en region.

Regional planlægning myndighed er ansvarlig for og leder arbejdet med regional planlægning strategi, regional planlægning og bestemmelser regionale planlægning i overensstemmelse med kapitel 7 og 8. Regional planlægning myndighed kompetence til at vedtage en regional plan, kan ikke overføres eller uddelegeres til et andet organ.

Regional planlægning myndighed bør sørge for at have adgang til den nødvendige planlægning ekspertise til fremstilling og forarbejdning af planer og planlægning vejledning til loven.

Det County Council er den regionale planlægning myndighed.

§ 3-5. regeringens planlægning funktioner og planmyndighed

Regeringens planlægning politik og planlægning beslutninger er designet til at beskytte nationale eller regionale interesser i planlægningen. Dette omfatter de nationale forventninger til regional og kommunal planlægning, statslige planlægning retningslinjer, statslige planlægning bestemmelser og stat arealanvendelsesplan.

King er ansvarlig for og styring af planlægning af aktiviteter på nationalt plan.

Ministeriet har den administrative hovedansvaret for regeringens planlægning funktioner i henhold til loven, og skal søge at sikre, at de beslutninger, der træffes på nationalt plan, der følges op i den regionale og kommunale planlægning.

Ministeriet fører tilsyn med forpligtelse til regional planlægning i henhold til denne lov overholdes.

§ 3-6. Almindelige planlægningsopgaver

Statslige og regionale myndigheder kan begynde at arbejde på planer efter denne lov i områder, hvor de statslige, regionale planlægning myndigheder og kommuner har et ansvar for at løse planlægning funktioner af regional eller national betydning, herunder integreret arealanvendelse og transportplanlægning, planlægning af store sammenhængende natur og udendørs rekreative områder omkring byer, koordineret vandplanlægning og kystzone planlægning.

Kongen kan ved forordninger ordinere yderligere opgaver, områder og myndigheder berørte herunder at planer for store sammenhængende natur og udendørs rekreative områder omkring byerne kan fastsætte fælles plan bestemmelser om gennemførelse af aktiviteter og adfærd.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 3-7. Overførsel af planen forberedelse til regeringen eller regional myndighed

Efter forudgående aftale mellem parterne kan oplyse eller regional myndighed helt eller delvist overtage opgaver planen administration i kommunen og den regionale planlægning myndighed til at organisere planlægningsprocessen og arbejdsplan forslag.

Der ikke opnås enighed mellem den kompetente myndighed og den lokale eller regionale planmyndighed om tilrettelæggelse af planlægning, rammer ministeriet afgørelse.

Myndigheder med ansvar for store transportinfrastruktur og teknisk infrastruktur, efter samråd med planmyndighed udarbejde og indsende forslag til arealanvendelse plan for sådanne foranstaltninger, og beslutter at sætte sådanne planer til rådighed for offentligheden i henhold til bestemmelserne i type plan. Nuværende strategier kommunal eller regional planlægning bør overvejes i forbindelse med planlægningsprocessen.

For Planlægning er ellers de sædvanlige regler om behandling og retsvirkning af typen af planen.

Kapitel 4. Almindelige krav til vurdering

 

§ 4-1. Planlægning program

For alle regionale planer og kommunale planer, og for planer, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet og samfundet, skal det være som en del af anmeldelsen af planen påbegyndes udarbejdet et planlægning program som grundlag for planlægning af arbejdet. Kongen kan ved regler gøre undtagelser fra kravet om planlægning programmer til zoneinddeling.

Planlægningen program skal redegøre for formålet med planlægning, planlægningsprocessen med deadlines og deltagere, for offentlighedens deltagelse, især for de grupper, der menes at være særlig påvirket, hvilke muligheder vil blive betragtet og behovet for vurderinger. Foreslåede planlægning programmer cirkuleres og præsenteres for offentlig kontrol på det seneste advarsel om planen opstart. Plan program skal generelt ved planlægningen myndighed.

Hvis påvirket regionale og statslige myndigheder på grundlag af en planlagt planlægning betragtning af, at planen kan være i strid med nationale eller vigtige regionale hensyn, bør dette anføres i kommentarfeltet på det foreslåede program planlægning.

Hvis planen kan have væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, skal planlægningen myndighed indsende det foreslåede program for planlægning arbejde til de berørte myndigheder i denne tilstand for en kommentar.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 4-2. Planlæg Beskrivelse og konsekvensanalyse

Alle foreslåede planer ved lov at være på offentlig kontrol har en plan beskrivelse, der beskriver planens formål, hovedindhold og effekter, samt den plan i forhold til grænseværdier og retningslinjer, der gælder for webstedet.

For regionale planer og kommunale planer med retningslinjer eller rammer for fremtidige udvikling og zoneinddeling planer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet og samfundet, skal planen beskrivelse giver en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensanalyse - af planens indvirkning på miljøet og samfundet.

Kongen kan udstede regler om planlægning programmer, plan beskrivelse og konsekvensvurdering, herunder behandling planer med grænseoverskridende virkninger.

§ 3.4. Samfundsmæssig og risiko og sårbarhed

Ved udarbejdelsen af planerne for planlægning myndighed sikrer, at risici og sårbarhed analyse udført for planlægningen område, eller endda gøre en sådan analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhedsfaktorer, der har indflydelse på, om området er velegnet til udviklingsformål, og eventuelle ændringer i sådanne forhold som følge af planlagt udvikling. Område med fare, risiko eller sårbarhed angivet i planen som vederlag, se. §§ 11-8 og 12-6. Planlægning myndigheder bør i arealanvendelse planer vedtage sådanne bestemmelser om udvikling i zonen, herunder forbud, som er nødvendige for at afværge skader og tab.

Kongen kan udstede regler om risiko- og sårbarhedsanalyser.

Kapitel 5. Deltagelse i planlægning

 

§ 1.5. Deltagelse

Enhver, der fremmer planforslag skal lette deltagelse. Kommunen skal sikre, at dette er opfyldt i planlægningsprocesser udført af andre statslige organer eller private.

Fællesskabet har et særligt ansvar for at sikre aktiv deltagelse af grupper, der kræver særlige ordninger, herunder børn og unge. Grupper og interesser, der ikke er i stand til at deltage direkte skal sikres gode muligheder for deltagelse på andre måder.

§ 5.2. Høringen og offentlig kontrol

Hvor denne lov bestemmer, at en foreslået plan vil blive forelagt til høring, skal forslaget sendes til alle statslige, regionale og kommunale myndigheder og andre offentlige institutioner, private organisationer og institutioner, der vil blive berørt af forslaget, opgørelsen inden for en fastsat frist.

Hvor denne lov bestemmer, at der skal fremlægges et forslag til offentlig kontrol, mindst én kopi af forslaget være let tilgængelige for alle, så alle kan gøre sig bekendt med den. Efter offentliggørelsen af et udkast til en plan vil blive gjort bevidst om, at der findes alternative udkast til en plan, der ikke er eller vil blive annonceret. I et sådant tilfælde også, at de er tilgængelige på planmyndighed kontor.

Det bør gøres til elektronisk præsentation og dialog i alle faser af planlægningsprocessen.

Yderligere krav til høring og offentlig kontrol bestemmes af bestemmelserne i de forskellige typer af planen.

§ 5-3.Regionalt planforum

I hver region skal der være en regional planlægning forum. I planen forum, statslige, regionale og kommunale interesser og søger at koordinere i forbindelse med arbejdet i de regionale og kommunale planer.

Regional planlægning myndighed skaber regionplantillæg forum. Statslige og regionale organer og kommuner er ramt af den pågældende sag, deltager. Andre repræsentanter for interesserede parter opfordres til at deltage i planlægningen forum møder.

Regional planmyndighet har ansvar for planforumets ledelse og sekretariat.

§ 4.5. Myndighed til at gøre indsigelse mod den foreslåede plan

Berørte regering og regionale organer kan gøre indsigelse mod den foreslåede kommunale udviklingsplan og zoneinddeling i spørgsmål om national eller væsentlig regional betydning, eller som af andre grunde er af betydning for det relevante emne.

Andre kommuner kan gøre indsigelser mod forslag til sådanne planer i spørgsmål, som er af væsentlig betydning for de lokale beboere, for forretning eller fysiske eller kulturelle miljø i kommunen eller kommunens egen virksomhed eller planlægning.

Sami Parlamentet kan gøre indsigelser mod disse planer i spørgsmål, som er af stor betydning for den samiske kultur eller erhvervsmæssig virksomhed.

Hvis den foreslåede plan er i strid med bestemmelserne i love, statslig plan retningslinje, stat eller regional bestemmelse planlægning eller generelle niveau, det fremmet en indsigelse.

Indsigelser skal ske så tidligt som muligt og inden for den fastsatte frist for høringen af forslaget planlægning. Opposition skal begrundes.

§ 5-5. Begrænsning af retten til at gøre indsigelse

Det kan ikke blive bragt nye indsigelser mod betingelserne i de formål og bestemmelser, der tidligere har været gjort indsigelse imod, og som er blevet afregnet i de foregående ti år. Heller dåse indvendinger være imod forhold i planlægningen tilfælde som det kunne have været gjort indsigelse imod i forbindelse med en tidligere plan om samme emne vedtaget i de foregående ti år. Hvis kommunen og kroppen er uenige om retten til at gøre indsigelse i henhold til dette afsnit er afskåret, vil ministeriet tage stilling til spørgsmålet, når en indsigelsessag sendes til ministeriet.

I de tilfælde, der er nævnt i første afsnit, tredje punktum, kommune planlægning beslutninger først virkning, når ministeriet har fastslået, at indsigelsen er udelukket. Hvis ministeriet finder, at indsigelsen er upåvirket, sagen fortsatte normalt.

Retten til at gøre indsigelse bortfalder, hvis kravet om deltagelse i planlægningsprocessen i henhold til § 3-2 underafdeling ikke er opfyldt, forudsat at planlægningen myndighed har opfyldt sin underretningspligt og kravene til anmeldelse af typen af planen.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 5-6. Mediation og afgørelse i ministeriet

For kommunen ikke at tage hensyn til indsigelsen skal normalt iværksættes mægling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed, skal kommunen planlægger og sender planen og oppositionen, med henstillingen fra mægleren, til ministeriet. Ministeriet afgør, om oppositionen skal følge, og den plan ændret.

Kommunen skal inden for to uger efter kommunalbestyrelsen forelægger sagen til amtet guvernør. Amtet guvernør skal inden fire uger efter, at sagen er modtaget fra kommunen, indsende indsigelser til ministeriet. Fristen for amtet kan forlænges med yderligere seks uger, hvis det er nødvendigt i store og komplekse sager, hvor der er behov for yderligere afklaring etc.

Kongen bestemmer, hvem der skal fungere som mægler.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

II. Nationale Plan opgaver

 

Kapitel 6. regeringens planlægning politik og planlægning beslutninger

 

§ 6.1. Nationale forventninger til regional og kommunale planlægning

At fremme bæredygtig udvikling kongen hvert fjerde år forbereder et dokument med de nationale forventninger til regional og kommuneplanlægningen. Dette vil blive fulgt op i planlægningen af denne lov og grundlaget for statens deltagelse.

§ 6.2. Statslig forvaltning planlægning retningslinjer

Kongen kan udstede statslige planlægning retningslinjer for landet som helhed eller for et begrænset geografisk område.

Statslige planlægning retningslinjer bør være baseret på:

a)tilstand, regionale og kommunale planlægning i henhold til denne lov,

b)individuelle som staten, regionale og kommunale instanser ramt af denne lov eller anden lovgivning.

Foreslåede statslige planlægning retningslinjer vil blive udsendt for en kommentar med seks uger frist for kommentar, inden de vedtages.

Ministeriet stiller regeringens planlægning retningslinjer kendt af alle berørte offentlige institutioner, interesserede organisationer og institutioner, og offentligheden.

§ 3.6. Statslig forvaltning planlægningsbestemmelser

Når det er nødvendigt for at beskytte nationale eller regionale interesser, kongen, efter samråd med de berørte kommuner og regionale planmyndigheder i en periode på op til ti år at forbyde det inden for bestemte geografiske områder, eller i det land, gennemføres specificeret bygnings- eller konstruktionsbrug uden samtykke fra ministeriet, eller beslutte, at sådanne foranstaltninger uden et sådant samtykke kan kun gennemføres i overensstemmelse med den bindende arealanvendelse af kommunalt zoneinddeling eller efter denne lov. Kongen kan forlænge forbuddet på fem år.

Inden beslutningen er foretaget, i udkastet til bestemmelsen forelægges til kommentar og præsenteres for offentligheden i de berørte kommuner med seks uger fristen for indsendelse af kommentarer, og stilles til rådighed i mindst én avis, der er almindeligt læses lokalt og online-medier.

Statslige plan bestemmelser ved afgørelse offentliggøres i norske lovtidende og kundgjorde alle berørte offentlige myndigheder, interesserede organisationer og institutioner, og offentligheden.

§ 4.6. State arealanvendelsesplan

Når gennemførelsen af vigtige stat eller regionale udvikling, konstruktion eller beskyttelsesforanstaltninger gør det nødvendigt, eller når anden samfundsmæssig interesse, kan ministeriet anmode kommunen til at forberede sig til arealforvaltning til kommunale zoneinddeling eller under kapitel 11 og 12.

Alike Ministeriet kan endda udarbejde og vedtage en sådan plan. Ministeriet tager autoritet rådet. Den pågældende kommune er forpligtet til at give ministeriet med den nødvendige bistand i arbejdet.

Ministeriet kan i enkelte tilfælde beslutte, at en endelig licens for et kraftværk under lov om Energi, vand Resources loven eller vandløbsloven Regulation Act har virkning statslige arealanvendelsesplan. Ministeriets afgørelse i henhold til dette stykke, kan ikke appelleres.

III. Regional planlægning

 

Kapitel 7. Regional strategi planlægning

 

§ 1.7. Den regionale planlægning strategi

Regional planlægning myndighed mindst én gang i hver valgperiode, og senest et år efter forfatningen, udarbejde en regional planlægning strategi i samarbejde med kommuner, offentlige institutioner, organisationer og institutioner, der vil blive berørt af planlægningsprocessen.

Plan strategi skal redegøre for vigtige regionale udviklinger og udfordringer, vurdere udviklingen på lang sigt og for at løse de langsigtede udviklingsmål, og som spørgsmål skal løses gennem yderligere regional planlægning.

Den regionale planlægning strategi bør indeholde en oversigt over, hvordan de prioriterede plan opgaver, der skal følges op og ordninger for offentlig deltagelse i planlægningsprocessen.

Kongen kan udstede regler om indhold og fremgangsmåde for de enkelte dele af den regionale planlægning.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 2.7. Behandling og effekten af regional planlægning strategi

Forslag til regional planlægning strategi cirkuleres og stilles til rådighed for offentligheden. Fristen for kommentarer, skal være på mindst seks uger. Plan blev vedtaget af den regionale planlægning myndighed.

Når regional planlægning strategi vedtaget af regionale planlægning myndighed, det er indsendt til kongen til godkendelse. Efter godkendelse kongen, efter samråd med den regionale planlægning myndighed, de ændringer, der anses for nødvendige af hensyn til nationale interesser.

Statslige og regionale organer og kommuner til at bruge fysisk planlægning strategi som grundlag for den videre planlægning i regionen.

Kapitel 8. Regional plan og planen levering

 

§ 8-1. Regional plan

Regional planlægning myndighed udarbejder regionale planer for de spørgsmål, der i den regionale planlægning strategi.

Kongen kan udstede en ordre om at forberede den regionale plan for specifikke aktivitetsområder, tema eller geografiske områder og gennem forordninger, skal yderligere bestemmelser om indhold, organisation og planen skal godkendes af kongen.

Som en del af den regionale plan skal samtidig udarbejde et handlingsprogram for gennemførelse af planen.

Operationel vedtages af regionale planlægningsmyndighed og rullede over året.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 8-2.Virkning av regional plan

Regional plan vil danne grundlag for aktiviteterne i de regionale organer og de lokale og centrale regering planlægning og aktiviteter i regionen.

§ 3.8. Udarbejdelsen af regionale plan

Ved udarbejdelsen regionale planer, den regionale planlægning myndighed samarbejder med berørte offentlige myndigheder og organisationer. Statslige styrelser og kommuner har ret og pligt til at deltage i planlægning, når det drejer sig om deres omfang eller deres egne planer og beslutninger.

Regional planlægning myndighed udarbejder udkast planlægning programmer i samarbejde med kommuner og statslige regeringer, ref. § 4-1. Foreslåede planlægning programmer er rundsendt og stilles til rådighed for offentligheden med mindst seks ugers varsel. Plan program er bestemt af den regionale planlægning myndighed.

Foreslåede regionale plan i høring og præsenteres for offentlig kontrol med mindst seks ugers varsel. Regionale planer med retningslinjer eller rammer for den fremtidige udvikling bør omfatte en særlig vurdering og beskrivelse af planens indvirkning på miljøet og samfundet, jf § 4-2, stk.

§ 8.4. Afgørelser truffet af den regionale plan

Regional plan skal vedtages endeligt af den regionale planlægning myndighed, medmindre sagen henvises til ministeriet for levering i andet afsnit eller andet er fastsat ved lov til § 8-1, stk. Kommuner, amt og berørte statslige organer skal underrettes om afgørelsen. En kopi af planen forelægges ministerierne til orientering.

Hvis staten agentur på grund af nationale eller statslige interesser i den pågældende persons ansvar, eller kommunen er direkte berørt af planen har væsentlige indvendinger mod planen målsætninger eller retningslinjer, kan de anmode om, at sagen indbringes for ministeriet, der kan foretage de ændringer, der er nødvendige . Det samme gælder for vedtagelse af bestemmelser regionale planlægning i henhold til § 8.5. Efter planen er godkendt, at amtets ansvar afgøre, om indsigelsen er gyldig og muligvis sender planen videre til ministeriet.

Selvom sagen forelægges ministeriet under det foregående afsnit, ministeriet kan efter den regionale planlægning myndighed får mulighed for at udtrykke sig, foretage ændringer i planen er baseret på nationale interesser. Regional planlægning myndighed skal underrettes, at planen vil blive ændret inden for tre måneder efter, at ministeriet har modtaget.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 8-5. Regional planbestemmelse

Regional planlægning myndighed kan fastsætte bestemmelser regionale planlægning i relation til retningslinjer for arealanvendelsen i en regional plan for at beskytte nationale eller regionale hensyn og interesser. Denne bestemmelse kunne fastsætte, at i en periode på op til ti år, der forbyder det at blive gennemført visse specificerede bygnings- eller konstruktionsbrug uden samtykke inden for specifikke geografiske områder, eller beslutte, at sådanne foranstaltninger uden et sådant samtykke kun kan gennemføres i overensstemmelse med den godkendte lokalplanen for denne lov.

Foreslåede regionale plan bestemmelser udarbejdes og behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 8-3 og 8-4, og kan indsendes i forbindelse med udarbejdelse af et regionalt plan.

Regional planlægning myndighed kan efter samråd med amtet og de involverede kommuner, udvide forbuddet med fem år ad gangen.

Samtykke til at gennemføre foranstaltninger, der er omfattet af den regionale bestemmelse planlægning kan gives af den regionale planlægning myndighed efter samråd med amt og kommuner.

Bestemmelser regionale planlægning meddeles på det norske Lovtidende og gøres tilgængelige i elektronisk form. En kopi af planen skal sendes til ministeriet, amt og berørte kommuner og statslige regeringer.

Kapitel 9. tværkommunale planlægning samarbejde

 

§ 1.9. tværkommunale planlægning samarbejde

To eller flere kommuner bør samarbejde om planlægning i medfør af loven, når det er hensigtsmæssigt at koordinere planlægningen på tværs af kommunegrænser. Samarbejdet kan omfatte alle kommunale plan typer.

Kan indledes tværkommunale planlægning samarbejde gennemførelse af regional planlægning strategi. Regionale planlægning myndighed eller delstatsregeringer kan bede kommunerne om at indtaste et sådant samarbejde, når det skønnes nødvendigt for at beskytte og løse gåder, der går ud over den enkelte kommune.

Når det skønnes nødvendigt for at beskytte og løse de nationale og vigtige regionale overvejelser og opgaver, kan ministeriet pålægge kommunerne at indgå i en sådan plan samarbejde. Herunder kan bestemme tilrettelæggelse af samarbejdet plan, om hvilke opgaver samarbejde finder anvendelse, og hvilke geografiske områder den skal omfatte. Før sådanne bestemmelser er lavet, har de kompetente lokale myndigheder haft mulighed for at udtrykke sig.

§ 9-2.Organisering

Planlægning ledes af en bestyrelse med det samme antal repræsentanter fra hver kommune, med mindre kommunerne aftaler andet. Medmindre kommunerne Bestyrelsen fastsætter selv regler for deres arbejde og organiserer planlægningsprocessen, som den finder det hensigtsmæssigt.

Kongen kan udstede regler om tilrettelæggelsen af tværkommunale planlægning samarbejde.

§ 9-3. Planlægning proces og plan indhold

For planlægningsprocessen og indholdet af de planer, regler for type plan, jf kapitel 11 og 12. Hver kommune er ansvarlig for de processuelle regler blev fulgt i sit område.

De deltagende kommuner kan overdrage til bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutninger om planlægningsprocessen, som ved lov er tillagt kommunen.

Hver råd gør en endelige beslutninger planlægning for deres område.

§ 9.4. Overførsel til regionplantillæg

Et flertal af kommunerne kan til enhver tid anmode den regionale planlægningsmyndighed at overtage planlægningsprocessen som regional planlægning, på grundlag af planlægningen arbejde, der udføres.

Regional planlægning myndighed og statslige myndighed kan anmode om kommuner, der arbejder vil fortsætte som den regionale plan, når det skønnes nødvendigt for at beskytte og løse gåder, der går ud over den enkelte kommune. Et flertal af kommunerne kan tilslutte sig dette.

Ministeriet kan beslutte, at planlægningen skal fortsættes som en regional plan. Før der træffes en sådan beslutning, skal kommunerne have lejlighed til at udtrykke sig.

§ 9-5. Uenighed

Kommunerne er uenige om indholdet af en samlet plan forslag, bestyrelsen eller kommunen kan anmode amtet eller regional planlægning myndighed til at mægle.

En kommune kan på tre måneders skriftligt varsel udtræde af planen virkede. De andre kommuner kan fortsætte samarbejdet plan for det område, de dækker.

Ministeriet kan pålægge kommunen til fortsat at deltage i samarbejdet.

§ 6.9. Gennemførelse og Change

Partier i tværkommunale planlægning samarbejde bør indgå en aftale om gennemførelsen af planer, der er blevet vedtaget på grundlag af et sådant samarbejde, når det er nødvendigt at koordinere brugen af instrumenter for deres gennemførelse.

Hvis en kommune eller regional planlægning myndighed ensidigt vil ændre en plan i henhold til dette kapitel, de andre deltagende og interesserede parter modtager skriftlig meddelelse før planlægningsprocessen begynder.

§ 9.7. Plan Samarbejde mellem regioner og kommuner

Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse for at planlægge samarbejdet mellem en eller flere regioner og en eller flere kommuner.

Ministeriet kan pålægge en sådan plan samarbejde, når det er nødvendigt at løse planlægningsopgaver for større forretningsområder. Herunder ministeriet kan udstede regler om formålet med samarbejdet, hvilke opgaver samarbejde finder anvendelse, hvilket geografisk områder den dækker, organisering af de nødvendige samarbejds- agenturer, og statsdeltagelse. Før sådanne bestemmelser er lavet, har de kompetente regioner og kommuner haft mulighed for at udtrykke sig.

IV. Kommunale planlægning

 

Kapitel 10. Kommunal planlægning strategi

 

§ 10.1. Municipal planlægning strategi

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang i hver valgperiode, og senest et år efter forfatningen, udarbejde og vedtage en kommunal planlægning strategi. Planlægningen bør omfatte en diskussion af kommunale strategiske valg i relation til den sociale udvikling, herunder langvarig arealanvendelse, miljømæssige udfordringer, sektoren aktiviteter og en vurdering af kommunens plan behov i valgperioden.

Kommunen vil i forbindelse med kommuneplanlægningen strategi indhente synspunkter fra statslige og regionale organer og nabokommunerne. Kommunen bør også fremme en bred deltagelse og offentlig debat som grundlag for behandlingen. Beslutningsforslaget i rådet vil blive offentliggjort mindst 30 dage før kommunalbestyrelsen.

Ved at behandle Kommunalbestyrelsen afgør, om de nuværende kommunale eller dele heraf skal revideres, eller hvis planen vil blive videreført uden ændringer. Kommunalbestyrelsen kan i, om der er behov for at igangsætte en ny arealanvendelsesplaner i valgperioden, eller hvis de nuværende planer bør revideres eller ophæves.

Udarbejdelse og behandling af kommunale planlægning strategi kan sammenlægges med og være en del af starten af arbejdet med kommuneplanen, jf kapitel 11.

Kapittel 11. Kommuneplan

 

§ 11-1.Kommuneplan

Kommunen vil have en samlet kommunal plan, der omfatter sociale element med implementering element og arealforvaltning.

Kommuneplanen vil fremme de kommunale, regionale og nationale mål, interesser og pligter, og bør omfatte alle vigtige mål og opgaver i kommunen. Den skal være baseret på den kommunale planlægning strategi og retningslinjer og direktiver fra statslige og regionale regeringer i betragtning.

Det kan udvikles til kommunale områder, emner eller områder.

Kommuneplanen skal indeholde en implementering, der definerer, hvordan planen vil blive fulgt op fire på hinanden følgende år eller mere, og reguleres årligt. Økonomifunktionen plan for Local Act regeringen § 44 kan indgå i den sag del.

Kongen kan udstede regler om:

a)indhold i de almindelige bestemmelser i den kommunale udviklingsplan, jf § 11-9

b)underformål av arealformål, jf. §§ 11-7 og 12-5

c)behandling av kommuneplanen, jf. §§ 11-12 til 11-17

d)koordineret gennemførelse af den sociale del af kommuneplanen og finansieringsplan for lov om kommunernes styrelse, jf §§ 11-2 til 11-12.

§ 11.2. Kommuneplan sociale element

Kommuneplan sociale element vil overveje de langsigtede udfordringer, mål og strategier for kommunal samfundet som helhed og kommunen som organisation. Den bør indeholde en beskrivelse og vurdering af alternative strategier for udvikling af kommunen.

Kommuneplan sociale element vil være grundlaget for sektorens planer og aktiviteter i kommunen. Den skal give retningslinjer for, hvordan kommunens egne mål og strategier, der skal gennemføres i de kommunale aktiviteter og inddragelse af andre statslige organer og private.

Kommunale Aktivitet grupper for emner eller områder skal have en implementering, der definerer, hvordan planen vil blive fulgt op fire på hinanden følgende år eller mere. Action komponent revideres årligt.

For udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplanen sociale element kommer §§ 11-12 til 11-15.

§ 11.3. Virkningen af kommuneplanen sociale element

Kommuneplan sociale element vil være grundlaget for kommunens egne aktiviteter og for statslige og regionale myndigheders aktiviteter i kommunen.

Kommunale masterplan giver grundlag for kommunens prioritering af ressourcer, planlægning og samarbejde opgaver og præciserer foranstaltninger inden for kommunens finansielle ramme.

§ 11.4. Revision af kommuneplanen sociale element og kommunale og rollover gennemførelse element

Ved revision af kommuneplanen sociale element og kommunens planer bestemmelser om kommunale planlægning strategi, § 10-1 ref., Og på den behandling af kommunalt, jf §§ 11-12 til 11-15.

For den årlige rotation af den kommunale masterplan, se. § 11.1, kommunen skal indhente synspunkter fra berørte nationale og regionale organer og andre med ansvar for at gennemføre foranstaltninger i den sag del. Beslutningsforslaget i rådet vil blive offentliggjort mindst 30 dage før kommunalbestyrelsen.

§ 11.5. Municipal masterplanen for arealforvaltning

Kommunen bør have en arealanvendelse plan for hele kommunen (kommunen plan), der viser sammenhængen mellem den fremtidige samfundsudvikling og arealanvendelse. Det kan udvikles arealanvendelse planer for dele af det kommunale område.

Kommunal arealanvendelse plan skal angive de vigtigste elementer i arealanvendelse og grænser og betingelser for de nye trin og nye arealanvendelse, der kan gennemføres, og hvilke vigtige overvejelser, der skal behandles ved tildelingen jord. Kommunale Master Plan for fysisk planlægning map bør omfatte bestemmelser og planlægge beskrivelser, der angiver, hvordan nationale mål og politikker og overordnede planer for arealanvendelse, er sikret.

Plan kort skal i tilstrækkelig grad viser de vigtigste mål og respekt zoner for anvendelse og bevaring af jord.

Kommunen kan efter overvejelse af deres behov beskriver kommunens udviklingsplan for hele eller en del af det kommunale område med specificeret under arealanvendelse målsætninger, idet der tages zoner og regler, jf §§ 07/11 til 11-11.

§ 11-6. Juridisk effekt af den kommunale udviklingsplan

Kommunale masterplanen for arealforvaltning afgør fremtidige arealanvendelse for området og kommunalbestyrelsen bindende for nye projekter eller udvidelse af eksisterende foranstaltninger som nævnt i § 1-6. Planen kommer fra kommunalbestyrelsen, medmindre sagen skal afgøres af ministeriet i henhold til § 11-16.

Foranstaltninger under § 6.1, må ikke være i strid med henblik på land og de generelle bestemmelser og bestemmelser vedrørende mål arealanvendelse og respekt zoner.

Når det ikke er relevant, eller er forpligtet til at planlægge, jf § 12-1, andet afsnit, den kommunale udviklingsplan efterfulgt ved at beslutte ansøgninger om tilladelser eller når foranstaltningerne i henhold til § 20-1, første afsnit en af m, jfr . §§ 20-2 og 20-3.

0Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

§ 11.7. Område Formålet med den kommunale udviklingsplan

Kommunale masterplanen for arealforvaltning skal på passende vis acreage angivne formål i nr. 1 til 6. De vigtigste mål kan opdeles efter behov i angivet under formål.

Arealformål:

1.Bygninger og faciliteter.

Underformål:

boliger, rekreative bygninger, central objekt, shopping, forretning, bygninger til offentlige eller private tjenester, fritid og turisme faciliteter, råstofindvinding, industribygninger, sportsfaciliteter, andre typer af planter, udendørs arealer, kirkegårde og gravpladser.

2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Underformål:

vej, jernbane, lufthavn, havn, vigtigste cykel, offentlige transportnet, offentlige trafikknudepunkter, parkeringspladser, veje for teknisk infrastruktur.

3.Grønne strukturer.

Underformål:

naturområder, turdrag, rekreative områder og parker.

4.Forsvaret.

Underformål:

forskellige former for militære formål.

5.Landbrug, natur og fritidsformål samt rensdyr.

Underformål:

a)plads til nødvendige inden for landbrug og dyrehold og farm-relaterede virksomheder baseret på gården ressourcegrundlag,

b)areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. § 11-11 nr. 2.

6.Brug og beskyttelse af havene og vandveje, og dens kystlinje.

Underformål:

Trafik, skibsfart baner, fiskeri, akvakultur, drikkevand, dyreliv og rekreative områder hver for sig eller i kombination.

I områder, hvor arealanvendelse plan kun indeholder de vigtigste formål arealanvendelse gives i det omfang, nødvendigt at præcisere betingelserne for anvendelse og beskyttelse af jord, se. §§ 11-9 til 11-11.

§ 11.8. Overvejelser Zoner

Kommunale masterplanen for arealforvaltning skal på passende vise respekt og restriktioner, som påvirker anvendelsen af jord. Overvejelser og faktorer, der er indeholdt i andet afsnit AF kan mærkes i arealanvendelse element med hensyn zoner med tilhørende politikker og regler. Det kan angives flere zoner for den samme jord.

Med hensyn til zoner i nødvendigt omfang angive regler og retningslinjer, der gælder eller skal gælde i henhold til loven eller andre love til at beskytte interesserne for de zone displays.

Det kan bestemmes følgende overvejelser zoner:

a)Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.

Det kan gøres forbyde eller sæt betingelser for projekter og / eller virksomheder, jf § 1-6, inden for zonen.

b)Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur.

Det kan gis bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som forbud eller påbud med hjemmel i § 11-9 nr. 3 og nr. 4.

c)Zone med særlig vægt på landbrug, dyrehold, udendørs, grøn infrastruktur, landskab eller bevarelse af den fysiske eller kulturelle, hvilket indikerer interesse.

For i udkanten af nationalparker og fredede områder, som sammen med fastsættelsen af beskyttende regler for nye bevarelse eller revision af regulering eller styring af etablerede beskyttede områder sikkerhed, at bestemmelsen forhindre betydelig forringelse af bevaringsværdi i fredet område.

Det kan gives vejledning om begrænsning af aktiviteter og vilkår for foranstaltninger for at beskytte interesser af zonen.

Det kan gives vejledning om de overvejelser, der bør fremhæves ved anvendelsen anden lovgivning for så vidt angår kommunen tildeles myndighed i den relevante lov.

d)Zone underlagt restriktioner verserende en afgørelse fra planlægning og bygning loven eller andre love eller som er omfattet af restriktioner på en sådan hjemmel, med angivelse af formålet.

Øremærkning indtil en afgørelse fra planlægning og bygning loven eller anden lovgivning er begrænset til fire år, men kan ansøge ministeriet forlænget med fire år.

og)Zone krævende fælles planlægning for flere ejendomme, herunder med særligt samarbejde og ejerformer, samt transformation og fornyelse.

Bestemmelser i denne zone kan bestemme, at flere ejendomme i et område, er underlagt fælles planlægning, og at det bør anvendes særlige gennemførelsesforanstaltninger. Den kan også indeholde bestemmelser, i henhold til § 11.9 nr. 3.

f)Zone, hvor nuværende zoneopdeling gælder stadig uændret. Ved hjælp af denne henseende zone kommune overveje, om udviklingsplaner er i overensstemmelse med nationale og regionale interesser.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 11.9. Almindelige bestemmelser i den kommunale udviklingsplan

Kommunen kan uafhængigt af arealet formål vedtage bestemmelser til kommuneplanen udvikling, hvis:

1.krav til zoneklassificering for bestemte områder eller for visse foranstaltninger, herunder at der ikke finder området regulering før kan vedtages detailregulering,

2.indholdet af de udviklingsaftaler, jf § 17.2,

3.krav til specifikke løsninger til vandforsyning, kloakering, veje og andre transportmidler i forbindelse med nybyggeri, herunder forbud mod eller pålæggelse af sådanne løsninger og krav til de enkelte anlæg, ref. § 18.1. Der kan også være mulighed for særlige ordning for forsyning af centrale systemer til nye bygninger til opvarmning, ref. § 27.5,

4.ordre krav for at sikre etableringen af samfundstjeneste, teknisk infrastruktur, grøn infrastruktur områder, før taget i brug, og den dato, hvor sites kan anvendes til byggeformål, herunder rækkefølgen af udvikling,

5.bygge grænser, udvikling volumen og funktionelle krav, herunder universel design, legepladser, underholdning og aptering, skilte og reklamer, parkering, buy-out af parkeringspladser under § 7.28 og udnyttelse af boligmassen i overensstemmelse med § 31.6,

6.miljømæssig kvalitet, æstetik, natur, landskab og grønne strukturer, herunder de midlertidige og mobile strukturer og installationer,

7.overvejelser, der skal tages til bevarelsen af eksisterende bygninger og andre kulturelle,

8.betingelser, der skal afklares, og behandles i yderligere lovgivningsmæssige arbejde, herunder bestemmelser om miljøovervågning og overvågning.

§ 11-10. Hensættelser til jord formål under § 11.7 nr. 1, 2, 3 og 4

. For arealanvendelse mål nr 1, 2, 3 og 4 i § 11-07 Maj omfang nødvendige bestemmelser vedrørende:

1.at foranstaltninger mindre udvikling ikke kræver yderligere plan, hvis det er fastsat for udvikling volumen og grunde, og forholdet til transportnet og anden lovgivning er sikret,

2.fysiske udformning af faciliteter,

3.hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal,

4.placering, brug og sværhedsgraden klasser for udgange til veje,

5.på hvilke områder forsvaret i henhold til § 20.4 i sig selv kan træffe beslutninger om drift og byggeri.

0Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

§ 11-11. Hensættelser til jord formål under § 11.7 nr. 5 og 6

At lande formål nej 5 og 6 i § 11.7 kan i fornødent omfang bestemmelser om.:

1.omfang, placering og udformning af bygninger og byggeri landbrug og dyrehold som nævnt i § 11-7, stk. 5,

2.at spredte boligområder, rekreative eller kommercielle bygninger og andre bygninger kan tillades gennem behandlingen af individuelle ansøgninger eller zoneinddeling til formålet, er omfanget og placering bygninger er angivet i arealanvendelse plan,

3.anvendelse og beskyttelse af vandoverfladen, vandsøjle og bund,

4.at tillade de nødvendige bygninger, mindre planter og cirkulation i 100-meter bælte langs havnefronten med udsigt landbrug, dyrehold, fiskeri, fangst, akvakultur og trafik på havet,

5.at for områder op til 100 meter langs vandløb er forbudt at udføre visse nærmere angivne byggearbejder. I et sådant område kan også indeholde bestemmelser, der sikrer eller opretholde kant vegetation, og for at sikre offentlig adgang til kysten,

6.trafik i områder med særlig beskyttelse, og på havet,

7.hvilke grupper af arter eller arter af akvakultur, som hver for sig eller i kombination kan etableres.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 11-12. Påbegyndelse af arbejdet med kommunale

Kommuneplanen kan udarbejdes kollektivt eller for sociale element og kommunal udviklingsplan separat, ref. §§ 11-2 og 11-5.

Når du planlægger, herunder revision af planen, indledte de implicerede statslige organer og andre interesserede parter underrettet om de målsætninger og nøglespørgsmål til planlægning. Der bør altid offentliggøres en meddelelse om dette mindst én avis, der er almindeligt læses lokalt og gennem elektroniske medier.

§ 11-13. Udarbejdelse af planlægning programmer

For Kommuneplanen skal udarbejdes i henhold til § 4-1. Foreslåede planlægning programmer bør cirkuleres for en kommentar og præsenteres for offentlig kontrol på det seneste varsel for påbegyndelse og annonceringen af planen og stilles til rådighed via elektroniske medier. Fristen for kommentar skal være på mindst seks uger.

Plan program fastsættes af rådet. Rådet kan delegere myndighed i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse. Kommunale masterplaner med retningslinjer eller rammer for den fremtidige udvikling bør omfatte en særlig vurdering og beskrivelse af planens indvirkning på miljøet og samfundet, jf § 4-2, stk.

§ 11-14. Høring af foreslåede plan

Foreslåede kommuneplan sociale element og kommunal udviklingsplan sendt til høring og præsenteret for offentlig kontrol, der blev offentliggjort i mindst én avis, der er almindeligt læses lokalt og gjort tilgængelige via elektroniske medier. Fristen for kommentarer og indsigelser til den kommunale udviklingsplan bør være mindst seks uger.

Sagen præsentation vil vise, hvordan virkningerne af planen og kommentarer modtaget på udkastet til planen er blevet overvejet, og hvilken betydning de er tildelt i afgørelsen. Det bør også fremgå, hvordan planen opfylder nationale og regionale hensyn.

§ 11-15. beslutninger kommunal

Kommunalbestyrelsen godkender kommunalt. Hvis Rådet vil træffe beslutninger vedrørende kommunal udviklingsplan, der indebærer en anvendelse af jord, der ikke har været genstand for konsultationer i planlægningsprocessen, skal de være en del af planen krævede ændringer, der skal op til fornyet overvejelse.

Planen skal offentliggøres og stilles til rådighed via elektroniske medier. En kopi af planen forelægges ministeriet, amt, regional planlægning myndighed og de berørte delstatsregeringer.

Kommunalbestyrelsen afgørelse om kommunal kan ikke ankes.

§ 11-16. Modstand og beslutninger af ministeriet

For en indsigelse til den kommunale udviklingsplan gælder §§ 5-4 til 5-6. Hvis indsigelsen er knyttet til klart definerede dele af planen, rådet alligevel beslutte, at de andre dele af den kommunale udviklingsplan skal have retsvirkning.

Ministeriet afgør, om oppositionen bør opretholdes, og kan med henblik herpå at foretage de ændringer i den kommunale udviklingsplan, der skønnes nødvendige.

Ministeriet kan, selv om den ikke er gjort indsigelse, suspendere alle eller en del af planen, eller foretage de ændringer, der er nødvendige, hvis det er i strid med nationale interesser eller regionale plan. Kommunen skulle have haft mulighed for at udtale sig, før ministeriet træffer beslutninger. Kommunen skal senest tre måneder efter, at ministeriet modtaget den besked om, at planen kan ændres.

Ministeriets afgørelse kan ikke ankes.

§ 11-17. Ændring og ophævelse af den kommunale udviklingsplan

For ændring og ophævelse af planerne gælder de samme bestemmelser som for udarbejdelsen af en ny plan. Rådet kan delegere kompetence til at vedtage mindre ændringer i planen i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse. Inden du foretager en sådan beslutning, skal sagen forelægges for de berørte myndigheder. Jf Også § 9.1.

§ 11-18. Begrænsning af retten til at ændre dele af den kommunale udviklingsplan

Når national eller vigtig regional eller lokal interesse, kan kongen bestemme, at visse nærmere angivne dele af landet del ikke kan ændres eller ophæves inden for en fastsat tidsramme uden samtykke fra ministeriet. En sådan beslutning skal inden for tolv uger efter ministeriet modtog planen.

Kapitel 12. Zoneinddeling

 

§ 12-1. Zoning

Zoneinddeling er en arealanvendelsen kort og de relevante bestemmelser, der angiver brug, beskyttelse og design af rum og fysiske omgivelser.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det er parat plan for de områder i kommunen, hvor det er dikteret ved lov eller af den kommunale udviklingsplan, samt hvor det ellers er nødvendigt for at sikre korrekt planlægning afklaring og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter, multipurpose og beskyttelse i forhold til berørte private og offentlige interesser.

For udførelsen af større byggeprojekter og andre projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet og samfundet, kræver zoneinddeling. Tilladelse i henhold til § 20-1, jf § 21.04 for sådanne foranstaltninger, kan ikke gives, før der er zoneinddeling. Krav til zoneinddeling gælder ikke for licenspligtige anlæg til produktion af energi under lov om Energi, vand Resources loven eller vandløb lov.

Zoneinddeling kan fremstilles som område zoneinddeling, jf § 12-2, eller detaljeret regulering, jf § 12-3.

Zoneinddeling kan tilberedes i forbindelse med jord-as separate planlægningsproces.

Kongen kan fastsætte tekniske krav til zoneinddeling og detaljerede bestemmelser om klassificering af jord formål kvalitet, planlægge bestemmelser og behandling af zoneinddeling.

0Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

§ 12-2. Område forordning

Område kontrol anvendes af kommunen, hvor der er efterspørgsel efter en sådan plan i den kommunale udviklingsplan, eller kommune finder, at der er behov for at give mere detaljerede område view afklaring af arealanvendelse.

Område regulering udarbejdet af kommunen. Kommunen kan dog overlade det til andre myndigheder og private til at udarbejde område zoneinddeling.

For området zoneinddeling, som indebærer væsentlige ændringer vedtaget kommunale gælder §§ 4-1 og 4-2, andet stykke.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 12-3. Detail Adjustment

Detaljeret regulering bruges til at overvåge den kommunale udviklingsplan og eventuelle krav ved en forordning vedtaget område. Detaljerede zoneinddeling planer kan supplere eller ændre en godkendt zoneinddeling.

Privat, projektejere, organisationer og andre myndigheder har ret til at forelægge forslag til detaljerede regler, herunder supplerende regulering, beton byggeri og ændringer i arealanvendelse, samt kommunale behandling af og holdning til zoneinddeling rejste spørgsmål i den private forslag.

Private forslag skal følge op højdepunkter og påvirker den kommunale udviklingsplan og nuværende område regler. Betydelig varians til kravene i §§ 4-1 og 4-2, andet stykke.

Zoneinddeling skal udarbejdes af eksperter.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 4.12. Juridisk effekt af zoneinddeling

En zoneinddeling etablerer fremtidig arealanvendelse for området og kommunalbestyrelsen bindende for nye projekter eller udvidelse af eksisterende foranstaltninger som nævnt i § 1-6. Planen kommer fra kommunalbestyrelsen, medmindre sagen skal afgøres af ministeriet i henhold til § 12-13.

Foranstaltninger i henhold til § 1-6, første afsnit, herunder ændret anvendelse efter § 2.31, ref. Også § 1-6, andet afsnit, må ikke være i strid med de mål og bestemmelser arealanvendelse.

Zoneinddeling bør følges beslutte ansøgninger om tilladelser eller når foranstaltningerne i § 20-1, første afsnit en af m, ref. §§ 20-2 og 20-3.

Zoneinddeling er grundlaget for ekspropriation i henhold til bestemmelserne i kapitel 16.

Er byggeprojekt godkendte planen fremsat på grundlag af forslag private regulering efter § 12-11, ikke påbegyndt inden for ti år efter, at planen er vedtaget, kommunen forudgående beslutning af planlægningen ansøgning om ny udvikling på tidsplanen, der sikrer, at planen nødvendige grad er opdateret. Bygherren er ansvarlig for at indhente de nødvendige oplysninger og dokumentation til kommunale vurdering.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727). Ændret ved lov af 20 Juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 12.5. Område Formål i zoneinddeling

For hele planlægningen området skal angive arealanvendelse målsætninger. Området Formål kan opdeles i delmål og kombineres med hinanden og med respekt zoner.

I nødvendigt omfang specificerede områder:

1.bygninger og byggeri,

herunder rum til boliger, rekreative bygninger, downtown formål, indkøbscenter, butikker, bygninger til offentlige eller private tjenester, fritid og turisme faciliteter, råstofindvinding, industribygninger, sportsfaciliteter, andre typer af planter, udendørs arealer, kirkegårde og kirkegårde,

2.samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,

herunder areal for veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur,

3.grøn infrastruktur,

herunder areal for naturområder, turdrag, friområder og parker,

4.Forsvaret,

herunder areal for ulike typer militære formål,

5.landbrug, natur og rekreative formål samt rensdyr, kollektivt eller individuelt,

herunder områder til landbrug, skovbrug, dyrehold, bevaring, bevarelse af jordbunden, særlige landskabelige hensyn, beskyttelse af kulturarven, eller rekreative områder, sæder områder og landbrug, natur og rekreative områder, hvor kommunal udviklingsplan tillader spredt boliger, fritidsbolig- og beskæftigelse,

6.bruge og beskyttelse af havene og vandveje, og dens kystlinje,

herunder områder for trafik, sejlruter, fiskeri, akvakultur, drikkevand, dyreliv og rekreative områder.

Kongen fastsætter yderligere opdeling regler.

§ 6.12. Under hensyntagen zoner i zoneinddeling

De overvejelser og begrænsninger, der er fastlagt gennem henvisning zoner til den kommunale udviklingsplan, jf §§ 08.11 og 11.10, skal danne grundlag for udarbejdelse af zoneinddeling. Overvejelser Zoner kan fortsættes i zoneinddeling eller indarbejdet i mål og bestemmelser, der tilgodeser formålet med zonen arealanvendelse.

§ 12-7. Bestemmelserne i zoneinddeling

I zoneinddeling kan i nødvendigt omfang indeholde bestemmelser om målene arealanvendelse og respekt zoner om følgende forhold:

1.grad af udnyttelse, design, herunder æstetiske krav og anvendelse af jord, bygninger og anlæg i planlægningen området,

2.Betingelser for anvendelse af grunde, bygninger og faciliteter i planlægningen området, eller forbud mod anvendelse, herunder kapacitetsopbygning med henblik på at fremme eller sikre formålet med planen, afveje interesser og sikre forskellige hensyn eller af hensyn til omstændigheder uden planlægningen området,

3.tilladte grænser forurening og andre krav til miljøkvalitet i planlægningen området, samt foranstaltninger og krav til nye og igangværende aktiviteter i eller af hensyn til omstændigheder uden planlægning område at forhindre eller minimere forurening,

4.funktionelle og kvalitetskrav til bygninger, faciliteter og udearealer, herunder krav til sikring interesser sundhed, sikkerhed, universelt design og børns særlige behov for leg og udendørs arealer,

5.antal ejendomme i et område, maksimum og minimum størrelse og nærmere rådighedskrav og ejendom layout, hvor egnede til særlige behov

6.bestemmelser, der sikrer bevaringsværdier i bygninger, anden kulturarv og kulturelle miljøer, herunder beskyttelse af facade materialer og interiør, samt sikkerhedskontrol levesteder og andre værdifulde naturlige,

7.foranstaltninger til at mindske trafik og parkering regler for bil og cykel, herunder øvre og nedre grænser for parkering bestemmelse

8.krav om lettelse af levering af centrale systemer til nye bygninger til opvarmning, og at det er obligatorisk tilslutning i henhold til § 27.5,

9.Retningslinjer for særlige operationer og forvaltningsforanstaltninger efter mål nr. 3, 5 og 6 i § 12.5 området,

10.krav om specifik sekvens til gennemførelse planlagte foranstaltninger, og at udviklingen af et område ikke kan finde sted, før de tekniske faciliteter og kollektive tjenester såsom energi, transport og vejsystemer, sociale ydelser, sundhedstjenester, børnehaver, rekreative områder, skoler mv er tilstrækkeligt etableret,

11.krav om detaljeret regulering for dele af planlægningen området eller visse typer af foranstaltninger og retningslinjer for en sådan plan,

12.krav om yderligere undersøgelser, inden gennemførelsen af planen, samt forskning med henblik på at overvåge og opklarende effekt på miljø, sundhed, sikkerhed, tilgængelighed for alle, og andre sociale interesser, efter afslutningen af planen og individuelle foranstaltninger deri,

13.krav til distribution af grundværdier og omkostninger ved forskellige fælles projekter inden for planlægning i henhold til jordfordeling Act § 2 bogstavet h, jf § 5 sekunder afsnit,

14..hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

0Endret ved lover 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252), 19 des 2014 nr. 91 (ikr. 1 jan 2015 iflg. res. 19 des 2014 nr. 1727). Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 100 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 736).

§ 12-8. Påbegyndelse af zoneinddeling arbejde

Når du planlægger arbejdet påbegyndt, de implicerede offentlige myndigheder og andre interesserede parter underrettet. Når foreslår, er forskellig fra den planlægning myndighed selv at planlægge forelagt planlægningen myndighed i ansigtet spørgsmålet. Kommunen kan rådgive om, hvordan planen skal udvikles, og kan hjælpe i planlægningsprocessen.

Forslagsstilleren skal altid offentliggøre en meddelelse om påbegyndelsen af planlægningsarbejdet i mindst én avis, der er almindeligt læses lokalt og gennem elektroniske medier. Registrerede jordejere og lejere i planlægningen området, og så vidt muligt andre licenstagere i planlægningen området og naboer til planlægning område, normalt når de er direkte berørt, passende besked om, at planlægningen skal behandles.

Efter anmeldelse af påbegyndelse og annonceringen skal forfining af planlægningen området specificeret.

§ 12.9. Behandling af planlægning for planer med betydelige virkninger

For planer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet og samfundet skal være parat i overensstemmelse med reglerne i § 4-1.

Foreslåede planlægning programmer bør cirkuleres for en kommentar og præsenteres for offentlig kontrol på det seneste meddelelse om indledning af planlægningsprocessen. Forslaget skal også stilles til rådighed i mindst én avis, der er almindeligt læses lokalt og online-medier. Fristen for kommentar skal være på mindst seks uger.

Kommunen afgør om planlægning programmer, der skal bestemmes. Plan program skal generelt af rådet. Kommunalbestyrelsen kan delegere myndighed til at bestemme planlægning program i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 12-10.Behandling av reguleringsplanforslag

Foreslåede zoneinddeling cirkuleres og stilles til rådighed for offentligheden. Udkast til planen stilles til rådighed via elektroniske medier. Fristen for kommentarer og indsigelser skal være mindst seks uger. Hvis zoneinddeling er underlagt krav om miljøvurderinger i § 4-2, VVM følge den foreslåede plan.

Registreret grundejere og lejere og om muligt andre licenstagere i planlægningen området og naboer vil vide, når de er direkte berørt, på en hensigtsmæssig måde af det foreslåede zoneinddeling med oplysninger om, hvor det er tilgængeligt.

Når tiden er gået, fjernes kommunen sagen op med de modtagne kommentarer. Forslaget skal behandles til afgørelse inden for tolv uger. Fristen kan forlænges med yderligere seks uger, hvis det er nødvendigt i store og komplekse sager, og hvor der er behov for yderligere afklaring etc.

For private zoneinddeling gælder i tillæg § 12-11.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727). Ændret ved lov af 20 Juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 12-11.Behandling av private reguleringsplanforslag

Når den foreslåede zoneinddeling modtages af kommunen, kommunen snarest muligt og senest inden for tolv uger eller en anden periode på efter aftale med fortaler, beslutte, om at gøre forslaget ved at blive udsendt for kommentar og præsenteres for offentlig kontrol og behandlet i overensstemmelse med § § 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering af jorden. Kan ikke finde kommunen grund til at fremlægge forslaget, skal forslagsstilleren inden for tre uger ved skrivelse. Er forslaget i overensstemmelse med den jord-området zoneinddeling kan forgrene kræves indsendt råd.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 12-12. beslutninger zoneinddeling

Når foreslåede zoneinddeling er afsluttet, er det tilføjet før beslutningen råd, eventuelt i optioner. Sagen præsentation vil vise, hvordan de indkomne bemærkninger om udkastet til planen og konsekvenserne af planen er blevet overvejet, og den betydning, disse bemærkninger. Rådet skal træffe en beslutning senest tolv uger efter udkastet til planen er afsluttet. Er Rådet ikke enig i forslaget, kan det returnere sagen til fornyet rettergang. Kan udstedes retningslinjer for det videre arbejde på planen.

Rådet kan delegere kompetence til at vedtage mindre zoneinddeling i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse, når planen er i overensstemmelse med grænserne i den kommunale udviklingsplan, og det er mindre end fire år siden vedtagelsen af rådet.

Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om zoneinddeling kan appelleres, jf § 1-9.

Når planen er godkendt, registreret jordejere og lejere i planlægningen området, og så vidt muligt andre licenstagere i planlægningen området og naboer til planlægningen området, når de er direkte berørt, meddeles særskilt brev. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om appellen og fristen for klager.

Planen med planen beskrivelsen offentliggøres i mindst én avis, der er almindeligt læses lokalt og gøres tilgængelige via elektroniske medier.

§ 12-13. Modstand og beslutninger af ministeriet

For en indsigelse mod en zoneinddeling gælder §§ 5-4 til 5-6. Hvis indsigelsen er knyttet til klart definerede dele af planen, rådet alligevel beslutte, at andre dele af zoneinddeling at have en effekt.

Ministeriet afgør, om indvendinger bør opretholdes, og kan med henblik herpå at foretage de ændringer i zoneinddeling, der anses for nødvendige.

Ministeriet kan, selv om den ikke er gjort indsigelse, suspendere alle eller en del af planen, eller foretage de ændringer, der er nødvendige, hvis det er i strid med nationale interesser eller regionale plan. Dette gælder også, når planen er i strid med den kommunale udviklingsplan. Kommunen skulle have haft mulighed for at udtale sig, før ministeriet træffer beslutninger.

Ministeriets afgørelse kan ikke ankes.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 12-14. Ophævelse og ændring af zoneinddeling

Til påfyldning, ændring og ophævelse af zoneinddeling samme bestemmelser gælder som for udarbejdelsen af en ny plan.

Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetence til at træffe beslutninger om mindre ændringer i zoneinddeling eller vedtage tilskud inden for de vigtigste elementer i zoneinddeling.

Inden du foretager en sådan beslutning, skal sagen forelægges for de berørte myndigheder og ejere og lejere af ejendomme direkte berøres af beslutningen, skal have lejlighed til at udtrykke sig. Jf Også § 9.1.

0Ændret ved lov 19 Dec 2014 Nej .. 91 (ikr. 1 JANUAR 2015 efter. Res. 19 Dec 2014 Nej .. 1727).

§ 12-15. Fælles behandling af zoneinddeling forslag og planlægning ansøgning

Hvis kommunen og den private part det hensigtsmæssigt, en ansøgning om byggetilladelse betragtes i fællesskab med private forslag til zoneinddeling. I sådanne tilfælde reglerne for zoneinddeling om anmeldelse, deadline, adressat erklæringer og proceduremæssige frister for begge beslutninger. Beslutningen af planen, og bygning ansøgning i særskilte beslutninger.

Kapitel 13. Midlertidige forbudsforanstaltninger

 

§ 13.1. Midlertidige forbudsforanstaltninger

For kommunen eller den kompetente myndighed, at et område skal være omfattet af omlægning, kan den beslutte at skabe og ændre ejendommen eller foranstaltninger i henhold til § 6.1 og andre foranstaltninger, der kan komplicere projekteringsarbejdet kan ikke begynde, før planen problemet er endeligt afgjort.

Kommunen kan give sit samtykke til de foranstaltninger, der er nævnt i første afsnit vil blive gennemført, hvis kommunen ikke ønsker at komplicere planlægning.

Hvis den påtænkte plan område for transformation og fornyelse med hensyn zone for særlige samarbejds- og ejerskab former, jf §§ brev 11-8 og 12-6 e, kan kommunen også beslutte, at ejendommens ejer eller tilladelsesindehaveren ikke uden samtykke fra kommunen juridiske bortskaffelse af ejendom på en måde, der kan hindre eller øge udgifterne til gennemførelse af planen. Kommunen skal have en sådan beslutning på de berørte ejendomme.

§ 13-2. Varighed og pusterum

Planlægger spørgsmål ikke endeligt afgjort senest fire år efter, at forbuddet blev indført, skal forbuddet bortfalder og registreret beslutninger i henhold til § 13-1, tredje afsnit udgår. Tidligere indsendt forslag om oprettelse eller ændring af ejendom og ansøgninger om byggetilladelser taget op straks for behandling og afgørelse. Kommunen kan i tilfælde bestemme ejendom grænser og bygninger 'placering, højde og udnyttelsesgrad.

§ 13.3. Deadline Extension

Kommunen kan i særlige tilfælde forlænge fristen. Beslutninger skal træffes inden fristen.

Ved en udvidelse af kommunen kan eller Ministeriet kan beslutte, at de berørte lodsejere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, givet ret til at kræve indløsning af ejendommen - eller den del af ejendommen, påvirket af bygningen forbud - var blevet udlagt til offentlig trafik område, rekreativt område, fælles område eller region indstillet til transformation og fornyelse samt statslige, regionale og kommunale bygninger og kirkegårde og kirkegårde. Bestemmelserne i § 15.2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 13.4. Statsopbygning og division forbud

I forbindelse med den nationale planlægning i overensstemmelse med §§ 6-3 og 6-4, herunder i forbindelse med behandlingen af regionale bestemmelser planlægning, og i øvrigt når særlige omstændigheder, kan ministeriet træffe beslutninger som nævnt i § 13-1, første afsnit. Bestemmelserne i den administrative lov §§ 16 og 27, første og andet afsnit, og derefter finder tilsvarende anvendelse i forhold til kommunen.

V. Virkningen af projekter og planer af anden lovgivning

 

Kapitel 14. Virkningen af projekter og planer af anden lovgivning

 

§ 14.1. Anvendelsesområde og formål

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på foranstaltninger af anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet og samfundet og for specifikke planer for lovudkastet, kapitel V eller ældre beslutninger beskyttelse som nævnt i lovforslaget § 77 beskyttelse.

Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at miljø- og samfund tages i betragtning under udarbejdelsen af projektet eller planen, og når det tages hensyn til, om og på hvilke betingelser, kan gennemføres projektet eller planen.

0Ændret ved lov af 28 Mar 2014 Nej .. 9 (ikr. 1 juni, 2014 meter. Res. 28 Marts 2014 nr. 371).

§ 14.2. Forberedelse og overvejelse af uddannelsen og virkning

Kongen kan udstede regler om de foranstaltninger og planer, der er omfattet af kravene til anmeldelse af foreslåede program vurdering.

For foranstaltninger og planer, der er omfattet af kravene til notifikation, skal den så hurtigt som muligt under udarbejdelsen af projektet eller planen udarbejdet besked med det foreslåede program til vurdering arbejde. Forslaget skal angive foranstaltning, behovet for vurderinger og ordninger for deltagelse. Optager med det foreslåede program vil blive udsendt for en kommentar og præsenteres for offentlig kontrol, inden programmet er afsluttet.

For foranstaltninger og planer med væsentlig indvirkning på miljøet eller samfundet ikke er omfattet af kravene til notifikation, der effekten af foranstaltningen undersøgt som led i ansøgningsprocessen.

Applikation eller foreslåede plan og miljøvurdering cirkuleres og stilles til rådighed for offentligheden.

0Ændret ved lov af September 12, 2014 nr. 64 (ikr. Marts 13, 2015 meter. Res. 13 mar 2015 nr. 218).

§ 14.3. Behandling af konsekvensanalysen i afgørelsen i sagen

Sagen præsentation eller begrundelse for afgørelsen skal vise, hvordan effekterne af foreslåede plan eller program, og de indkomne bemærkninger er blevet overvejet, og hvilken betydning de er tildelt i beslutningen, især når det kommer til at vælge indstillinger. Vedtagelse af ansøgning eller plan med begrundelse skal offentliggøres.

I forbindelse med beslutningen, anses og i det omfang det er nødvendigt pålægges for at overvåge og afbøde eventuelle negative virkninger af betydning. Disse betingelser skal angives i afgørelsen.

§ 14.4. Impact om grænseoverskridende virkninger

Hvis foranstaltninger eller planer overvejet under dette kapitel, kan have betydelige negative miljøvirkninger i en anden stat, skal den kompetente myndighed underrette de berørte myndigheder i den pågældende stat og give mulighed for at deltage i planlægningen eller vurderingsprocessen i henhold til disse bestemmelser.

§ 14-5. Omkostninger

Omkostningerne ved at forberede en meddelelse om foreslåede program vurdering og virkning bæres af forslagsstilleren.

§ 14.6. forordninger

Kongen kan udstede regler om de foranstaltninger og planer, der er omfattet af dette kapitel, og supplerende bestemmelser vedrørende vurdering programmer og konsekvensanalyser.

Tredje del: Implementering

Kapitel 15. Indløsning og udskiftning

 

§ 15.1. Godsejer ret til at kræve indløsning af den kommunale udviklingsplan

Hvis en uudviklet ejendom eller en stor del af en sådan ejendom i den kommunale udviklingsplan, der er udpeget som jord til offentlige trafik områder, åbne rum offentlige, offentlige områder, renovering områder eller stat, amt og kommunale bygninger og kirkegårde og kirkegårde, og ejendommen inden fire år ikke reguleres eller indstillet til andre formål i den jord del, kan grundejeren eller leasingtager kræve erstatning for diskretion, eller at ekspropriation skal gennemføres straks, hvis de begrænsninger medfører, at ejendommen ikke længere kan anvendes på en rentabel måde. Landet er udviklet, at ejere eller forpagtere samme krav, når bygninger er blevet fjernet.

§ 15.2. Godsejer ret til at kræve indløsning af zoneinddeling

Indebærer en zoneinddeling, at kommune eller anden juridisk enhed med samtykke fra kommunen, i henhold til § 16-2 har ret til at ekspropriere en uudviklet ejendom i sin helhed, kan grundejeren eller lejeren kræve øjeblikkelig ekspropriation foretages, når afgørelsen kommer skyldes som pr tidsplanen offentlige trafik områder, offentlige veje, offentlige områder, fornyelse områder og stat, amt og kommunale bygninger og kirkegårde og kirkegårde.

Det samme gælder, hvis retten til at ekspropriere dækker uudviklede del af en ejendom, hvis ekspropriation vil medføre, at Ejendommen er ikke længere betragtes som egnede til at blive brugt på en, efter alle ejendommens størrelse, placering eller for andre forhold rentabel måde.

Krav i henhold til første afsnit skal indgives senest tre år efter, at lokalplanen blev annonceret efter § 12-12 fjerde og femte afsnit, eller beslutning blev gjort kendt af § 12-12 sidste afsnit. Landet er udviklet, ejeren eller lejeren de samme krav, når bygninger er blevet fjernet. Kravet skal derefter være indgivet inden for tre år efter denne dato.

§ 15.3. Erstatning for tab på zoneinddeling

Indebærer en zoneinddeling af bestemmelser om at bygge grænse inden vejen justering eller andre særlige årsager til, at en ejendom bliver forkælet som en bygning, og det kan heller ikke anvendes på andre rentable måde, kommunen skal betale erstatning skøn, medmindre det erhverver ejendommen i henhold til § 16- 9. Det samme gælder, hvis zoneinddeling betyder, at ejendommen kan kun anvendes til landbrugsformål kan ikke længere drives rentabelt. Ved regulering af beskyttede områder i henhold til denne lov, skal kommunen betale kompensation skøn i overensstemmelse med lovforslaget §§ 50 og 51.

Krav om erstatning skal indgives senest tre år efter zoneinddeling planen blev annonceret efter § 12-12 fjerde og femte afsnit, eller beslutning blev gjort kendt af § 12-12 sidste afsnit.

Landet er udviklet, ejeren eller lejeren de samme krav, når bygninger er blevet fjernet. Kravet skal derefter være indgivet inden for tre år efter denne dato.

Erstatning for tab på dispositionsplan, der er udarbejdet og vedtaget af ministeriet eller af kommunen i henhold til § 6-4, der skal betales af staten, medmindre andet er angivet.

Når en ejendom er udviklet i henhold til planen, som giver det en væsentligt bedre udnyttelse end andre ejendomme i området, og værdien af disse som følge af dette er blevet reduceret betydeligt, ejerne eller lejerne skøn tilkendt erstatning af ejeren af den tidligere ejendom. Erstatningens størrelse kan ikke indstilles højere end stigningen i værdi som bedre udnyttelse af den pågældende ejendom, efter fradrag af mængden af tilbagebetaling, at ejeren eller lejeren i sagen er blevet dømt til at betale i henhold til kapitel 18 som følge af udnyttelse ejendom.

Krav om erstatning skal indgives senest tre måneder efter, at byggetilladelsen er givet. Ejeren eller forpagter af ejendom givet til bedre udnyttelse, kan kræve pre-dom til afgørelse om erstatningen spørgsmål, når den endelige lokalplan eksisterer. Kompensationsbeløbet forfalder til betaling, når anlægsarbejdet er påbegyndt, men ikke tidligere end tre måneder efter, at beløbet er endeligt fastsat.

0Ændret ved lov af 28 Mar 2014 Nej .. 9 (ikr. 1 juni, 2014 meter. Res. 28 Marts 2014 nr. 371).

Kapitel 16. Ekspropriation

 

§ 16-1. Definition

Ekspropriation eksisterer efter denne lov, når ejerskab af fast ejendom eller en bygning eller andet, der har en permanent forbindelse til en sådan ejendom er erhvervet ved tvang i kompensation for skøn, eller når brugsret, servitut eller anden rettighed i eller en fast ejendom er erhvervet, ændres, overføres eller afløst af magt mod kompensation skøn.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16.2. Ekspropriation til gennemførelse af zoneinddeling

Kommunalbestyrelsen kan gøre ekspropriation til gennemførelse af zoneinddeling. Byrådet ret til at foretage ekspropriation i henhold til zoneinddeling bortfalder, medmindre kommunalbestyrelsen beslutning om ekspropriation er lavet inden for 10 år efter, at planen blev annonceret efter § 12-12 fjerde og femte afsnit.

Staten kan gøre ekspropriation til gennemførelse af zoneinddeling. Reglerne i tredje til sjette afsnit finder tilsvarende anvendelse.

Indtil videre er det nødvendigt at gennemføre planen, kommunalbestyrelsen selv med samtykke fra ministeriet udvide ekspropriation efter stk til at anvende midlertidig eller permanent indgreb i jord og rettigheder uden det regulerede område. Samtykke kræves stadig under ekspropriation af arealer til veje nedskæringer og dæmninger uden det regulerede område.

Før rådet træffer afgørelse om ekspropriation efter stk og til at søge samtykke til ekspropriation af tredje stykke, skal sagen bedst afklares, og dem, interventionen er rettet, burde have haft mulighed for at udtrykke deres synspunkter. Ekspropriation §§ 12 og 28 finder tilsvarende anvendelse. § 12, første stykke, finder andet punktum ikke anvendelse.

Ekspropriation af individuelle parceller (befolkede eller uudviklet) bør generelt ikke foretages, medmindre kommunen har givet ejere eller forpagtere en rimelig frist til at bygge i overensstemmelse med planen, og fristen er overskredet.

Ekspropriation i henhold til dette afsnit kan ikke foretages, når det kommer til at ræsonnere, at planen er afsat til landbruget i henhold til § 12.5 nr. 5.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16.3. Ekspropriation uanset zoneinddeling

Med samtykke fra ministeriet råd endda gøre ekspropriation for at sikre kommunen på grund af jord for nye byområde. Samtykke kan gives og intervention udført, selvom der ikke er nogen zoneinddeling eller strøm byggeplaner for det pågældende område.

Med samtykke fra ministeriet råd endda gøre ekspropriation regulering af frakker, der er ødelagt af brand eller anden måde, selv om zoneinddeling ikke eksisterer.

Hvis ejerskab af fast ejendom ikke gennemfører eller overholder bestemmelserne i oprydning program under § 31-8 inden deadlines Kommunes, kommunen med samtykke fra ministeriet ekspropriere hele eller en del af ejendommen og rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

§ 16-2 fjerde afsnit, første og andet punktum finder tilsvarende anvendelse for ekspropriation efter denne bestemmelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16-4. Ekspropriation til vand og spildevand faciliteter mv

Til kloaksystemer, jf Pollution Act § 21, for regulerede områder kan rådet selv med samtykke fra ministeriet forpligter ekspropriation uden veggrunn for tråd og relaterede enheder. Ved ekspropriation efter første sætning kan også foretages ekspropriation efter vand pipeline og tilhørende faciliteter.

§ 16-2 fjerde afsnit, første og andet punktum finder tilsvarende anvendelse for ekspropriation efter denne bestemmelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16.5. Den grundejer ret til ekspropriation for adgang, kloakering og offentlige rum og grønne bælter i industriområde

Hvor det i henhold til § 18-1 er konstateret, at forliget eller oprettelse eller ændring af ejendommen ikke må ske uden vejen eller vigtigste kloaksystemer er tilføjet, grundejeren eller leasingtagers med samtykke fra rådet adfærd ekspropriation til disse formål. Ved ekspropriation til spildevand gælder § 16-4 første stykke, andet punktum i overensstemmelse hermed.

Ligeledes at grundejeren eller partier i kvartal, hvor i zoneinddeling er lagt ud område af fælles exit og fælles område til parkering, fælles legepladser, fælles gårde og andre områder er fælles for flere ejendomme, givet samtykke foretage ekspropriation af hel eller delvis gennemførelse af forordningen .

Hvor kommunen i henhold til § 18-2, andet afsnit har sat som betingelse for tilladelse til foranstaltninger, grønne bælter i industrielt område, der er erhvervet i overensstemmelse med zoneinddeling, grundejeren eller leasingtager med samtykke fra rådet adfærd ekspropriation til dette formål.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16-6. Tomtearrondering

For at få den relevante plots kommunen kan ved opløsning på råd ekspropriere ubebyggede parceller, at udviklingsplaner ikke kan bygges selvstændigt.

Kommunen kan pålægge som betingelse for tildeling af byggetilladelser til projekter i henhold til §§ 20-1 og 20-2, at ansøgeren får mindre stykker ubebyggede arealer for at plot vil få en mere hensigtsmæssig grænse eller form. Kommunen kan give ansøgeren tilladelse til at foretage den nødvendige ekspropriation.

Som ubebyggede arealer i henhold til dette afsnit også anses for som det står bygger på, når kommunen er af ringe økonomisk og praktisk værdi.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 16-7. Timing af ekspropriation

Ekspropriation af kommunen efter denne lov kan gøre uden særlig tilladelse fra ministeriet, kan forekomme gradvist og i det omfang, at kommunen bestemmer og uden hensyn til, om ekspropriation formål i første omgang blive implementeret senere.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16.8. Forsøg Inspektører

Når foreslåede zoneinddeling træffes af kommunen, kan kommunalbestyrelsen kræve skøn at bestemme erstatning i tilfælde af ekspropriation efter § 16-2. Før kan refunderes på grundlag af en sådan dom, jf lov håndhævelse 1 juni 1917 Nej .. 1 på vurdering og ekspropriation sager § 41, skal planen være endelig og samtykke til ekspropriation gives i de tilfælde, hvor der er behov sådant samtykke.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16.9. Udvidelse af ekspropriation

Hvis der anmodes om af ejeren eller licenshaver kan bestemme, at ekspropriation efter denne lov omfatter også arealer, bygninger, højre ellers mister en betydelig del af sin værdi for ejeren eller licenshaver, hvis ekspropriation gennemføres. I sådanne tilfælde, selv efter at kravet er fastslået, at ekspropriation skal gå ud på avståing at besidde, selv om det hævdes brugsret eller anden særlig ejendomsret.

Når kommunen gør ekspropriation efter denne lov kan på anmodning af kommunen besluttet, at ekspropriation bør også omfatte jord, rettigheder eller andre genstande, der er nævnt i første afsnit, hvis det konstateres, at kommunen har en berettiget interesse i en sådan udvidelse af ekspropriation.

Når, på skøn viste, at betingelserne for erstatning i henhold til § 15-3 første stykke er til stede, kan den anmode om kommunen bestemmes, at kommunen kan ekspropriere ejendommen, hvis den fandt, at kommunen har en berettiget interesse i det.

Afgørelser under dette afsnit skal træffes af retten ved samme skøn, der kræves til bestemmelse af erstatning.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 10.16. Udskiftning Land, midlertidig bolig

Når kommunen har påtaget ekspropriation af jord er udviklet med beboelsesejendomme, bør boligejere så vidt muligt have lejlighed til at erhverve en anden Beboelse nærheden. Kommunen giver midlertidigt husly til dem, der er uden hus som følge af ekspropriation efter denne lov.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16-11. stat og amt overtagelse af ejendom

Kommunen har erhvervet ejendom i zoneinddeling er afsat arealer til statsopbygning, kan kommunen fastsætte en rimelig frist for staten at erhverve ejendommen. Hvis staten inden for fristen ikke har overtaget ejendommen, kan kommunen holde det til eget brug eller bortskaffe plottet.

Når ejendommen er afsat til de i § 12-5 nr. 2 formål, og det kommer til anlæg, der hører til staten, reagerer stat for erstatningskrav i henhold til § 3.15 og indløsningsanmodninger i henhold til § 15.2 i det omfang Det følger ikke af den relevante lovgivning, eller i en aftale, at kommunen vil bære disse udgifter. I samme sag kan staten gøre ekspropriation i henhold til § 16.2.

Bestemmelserne i første og andet afsnit finder tilsvarende anvendelse for amtet, når det kommer til ejendom, der er afsat arealer til amtet bygning eller anlæg, der hører til amtet.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 16-12. Gorgeous

Diskretion under dette kapitel behandles efter reglerne om ekspropriation lov om 1 jun 1917 Nej .. 1 på vurdering og ekspropriation sager. Afgørelse i henhold til §§ 27-3 og 28-3 behandles som sherif skøn af den samme lov.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 17. Udvikling Aftaler

 

§ 1.17. Definition

Aftalen Udviklingen betyder en aftale mellem kommunen og grundejeren eller bygherren til udvikling af et område, der har sit udgangspunkt i den kommunale planlægning myndighed efter denne lov og gældende gennemførelsesforanstaltning kommunale arealanvendelsesplan.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 2.17. Forudsætning for brug af udviklingsaftaler

Udviklingsaftaler skal have en basis i kommunale beslutninger, som rådet selv, der fastsætter de tilfælde, hvor udviklingsaftale er en forudsætning for udvikling, og at fremhæve de kommunale forventninger til handlen.

Kommunen vil lette deltagelse af berørte grupper og interesser.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 17-3. Indholdet af aftalen

En udviklingsaftale kan finde anvendelse på spørgsmål som kommunen har udstedt regler om arealanvendelse del af den kommunale eller zoneinddeling.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Aftalen kan også gå ud på grundejeren eller bygherren skal give eller helt eller delvis dækning af omkostningerne ved foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre beslutningen om planlægning. Sådanne foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold til arten og omfanget af den udvikling og kommunens bidrag til gennemførelsen af planen og forpligtelser i henhold til aftalen. De afgifter til udvikleren eller grundejeren til at måle, skal stå i forhold til den belastning, det passende ekspansion påfører kommune.

Aftalen kan stadig gælder uanset forudbetaling af kommunale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre beslutningen om planlægning.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 17.4. Proces- og Frihed

Kommunen vil annoncere starten på forhandlinger om en udviklingsaftale.

Hvis forhandlet foreslåede aftale udvikling bygger på ekspertise i § 17-3 andet eller tredje afsnit, skal forslaget være tilgængeligt for offentligheden med 30-dages frist for kommentarer.

Når udvikling aftale indgås, skal der annonceret.

Bestemmelserne i stk finder tilsvarende anvendelse på eventuelle ændringer i aftalen udviklingen.

Kommunen kan ikke indgå bindende udviklingsaftale på et areal før arealanvendelsen plan for området er vedtaget.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 17-5.Klage

Udviklingsaftaler kan ikke appelleres.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 17-6.Forskrifter

Ministeriet kan udstede yderligere regler vedrørende underskrivelsen af aftalen, typer af foranstaltninger, der kan omfattes, herunder at bestemte handlinger ikke kan indgå i aftalen, hvordan kriterierne i loven, der skal anvendes, og hvordan vilkårene for aftale, der skal implementeres.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48.

§ 17.7. Undtagelser. Samtykke til at give afkald regler

Det kan ikke indrømmes en fritagelse i henhold til § 19, at bestemmelserne i dette kapitel. Ministeriet kan give tilladelse til at fravige bestemmelserne i dette kapitel, hvor sociale interesser dikterer.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 18. Indhentning Duty og godtgørelse af udgifter til veje, vand og spildevand, etc.

 

§ 18.1. Krav til bygning af veje og kloak for vand og spildevand

I regulerede områder kan ræsonnere kun bygges eller eksisterende bygninger udvides væsentligt eller givet en væsentlig ændring af brug, eller ejendom, der frembringes eller ændres, hvis:

a)offentlig vej er bygget og godkendt så langt som det er vist i planen, til og langs siden af det sted, hvor den har sin adgang. Med veg forstod kørebanen med fortove og dreje steder, bus lomme, sti, cykle, vandresti, gårde og offentlige rum. Det kan hævdes, at vejen lagt ud i en bredde på op til 10 meter med nødvendige tilføjelser til påfyldning og skæring, og arbejdede op til en effektiv vej bredde på op til 6 meter. For ejendomme, hvor bygninger er planlagt til at være helt eller delvist tjene andre end boliger formål, og for ejendom, hvor planen tillader boligblokke på 4 etager eller mere, forpligtelsen gælder for en vej bredde på op til 20 meter med nødvendige tilføjelser til påfyldning og skæring. Det kan ikke kræves bygning af veje, som privat exit ikke er tilladt.

b)en hovedkloak, herunder i tilfælde også adskille regnvand rør, der fører til og langs eller over sitet. Det kan ikke kræves af rør med en diameter større end 305 mm. Kommunen kan godkende dræn forbundet til den anden vigtigste kloakering.

c)vand main fører til og langs med eller på tværs af webstedet. Det kan ikke kræves af rør med en diameter på over 150 mm. Kommunen kan acceptere vand fra en anden vandledning.

Kommunen kan udstede kommunale regulativer om udførelse af arbejde efter stk. Kommunen kan også kræve løsninger og produktvalg, inden forskrifterne og så vidt det er nødvendigt for at sikre en effektiv drift og vedligeholdelse af anlægget.

Kommunen kan tillade de foranstaltninger i henhold til § 20-1, første afsnit, bogstaverne a, d og m på betingelse af, at værkerne efter stk udføres inden projektet er afsluttet. Udsættelse af foranstaltninger i henhold til § 20-1, første afsnit bogstav a og d kan gøres betinget af registrerede erklæring. Udsættelse af foranstaltninger i henhold til § 20-1, første afsnit brev m eller midlertidig undtagelse for oparbejdning af sådanne foranstaltninger er betinget registreret erklæring. Ved konstruktion kommunen kan kræve, at sikkerhed for omkostninger efter afslutningen.

På området for den kommunale afsat til udvikling eller til udnyttelse, kan kommunen gøre det til en betingelse for en tilladelse i henhold til § 20-1, at foranstaltninger i henhold til første afsnit er afsluttet.

Veg er en hovedkloak og vand main lagt af grundejeren eller parter i henhold til dette afsnit, vedligeholdes af kommunen fra det tidspunkt, hvor anlægget er afsluttet og godkendt, og derefter falder til kommunen uden kompensation. Det skal holdes overtagelse forretning. Kommunen dog forpligtet til ikke at tage en vej, der ikke er optjent i fuld bredde af stk a.

Kommunen kan kræve at overtage planten tidligere, mod selv færdiggøre anlægget. Er ejendom oprettet eller ændret, eller strukturen er vedtaget, skal bygherren dække udgifter til færdiggørelse. Kommunen indgår en forholdsmæssig mængde af kravet tilbagebetaling, hvor et sådant krav findes.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 18.2. Krav til opnåelse af offentlige rum og grønne bælter i industriområde

Når det er reguleret almindeligt exit, fælles gårdhaver eller andre områder, der er fælles for flere ejendomme, kan kommunen gøre det til en betingelse for tilladelse til foranstaltninger under §§ 20-1 og 20-2, som det fælles område erhvervet, sikret og udviklet i overensstemmelse med planen.

På det industrielle område, hvor det er reguleret grønne bælter, kan kommunen gøre det til en betingelse for tilladelse til foranstaltninger i overensstemmelse med §§ 1.20 og 2.20 på den tilstødende jord, parken bælte erhvervet og arbejdet langs stedet i overensstemmelse med planen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 18.3. De godtgørelsesberettigede foranstaltninger

Den, der ønsker at tilføje, omlægge, forny eller forlænge godkendt offentlig vej eller godkendt offentlige elnettet for vand og spildevand, herunder separat regnvand, kan kræve deres udgifter refunderet. Er betinget af, at foranstaltningen kan pålægges i henhold Private refusioner til § 18.1. Med veg betyder anlæg som omhandlet i § 18.1.

Desuden er tilbagebetaling kræves af den person, i henhold til zoneinddeling vil sende årsag eller erhverve fælles exit, fælles gårdhave, en anden fælles område for flere ejendomme eller grønne bælter langs et industriområde. Er betinget af, at foranstaltningen kan pålægges i henhold Private refusioner til § 18.2. Endelig de, der ønsker at tilføje, omlægge eller udvide privat anlæg til transport af vand eller spildevand i et område, der indgår i arealanvendelse plan, søge refusion.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18.4. Refusion Unit

Udgifterne refererer til en strækning, hvor en kontinuerlig forberedelse, omstrukturering eller udvidelse af foranstaltninger som nævnt i § 18-1, første afsnit finde sted, det samlede beløb til de områder, som i henhold til § 18-6 refusion underlagt enheden. Hvis jordbundsforhold eller ændring i sagens natur langs strækningen eller andre særlige omstændigheder berettiger dertil, kommunen bestemme, at fordelingen skal foretages af en anden enhed, når det skønnes nødvendigt for at forhindre en klart uretfærdig fordeling af omkostningerne mellem de, der berøres af foranstaltningen egenskaber.

For foranstaltninger, der er nævnt i § 18.3, andet afsnit, første sætning er foranstaltningen som anført i planen, en enhed.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 5.18. Udgifter, der skal opkræves

Det refunderes genvinde alle udgifter, der har været nødvendige for at opfylde kravene i §§ 1,18 og 2,18.

Hvor veggrunnen erhvervet eller udførelse forekommer i større bredde eller de betingelser, ledninger med større diameter end angivet i § 18-1 refunderes udgifter til det omfang restitution kan kræves. Vil det være som et resultat af den større bredde nødvendigt at fjerne bygningen eller anlægget, kompensationsbeløbet samt nedrivning og clearing udgifter ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling.

For tredje punktum, der er nævnt i § 18.3, andet afsnit, den refunderes genvinde alle udgifter, der har været nødvendige.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18-6.Refusjonspliktig areal

Godtgørelse til projekter, der er nævnt i § 18-3, første afsnit opkræves ubebyggede arealer, der er ved at opbygge administreres af §§ 18-1 og 18-2, om forbindelsen til anlægget direkte eller via private veje eller lateral. Som ubebyggede arealer anses også ubebyggede del af ubebyggede ejendom, når den ubebyggede del kan bygges selvstændigt. Det samme gælder for en del af udviklede ejendom, der ikke kan bygges på selvstændigt, hvis de eksisterende bygninger tegner sig for mindre end 2/3 af den tilladte udnyttelse.

Område med bygninger, kommunens ombygningen, eller som af andre årsager har en klart lavere værdi end værdien af den jord, de indtager, også betragtes som uudviklede.

Refusion også ladet ubebyggede arealer, der er givet midlertidig udsættelse for at opfylde forpligtelserne i henhold til § 18-1, hvis forpligtelserne opfyldes gennem foranstaltningen.

Godtgørelse til foranstaltningerne i § 18.3, andet afsnit, første punktum, opkræves det areal, at udviklingsplanerne er at tjene. For områder, der er delvist eller helt uudviklet, gælder de samme regler som i henhold til stk.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18.7. Distribution Faktorer

De udgifter, der skal hævdes, fordeles mellem tilbagebetales med halvdelen på hver af de faktorer, areal og tilladte udnyttelse. Når udnyttelsen ikke er etableret i den godkendte plan, bestemmer kommunen overtog tilladte udnyttelse. Kommunalbestyrelsen kan påbyde hele eller dele af kommunen etablere et andet forhold mellem de faktorer og de andre faktorer, der skal anvendes.

Refusion Beløb, der kan pålægges en individuel egenskab er begrænset til stigningen i værdi som foranstaltningen menes at føre til ejendommen. Hvis bestemmelsen i første punktum betyder, at ikke alle udgifter i henhold til § 18-5 er dækket for en eller flere egenskaber, kan refundere kreditor kræver fordeles ufinansieret beløb til de andre egenskaber i overensstemmelse med bestemmelserne i første afsnit. Det er en betingelse, at hver af de egenskaber, der kræves supplerende godtgørelse, må antages at have en værdi vækst, der er mindst svarer til summen af tilskud beløb til ejendom.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48.

§ 08,18. Godkendelse af planer og foreløbigt opgjorte restitutioner

Inden projektet påbegyndes, skal bygherren har forberedt planer på maps og koster. Bygherren skal angive de egenskaber, der kan drage fordel af anlægget, hvilket område de repræsenterer, og den sandsynlige udnyttelse af den enkelte ejendom. Bygherren skal udarbejde et forslag til fordeling af udgifter efter § 18-7. Planer, skøn og tildeling indsendte forslag til berørte lodsejere og lejere for en kommentar. De pågældende spørgsmål en erklæring til udvikleren inden 3 uger efter modtagelsen af materialet. Efter fristen er udløbet, sender udvikleren materiale til kommunens afgørelse.

Kommunen skal godkende planen for udførelsen, omkostningsoverslag og forslag til tildeling. Kommunen kan kræve indsendt bindende tilbud for udførelsen af foranstaltningen, evt opnået i udbud. For kommunen, når dette påberåbes af en berørt grundejer eller partier, lastet del af restitutionen overstiger stigningen i værdien af fast ejendom i henhold til § 18-7, andet afsnit, kan det gøre en skønsmæssig reduktion af tilbagebetaling krav, eller lad den bortfalder i sin helhed. Den reducerede beløb, der tildeles i henhold til § 18-7, andet punktum.

Retten til at kræve godtgørelse bortfalder, hvis projektet påbegyndes før materialet efter stk er godkendt af kommunen, medmindre andet på forhånd er bestemt af kommunen i hvert enkelt tilfælde af hensyn til foranstaltning karakter og betydningen af fremskridt.

Ministeriet kan udstede regler for at supplere denne bestemmelse, herunder detaljerede krav til planer, omkostningsoverslag og pristilbud.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18.9. Bestemmelse af tilbagebetaling

Når projektet er afsluttet, udvikleren oprette konti med de nødvendige legitimationsoplysninger. Private kreditorer tilbagebetaling indgive indlæg akkreditiver til kommunens kontrol.

Kommunen vil gøre en foreløbig afgørelse af det beløb, der skal hævdes, og en fordeling af tilbagebetales området. Ved fastsættelsen af en godkendt bindende tilbud til udførelse efter § 18-8 skal anvendes. Den er i stedet godkendt omkostningsoverslag for udførelsen, omkostningerne må ikke overstige det anførte beløb betydeligt, og i hvert fald ikke mere end 15 procent. Udkastet sendes til forpligtelsen for en kommentar refusion. Derefter ramte refusion afgørelse af kommunen. Beslutningen meddeles de pågældende med oplysning om retssager deadline efter § 18-12.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18.10. Due og ren pligt

Refusionsbeløb betales fem uger efter den afgørelse, tilbagebetaling meddelt refunderes.

For områder, der er genstand for refusion i henhold til § 18-6, første afsnit, andet og tredje perioder, er på grund af tilbagebetaling beløb ikke begynde, før landmåling business oprettelse eller ændring af ejendommen er beslaglagt eller byggeriet er afsluttet. For areal på grund af midlertidig byggeforbud nogen særlig grund til ikke henføres til forpligtelsen til tilbagebetaling, ikke kan bruges på den måde, forpligtelsen refusion forudsætter, kun på grund af refusion, når adgangen til en sådan udnyttelse sker. Refusion Beløb, der har forsinket modenhed, indekset for forbrugerprisindekset fra dens meddelelse forpligtelsen og modenhed refusion.

Hvis ejeren eller lejeren ønsker, at en tilbagebetaling beløb, at offentligheden har krav blive betalt op til fem år i årlige rater med en rente fastsat af ministeriet.

Fra forfaldsdagen opgaver refusjonsdebitor at betale de nuværende restancer. Forsinket betaling Loven gælder tilsvarende.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18-11. Refusjonsdebitor. Pant Straight

Ejer af tilbagebetales område er ansvarlig for betaling, medmindre andet er fastsat i en aftale med den tidligere ejer. Endelig bestemte godtgørelser har pant i refunderes jord eller fast ejendom området er en del af. Tilbagebetaling påstand er håndhæves af henrettelse.

Derfor udlejet til beboelse eller sommerhus, forpagter ansvarlig for betalingen. Derfor udlejet til andre formål, lejeren er ansvarlig, når ved udløb er mindst 30 år værd af partiet tid eller leasingtager kan kræve aftale om fastsættelse forlænget så længe. Grundejeren er ansvarlig, hvis dette følger af en aftale med lejeren.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 18-12. Retssag

Retssag at anfægte beslutningens lovlighed refusion skal anlægges inden to måneder fra dens meddelelse. Hvis afgørelsen er anket, fristen for tidspunktet for afgørelsen er endelig. Der kan genindtræde frist overskrides.

Berørte grundejere, der ikke er blevet gjort parter gennem stævning, meddeles af den ret, om retten til at indtaste denne part. Refunderer beslutningen ugyldig, bør det ophæves i sin helhed, og henvise til en ny retssag i kommunen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 19. Dispensation

 

§ 19-1. Ansøgning om fritagelse

Undtagelser kræver begrundet ansøgning. Før du foretager sin afgørelse, naboerne anmeldt på den måde, der er angivet i § 21.3. Specifik meddelelse stadig påkrævet, når der indgives en dispensationsansøgning sammen med en ansøgning om tilladelse efter § 20, eller når ansøgningen tydeligvis ikke påvirker naboernes interesser. Regionale og nationale myndigheder, hvis område berøres direkte bør have mulighed for at kommentere, før der gives dispensation fra de planer, planlægge krav og forbuddet i § 1-8.

§ 19.2. Denne beslutning om fritagelse

Kommunen kan stille permanent eller midlertidig undtagelse fra bestemmelserne i eller i henhold til denne lov bestemmelser. Der kan knyttes betingelser til fritagelsen.

Kan der indrømmes fritagelser, hvis intentionerne bag denne bestemmelse er dispenseret fra eller overvejelser i formålsparagraffen, er betydeligt bort. Desuden skal fordelene ved at indrømme en undtagelse klart opvejer ulemperne for en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra procedureregler.

Ved fritagelse fra loven og regler til loven skal gives konsekvenserne af en sådan dispensation for sundhed, sikkerhed, sikkerhed og tilgængelighed.

Når overvejer at dispensere fra planerne, statslige og regionale rammer og mål, lægges særlig vægt. Kommunen bør ikke dispensere fra de planer, juridiske bestemmelser vedrørende planer og forbud i § 1-8, når direkte berørt stat eller regional myndighed har givet udtryk for et negativt syn på ansøgningen om fritagelse.

Ministeriet kan udstede regler om omfanget af undtagelser og sætte en frist for behandling af fritagelse sager.

0Ændret ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 19.3. Midlertidig undtagelse

Kan gives midlertidige undtagelser tidsindstillet eller på ubestemt tid. Ved fritagelse udløber, eller når bestilt, har sagsøgeren på ingen regning til kommunen at fjerne eller rette det udførte, eller ophøre midlertidigt tilladt brug eller opfylder kravene gives udsættelse, og om nødvendigt gendanne den tidligere tilstand.

Undtagelser kan gøres betinget af en erklæring, der også ejer eller partier for deres del acceptere disse forpligtelser. Erklæringen kan kræves registreret. Den er bindende for panthaver og andre rettigheder i ejendommen uanset hvornår retten er etableret, og uanset om erklæringen er registreret.

§ 19.4. Fritagelse Authority

Kompetencen til at dispensere ligger hos kommunen.

Hvis det er nødvendigt for at beskytte nationale eller vigtige regionale interesser og overvejelser i bestemte dele af kystzonen eller bjergområder, kan Kongen ved forordninger tilføje myndighed til at dispensere fra specifikke planer, eller for specifikke typer af projekter, til en regional eller statslig instans.

Fjerde del: Byggsaksdel

0Overskriften endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

Kapitel 20. Ansøgning Duty

 

§ 20.1. Projekter, der kræver ansøgning og tilladelse

Medmindre andet er angivet i §§ 3.20 og 4.20, følgende foranstaltninger, på eller i jorden, vandområder eller hav, kun foretages efter ansøgning, og enhver ansøgning om fritagelse, der tidligere sendt til kommunen, og derefter tilladelse:

a)indrejse, tilføjelser, udvidelser, under opførelse eller placering af bygning, struktur eller installation

b)signifikant ændring eller væsentlige reparation projekter nævnt under en

c)fasadeendring

d)ændret anvendelse eller væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring af den tidligere drift af foranstaltninger, der er nævnt i litra a

og)nedrivning af foranstaltninger, der er nævnt i litra a

f)opførelse, ombygning eller reparation af tekniske installationer

g)opsplitning eller samling af brug enheder i hjem og andre Remodeling involverer boliger til

h)opsætning af hegn mod veg

i)placering af skiltning og reklame installationer

j)placering af midlertidige bygninger, strukturer eller faciliteter

k)betydelige menneskelige indgreb

l)anlæg af veje, parkering og landing

m)oprettelse nye veje ejendom, nybyggeri ejendom eller ny jord ejerlejlighed, eller oprette et nyt parti på grund af leasing, som kunne gælde for mere end 10 år, eller arealoverførsel, ref. lov om fast ejendom registrering. En sådan tilladelse er ikke påkrævet, når foranstaltningerne under den første sætning lavet som en del af jordfordeling i overensstemmelse med retligt bindende plan.

Ansøgning, design, udførelse og kontrol af de foranstaltninger, der er nævnt i første afsnit, skal foretages af virksomheder med et sådant ansvar i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 22 og 23, medmindre andet er angivet i §§ 20-2 eller 20-3 bestemmelser. Dette gælder ikke foranstaltninger, der er nævnt i stk m.

Ministeriet kan udstede regler om de foranstaltninger, der er omfattet af bestemmelsen.

I kraft 1 jul 2010, se § 34-3. Ifølge. Res. 18 juni 2010 nr. 896 er installationen af en ny skorsten indtil 1 Juli 2011 undtaget fra krav til ansøgning og tilladelse, ref. Stk f, hvis arbejdet inspiceres af en kvalificeret inspektør.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48. Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 20.2. Projekter, der kræver ansøgning og tilladelse, og som kan udføres af bygherren

Følgende foranstaltninger, der kræver officiel godkendelse i henhold til § 1.20, er undtaget fra bestemmelserne i § 20-1, andet afsnit:

a)mindre foranstaltninger vedrørende udviklet ejendom

b)Generelle landbrugsbygninger

c)midlertidige bygninger, strukturer eller faciliteter som nævnt i § 20-1, første afsnit bogstav j og der bør ikke placeres i længere perioder over 2 år

d)andre mindre initiativer, som kommunen kan ud af udvikleren.

Ministeriet udsteder forordninger om de foranstaltninger, der er omfattet af bestemmelsen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 20.3. Foranstaltninger, der kræver, og tilladelse

Til følgende foranstaltninger er ansøgning og tilladelse i henhold til § 20-1 er ikke påkrævet, hvis disse er i overensstemmelse med planen:

a)mindre fritliggende bygning vil blive bygget på ubebyggede ejendom, og som ikke kan bruges til beboelse

b)mindre fritliggende strukturer relateret til driften af landbrug, skovbrug og rensdyrhold områder

c)medmindre foranstaltninger i eksisterende bygninger

d)medmindre foranstaltninger udendørs

og)facade ændring, der ikke forårsager bygningens karakter ændringer, samt tilbagelevering af facaden tidligere dokumenteret udførelse

f)andre mindre foranstaltninger, som kommunen finder grund til at undtage fra kravet om ansøgningen.

Ministeriet udsteder regler vedrørende, hvad der er mindre indsats i brev annonce.

Tilladelser er ikke påkrævet for foranstaltninger som nævnt i § 20-1, første afsnit bogstav j når foranstaltningen ikke må være længere end 2 måneder.

Ministeriet kan ved regulering fritaget andre foranstaltninger fra bestemmelserne i § 1.20, herunder placeringen af en konstruktion hytte i mere end to måneder i direkte forbindelse med bygning eller anlæg land, hvor arbejdet er i gang.

Bygherren er ansvarlig for de handlinger, der er nævnt i stk udført i overensstemmelse med de krav, ellers gælder i henhold til bestemmelser, foretaget i eller i henhold til loven.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48. Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 20.4. Kravet i loven for visse foranstaltninger, der behandles i henhold til andre love og hemmelige militære anlæg

Der er nævnt i § 20-1 er ikke ansøgning er påkrævet, hvis projektet på tilfredsstillende behandles af andre love. Ministeriet udsteder forordninger om de foranstaltninger, der er undtaget fra forpligtelsen til at anvende i henhold til første punktum, og i hvilket omfang bestemmelserne i denne lov finder anvendelse.

Når området, faciliteter eller strukturer er erklæret hemmelige i henhold til Forsvarets Secrets Act, påhviler den kompetente militære myndighed for at sikre, at bestemmelserne i eller i henhold til denne lov overholdes.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 20.5. Foranstaltninger, der er undtaget fra anvendelsen tolden

0Tilføjet af lov 20 juni 2014 Nej .. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 6.20. Undtagelser til at indgive en ansøgning om visse foranstaltninger, der behandles af andre love

0Tilføjet af lov 20 juni 2014 Nej .. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 7.20. Undtagelser til kravene i loven for de væbnede styrker

Hvis en foranstaltning, der kræver brug af følsomme oplysninger Security Act § 11, eller projektet påvirker genstand for forsvar er udpeget som afskærmning værdig henhold til § 17, den foranstaltning, fritages for planlægning og byggeloven, kapitel 20 til 25. Det påhviler de væbnede styrker for at sikre, at Andre bestemmelser i eller i henhold til denne lov overholdes.

Ministeriet udsteder regler nærmere bestemmelser om den frie udveksling af yderligere undtagelser fra kravene i denne lov.

0Tilføjet ved lov af 20 juni 2014 Nej .. 52.

§ 20.8. Kravet i loven for visse afskærmning værdige objekter

Hvis tvingende sikkerhedshensyn gør det nødvendigt, hvert ministerium inden for deres jurisdiktion beslutte, at en handling, der skal udføres i forbindelse med en bygning eller en genstand, der er udpeget som afskærmning prisværdigt ifølge Security Act § 17, helt eller delvis er undtaget fra bestemmelserne i bestemmelser eller i medfør af denne lov.

Hvis ministerium finder det nødvendigt at træffe en beslutning som nævnt i første afsnit, og kommunen er ikke involveret i projektet, skal ministeriet meddele kommunen, at fritagelsen myndighed i første afsnit, vil blive brugt. Ministeriet er forpligtet til at give kommunen supplerende oplysninger om foranstaltningen indtil videre vil ske sikkert. Kommunen er forpligtet til at give ministeriet med den nødvendige bistand til gennemførelse af foranstaltningen.

Hvis ministerium bruger undtagelsen i stk én, underretter den naboer og modsat afgørelsen og de juridiske konsekvenser af det. Ministeriet er forpligtet til at give naboer og modsat oplysninger om foranstaltningen indtil videre vil ske sikkert.

Den ansvarlige beslutning efter stk ministerium kan ikke ankes. Det samme gælder for afgørelser om afvisning af en klage. Der kan være en midlertidig påbud mod de foranstaltninger, der træffes i henhold til første afsnit.

0Tilføjet ved lov af 20 juni 2014 Nej .. 52.

Kapitel 21. Krav til indhold og behandling af ansøgninger

 

§ 21.1. Pre-Conference

For yderligere præcisering af omfanget og indholdet af foranstaltningen kan holdes indledende konference mellem bygherren, kommunen og andre berørte instanser involveret. Andre berørte kan også indkaldes. Pre-konference kan kræves af bygherren eller planlægning og bygningsmyndigheder.

Ministeriet kan udstede regler om forberedelse, gennemførelse og rapporten fra den indledende konference.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 21.2. Ansøgninger om godkendelse

Ansøgninger om godkendelse skal være skriftlig og underskrevet af bygherren og søger. Ansøgningen skal give de oplysninger, der er nødvendige for kommunen at være i stand til at godkende foranstaltningen. Det skal angives i ansøgningen om ansøgningen om fritagelse, jf kapitel 19.

Hvis et projekt ikke kan gennemføres af bygherren, ref. § 20-1, andet afsnit, skal sammen med en ansøgning om tilladelse, så vidt det er nødvendigt, gælde for lokal godkendelse til at acceptere ansvaret for ansvarlig ansøger, ansvarlig designer, ansvarlig entreprenør og ansvarlig for at kontrollere projektering og udførelse, ref. afsnit 22 og 23. Ansøgningen skal give nødvendig information til kommunen for at tildele et sådant ansvar. Ansøgninger om lokal godkendelse af ansvar skal være underskrevet af den enhed, der ansøger om et sådant ansvar.

Ansøgningen skal også give de nødvendige oplysninger for kommunen at afgøre, om foranstaltningen bør underkastes uafhængig kontrol efter § 24-1.

Dokumentation for, at naboerne lovligt anmeldt, og enhver erklæring om underretning af disse monetære hæftelser på ejendommen søgte at blive revet ned, ref. § 21.3, skal ledsage ansøgningen. Eventuelle kommentarer fra naboer eller genboer samt en erklæring fra at søge efter det, kan der være foretaget for at imødekomme disse, skal vedlægges. Indgives ansøgningen helst genvundne afgørelse eller erklæring fra nogen myndighed, hvor foranstaltningen er betinget af dette, ser. § 21.5.

Ansøgning kan opdeles i ansøgning om byggetilladelse og byggetilladelse. Kommunen kan tillade yderligere opdeling af ansøgningen om byggetilladelse. Foranstaltninger kan ikke startes, før den ydes byggetilladelse.

De i loven om fast ejendom registrering § 9 kan søge om tilladelse til at oprette nye landede ejendom, nybyggeri ejendom, det nye parti, fordi eller ny jord ejerlejlighed, eller tilladelse til at lande overførsel. Ansøgningen skal angive, hvordan enheden er ønskes udformet, herunder indstilling grænser for kurset kortet. Ansøgningen skal vise, hvordan de nye enheder eller arealoverførsel passende kan gå ind i en fremtidig udnyttelse af området, herunder hvordan kravene til plot størrelse, fælles område og placering af bygningerne kan opfyldes.

Ministeriet kan udstede regler om krav til ansøgninger, herunder dokumentation og krav til underskrift ansøgningen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 21.3. meddelelse til naboer

Indgives forud ansøgning, de tilstødende og modsatte naboer advaret af ansøgeren, medmindre disse skriftligt har meddelt, at de ikke har nogen indvendinger mod ansøgningen. Meddelelsen skal straks underrettes om, at mulige bemærkninger skal nå til ansøgeren inden for en frist på mindst 2 uger efter er sendt meddelelsen og basismaterialet for anvendelse gøres tilgængelige. Hvis grundejeren adresse ikke er kendt eller ikke kan findes i tingbogen, er anmeldelsen udeladt.

Kommunen kan fritage ansøgeren fra at anmelde naboer og modsat når deres interesser ikke er eller næsten ikke berørt af arbejdet. Kommunen kan kræve, at andre ejere eller lejere end de i det foregående afsnit skal anmeldes.

Hvis ansøgningen nedrivning efter § 20-1, første afsnit e, skal ansøgeren meddelelse om disse monetære hæftelser på ejendommen.

Ved split ansøgning kun sendes meddelelse til naboer for ansøgning om byggetilladelse og anvendelse for projekter, der er nævnt i § 20-1, første afsnit brev m ikke afklaret i den generelle tilladelse, eller modificeret ansøgning for det samme.

Ministeriet kan udstede regler med yderligere bestemmelser vedrørende meddelelsen til naboer.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 21.4. Behandling af ansøgningen i kommunen

Når ansøgningen er fuldstændig, kommunen hurtigst muligt og senest fristen i § 21.7, tilladelse, hvis foranstaltningen ikke i strid med bestemmelserne foretaget i eller i henhold til denne lov. Kommunen skal sagen antager udvikleren eller den ansvarlige enhed oplysninger, at foranstaltningen opfylder de tekniske krav, medmindre omstændighederne tilsiger andet.

Før kommunen træffer afgørelse om ansøgningen, skal den overveje, om der er grund til at kræve en ny anmeldelse af naboer og modsat.

Kommunen afgør ansøgninger om lokal godkendelse af ansvar, jf § 3.22, og den vifte af uafhængig kontrol, jf kapitel 24.

Efter ansøgerens ønske om at tillade delt i generelle tilladelse og byggetilladelse. Kan ikke gives tilladelse til at starte, før vilkår i den generelle tilladelse er opfyldt, er dette ansvar tildeles, og omfanget af inspektionerne bestemmes, og enhver tilladelse fra andre myndigheder til stede, jf § 21-5, første afsnit. Tilladelse til at starte kan deles op.

Kommunen skal straks skriftlig meddelelse om afgørelsen til ansøgeren og til dem, der har anmærkninger. Ved behandling af delt program er tilstrækkeligt, at idriftsættelse tillader kun meddeles ansøgeren.

Kommunen kan pålægge som en betingelse for at give tilladelse, at gebyret i henhold til § 33-1 er betalt. Desuden kan kommunen pålægge den betingelse, at:

a)det holdes landmåling virksomhed, når den har brug for at klarlægge grænserne for den person eller matrikel som foranstaltningen gælder,

b)egenskaber, der skal bruges sammen, er følgeskab af lov om fast ejendom registrering.

c)udvikler meddeler kommunen, når midlertidige foranstaltninger som nævnt i § 20-2 litra c, fjernes

Ved ansøgning om etablering af et nyt parti på grund af leasing, som kunne gælde for mere end 10 år, kan kommunen gøre det til en betingelse for godkendelse, at lejemål gælder i en afgrænset specifikt område, eller enheden er oprettet som fast ejendom.

Ministeriet udsteder regler gennemførelsesbestemmelser vedrørende kommunal behandling af ansøgningen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48. Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 21-5.Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Når foranstaltningen er betinget af godkendelse eller samtykke fra den anden myndighed, eller når planerne for den foranstaltning, der skal forelægges denne myndighed, kan kommunen vente med at afgøre sagen, indtil en afgørelse eller samtykke henvist. Kommunen kan også give generelle tilladelse inden for deres jurisdiktion, forudsat at byggetilladelsen, vil ikke blive givet, før forholdet til andre myndigheder er sat i orden, ref. § 21-4 fjerde afsnit. Kommunen skal i de ovennævnte tilfælde forelægge sagen for myndighederne som foreskrevet i regel, hvis der opnås ikke afgørelse eller erklæring på forhånd.

Ministeriet udsteder regler, som regeringen koordinering krav dækker.

Andre myndigheder skal inden 4 uger fra indsendelse fatte beslutning eller afgive udtalelse. I særlige tilfælde kan kommunen forlænge fristen, før den udløber. Når foranstaltningen ikke er betinget af tilladelse eller godkendelse fra andre myndigheder, kan sagen blive afgjort, når tiden er gået.

Ministeriet kan udstede regler om pligt kommunen til at rapportere til andre myndigheder.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48.

§ 21.6. Private lov relationer

Medmindre andet følger af denne lov, skal bygge myndigheder ikke tager stilling til privatret, når de behandler planlægning applikationer. Hvis det viser sig at være klart for bygningsmyndighederne at bygherren ikke har den privatretlige rettigheder applikation kræver, kan ansøgningen afvises. Enhver tilladelse udstedt i henhold til denne lov indebærer nogen afgørelse om civilretlige sager. Kommunen kan fastsætte en frist for bygherren til at supplere ansøgningen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 21-7.Tidsfrister med særskilte virkninger

Ansøgninger om godkendelse for handling under §§ 1.20 og 2.20, der ikke indebærer en dispensation, skal afgøres af kommunen inden for 12 uger efter den fuldstændige ansøgning er til stede, medmindre andet følger af den anden eller tredje afsnit. Ved overskridelse af fristen, skal kommunen tilbagebetale gebyret bygning ansøgning fastsat i forordningerne ,. § 21-8, stk.

Ansøgninger om tilladelse til handling under §§ 20-1 og 20-2, hvor foranstaltningen er i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i eller i henhold til denne lov, hvor der ikke noter fra naboer eller genboer, yderligere tilladelse, samtykke eller erklæring fra en hvilken som helst myndighed ikke påkrævet, fastsættes af kommunen inden for tre uger. Hvis kommunen ikke har fastlagt for, at fristen, tælles tilladelse givet.

Ansøgninger om tilladelse til foranstaltninger i henhold til § 20.2, hvor der er protester fra naboer eller genboer, men andre vilkår i andet afsnit er opfyldt, vil også blive behandlet af kommunen inden for tre uger, men tilladelse skal i sådanne tilfælde ikke er fastsat, selvom kommunen ikke har truffet afgørelse inden for fristen.

Afslutning udstedes af kommunen senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen sammen med den nødvendige dokumentation. Hvor der ikke er udstedt færdiggørelse inden for fristen, kan strukturen være sat til at bruge.

Det kan i hvert enkelt tilfælde aftales deadline længere end angivet i de enkelte afsnit i denne sektion.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 21-8.Andre tidsfrister

Ministeriet kan udstede regler om frister for afholdelse af pre-konference, behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om midlertidig brug tillader det, kommunens beslutning om refusion spørgsmål, kommunale forberedende retsmøde af klager og appelinstansen behandlingen af klager i planlægning og byggeri spørgsmål.

Det kan i hvert enkelt tilfælde aftales deadline længere end angivet i forordningen.

Ministeriet udsteder regler om beregning af frister i overensstemmelse med §§ 7.21 og 8.21, adgang til en udvidelse og konsekvenserne af en overskridelse af fristen.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 9.21. Udløbsdato for licens

Hvis foranstaltningen ikke påbegyndes inden for tre år efter, at tilladelsen er givet, tilladelsen væk. Det samme gælder, hvis foranstaltningen er sat i mere end 2 år. Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse om fritagelse. Disse frister kan ikke forlænges.

Sæt et mål i mere end tre måneder, kan kommunen kræve stilladser og hegn mod porten, der er åben for offentlig trafik, vil blive fjernet, og at gaden og fortovet repareres.

Sæt et mål for mere end et år, stilladset er fjernet, og planterne er bragt i en sådan tilstand, at det synes mindst mulig vansiring. Varer det mere end to år, kan kommunen kræve, at foranstaltningen skal fjernes helt, og jorden ryddet. Afbrudt et forandringstiltag, kommunen beslutter, i hvilket omfang anlægsarbejderne skal tilbage til sin oprindelige tilstand.

Tilladelse til foranstaltninger i henhold til § 20-1 første afsnit brev m bortfalder, hvis det ikke er rekvireret landmåling virksomhed efter lov om fast ejendom registrering inden for tre år efter, at tilladelsen blev givet, eller hvis matrikkelføring ville være i strid med loven om fast ejendom registrering.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 21-10. Endelig inspektion og certifikat for færdiggørelse

Ansøgning Obligatoriske foranstaltninger skal ophøre færdiggørelse certifikat udstedt af den kommune, hvor der er nødvendige endelige dokumentation og erklæring om afslutning af ejerens projektet eller ansvarlig ansøger. For projekter, som kræver uafhængig kontrol skal indsende dokumentation for gennemført afsluttende undersøgelse, jf § 24.2. Endelige dokumentation skal vise, at foranstaltningen gennemføres i overensstemmelse med tilladelsen og bestemmelserne i eller i henhold til denne lov. Kommunen kan udstede certifikat for færdiggørelse også, hvor der er mindre overtrædelser af kravene i eller i henhold til denne lov.

Ved afslutningen certifikat skal være fra udvikleren eller den ansvarlige enhed siden være tilstrækkelig dokumentation af bygværker, herunder byggevarer, egenskaber som grundlag for ledelse, drift og vedligeholdelse af bygningen. Ministeriet kan udstede regler om indhold, levering og opbevaring af en sådan dokumentation.

Når der er mindre omfattende arbejde, og kommunen har ingen betænkeligheder kan udstedes midlertidige driftstilladelse for hele eller en del af foranstaltningen. I midlertidig tilladelse skal angive, hvilke arbejder stadig og en frist for færdiggørelsen. Kommunen kan kræve, at sikkerhed for det resterende arbejde vil blive rettet. Hvis det resterende arbejde ikke udføres af fristen, skal kommunen udstede et påbud for færdiggørelse, der kan være afsluttet ved sanktioner i henhold til kapitel 32.

Af tekniske installationer kan gives licenser, før de vil blive brugt. Driftstilladelsen kan være begrænset i tid og skal ledsage enkelte installation.

Ministeriet kan udstede regler om undtagelser fra kravet om færdiggørelse til specifikke foranstaltninger og opfyldelse af foranstaltninger, afsluttende inspektion, dokumentation for kommunal behandlingen af en ansøgning om certifikat for færdiggørelse og midlertidig brug tilladelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48. Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

Kapitel 22. Godkendelse af virksomheder til at acceptere ansvar

 

0Overskriften endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

§ 22.1. Central godkendelse af virksomheder til at påtage sig ansvaret

Central godkendelse af ansvar ydes til virksomheder, der er kvalificeret til at påtage sig opgaven som ansvarlig ansøger i henhold til § 23-4, ansvarlig designer i henhold til § 23,5, ansvarlig entreprenør i henhold til § 6.23 eller hæfter kontrollerende under § 23-7. Godkendelsen er meddelt i forskellige tiltag klasser.

Ansøgning om national godkendelse af et sådant ansvar nægtes, hvis virksomheden ikke opfylder de kvalifikationer, der er nødvendige for at opnå godkendelse.

Central godkendelse af ansvar ydet af det bemyndigede organ, der er udpeget af ministeriet og er registreret i et centralt åbent register.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 22.2. tilbagekaldelse af central godkendelse til ansvarsrett

Central godkendelse af ansvar bør inddrages af alvorlige eller gentagne overtrædelser af bestemmelser eller udstedt af eller i henhold til denne lov. Central godkendelse af ansvar bør også inddrages, hvis godkendt virksomhed ikke længere har de nødvendige kvalifikationer til godkendelse for et sådant ansvar. Inden der træffes afgørelse om tilbagetrækning, skal det indrømmes en opsigelsesfrist til at blive hørt. Når især formildende betragtninger gælder, tilbagetrækning af den nationale godkendelse for ansvarsrett alligevel udeladt. På mindre kan gives en advarsel alvorlige lovovertrædelser.

Tilbagetrækning af central godkendelse af ansvar kan ske indtil virksomheden ved nye applikation kan dokumentere, at de betingelser, der forårsagede tilbagetrækningen er målrettet, og betingelserne for godkendelse er ellers til stede.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 22.3. Lokal godkendelse af virksomheder til at påtage sig ansvaret

Lokal godkendelse til at tage ansvar for anvendelse, design, konstruktion eller inspektion af projektering og udførelse, som måler eller en del af foranstaltning kræver, at, jf. § 20-1, andet afsnit, ydes til støtteberettigede virksomheder. Godkendelsen er meddelt i forskellige tiltag klasser. Lokal godkendelse af ansvar kan ikke gives for uafhængig kontrol uden eksistensen af nationale godkendelse, jf § 23.7.

Efter bør central godkendelse til ansvarsrett normalt anvendes lokal godkendelse af ansvar, forudsat godkendelse er tilstrækkelig til den pågældende foranstaltning.

Kommunen skal sikre, at foranstaltningen er belagt med ansvar og kan ved ufuldstændig ansvarsområder kræver yderligere ansøgninger til dette ansvar. Kommunen kan kræve yderligere eller anden ansvarlig enhed end sagsøgerens forslag, hvis de kompetente mangler kvalifikationer, er der grund til at betvivle, om controllerens pålidelighed og evne eller enhed tidligere har vist sig at være støtteberettigede lignende opgaver. Afvisning af ansøgninger om dette ansvar kan være særskilt af den enhed, der modtager afslag.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 22.4. tilbagekaldelse af den lokale godkendelse til ansvarsrett

Kommunen kan til enhver tid tilbagekalde den lokale godkendelse af ansvar ved alvorlige overtrædelser af regler eller tilladelser, der er udstedt af eller i medfør af loven, eller hvis den finder, at ansvarlige virksomheder ikke opfylder kravene til pålidelighed og kapacitet. Inden der træffes afgørelse om tilbagetrækning, skal det indrømmes en opsigelsesfrist til at blive hørt. Hvis kommunen finder det nødvendigt, straks suspendere godkendelsen suspenderes, indtil sagen er endeligt afgjort.

Når især formildende betragtninger gælder, tilbagetrækning af lokale godkendelse til ansvarsrett alligevel udeladt. På mindre kan gives en advarsel alvorlige lovovertrædelser.

Kommunen skal anmelde tilbagetrækning af lokal godkendelse af ansvar til det centrale godkendelsessystem. Det samme gælder advarsel kommune giver virksomheden.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 22.5. forordninger om procedurer for godkendelse af virksomheder

Ministeriet kan udstede regler om procedurer og krav til godkendelse, tilbagetrækning, ordningens omfang og organisering, frister for central godkendelse og konsekvenserne af en overskridelse af fristen, og gebyret for godkendelse, der ikke kan gå ud over omkostningerne.

Godkendelseskrav gælder virksomhedernes evne til at opfylde kravene i denne lov, og den kan anvendes i forhold til virksomheder organisation, procedurer for overholdelse og kompetence virksomhedernes professionel ledelse, baseret på uddannelse og erfaring. Det kan bestemmes forskellige godkendelse i forhold til de vanskeligheder og konsekvenser af forskellige tiltag klasser.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48.

Kapitel 23. Ansvar af byggeprojekter

 

§ 23.1. Ansvar for byggeprojekter

I foranstaltninger under § 20-1, første afsnit, at jeg er ansvarlig for ansøgningen, design, udførelse og kontrol. Ansvarlig for byggeprojekter inde for foranstaltningen er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i eller i henhold til denne lov.

Når foranstaltningen kræver, jf. § 20-1, andet afsnit, forpligtet udvikleren til at fortsætte sit ansvar for ansvarlige virksomheder. Aktionen skal kræve særlige kvalificerede virksomheder, eller i de indsatsområder, der ikke i tilstrækkelig grad er belagt med den ansvarlige enhed, har udvikleren ansvar.

Kommunen kan undtage fra kravet om tage ansvar, hvis dette klart unødvendigt.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48. Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 23.2. Udvikleren

Bygherren efter denne lov er den person eller enhed foranstaltningerne udføres på vegne af. Udskiftning af bygherren under gennemførelsen skal indberettes straks til de lokale myndigheder i både den oprindelige og den nye udvikler.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 23.3. Omfanget og varigheden af ansvar Responsible Business

Ansvarsrett tildelt efter ansøgning, som skal ledsage anmodningen om indgriben, jf § 21.2. Ansvarlige virksomheder skal godkendes ved at bygge myndigheder, jf §§ 21-4 og 22-3. Virksomheden har ansvar over bygge myndigheder for planlægning og bygningslovgivningens krav er opfyldt og dokumenteret for det ansvar, der gennemføres af Statnett gennem ansøgning om lokal godkendelse af ansvar. Den ansvarlige enheds ansvar omfatter også underleverandører håndværk og design, medmindre disse er givet lokal godkendelse til et sådant ansvar i foranstaltningen.

Ansvarsrett opsige ved udstedelse af certifikat for færdiggørelse. Kommunen kan dog bestille rettelse eller berigtigelse inden for fem år efter færdiggørelsen er udstedt, hvis den opdager væsentlige forhold i strid med loven eller tilladelsen givet, og at den ansvarlige har ansvaret for.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 23-3b. Midlertidig tjeneste

0Tilføjet af lov 20 juni 2014 Nej .. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 23.4. Ansvarlige søgninger

Ansvarlig ansøger er bygherrens repræsentant til kommunen, og er ansvarlig for at sikre, at ansøgningerne indeholder de nødvendige oplysninger til kommunen for at kunne afgøre, om foranstaltningen er i overensstemmelse med regler og tilladelser eller udstedt i medfør af denne lov.

Ansvarlig ansøger vil koordinere den ansvarlige designer, entreprenør og kontrollerende, og sikre, at alle opgaver er belagt med ansvar.

Ansvarlig ansøger er ansvarlig for foranstaltningen afsluttes ved at indsende de nødvendige oplysninger til kommunale udstedelse af færdiggørelse certifikat.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 23.5. Ansvarlige planlæggere

Ansvarlig designer er ansvarlig for den påtænkes i overensstemmelse med regler og tilladelser eller udstedt i medfør af denne lov foranstaltning. Forudsætninger og løsninger, der ligger til grund for ingeniør skal dokumenteres.

Ansvarlig designer er ansvarlig for design af de nødvendige kontrolforanstaltninger i henhold til § 28-2.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 23.6. Den ansvarlige entreprenør

Ansvarlig entreprenør er ansvarlig for den foretages på grundlag af og i overensstemmelse med design foranstaltning, og i overensstemmelse med de krav eller tilladelser til udførelse gives i eller i henhold til denne lov.

Ansvarlig entreprenør er ansvarlig for gennemførelsen af de nødvendige kontrolforanstaltninger i henhold til udførelse i henhold til § 28-2.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 23-7.Ansvarlig kontrollerende

Ansvarlig kontrollerende skal være uafhængig af den enhed, der udfører det arbejde, inspiceres. [Ansvarlig kontrollerende skal have central godkendelse i henhold til § 22-1.] 1

Ansvarlig for styring af konfigurationen er ansvarlig for at kontrollere, at design grundlaget og de forventede løsninger, der er udarbejdet i forbindelse med projektet er dokumenteret og i overensstemmelse med de krav og tilladelser ydet af eller i henhold til denne lov.

Ansvaret for at kontrollere udførelsen har ansvaret for at kontrollere, at der er tilstrækkeligt grundlag for planlagte henrettelse, er udførelsen rapporteret til at være i overensstemmelse med kravene og tilladelser ydet af eller i henhold til denne lov, og at ydelsen er i overensstemmelse med de tekniske dokumenter.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

1Dette punktum er ikke ikr., se § 34-3 med note.

§ 23-8.Forskrifter om ansvar

Ministeriet kan udstede supplerende regler om indhold, tildeling, implementering og tilbagetrækning af ansvar og dette ansvar.

Ministeriet kan udstede regler om, at bygherren kan bygge sin egen bolig, og om reglerne om erstatningsansvar og dokumentation i sådanne tilfælde.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 23.9. Register over virksomheder, som har påtaget sådant ansvar

0Tilføjet af lov 20 juni 2014 Nej .. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

Kapitel 24. Kvalitetssikring og kontrol af projektering og udførelse af foranstaltningerne

 

§ 24.1. Kvalitetssikring og kontrol af design og konstruktion

Ansvarlig designer og ansvarlig entreprenør skal have et system til at sikre og dokumentere, at planlægning og bygningslovgivningens krav er opfyldt. Desuden bør den udføres uafhængig overvågning af ansvarlig styring enhed, når:

a)der er vigtige og kritiske områder og opgaver

b)Kommunen kræver en konkret vurdering.

Kommunen kan dispensere fra kravet om uafhængig kontrol af forskrifter udstedt af ministeriet.

Ministeriet udsteder bestemmelser vedrørende kriterier for, hvornår det skal være uafhængige inspektion efter stk a og b. Ministeriet kan udstede regler om den uafhængige kontrol af specifikke områder i fare eller andre socialt vigtige spørgsmål.

0Tilføjet ved lov af 8. maj, 2009 Ingen .. 27 (undersektion en ikr. Januar 1, 2013, se § 34-3 med note).

§ 24.2. Gennemførelsen af kontrol

Inspektion skal udføres uafhængigt og omfattende, og vil tage grænseflader mellem forskellige discipliner.

Inspektion skal foretages på grundlag af planer for gennemførelsen af foranstaltningen, som også vil omfatte den endelige kontrol. Anvendelsesområde, detaljer og gennemførelse af kontrollen justeres arbejdskraft vanskeligheder, risici og konsekvenser af svigt, og corporate pålidelighed og kapacitet.

Udvikler og den ansvarlige enhed har en forpligtelse til at give de nødvendige oplysninger til gennemførelsen af kontrol. Når defekter påpeget af kontrol enhed, og de er ikke rettet, og tvister vedrørende tekniske løsninger til kontrol enhed informere kommunen.

Ministeriet udsteder regler vedrørende gennemførelsen af kontrol.

0Tilføjet ved lov af 8. maj, 2009 Ingen .. 27 (ikr. 1 Januar 2013, se § 34-3 med note).

Kapitel 25. Tilsyn

 

§ 25.1. Tilsyn Duty

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med bygningen forhold, at foranstaltningen skal gennemføres i overensstemmelse med tilladelser og bestemmelser fastsat i eller i medfør af denne lov.

Kommunen fører tilsyn i det omfang, det kan afsløre overtrædelser. Kommunen fører tilsyn med allerede ordrer udstedt, og når det bliver opmærksom på ulovligheder uden ubetydelige spørgsmål. Kommunen vil føre tilsyn med særlige betingelser for tættere regulering af ministeriet.

Kommunen kan samarbejde med andre kommuner eller agenturer om tilsyn.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 25.2. Inspektoratet indhold

Beyond tilsyn kravet i § 25-1 bestemmer kommunen, i hvilke tilfælde og på hvilke områder det skal være under opsyn. Revisionen udføres på den måde, i det omfang og med den intensitet, at kommunen finder passende.

Kommunen kan overvåge når som helst under byggeriet og op til 5 år efter færdiggørelsen er udstedt, jf § 23-3, stk. Hvis revisionen viser betydeligt svigt, som ikke er behandlet i den uafhængige undersøgelse, kan kommunen kræve ekspertbistand eller udføre tekniske prøvninger for udvikleren regning. Revisionen afsluttes med en endelig rapport.

Ministeriet kan udstede regler om indhold, udførelse og rapportering af revisioner.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 25-3.Tilsyn fra overordnet myndighet

0Tilføjet af lov 20 juni 2014 Nej .. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

Kapitel 26. Oprettelse og redigering ejendom

 

§ 26.1. Oprettelse og redigering ejendom

Oprettelse af nye jordejendom, nybyggeri ejendom eller ny jord ejerlejlighed, eller oprette et nyt parti på grund af leasing, som kunne gælde for mere end 10 år, jf. Lov om fast ejendom registrering eller ændring af eksisterende ejendom grænser, bør ikke ske på en sådan måde, at der opstår omstændigheder der er på denne lov eller planen. Skabelse eller modificeret som nævnt i første punktum, må ikke gøres til at danne jord uegnet til afvikling på grund af deres størrelse, form eller placering i henhold til bestemmelserne i denne lov.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 27. Tilslutning til infrastruktur

 

§ 27.1. Vandforsyning

Bygning bør ikke opført eller skal bruges til at bo for mennesker eller dyr, medmindre det er sikkert adgang til hygiejnisk sikker og tilstrækkelig drikkevand og slukningsvand. Det samme gælder for oprettelse eller ændring af ejendom for sådanne bygninger. Ret til at føre vandrør i en andens jord, alternativt at knytte sig til det fælles ledningsnet, skal sikres ved anbefalet dokument eller på anden måde, at kommunen accepterer som tilfredsstillende.

Når en offentlig vand går over ejendommen eller i en vej, der grænser på den, eller den nærliggende område, bygningen placeret på ejendommen knyttet til rendestenen. Vil denne kommune, være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller særlige omstændigheder taler for det, kan kommunen godkende nogle andre arrangement.

Kommunen kan i andre tilfælde end de i stk kræve, at bygningen være knyttet til en offentlig vand, når særlige forhold taler for det.

Reglerne i andet og tredje afsnit gælder også for de eksisterende strukturer.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 2.27. Drain

Før oprettelse eller ændring ejendommen til bygninger, adgangsveje bygning er godkendt, være spredning af spildevand sikres i overensstemmelse med den Pollution Control Act. Tilladelse til at forårsage kloak løbet en andens jord, alternativt at oprette forbindelse til offentlige net, skal sikres ved anbefalet dokument eller på anden måde, at kommunen accepterer som tilfredsstillende.

Når offentlige kloak kommer ind i ejendommen eller i en vej, der grænser på den, eller den nærliggende område, bygningen placeret på ejendommen, som er forbundet til kloak. Vil dette af kommuner skøn være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger eller særlige omstændigheder taler for det, kan kommunen godkende nogle andre arrangement.

Kommunen kan i andre tilfælde end de i stk kræve, at bygningen være knyttet til kloakken, når særlige forhold taler for det.

Reglerne i andet og tredje afsnit gælder også for de eksisterende strukturer.

Før indførelsen af bygningen initieres, afledningen af primær og overfladevand sikres. Det samme gælder for vedligeholdelse af afløb for eksisterende strukturer.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 27-3. Forholdet til eksisterende private faciliteter

Planlægning og opbygning af myndigheder tillade forbindelse til private vand og spildevand faciliteter. Ejeren af anlægget kan så kræve, at den person, der er tilknyttet facilitet fremstilling eller betale udvidelser og ændringer af faciliteter, forening gør det nødvendigt, eller at der er sikkerhed for denne. Ejeren kan også kræve tilbagebetaling for de indledende anlægsomkostninger og senere opgraderinger. Omkostningerne og restitutionen er fastlagt ved skøn. Udgifterne til skønsmæssige bæres af dem, der er forbundet med anlægget.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 27.4. Adgang

Før oprettelse eller ændring ejendommen til bygninger eller opførelse af nye bygninger, der er godkendt, bør webstedet enten være sikret lovlig adgang til en vej, der er åben for offentlig trafik eller ved anbefalet dokument eller på anden måde være sikret causeways som kommunen accepterer som tilfredsstillende. Afslut fra den offentlige vej skal godkendes af den kompetente vej myndighed, jf Roads Act §§ 40-43.

Hvis dæmninger kommune, ikke kan opnås uden uforholdsmæssige vanskeligheder eller omkostninger, kan kommunen acceptere et andet arrangement.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 27-5. District varmesystemer

Hvis et bygningsværk skal opføres inden for en koncession område for fjernvarme, og obligatorisk tilslutning for foranstaltningen er bestemt plan, så anlægsarbejdet relateret til fjernvarmeværket.

Kommunen kan give hel eller delvis fritagelse for lovkravet, hvor det er dokumenteret, at anvendelsen af alternative løsninger til projektet ville være miljømæssigt bedre end tilhørsforhold.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 27-6.Forskrifter om tilknytning

Ministeriet kan udstede forskrifter til §§ 27-1 til 27-5, herunder foranstaltninger, der måtte være nødvendige knyttet til fjernvarmesystemer og lette brugen af fjernvarme.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 28. Krav til stedet og ubebyggede område

 

§ 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv.

Årsag kan kun bygges, eller ejendom, der frembringes eller ændres, hvis der er tilstrækkelig beskyttelse mod fare eller væsentlig ulempe som følge af fysiske eller miljømæssige forhold. Det samme gælder for grund udsat for fare eller væsentlig ulempe som følge af foranstaltninger.

For fornuften, som ikke er tilstrækkelig sikker, kommunen skal om nødvendigt forbyde oprettelse eller ændring af ejendom eller opførelse af en bygning eller pålægge særlige krav til opbygning fundamenter, bygninger og grunde.

Ministeriet kan udstede nærmere regler om sikkerhed og krav til undersøgelser, garantier for personer eller ejendom, dokumentation af foranstaltninger og særlige sikkerhedsforanstaltninger.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 28.2. forholdsregler Sikkerhed når anlægsarbejdet osv

Kan ikke påbegyndes opførelse eller nedrivning, udgravning, sprængning eller påfyldning, medmindre de ansvarlige på forhånd har truffet de nødvendige foranstaltninger for at beskytte mod skader kan forekomme på person eller ejendom, og at opretholde den offentlige trafik.

Udstyr, platforme og alt udstyr til byggesektoren skal være indstillet korrekt og vedligeholdt, og bør arrangeres driften, således at fare for liv og helbred ikke opstår. Kommunen kan udstede sådanne ordrer, som den finder nødvendigt, at der bliver holdt disse bestemmelser, herunder om jordbundsundersøgelser.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 28.3. Foranstaltninger vedrørende tilstødende jord

Hvis bygninger kan være tilbøjelige til skade ved nedsivning, jordskred eller glidning af tilstødende jord, kan kommunen give de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der træffes på den nærliggende jorden.

Kommunen kan tillade tilstødende jord i nødvendigt omfang blive anvendt til udførelsen af bygge- og vedligeholdelsesarbejder - herunder adgang - når arbejde enten kan ikke gøres med andre midler, eller andre løsninger i kommunen, vil resultere i betydelige stigninger omkostninger. Kommunen kan også give skorstenen støder indtil naboens ejendom, der er knyttet til en væg eller loft til dette eller at adgangen til skorstenen sker over taget af en tilstødende ejendom.

Kommunen kan stille betingelser for tilladelsen, herunder forudgående sættes i sikkerhed, som kommunen bestemmer.

Kompensation til naboen for eventuelle udgifter, skader og ulemper bestemt om nødvendigt ved skøn. Hvis de foranstaltninger, der er nævnt i første afsnit nødvendiggjort af naboen har forsømt sin pligt til at aflede vand eller forhindre jordskred eller glidning, dette skøn kræves for at erstatte ejeren omkostninger, skader og besvær.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 28.4. Sikring af hegnet

I tæt befolkede områder og i områder, hvor det er fastlagt i planen skal være forsynet tomme indhegnet fra veje, når det ikke er fuldt udviklet til road tilpasning. Uden tætbefolkede områder kan kommunen bestemme, at plottet skal indhegnet fra veje.

Kommunen kan undtage fra forpligtelsen til at hegnet, medmindre veje myndighed konstaterer, at det skal hegn i henhold til Roads Act § 44.

Bestemmelsen gælder på samme måde som de eksisterende strukturer.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 28.5. Orden og brug af ubebyggede arealer. Sikrer strukturen, osv ..

Ubebyggede arealer i bebyggede områder bør holdes i pæn og ordentlig stand. Kommunen kan forbyde opbevaring eller anden brug af ubebyggede arealer, når kommunen vil gøre ophold eller passage farligt, forårsage alvorlig vansiring eller udgøre en væsentlig ulempe. Hvor betingelser for opbevaring og andre anvendelser eller terræn nær bygningsværk kan gøre ophold og rejse farlig, kan kommunen kræve, at ejeren at gennemføre sikkerhedsforanstaltninger.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 28.6. Sikring pool, brønde og damme

Pool og godt skal til enhver tid være beskyttet, så enkeltpersoner forhindres i at falde i dem. Godt eller dam menes at involvere særligt fare for børn, kan kommunen pålægge genopfyldt eller sikret på anden måde inden for en bestemt periode. Opfyldning kan ikke ske, hvis brønden eller dammen er nødvendig af hensyn til vandforsyning. Damme, der falder ind under Water Resources Act skal sikres i overensstemmelse med Water Resources Act.

Grundejeren er ansvarlig for, at anlæg er sikret som nævnt i stk. Derfor lejede mere end to år, ansvaret ligger hos lejer eller leasingtager. At være faciliteter kun benyttes af en person, der ikke er ansvarlig for ovenstående regler, ansvaret ligger hos brugeren.

Ministeriet kan udstede bestemmelser, der kræver sikkerhed og sikkerhedskontrol pool, brønde og damme.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48.

§ 28.7. Den ubebyggede del af webstedet. Fælles områder

Plasma skal inden funktion universelt design i overensstemmelse med regler udstedt af ministeriet. Plasma til arbejde bygninger bør være universelt udformet i overensstemmelse med regler udstedt af ministeriet.

Ur på partiet skal størrelsen, design og placering osv .. sikre korrekt bolig i det åbne for beboerne og i det omfang det er nødvendigt aktivere play, rekreation, udgang og parkering af biler, motorcykler, cykler mv anlagte grunde på sitet kan bruges af alle, inden for tilladelsen formål. Kommunen kan godkende det fælles område afsat til flere ejendomme.

Det kan besluttes i kommuneplanen, at kommunen kan give sit samtykke til det i stedet for parkering på privat jord eller på offentlige arealer er betalt et beløb for hver manglende plads til kommunen til opførelse af parkeringspladser. Kommunalbestyrelsen bestemmer de satser på noget tidspunkt skal gælde. Udbetalte beløb kan kun anvendes til oparbejdning af offentlig parkering.

Bestemmelsen i de tre første afsnit finder tilsvarende anvendelse på en ændring i anvendelsen.

Ministeriet kan udstede regler om omfanget af anvendelsen af denne bestemmelse, herunder anvendelse af midler, der udbetales efter stk.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 28.8. forordninger om beskyttelse af miljøet

Ministeriet udsteder regler for beskyttelse af miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, i spørgsmål under dette kapitel.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 29. Krav til foranstaltningen

 

§ 29.1. Formulering af foranstaltninger

Enhver foranstaltning i henhold til kapitel 20, skal være konstrueret og fremstillet således, at det bliver en god arkitektonisk design i overensstemmelse med sin rolle i henhold til reglerne i eller i medfør af denne lov.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 29-2.Visuelle kvaliteter

Enhver foranstaltning i henhold til kapitel 20, skal være konstrueret og fremstillet således, at kommunen besidder gode visuelle kvaliteter både i sig selv og i forhold til dens funktion og dens indbyggede og naturlige miljø og placering.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 29.03. Universal designkrav og berettigelsen

Foranstaltninger efter § 20, skal inden for sine funktioner universelt udformet i overensstemmelse med regler udstedt af ministeriet. Foranstaltninger under kapitel 20, som omfatter opførelse skal universelt udformet i overensstemmelse med regler udstedt af ministeriet.

Foranstaltninger må ikke bringe og opfylder kravene til korrekt sikkerhed herunder den nødvendige evakuering, sundhed og miljø i eller i henhold til loven.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 29.4. Teknikforvaltningen placering, højde og afstand fra nabolandet grænsen

Teknikforvaltningen holdning, herunder højden placering og strukturen højde skal godkendes af kommunen. Kommunen skal sikre, at veglovas bestemmelser om opbygning af grænsen og synlighed også følges. Kan kun indtastes bygning gesims højde på 8 meter og højderyg højde på 9 meter, hvor den er godkendt af planen i henhold til kapitel 11 eller 12.

Medmindre andet er fastsat i planen under kapitel 11 eller 12, strukturen har en afstand fra den nærliggende grænse mindst svarer til halvdelen af strukturen højde og ikke mindre end 4 meter.

Kommunen kan godkende bygningsværk placeres tættere nabo end grænse nævnt i andet afsnit, eller i den nærliggende kant:

a)når ejeren (lejeren) af naboejendommen har givet skriftligt samtykke, eller

b)på en garage, udhuse og lignende mindre projekter.

Yderligere bestemmelser, herunder regler om afstanden mellem bygninger, beregningsmetoden for højde, afstand fra nabolandet grænse og bebyggelsesgrad som nævnt i andet afsnit 1 litra b, givet af reglerne.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48. Ændret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

1Skal være «tredje ledd».

§ 29-5.Tekniske krav

Enhver handling skal være konstrueret og fremstillet således, at det færdige projekt opfylder kravene til sikkerhed, sundhed, miljø og energi, og så, at beskyttelsen af liv og ejendom beskyttes.

Bygning med at leve for folk skal være udformet og konstrueret således, at kravene til korrekt energiforbrug, layout og interiør miljø, herunder synlighed, belysning, isolering, opvarmning, ventilation og brandsikkerhed mv, er opfyldt.

For at sikre, at enhver foranstaltning, får en fornuftig og velovervejet liv, bør det ved design og konstruktion særligt hensyn til geografiske forskelle og klimatiske forhold på stedet.

Ministeriet kan udstede supplerende bestemmelser om tekniske krav til foranstaltninger, herunder krav til energiløsninger.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 29.6. Tekniske installationer og anlæg

Tekniske installationer og anlæg skal være konstrueret og fremstillet således, at de levere de ydelser, der leveres, og kan modstå de interne og eksterne belastninger, der normalt forekommer. Kravene i § 29-3, første afsnit finder tilsvarende anvendelse.

Tekniske installationer og anlæg vil blive bygget eller installeres, drives og vedligeholdes således, at kravene til ordentlig sundhed, sikkerhed og miljø, herunder energieffektivitet, givet i eller i henhold til denne lov. Ejeren af anlægget skal sikre, at den nødvendige vedligeholdelse og reparation udføres af kvalificeret personale.

Hvis tekniske installationer og anlæg i kommunen er til skade for miljøet, kan kommunen kræve, at ejeren til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvis særlige forhold begrunder det, kan det bestemmes, at udgifterne til sådanne foranstaltninger helt eller delvis afholdes af ejeren af en anden ejendom, der forårsager ordren udstedes.

Dette afsnit gælder tilsvarende for tekniske installationer og udstyr i eksisterende bygninger.

Ministeriet kan udstede yderligere bestemmelser, bl.a. om optagelse eller installation af anlæg og faciliteter, reparation af faciliteter, der er i drift og anlæg ejerens det hverv.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 7.29. Krav til byggevarer

Ethvert produkt, der skal indgå i bygværker skal have ordentlige forhold. Fabrikanten, skal dennes agent, importør eller distributør sikre, at produktets egenskaber dokumenteres, og er forpligtet til at give de oplysninger til tilsynsmyndigheden, som måtte være nødvendige for udøvelsen af tilsynet af produktets egenskaber. Ministeriet udnævner tilsynsmyndighed.

Ministeriet kan udstede regler om tekniske specifikationer og godkendelse og kontrolsystemer, som vil danne grundlag for dokumentation og tilsyn, herunder ministeriet kan fastsætte krav og om mærkning af byggevarer (CE-mærket produkt).

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 20 jun 2014 Nej .. 52.

§ 29-7a. Tilsyn af byggevarer

Hvis tilsynsmyndigheden har begrundet mistanke om, at det solgte et produkt, der ikke opfylder kravene til dokumentation og produktet er beregnet til at blive brugt i en bygning, skal den overvåge produktet og kan bestille en midlertidig standsning i salg og anvendelse af produktet. Tilsynsmyndigheden beslutter hvilke spørgsmål, og hvilke områder bør være under opsyn.

Tilsynsmyndighed finder, at et produkt ikke opfylder betingelserne for godkendelse, tilsyn eller etikettering, kan det udstede ordrer til at korrigere uoverensstemmelser og beordret til at standse salget af produktet. Det samme gælder for et produkt, der, selv om den er erklæret i overensstemmelse med kravene, kan bringe liv, helbred eller miljø.

Tilsynsmyndigheden kan også forbyde anvendelse af og udstede en ordre til at tilbagekalde sådanne produkter fra markedet, eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at produktet bringes i overensstemmelse med kravene, hvis produktet allerede er markedsført.

Tilsynsmyndigheden skal have adgang til produktet, eller andre områder, der er nødvendige for at føre kontrol. Told efter anmodning fra tilsynsmyndigheden til at give de nødvendige oplysninger til tilsynsmyndighederne, der udfører opgaver i henhold til denne bestemmelse. De offentlige myndigheder har pligt til at yde bistand eller oplysninger på trods af fortrolighed, som er nødvendige for at sikre, at de bestemmelser i eller i henhold til denne lov følges.

Ministeriet kan udstede regler om gebyr for det arbejde, overvågning for at sikre, at de bestemmelser og afgørelser, der er udstedt i eller i henhold til dette afsnit, følges. Gebyret er håndhæves af henrettelse.

0Tilføjet ved lov i lov 20 JUNI 2014 Nej .. 52.

§ 29-7b. tvangsbøder

Ved strid hensættelser foretaget i eller i henhold til denne lov, kan tilsynsmyndigheden pålægge en straf for at gennemføre ordrer udstedt inden for angivne tidsfrist.

Den tvangsindgreb bestemmes samtidig med en korrigerende orden og løber fra deadline overskridelser for berigtigelse. Hvor tvang ikke bestemmes på tidspunktet for ordren, skal gives separat varsel af bøder.

Det kan besluttes, at tvangsindgreb fine køre så længe den ulovlige situation varer, som et engangsbeløb eller som en kombination af kontinuerlige fine og faste beløb. Den tvangsindgreb pålagt den ansvarlige for overtrædelsen, og går til staten.

0Tilføjet ved lov i lov 20 JUNI 2014 Nej .. 52.

§ 29-7c. Overtrædelse afgift

Tilsynsmyndigheden kan pålægge en straf for enhver person, som forsætligt eller uagtsomt overtræder eller bidrager til overtrædelser af denne bestemmelse. Det samme gælder for overtrædelser af bestemmelserne i henhold til loven, når forordningen er fastslået, at en overtrædelse af den relevante bestemmelse kan pådrage bøder.

Når overtrædelse, der kan resultere i en overtrædelsesprocedure sanktioner begået af en person, der handler på vegne af en enhed, du krænkelse bøde virksomheden. Dette gælder også, hvis det er uanvendelige overtrædelse anklager mod enhver person.

Efter indførelsen af en straf, der er den ansvarlige givet en skriftlig meddelelse forud overtrædelsessager sanktioner vedtaget og får mulighed for at udtrykke deres synspunkter inden for en frist på mindst 3 uger. Administrative bøder går til staten. Den frist er fire uger fra afgørelsen er truffet, medmindre andet er angivet i afgørelsen. Endelige beslutning om administrative sanktioner håndhæves af udførelse.

Ministeriet udsteder forordninger med nærmere regler om administrative sanktioner, herunder udbetaling, renter og registrering af bøder. Der oprettes et maksimumsbeløb for overtrædelse afgift.

0Tilføjet ved lov i lov 20 JUNI 2014 Nej .. 52.

§ 29.8. Affald

Foranstaltninger under kapitel 20, skal opfylde kravene til korrekt bortskaffelse i eller i henhold til loven.

Ministeriet udsteder nærmere regler om affaldshåndtering, herunder dokumentation af affaldet og om korrekt affaldshåndtering hvad der anses.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 29.9. Lifte, rulletrapper og rullende fortove. Sikkerhedskontrol

Elevatorer, rulletrapper og rullende fortov skal være gjort, og driften af en sådan facilitet, så beroligende, at brugen af anlægget ikke kan forårsage skade. Kravene i § 29-3, første afsnit finder tilsvarende anvendelse.

Kommunen kan forårsage sikkerheden med anlægget under drift. Sikkerhedskontrol kan også udføres af ministeriet eller hvem er godkendt. Udgifter til gennemførelse af sikkerhedskontrol af operationelle planter kan påberåbes af plante ejere.

Dækker sikkerhedsmæssige fejl eller mangler, som kan have alvorlige følger for den person, den person, der udfører sikkerhedskontrol, straks sætte anlægget ud af drift, indtil kommunen kan træffe en beslutning.

Ejeren af anlægget er ansvarlig for:

a)faciliteter der er i brug, er sikkert,

b)service, vedligeholdelse, nødvendige reparationer og sikkerhedsinspektioner af planten,

c)vedligeholdelse og inspektion udføres af kvalificeret personale, og den sikkerhed, gennemført af kommunen eller agentur med særlig tilladelse fra ministeriet og

d)for hver enkelt plante er dokumentation for opfyldelse af de krav, som eller i henhold til denne lov, herunder hvordan vedligeholdelse, eftersyn, nødvendige reparationer og sikkerhedskontroller planlægges og udføres.

Byggeri kan ikke betjenes uden forudgående tilladelse kræves af § 21-10.

Dette afsnit finder tilsvarende anvendelse for elevatorer, rulletrapper og rullende fortove i eksisterende bygninger. Byggeri kan ikke betjenes, uden at kravene i fjerde afsnit er sikret.

Ministeriet kan udstede yderligere bestemmelser, bl.a. om sikkerhed og reparation af faciliteter, der er i drift, om kvalifikationskrav til inspektion personale og anlæg ejerens de pligter, og at bestemmelserne, der gælder for elevatorer, rulletrapper og rullende fortove helt eller delvis også bør gælde for andre flerårige hejsemidler.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 29-10. forordninger om beskyttelse af miljøet

Ministeriet udsteder regler for beskyttelse af miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, placering og udformning af foranstaltninger.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 11.29. Betingelser i strid med givet byggetilladelse til anden ejendom

0Tilføjet af lov 20 juni 2014 Nej .. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

Kapitel 30. Krav til særlige foranstaltninger

 

§ 30.1. Tilbygninger i landbruget

Bestemmelserne i § 27-1 andet til fjerde afsnit § 27,2 sekunder til femte afsnit, og § 27.4 finder ikke anvendelse på optagelse af udhus i landbruget eller til ombygning og reparation af eksisterende udhus.

Ministeriet kan udstede regler om, at andre bestemmelser i eller i henhold til denne lov gælder ikke, og om det materielle anvendelsesområde af denne bestemmelse.

Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse for boliger til sæder, rensdyrhold eller skovbrug.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 30.2. Bygninger og aktiviteter, der kan true eller særlig ufordelagtigt

I og støder op til bolig kommune kan forbyde eller stille særlige krav til bygværker eller aktiviteter, der kan true eller særlige ulempe.

Bestemmelsen gælder på samme måde som de eksisterende strukturer og operationer.

Ministeriet kan udstede nærmere regler om placering af strukturer og operationer, der kan true eller særlige ulempe.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 30-3.Skilt- og reklameinnretninger

Skiltning og reklame anlæg skal ikke være grimme eller irriterende i sig selv, i henhold til miljøet eller trafikken, eller i strid med den ønskede udvikling i kommunen.

Tilladelse til skiltning og reklame enhed kan være permanent, for en bestemt periode eller indtil videre. Hvis tilladelsen gives indtil videre, kan kommunen udstede en ordre om at fjerne eller ændre nogen skiltning og reklame enhed, kommune, i strid med kravene i første afsnit. En enhed menes at fare, kan under alle omstændigheder kræves fjernet ved kendelse af kommunen.

Ministeriet kan udstede yderligere bestemmelser vedrørende de materielle krav til skiltning og reklame installationer.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 30.4. Andre permanente strukturer eller installationer. Betydelige menneskelige indgreb mv

For permanente strukturer eller installationer, betydelige menneskelige indgreb og anlæg af en vej eller parkeringsplads, de bestemmelser, der er indeholdt i eller i henhold til denne lov, i det omfang det er relevant, om foranstaltningerne er udført på eller i jorden, vandområder eller hav.

Kommunen kan bestemme højden og formen af terrænet. Ministeriet kan udstede regler om, at bestemmelser i eller i henhold til denne lov vedrørende byggeri spørgsmål, der ikke finder anvendelse, og om det materielle anvendelsesområde for denne sektion.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 30-5. Midlertidige bygninger, strukturer eller faciliteter

Midlertidige bygninger, strukturer eller faciliteter, jf § 20-1, første afsnit brev j må ikke placeres, så de forhindrer offentlig adgang eller udendørs, eller på anden måde forårsager væsentlig ulempe for omgivelserne. For de ovennævnte foranstaltninger anvende bestemmelser i eller i henhold til loven i det omfang, gældende. Ministeriet kan udstede regler om krav til midlertidige bygninger, konstruktioner og installationer. Ministeriet kan også udstede regler om de krav, der gælder for bygge- kaserne, som vil være mere end to år i direkte forbindelse med bygning eller anlæg land, hvor arbejdet er i gang.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 25 juni 2010 Nej .. 48.

§ 30.6. Fritid Bygninger

Handle i § 27-1 andet til fjerde afsnit, og § 27-2 andet til fjerde afsnit for rekreative bygninger, når dette er fast besluttet på planen. Ministeriet kan udstede regler om, at andre bestemmelser i eller i henhold til denne lov gælder ikke for rekreative bygninger.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 31. Krav til eksisterende bygninger

 

§ 31.1. Beskyttelse kulturel værdi, når der arbejdes på eksisterende bygninger

Ved at ændre de eksisterende bygninger, skal renovering og rehabilitering kommune sørge for, at historisk, arkitektonisk eller andre kulturelle værdi relateret til en anlægsarbejder udad så vidt muligt bevares. § 29.2 finder tilsvarende anvendelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 31.2. Foranstaltninger vedrørende eksisterende strukturer

Foranstaltninger på eksisterende bygninger skal være konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i eller i medfør af lov bestemmelser. I bygninger, der er eller anvendes i strid med senere vedtagne plan, renovering, tilføjelser, udvidelser, under opførelse, kun ændret anvendelse eller større udvidelse eller ændring af den tidligere operation tilladt, når det er i overensstemmelse med planen.

Kommunen kan pålægge som betingelse for at tillade foranstaltninger under § 1.20, at andre dele af strukturen end den foranstaltning, sat i god stand i overensstemmelse med de relevante tekniske krav. Dette kan gøres, når kommunen vurderer, at strukturen er i så dårlig stand, at af hensyn til sundhed, sikkerhed eller miljø ikke vil være tilrådeligt at gennemføre den forestillede projekt.

Er løst til at ekspropriere bygningsværk, kommunen undlader at give tilladelse til foranstaltningen. Det samme gælder, hvis ejeren er givet meddelelse i henhold ekspropriation af ekspropriation. I andre henseender ekspropriation § 28. Hvis ekspropriation ikke er afgjort, skal indsendes afgørelsen senest 12 uger efter ansøgningen om godkendelse er modtaget.

Kommunen kan give tilladelse til ændret anvendelse og den nødvendige genopbygning og rehabilitering af eksisterende bygninger, selv når det ikke er muligt at tilpasse strukturen af tekniske krav uden uforholdsmæssige omkostninger, hvis brugeren ændringer eller genopbygning er hensigtsmæssig og nødvendig for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse. Kommunen kan stille betingelser i tilladelsen. Ministeriet kan udstede regler for at regulere kommunens ret til at udstede tilladelser i henhold til dette stykke.

For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende strukturer og undgå urimelige omkostninger, kan ministeriet udstede regler om de krav, der anvendes af foranstaltninger på eksisterende bygninger.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 10 August 2012 nr. 61 ændret ved lov 20 jun 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 31.3. Sikring og restaurering. Frakobling af vand og kloak

Ejeren eller den ansvarlige er forpligtet til at holde bygninger og anlæg omfattet af denne lov i en sådan tilstand, at der ikke er risiko for beskadigelse eller væsentlig ulempe for personer, ejendom eller miljø, og så de synes ikke at ødelægge sig selv eller forbindelse med miljøet.

Bliver forpligtelsen ikke overholdes, kan kommunen udstede ordrer om beskyttelse og restaurering.

Hvor vand og kloak taget ud af brug permanent eller i en længere periode, skal ejeren afbryde ledningen fra de fælles linje systemer, når hensyn til god sundhed, sikkerhed eller sikkerhed kræver det. Kommunen kan pålægge afbrydelse i de tilfælde, der er nævnt i den foregående sætning.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 31.4. Ordrer om dokumentation og oprydning

Ministeriet kan udstede regler om kommunens ret til at give ordrer til dokumentation og afhjælpning af eksisterende bygninger og anlæg

Ordrer kan kun ydes, hvis oprydning vil give en betydelig forbedring af anlægsarbejder eller installation funktion svarer til den tungtvejende overvejelser om universelt design, sundhed, sikkerhed eller bevaringsværdi. I bør overvejes til omkostningerne af ordren, antallet af brugere, hvilke farer eller ulemper de lider, og afstanden mellem de faktiske statslige og nuværende krav.

Kongen kan udstede regler, der kræver bestemte typer foranstaltninger eller specifikke typer af eksisterende bygninger, anlæg eller udendørs områder skal formuleres, så de er universelt udformet. Det kan gives en frist for en sådan forberedelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 31.5. Indførelse og forbyder nedrivning

Er bygningsværk kommer i en sådan tilstand, at kommunen ikke kan repareres uden større ombygning og nybyggeri eller større ændring ikke kan gennemføres eller ikke påbegyndes inden for en rimelig frist af kommunen, kan kommunen kræve, at strukturen eller resterne af det får fjernet, og stedet blokerede.

Kan også være påkrævet bygninger mv fjernes, hvis kommunen er kommet i en sådan tilstand, at det forårsager fare eller væsentlig ulempe for personer, ejendom eller miljøet, eller virker meget grimme og det er aktiveret som en fastsat frist.

Kommunen kan også afvise en ansøgning om nedrivning efter § 20-1, første afsnit e, indtil der er:

a)byggetilladelse til nye foranstaltninger på stedet, eller

b)zoneinddeling, der ikke kan gennemføres uden strukturen bliver revet ned.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 Ændret ved lov 20 juni, 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

§ 6.31. Ændring af brug og nedrivning af boliger

Kommunen kan ved kommunale forskrifter foreskriver, at der skal være en særlig tilladelse fra kommunen:

a)konvertering eller vedtage beboelse til erhvervslokaler, herunder hotel eller andre hostel,

b)rive bygning, der indeholder boliger, undtagen når bygningen

1.er ekspropriert av det offentlige, eller

2.beliggende inden for det område, der er udlagt til bygninger og anlæg, jf § 12.5 nr. 1, er det fastsat til fornyelse, ref. § 12-7, og erhverves af kommunen eller andre med kommunalbestyrelsen tilladelse til at stå for fornyelse

c)sammenlægning hjem eller split enheder til lejligheder

d)En anden rekonstruktion af boliger end de af litra a eller c Ved ombygning forårsager enheden skal forlades.

Ved afgørelsen af, om en tilladelse efter stk a til d bør gives, skal der tages hensyn til, om der kommune, er en ordentlig brug af boligmassen. Det kan bestemmes, at de berørte beboere vil blive ydet erstatning boliger.

Hvis huset er vendt i strid med planlægge bestemmelse efter stk kommune kan beslutte, at den sættes i en sådan tilstand, at det kan tjene sit oprindelige formål.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 31-7.Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Planlægning og bygningsmyndigheder kan føre tilsyn med eksisterende rum og strukturer til at sikre, at ingen ulovlig brug eller anden ulovlig adfærd i henhold til denne lov, der kan bringe eller væsentlig ulempe for personer, ejendom eller miljøet. Tilsyn kan kun anerkendes, hvis der er grund til at tro, at de omstændigheder som nævnt, eller det anses en ordre i henhold til §§ 31-3 og 31-4.

Enhver, der afhænder bygninger, jord eller relevante del af forpligtelsen til at give den kompetente myndighed de nødvendige oplysninger og få adgang til at foretage de nødvendige undersøgelser.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 31.8. Korrigerende Program

For en eller flere ejendomme i byområder kan kommunalbestyrelsen vedtage program til rensning af bygninger og tilhørende rum.

Kommunen kan tilskynde ejere og beboere i de berørte fast ejendom, herunder huset på lejet jord, til at fremlægge de nødvendige oplysninger, og skal give dem mulighed for at deltage i udarbejdelsen af oprydning program.

Utbedringsprogram kan omfatte:

a)ændring, forbedring eller reparation

b)sammensætning af enheder, varme, strømforsyning, sanitet, osv ..

c)teknisk bygning og brand relaterede spørgsmål

d)lægning af fællesarealer og tilrettelæggelse af fælles faciliteter til afvikling og fremtidig vedligeholdelse og drift af offentlige rum og offentlige faciliteter.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Femte del: Håndhevings- og gebyrregler

Kapitel 32. En sådan opfølgning

 

§ 32-1. Pligt til at retsforfølge ulovlige

Kommunen vil forfølge overtrædelser af de bestemmelser, der er indeholdt i eller i henhold til denne lov.

Er krænkelsen af mindre betydning, kan kommunen undlade at forfølge ulovlighed. Afgørelse om dette ikke er en individuel beslutning.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-2. AdvanceNotice

Den ansvarlige part skal anmeldes inden en ordre er givet, tvang vedtaget eller stævninger udstedt, og får mulighed for at udtrykke deres synspunkter inden for en frist, som ikke må være mindre end 3 uger. Varsel Advance skal være skriftlig.

Varsel skal angive, at hvis den ulovlige situation, ikke korrigeres inden for fristen, vil forholdet blive fulgt op med en korrigerende orden, en ordre om at stoppe eller tvangsbøder. Varsel Advance skal endvidere fremgå, at enhver ordre, som ikke er i overensstemmelse med den frist, også vil blive fulgt op med bøder, der kan få samme virkning som en eksigibel dom.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-3. En korrigerende orden og en ordre om at stoppe

Ved strid hensættelser foretaget i eller i henhold til denne lov, planlægnings- og bygningsmyndigheder giver den ansvarlige for at berigtigelse af den ulovlige situation, ophør af brug og forbud mod fortsat aktivitet, og stop arbejde.

Ved afslutning ordrer fastsætter en frist for opfyldelse.

Samtidig med udstedelse, kan ved kendelse fastsætte bøder. Disse ordrer anføres, at ordren vil blive fulgt op af bøder, der kan påvirke en juridisk dom.

Endelig en ordre kan registreres som en behæftelse på den pågældende ejendom.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-4. Ordrer til at suspendere og opsigelse med øjeblikkelig virkning

Hvis det er nødvendigt, planlægnings- og bygningsmyndigheder giver administratoren en ordre om at stoppe arbejdet eller ophør af brug med øjeblikkelig virkning. En sådan kan udstedes uden forudgående varsel. Hvis det er nødvendigt, planlægnings- og bygningsmyndigheder kræver politiets bistand til gennemførelse af en ordre om at stoppe.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-5. En tvangsindgreb

Ved strid hensættelser foretaget i eller i henhold til denne lov, planlægnings- og bygningsmyndigheder pålægge en straf for at gennemføre ordrer udstedt inden for angivne tidsfrist. Den tvangsindgreb bestemmes samtidig med en korrigerende orden og løber fra deadline overskridelser for berigtigelse. Hvor tvang ikke bestemmes på tidspunktet for ordren, skal gives separat varsel af bøder.

Det kan besluttes, at tvangsindgreb fine køre så længe den ulovlige situation varer, som et engangsbeløb eller som en kombination af kontinuerlige fine og faste beløb. Den tvangsindgreb pålagt den ansvarlige for overtrædelsen, og tilfalder kommunen. Når den ulovlige tilstand korrigeres, kan kommunen reducere eller frafalde en pålagt bøde.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-6. Writ vedrørende forpligtelsen til at efterkomme et påbud eller forbud,

Planlægning og bygningsmyndigheder kan udstede en stævning til pligten til at overholde ordrer til ham, at inden for den frist undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i medfør af loven. Hvor det har været mere end 6 måneder siden påbud eller forbud udstedt, til hvem stævningen er rettet mod får mulighed for at reagere, før stævningen er udstedt. Stævningen skal give oplysninger om bestemmelserne i andet afsnit, og skal, så vidt muligt, blive serveret på det er rettet mod.

Hvem stævningen er rettet mod, kan anlægge sag mod regeringen for at få stævningen forsøgt. Hvis der ikke juridisk sag er anlagt inden for 30 dage fra proklamationen, stævningen samme virkning som en eksigibel dom og kan håndhæves i henhold til reglerne for dommeren. Bøderne kan ikke appelleres.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-7. Enforcement

Hvis en ordre i eksigibel dom eller lig bøder ikke er overholdt, planlægning og opbygning af myndighederne tillader det nødvendige arbejde at udføre på vegne af hvem dom eller skrift er rettet mod uden nødvendigheden af afgørelse fra Enforcement Act §§ 13-7 og 13- 14..

Planlægning og opbygning af myndighedernes ordrer under denne lov er særligt håndhæves Hvis ordren spørgsmål, der involverer risiko for dem, der forbliver i bygningen eller andet, og ordren ikke overholdes inden for den fastsatte frist og kan håndhæves i henhold til reglerne i Enforcement Act § 13-14 uden en dom eller straf varsel er påkrævet. Det samme gælder, når en midlertidig undtagelse i henhold til § 19-3 trækkes tilbage, eller når de nødvendige arbejdsbetingelser for midlertidig brug opholdstilladelse under § 21-10 stk udføres ikke, eller et påbud om at fjerne eller ændre skilte etc. i henhold til § 30.3 ikke overholdes inden for den fastsatte frist.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-8. Overtrædelse afgift

Kan pålægges administrative bøder på enhver, der forsætligt eller uagtsomt:

a)designs, udfører eller projektering eller udføre en handling i strid med bestemmelserne foretaget i eller i henhold til denne lov, eller i strid med vilkårene i tilladelsen

b)udføre, tillader udførelse, bruge eller tillade brug af foranstaltninger, uden at der er nødvendigt tilladelse efter denne lov

c)ikke udfører kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der udstedes af eller i henhold til denne lov og tildelte tilladelser

d)bruger eller tillader brug af en bygning eller dele heraf, eller jord uden at få den nødvendige tilladelse efter denne lov, eller anvendelse er i strid med bestemmelserne foretaget i eller i henhold til denne lov, beslutninger eller plan

og)ingeniører, ud eller provision eller kontrollerer en aktion under § 1.20, uden at arbejde, der udføres ansvar godkendt efter § 22-1 og acceptere ansvar efter § 21-4, stk

f)giver urigtige eller vildledende oplysninger til planlægning og bygningsmyndigheder

g)på trods af en skriftlig ordre ikke opfylder betingelserne for midlertidig undtagelse i henhold til § 03,19

h)på trods af en skriftlig ordre ikke opfylder kravet i § 31-3, første afsnit 1 for at bevare bygninger og anlæg, der kan

i)ikke af en skriftlig påbud efter § 31-5 for at fjerne bygningen eller rester af bygning eller anlæg, eller at rense stedet

j)på trods af en skriftlig ordre ikke opfylder kravet i § 28-2 til at træffe forebyggende foranstaltninger

k)ikke af en skriftlig påbud efter § 29-6 stk til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe den ulempe af tekniske installationer

l)undlader at efterkomme specifikke påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til planlægning og byggeloven, når kommunen første skrift gjorde ham opmærksom på, at overtrædelse afgift kan opstå, hvis den omstændighed, ikke udbedres inden for en bestemt periode, og denne grænse overskrides.

Kan også pålægges administrative bøder for overtrædelse af de i medfør af loven, når forordningen er fastslået, at en overtrædelse af den relevante bestemmelse kan pådrage bøder.

Den ansvarlige part skal meddeles særskilt før overtrædelsessager sanktioner vedtaget og fik lejlighed til at udtrykke deres synspunkter inden for en periode, som ikke må være mindre end 3 uger. Varsel Advance skal være skriftlig.

Overtrædelse afgift pålagt ansvaret for planlægning og bygningsmyndigheder. Administrative bøder tilfalder kommunen. Den frist er fire uger fra afgørelsen er truffet, medmindre andet er angivet i afgørelsen.

Når en lovovertrædelse, der kan indebære overtrædelse bøder begås af en person, der handler på vegne af en enhed, du krænkelse bøde virksomheden. Dette gælder også, hvis det er uanvendelige overtrædelse anklager mod enhver person.

Ministeriet udsteder forordninger med detaljerede regler for gennemførelsen af denne bestemmelse, herunder udbetaling, renter og registrering af bøder. Der oprettes et maksimumsbeløb for overtrædelse afgift.

Endelige beslutning om administrative sanktioner håndhæves af udførelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen. 27, ændret ved lov 20 jun 2014 Nej .. 52 (bogstaver a og b ikr. Jun 20, 2014). Ændret ved lov af 20 Juni 2014 nr. 52 (ikr. Fra kongen beslutter).

1§ 31-3 (1) har bare ett punktum.

§ 32-9. Penalty

Overtrædelse af § 32-8, første afsnit, der er væsentlige og forsætlig eller groft uagtsom, bøder eller fængsel i indtil 1 år. Det samme gælder for overtrædelser af bestemmelserne i henhold til loven, når de forordninger fastsat, at overtrædelse af den pågældende bestemmelse kan straffes. Ved vurderingen af, om en overtrædelse er væsentlig, er der lagt særlig vægt på omfanget og virkningerne af overtrædelsen og graden af skyld. Hvis den person eller enhed, der tidligere pålagt sanktioner for overtrædelse af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, kan sanktioner anvendes, selv om overtrædelsen ikke er betydelig.

Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes også den, der forsætligt eller uagtsomt:

a)giver urigtige eller vildledende oplysninger til det centrale godkendelsessystem, eller

b)sætte CE-mærket på produktet uden forhåndsbetingelser er til stede, eller sælger et sådant produkt, eller på anden måde ikke giver de oplysninger eller undlader at give tilsynsmyndigheden adgang til produktet, eller andre områder, der skønnes nødvendige for at føre kontrol, jfr . § 29.7. Medskyldighed omsætning af et sådant produkt er sanktioneret på samme måde.

Ved grove overtrædelser kan pålægges fængsel indtil 2 år. Ved vurderingen af, om overtrædelsen er grov, er der lagt særlig vægt på overtrædelsen omfang og virkninger, og graden af skyld.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 32-10. Koordinering af sanktioner

Sanktioner bør stå i forhold til ulovligheden. Hvis der er udstedt flere forskellige typer af sanktioner for samme overtrædelse, skal de koordineres, således at gerningsmanden ikke påvirkes unødigt.

Planlægning og bygningsmyndigheder kan ikke pålægge den ansvarlige en bøde, hvis den ansvarlige for en domstol dom eller endelig afgørelse er blevet frikendt eller pålagt strafferetlige sanktion eller diskvalifikation for den samme lovovertrædelse.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

Kapitel 33. Gebyrer og undersøgelse af fast ejendom

 

§ 33-1.Gebyr

Byrådet kan udstede regler om gebyrer til kommunen for ansøgninger om tilladelser behandling, udarbejdelse af kort og dokumenter og andet arbejde i henhold til denne lov eller reglerne påhviler kommunen at udføre, herunder behandling af private planforslag. Gebyret må ikke overstige kommunens nødvendige omkostninger for sektoren. I gebyret kan medtages udgifter til nødvendig brug af ekspertbistand under opsyn. Den procentdel af gebyr opkræves for tilsyn fastsættes ved forordninger. Udvikleren kan foretage de nødvendige vurderinger.

Ejeren skal betale et gebyr for omkostningerne ved behandlingen af en ansøgning om driftstilladelse og for den operative kontrol til den kompetente myndighed. Gebyr for drift kontrol kan helt efter delvis dækket af det årlige gebyr.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

§ 33-2. Undersøgelse af fast ejendom

Planlægning og opbygning af myndigheder eller andre med samtykke fra kommunen, skal måle, Stakeout og andre undersøgelser på fast ejendom, der tager sigte på at gennemføre loven eller regler i henhold til loven. Kommunen kan give tilladelse til at foretage en sådan undersøgelse, indtil aftalte fastsættes det.

Ejeren eller operatøren skal meddeles før eksamen finder sted, og i tilfælde kræver bekræftelse fra den lokale myndighed, at det har givet sit samtykke til undersøgelsen. Om gennemførelsen af undersøgelsen kommer forvaltningsloven § 15. Lider en ejer eller licenstageren tab i undersøgelsen, ekspropriation § 15 1 om erstatning.

Ejeren skal gøre opmærksom på ulovlige situationer stødt på tilsyn. Planlægning og bygningsmyndigheder kan give ejeren en skriftlig ordre om berigtigelse inden for en bestemt periode, og kan i særlige tilfælde helt eller delvist at forbyde anvendelsen af bygninger eller jord, indtil den ulovlige situation er blevet udbedret.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

1Skal vel være § 19.

Sjette del: Sluttbestemmelser

Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

 

§ 34-1.Ikrafttreden - plandelen

Loven træder i kraft fra den dato, 1 King.

Fra samme dato om planlægning og byggeri af 14. juni 1985 nr. 77, kapitel I til VII-a. 2

1Ifølge. Res. 12 juni 2009 nr. 638 blev en del plan, med undtagelse af kapitel 15, ikr. 1. juli 2009. Fra samme dato var ændringer i kapitel 1 og 19 og den lovpligtige titel angivet i lov nr 8. maj 2009. 27 sæt ikr. Ved res. 18 juni 2010 nr. 896 blev § 15 samt bygningsdel sæt ikr. Jul 1, 2010 med undtagelse af § 23-7, første afsnit, andet punktum, § 24.1, første afsnit, andet punktum, breve a og § 24.2, at efter res. April 29, 2011 Ingen .. 479 skulle komme ikr. 1. juli 2012. Ved res. Jun 22, 2012 nr. 574 blev ændret, således at § 24-1, første afsnit, andet punktum, breve a og § 24.2 trådte ikr. 1 Januar 2013, og Påbegyndelse af § 23-7, første afsnit, andet punktum blev udsat.

2Ifølge. Res. 12 juni 2009 nr. 638 var kapitel I til VII, med undtagelse af § 6, § 21 og § 32 ophæves fra den 1. juli 2009. Ifølge. Res. Juni 26, 2009 nr. 859 var en kapitel VII afskaffet fra den 1. juli 2009. Ved res. 18 juni 2010 nr. 896 er resten af loven ophæves.

§ 34-2.Overgangsbestemmelser til plandelen

Kongen skal snarest muligt og senest to år efter påbegyndelsen af denne lov fremlægge et dokument med de nationale forventninger til regional og kommuneplanlægningen ,. § 1.6.

Ved udgangen af det første år efter valget af et nyt råd og amt kommune skal udarbejde og vedtage en kommunal planlægning strategi efter § 10-1 og amt / regional planlægning myndighed udarbejde og vedtage regional strategi planlægning under § 1.7.

Gældende nationale retningslinjer og regler under planlægning og byggeri af 1985 § 1.17 vil fortsat gælde. Ændringer af sådanne kodekser og regulativer skal ske i henhold til bestemmelserne i denne lov kapitel 6.

Nuværende amtslige, kommunale, herunder arealforvaltning af kommunalt, zoneinddeling og bebyggelsesplan gælder, indtil de ændres, ophæves, erstattes eller annulleres af den nye plan efter denne lov.

Begrænsning efter appel i § 1-9, andet afsnit, første punktum, og retten til indsigelse i henhold til § 5-5, sidste afsnit gælder kun i forbindelse med planlægning afgørelser truffet i medfør af denne lov.

Bestemmelser og i henhold til planlægning og byggeri af 14. juni 1985 nej. 77 kapitler VIII til XXI stadig ansøge om ekspropriation, forberedelse, tilbagebetaling behandling af ansøgninger, sanktioner mv for planer udarbejdet før denne lov træder i kraft.

Ældre planer og udviklingsplaner er stadig grund til ekspropriation inden for en frist på ti år for ekspropriation.

Undtagelsen i planlægning og byggeri af 1985 § 17-2 stk. 1 for byggeri, fortsætter byggeri, installation eller kabinet, der er nødvendig i landbruget til at anvende indtil det er vedtaget i henhold til § 11-11, nr. 4, men falder alligevel fire år efter lovens ikrafttræden.

Kommunale love og regler gælder, indtil de erstattes af nye planlægning bestemmelser, bestemmelser eller vedtægter. Kommunale vedtægter udstedt i henhold til Planning and Building Act § 3, § 67 nr. 3, § 69 nr. 4, § 78 stk, § 85 stk og § 91A underafsnit bortfalder senest otte år efter ikrafttrædelsen af denne lov. Kommunen kan dispensere fra statutten henhold til bestemmelserne i kapitel 19.

Foreslået arealforvaltning til kommunale, zoneinddeling og bebyggelsesplan, der blev lagt ud til offentlig kontrol ved begyndelsen af denne lov, kan være afsluttet ved de regler, der gjaldt, da de blev bogført. For andre planer, at bestemmelserne i denne lov.

For projekter, der kræver en vurdering af indvirkningen på miljøet i henhold til bestemmelserne i kapitel VII-a i gældende lov, og hvor planlægningen program er godkendt, VVM udfyldt af disse regler.

Ministeriet kan udstede yderligere bestemmelser om, hvordan reglerne for planlægning og byggeri af 14. juni 1985 nr. 77, bør interagere med bestemmelserne i denne lov.

0Ændret ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27 (ikr. 1 jul 2009 meter. Res. 26 juni 2009 nr. 859).

§ 34-3. Påbegyndelse - bygningsdel

Loven træder i kraft fra den dato, fastsættes af kongen. 1 af samme dato om planlægning og byggeri af 14. juni 1985 nr. 77 Kapitel VIII XXI.

Kongen kan vedtage love enkelte bestemmelser på forskellige tidspunkter. Det kan gøres til en særlig godkendelse af reglerne for godkendelse, herunder den obligatoriske godkendelse af den ansvarlige kontrollerende.

0Tilføjet ved lov af den 8. maj 2009 Ingen .. 27.

1Ifølge. Res. 18 juni 2010 nr. 896 blev § 15 samt bygningsdel sæt ikr. Jul 1, 2010 med undtagelse af § 23-7, første afsnit, andet punktum, § 24.1, første afsnit, andet punktum, breve a og § 24.2 som måler. Res. April 29, 2011 Ingen .. 479 kommer ind ikr. 1. juli 2012. Ifølge. Res. Jun 22, 2012 nr. 574 blev ændret, således at § 24-1, første afsnit, andet punktum, breve a og § 24.2 trådte ikr. 1 Januar 2013, og Påbegyndelse af § 23-7, første afsnit, andet punktum blev udsat.

§ 34-4.Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Særlige skøn retter vedtaget af planlægning og byggeri af 14. juni 1985 § 60 kan behandle diskretion er indgivet inden en frist fastsat af ministeriet, men senest den 1. januar 2013. For udnævnelsen af værdiansættelsen tribunal formand og medlemmer, at bestemmelserne i planlægning og byggeri 14 . juni 1985 nr. 77 § 60. En skala kan også indstilles gebyr for udskrifter og attester fra de særlige diskretionære retter.

Beslutninger i henhold til planlægning og byggeri af 14. juni 1985 nr. 77 § 86b af byggearbejder inden en corporate område forbliver uændret. Sådanne værker kan udføres før anmeldelsen af arbejdet sendes til kommunen. Arbejdet er ikke påbegyndt eller justeres, § 21.9 underafsnit i overensstemmelse hermed.

 

Krav til registrering af udskudt forberedelse forpligtelse i henhold til § 18-1, tredje afsnit gælder kun beslutning om udsættelse givet lovens påbegyndelse.

Meddelelse i henhold til §§ 81 eller 86a sendt til kommunen inden lovens ikrafttræden, skal behandles af de tidligere regler for håndtering af sådanne meddelelser. Det samme gælder for dem, der har anmodet om tilladelse ol efter §§ 85, 91a og 107. Sager om tilladelse i henhold til §§ 93 eller 106a sendes til kommunen inden lovens ikrafttræden, hele foranstaltningen behandlet efter de tidligere regler for håndtering af sådanne spørgsmål. Kongen kan oprette overgangsperioder.

Tilbagebetaling Tilgodehavender forfaldne inden ikrafttrædelsen behandles i henhold til de gældende regler på det tidspunkt, kravet er opstået.

 

Udskiftning Midtsjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vestsjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydsjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordjylland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sønderjylland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksberg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jyland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fyn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kommuneservice - Spar Tid og Penge

Udskiftning København C - Spar Tid og Penge

Udskiftning København K - Spar Tid og Penge

Udskiftning Københavns Pakkecenter - Spar Tid og Penge

Udskiftning Internationalt Postcenter - Spar Tid og Penge

Udskiftning Købmagergade 33 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kongens Nytorv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nyhavn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herluf Trolles Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Cort Adelers Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Peder Skrams Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tordenskjoldsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning August Bournonvilles Passage - Spar Tid og Penge

Udskiftning Heibergsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holbergsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Havnegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Niels Juels Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holmens Kanal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Stranden - Spar Tid og Penge

Udskiftning Boldhusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Laksegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asylgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fortunstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Admiralgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nikolaj Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nikolajgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bremerholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vingårdstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dybensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Kirkestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Kirkestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Kongensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holmens Kanal 2-12 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Havnegade 5 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kongens Nytorv 13 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esplanaden 50 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Østergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Østergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pistolstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hovedvagtsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Adelgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kristen Bernikows Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Antonigade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grønnegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Regnegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christian IX's Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pilestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Silkegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kronprinsensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klareboderne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Møntergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammel Mønt - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sværtegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Landemærket - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vognmagergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lønporten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sjæleboderne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gothersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Åbenrå - Spar Tid og Penge

Udskiftning Suhmsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pustervig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hauser Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hausergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Gertruds Stræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rosenborggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tornebuskegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Møntergade 19 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pilestræde 34 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vognmagergade 11 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Købmagergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Valkendorfsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løvstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Niels Hemmingsens Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gråbrødretorv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kejsergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gråbrødrestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klosterstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skoubogade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skindergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amagertorv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vimmelskaftet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jorcks Passage - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klostergården - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nygade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørregade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Petri Passage - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dyrkøb - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bispetorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frue Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Kannikestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Kannikestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fiolstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Krystalgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Peder Hvitfeldts Stræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rosengården - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kultorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Højbro Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Læderstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammel Strand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nybrogade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Magstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Snaregade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Naboløs - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hyskenstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kompagnistræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Badstuestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Knabrostræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brolæggerstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vindebrogade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bertel Thorvaldsens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tøjhusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Børsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slotsholmsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Børsen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansborg Ridebane - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansborg Slotsplads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Prins Jørgens Gård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Proviantpassagen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rigsdagsgården - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christians Brygge 1-5 og 8 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksholms Kanal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søren Kierkegaards Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Annæ Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kvæsthusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kvæsthusbroen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Toldbodgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Strandstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Strandstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amaliegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amalienborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Larsens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordre Toldbod - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trekroner - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bredgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Palægade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Churchillparken - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esplanaden - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Kongensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bornholmsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hammerensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jens Kofods Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grønningen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Poul Ankers Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Annæ Plads 26-28 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Borgergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Landgreven - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dronningens Tværgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hindegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Adelgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kronprinsessegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Georg Brandes Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sølvgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klerkegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rosengade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fredericiagade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Olfert Fischers Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammelvagt - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Pauls Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Pauls Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rævegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rigensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stokhusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Krusemyntegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gernersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haregade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tigergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Suensonsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hjertensfrydsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Elsdyrsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Delfingade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Krokodillegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vildandegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svanegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Timiansgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sølvgade 40 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Øster Voldgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rørholmsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Øster Farimagsgade 3-15 og 2 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ole Suhrs Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammeltoftsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bartholinsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Øster Søgade 8-36 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Voldgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ahlefeldtsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Charlotte Ammundsens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksborggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Israels Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Linnésgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rømersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vendersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Farimagsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Schacksgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nansensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kjeld Langes Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Turesensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gyldenløvesgade lige nr. - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Søgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søtorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Knippelsbro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Torvegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Strandgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asiatisk Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning David Balfours Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hammershøi Kaj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Johan Semps Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nicolai Eigtveds Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Wilders Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Krøyers Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christianshavns Kanal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bådsmandsstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Wildersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Knippelsbrogade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christianshavns Torv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Langebrogade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Applebys Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Voldgården - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Kanalen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Overgaden Neden Vandet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Overgaden Oven Vandet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Annæ Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mikkel Vibes Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sofiegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Søndervoldstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dronningensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Søndervoldstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Prinsessegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amagergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christianshavns Voldgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Volden - Spar Tid og Penge

Udskiftning Voldboligerne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brobergsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Andreas Bjørns Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Burmeistersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bodenhoffs Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Islands Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Margretheholmsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Refshalevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning William Wains Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansholms Ø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Flakfortet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lynetten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Margretheholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Middelgrundsfortet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Quintus - Spar Tid og Penge

Udskiftning Refshaleøen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Danneskiold-Samsøes Allé - Spar Tid og Penge

Udskiftning Philip De Langes Allé - Spar Tid og Penge

Udskiftning Arsenalvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Halvtolv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kuglegården - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kuglegårdsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søartillerivej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trangravsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Værftsbroen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bohlendachvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eik Skaløes Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fabrikmestervej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Galionsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kanonbådsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Leo Mathisens Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Masteskursvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Per Knutzons Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Schifters Kvarter - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stibolts Kvarter - Spar Tid og Penge

Udskiftning Takkelloftsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Theodor Christensens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Benstrups Kvarter - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dokøvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ekvipagemestervej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Judichærs Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Orlogsværftvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning A.H. Vedels Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bradbænken - Spar Tid og Penge

Udskiftning Elefanten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eskadrevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning H.C. Sneedorffs Allé - Spar Tid og Penge

Udskiftning Henrik Gerners Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Henrik Spans Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kongebrovej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Krudtløbsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Minørvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning P. Løvenørns Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Spanteloftvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Takkeladsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Sixtusbatteriet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Søminegraven - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bjørnekloen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Blå Karamel - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fabriksområdet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fredens Ark - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løvehuset - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mælkebøtten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mælkevejen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordområdet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Psyak - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydområdet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tinghuset - Spar Tid og Penge

Udskiftning Midtdyssen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Norddyssen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Syddyssen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asiatisk Plads 2 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nytorv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Larslejsstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Teglgårdstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Peders Stræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Larsbjørnsstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Studiestræde 3-49 og 6-40 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vestergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammeltorv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kattesundet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksberggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mikkel Bryggers Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slutterigade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lavendelstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Farvergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hestemøllestræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gåsegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rådhusstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vandkunsten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løngangstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stormgade 2-14 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Vestergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Kongensgade 1-15 og 4-14 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bryghusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bernstorffsgade 40 - Spar Tid og Penge

Udskiftning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kystvejen 26, 2770 Kastrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kystvejen 26, 2770 Kastrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bag Rådhuset - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rådhuspladsen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jarmers Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vester Voldgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning H.C. Andersens Boulevard - Spar Tid og Penge

Udskiftning Langebro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Studiestræde 57-69 og 50-54 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stormgade 20 og 35 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dantes Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Kongensgade 19-21 og 18-20 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansborggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christians Brygge 24-30 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kalvebod Brygge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fisketorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kalvebod Pladsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hambrosgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Otto Mønsteds Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rysensteensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tietgensgade 37 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Polititorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mitchellsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Edvard Falcks Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Banegårdspladsen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Københavns Hovedbanegård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Otto Mønsteds Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Anker Heegaards Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Puggaardsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Niels Brocks Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Glyptoteket - Spar Tid og Penge

tilbud på udskiftning

Udskiftning Stoltenbergsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Arni Magnussons Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Carsten Niebuhrs Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bernstorffsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bernstorffsgade 17-19 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rådhuspladsen 1 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gyldenløvesgade ulige nr. - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vester Søgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nyropsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dahlerupsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kampmannsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herholdtsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vester Farimagsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Staunings Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jernbanegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Axeltorv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammel Kongevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hammerichsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ved Vesterport - Spar Tid og Penge

Udskiftning Meldahlsgade

Udskiftning Trommesalen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Jørgens Allé - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stenosgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bagerstræde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tullinsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Værnedamsvej lige nr. - Spar Tid og Penge

 

Udskiftning Vesterbrogade 1-149 og 2-150 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterbros Torv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksberg Alle 1 - 13B - Spar Tid og Penge

Udskiftning Boyesgade ulige nr - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kingosgade 1-9 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brorsonsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterbrogade 3 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herman Triers Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Julius Thomsens Gade lige nr - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kleinsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rosenørns Allé 2-18 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Åboulevard 1-13 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dahlerupsgade 6 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Istedgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Reventlowsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Colbjørnsensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Helgolandsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Abel Cathrines Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Viktoriagade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gasværksvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eskildsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Absalonsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svendsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dannebrogsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Otto Krabbes Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Westend - Spar Tid og Penge

Udskiftning Saxogade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oehlenschlægersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kaalundsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Valdemarsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Matthæusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksstadsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mysundegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Flensborggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Enghave Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haderslevgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tove Ditlevsens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Broagergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ullerupgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Enghavevej 1-77 og 2-78 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kongshøjgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankelmarksgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gråstensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Staldgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Halmtorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Reverdilsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stampesgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Colbjørnsensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tietgensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ingerslevsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Istedgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Maria Kirkeplads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eriksgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skydebanegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kvægtorvsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Flæsketorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Onkel Dannys Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Høkerboderne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kvægtorvet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kødboderne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slagtehusgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slagterboderne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skelbækgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sommerstedgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Krusågade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sønder Boulevard - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dybbølsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Godsbanegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Letlandsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Estlandsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esbern Snares Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Arkonagade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asger Rygs Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skjalm Hvides Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sigerstedgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Knud Lavards Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Erik Ejegods Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bodilsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Palnatokesgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Heilsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Røddinggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bevtoftgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bustrupgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stenderupgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Enghave Passage - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rahbeks Allé 3-11 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterfælledvej 1-9 og 2-56 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sundevedsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tøndergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ballumgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hedebygade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Møgeltøndergade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amerikavej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trøjborggade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lyrskovgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rejsbygade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Carlsberg Vej 1-37 og 2-66 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ejderstedgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slesvigsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dannevirkegade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Alsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Angelgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slien - Spar Tid og Penge

Udskiftning Carstensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lundbyesgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ernst Meyers Gade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bissensgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Küchlersgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Freundsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jerichausgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rådhuspladsen 33 og 37 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterbrogade 8 - Spar Tid og Penge

Udskiftning H.C. Andersens Boulevard 18 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bag Elefanterne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Banevolden 2 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bjerregårdsvej 5 og 7 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bryggernes Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gamle Carlsberg Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kammasvej 2, 4 og 6 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ny Carlsberg Vej fra 39 og fra 68 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ottilia Jacobsens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pasteursvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rahbeks Allé 13-15 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Valby Langgade 1 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterfælledvej 58-110 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterbrogade 161-191 og 162-208 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rahbeks Alle 2-36 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Halls Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brøndsteds Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bakkegårds Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kammasvej 3 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jacobys Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Schlegels Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asmussens Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frydendalsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Platanvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asgårdsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kochsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Henrik Ibsens Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Carit Etlars Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Paludan Müllers Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Engtoftevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Carl Bernhards Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kingosgade 11-17 og 8-10 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Værnedamsvej ulige nr. - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksberg Alle 15-63 og 2-104 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Boyesgade lige nr. - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haveselskabetsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Thomas Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hauchsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Alhambravej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mynstersvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Martensens Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Madvigs Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gammel Kongevej 85-179 og 60-178 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nyvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amicisvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Maglekildevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dr. Priemes Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hollændervej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Edisonsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hortensiavej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christian Winthers Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sagasvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rathsacksvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ceresvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grundtvigsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grundtvigs Sidevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Henrik Steffens Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Acaciavej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bianco Lunos Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bülowsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Thorvaldsensvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bomhoffs Have - Spar Tid og Penge

Udskiftning Helenevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Harsdorffsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amalievej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kastanievej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lindevej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Uraniavej - Spar Tid og Penge

Udskiftning H.C. Ørsteds Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vodroffsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tårnborgvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lykkesholms Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Knuds Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Forhåbningsholms Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svanholmsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Schønbergsgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Prinsesse Maries Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vodroffs Tværgade - Spar Tid og Penge

Udskiftning Danasvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Niels Ebbesens Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svend Trøsts Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Carl Plougs Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vodroffslund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Danas Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Norsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sveasvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Forchhammersvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Markus Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Markus Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Johnstrups Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Steenstrups Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Julius Thomsens Plads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Martinsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Suomisvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Filippavej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hostrupsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christian Richardts Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Falkonervænget - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sankt Nikolaj Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hostrups Have - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dr. Abildgaards Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning L.I. Brandes Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning N.J. Fjords Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rolighedsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Falkonergårdsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Åboulevard 15-55 - Spar Tid og Penge

Udskiftning J.M. Thieles Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fuglevangsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bille Brahes Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ingemannsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Erik Menveds Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Steenwinkelsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svanemosegårdsvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rosenørns Alle 1-67 og 22-70 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Adolph Steens Alle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Worsaaesvej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jakob Dannefærds Vej - Spar Tid og Penge

Udskiftning Julius Thomsens Gade ulige nr. - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksberg - Spar Tid og Penge

Udskiftning København Ø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordhavn - Spar Tid og Penge

Udskiftning København N - Spar Tid og Penge

Udskiftning København S - Spar Tid og Penge

Udskiftning København NV - Spar Tid og Penge

Udskiftning København SV - Spar Tid og Penge

Udskiftning Valby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Glostrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brøndby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rødovre - Spar Tid og Penge

Udskiftning Albertslund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vallensbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Taastrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ishøj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hedehusene - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvidovre - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brøndby Strand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vallensbæk Strand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Greve - Spar Tid og Penge

Udskiftning Solrød Strand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Karlslunde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brønshøj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vanløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herlev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skovlunde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ballerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Måløv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Smørum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kastrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dragør - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kongens Lyngby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gentofte - Spar Tid og Penge

Udskiftning Virum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holte - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nærum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dyssegård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bagsværd - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hellerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Charlottenlund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klampenborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skodsborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vedbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rungsted Kyst - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hørsholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kokkedal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nivå - Spar Tid og Penge

Udskiftning Helsingør - Spar Tid og Penge

Udskiftning Humlebæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Espergærde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Snekkersten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tikøb - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hornbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dronningmølle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ålsgårde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hellebæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Helsinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vejby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tisvildeleje - Spar Tid og Penge

Udskiftning Græsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gilleleje - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksværk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ølsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skævinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gørløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Liseleje - Spar Tid og Penge

Udskiftning Melby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hundested - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hillerød - Spar Tid og Penge

Udskiftning Allerød - Spar Tid og Penge

Udskiftning Birkerød - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fredensborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kvistgård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Værløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Farum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lynge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slangerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederikssund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jægerspris - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ølstykke - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stenløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Veksø Sjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rønne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aakirkeby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nexø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svaneke - Spar Tid og Penge

Udskiftning Østermarie - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gudhjem - Spar Tid og Penge

Udskiftning Allinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klemensker - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hasle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Roskilde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tune - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jyllinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skibby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kirke Såby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kirke Hyllinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ringsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ringsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Viby Sjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Borup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herlufmagle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Glumsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fjenneslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jystrup Midtsj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sorø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Munke Bjergby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slagelse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Korsør - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skælskør - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vemmelev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Boeslunde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rude - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fuglebjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dalmose - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sandved - Spar Tid og Penge

Udskiftning Høng - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gørlev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ruds Vedby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dianalund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stenlille - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nyrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lejre - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvalsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tølløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ugerløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kirke Eskilstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Merløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vipperød - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kalundborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Regstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mørkøv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jyderup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Snertinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svebølle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Fuglede - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jerslev Sjælland - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nykøbing Sj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svinninge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gislinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hørve - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fårevejle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asnæs - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grevinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Asmindrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Højby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rørvig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sjællands Odde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Føllenslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sejerø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eskebjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Køge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gadstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Havdrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lille Skensved - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bjæverskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Faxe - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hårlev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Karise - Spar Tid og Penge

Udskiftning Faxe Ladeplads - Spar Tid og Penge

Udskiftning Store Heddinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Strøby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klippinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rødvig Stevns - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herfølge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tureby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rønnede - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holmegaard - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Næstved - Spar Tid og Penge

Udskiftning Præstø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tappernøje - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mern - Spar Tid og Penge

Udskiftning Karrebæksminde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lundby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vordingborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kalvehave - Spar Tid og Penge

Udskiftning Langebæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stensved - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stege - Spar Tid og Penge

Udskiftning Borre - Spar Tid og Penge

Udskiftning Askeby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bogø By - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nykøbing F - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Alslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stubbekøbing - Spar Tid og Penge

Udskiftning Guldborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eskilstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Horbelev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Idestrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Væggerløse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gedser - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nysted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Toreby L - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kettinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Øster Ulslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Errindlev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nakskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Harpelunde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Horslunde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søllested - Spar Tid og Penge

Udskiftning Maribo - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bandholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Torrig L - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fejø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørreballe - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stokkemarke - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesterborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holeby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rødby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dannemare - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sakskøbing - Spar Tid og Penge

Udskiftning Midtsjælland USF P - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense C - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense C - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense C - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense V - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense NV - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense SØ - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense M - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense NØ - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense SV - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense S - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odense N - Spar Tid og Penge

Udskiftning Marslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kerteminde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Agedrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Munkebo - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rynkeby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mesinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dalby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Martofte - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bogense - Spar Tid og Penge

Udskiftning Otterup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Morud - Spar Tid og Penge

Udskiftning Harndrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brenderup Fyn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asperup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søndersø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Veflinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skamby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Blommenslyst - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vissenbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Middelfart - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ullerslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Langeskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aarup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Aaby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gelsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ejby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Faaborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Assens - Spar Tid og Penge

Udskiftning Glamsbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ebberup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Millinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Broby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haarby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tommerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svendborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ringe - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vester Skerninge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stenstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kværndrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Årslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nyborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ørbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gislev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ryslinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ferritslev Fyn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frørup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hesselager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skårup Fyn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vejstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oure - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gudme - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gudbjerg Sydfyn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rudkøbing - Spar Tid og Penge

Udskiftning Humble - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bagenkop - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tranekær - Spar Tid og Penge

Udskiftning Marstal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ærøskøbing - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søby Ærø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kolding - Spar Tid og Penge

Udskiftning Egtved - Spar Tid og Penge

Udskiftning Almind - Spar Tid og Penge

Udskiftning Viuf - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jordrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansfeld - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bjert - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sønder Stenderup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sjølund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hejls - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haderslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aabenraa - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rødekro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løgumkloster - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bredebro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tønder - Spar Tid og Penge

Udskiftning Højer - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gråsten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Broager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Egernsund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Padborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kruså - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tinglev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bylderup-Bov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bolderslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sønderborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Augustenborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydals - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vojens - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gram - Spar Tid og Penge

Udskiftning Toftlund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Agerskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Branderup J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bevtoft - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sommersted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vamdrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vejen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gesten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bække - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vorbasse - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rødding - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lunderskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brørup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lintrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hovborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Føvling - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gørding - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esbjerg Ø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esbjerg V - Spar Tid og Penge

Udskiftning Esbjerg N - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fanø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tjæreborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bramming - Spar Tid og Penge

Udskiftning Glejbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Agerbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ribe - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gredstedbro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skærbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rømø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Varde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Årre - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ansager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Nebel - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oksbøl - Spar Tid og Penge

Udskiftning Janderup Vestj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Billum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vejers Strand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Henne - Spar Tid og Penge

Udskiftning Outrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Blåvand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tistrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ølgod - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tarm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hemmet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skjern - Spar Tid og Penge

Udskiftning Videbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kibæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lem St - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ringkøbing - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvide Sande - Spar Tid og Penge

Udskiftning Spjald - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ørnhøj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tim - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ulfborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fredericia - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fredericia - Spar Tid og Penge

Udskiftning Taulov Pakkecenter - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fredericia - Spar Tid og Penge

Udskiftning Børkop - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vejle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vejle Øst - Spar Tid og Penge

Udskiftning Juelsminde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stouby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Barrit - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tørring - Spar Tid og Penge

Udskiftning Uldum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vonge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bredsten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Randbøl - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vandel - Spar Tid og Penge

Udskiftning Billund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grindsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hejnsvig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sønder Omme - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stakroge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sønder Felding - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jelling - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gadbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Give - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brande - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ejstrupholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hampen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Herning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ikast - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bording - Spar Tid og Penge

Udskiftning Engesvang - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sunds - Spar Tid og Penge

Udskiftning Karup J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vildbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aulum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Holstebro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haderup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sørvad - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hjerm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vemb - Spar Tid og Penge

Udskiftning Struer - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lemvig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bøvlingbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bækmarksbro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Harboøre - Spar Tid og Penge

Udskiftning Thyborøn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Thisted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hanstholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frøstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vesløs - Spar Tid og Penge

Udskiftning Snedsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bedsted Thy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hurup Thy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vestervig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Thyholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skive - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vinderup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Højslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stoholm Jyll - Spar Tid og Penge

Udskiftning Spøttrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Roslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nykøbing M - Spar Tid og Penge

Udskiftning Erslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Karby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Redsted M - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vils - Spar Tid og Penge

Udskiftning Øster Assels - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydjylland/Fyn USF P - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydjylland/Fyn USF B - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fakturaservice - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fakturascanning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kommunepost - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aarhus C - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aarhus C - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aarhus N - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aarhus V - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brabrand - Spar Tid og Penge

Udskiftning Risskov Ø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Åbyhøj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Risskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Risskov Ø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Egå - Spar Tid og Penge

Udskiftning Viby J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Højbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Odder - Spar Tid og Penge

Udskiftning Samsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tranbjerg J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mårslet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Beder - Spar Tid og Penge

Udskiftning Malling - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hundslund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Solbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hasselager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hørning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hadsten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trige - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tilst - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hinnerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ebeltoft - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rønde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Knebel - Spar Tid og Penge

Udskiftning Balle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hammel - Spar Tid og Penge

Udskiftning Harlev J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Galten - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sabro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sporup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Grenaa - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lystrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hjortshøj - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skødstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hornslet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mørke - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ryomgård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kolind - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trustrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nimtofte - Spar Tid og Penge

Udskiftning Glesborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ørum Djurs - Spar Tid og Penge

Udskiftning Anholt - Spar Tid og Penge

Udskiftning Silkeborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kjellerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lemming - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sorring - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ans By - Spar Tid og Penge

Udskiftning Them - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bryrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skanderborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Låsby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ry - Spar Tid og Penge

Udskiftning Horsens - Spar Tid og Penge

Udskiftning Daugård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hedensted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løsning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hovedgård - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brædstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gedved - Spar Tid og Penge

Udskiftning Østbirk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Flemming - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rask Mølle - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klovborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørre Snede - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stenderup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hornsyld - Spar Tid og Penge

Udskiftning Viborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tjele - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løgstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skals - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rødkærsbro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bjerringbro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ulstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Langå - Spar Tid og Penge

Udskiftning Thorsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fårvang - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gjern - Spar Tid og Penge

Udskiftning Randers C - Spar Tid og Penge

Udskiftning Randers NV - Spar Tid og Penge

Udskiftning Randers NØ - Spar Tid og Penge

Udskiftning Randers SV - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ørsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Randers SØ - Spar Tid og Penge

Udskiftning Allingåbro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Auning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Havndal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Spentrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gjerlev J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fårup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalborg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalborg SV - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalborg SØ - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalborg Øst - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svenstrup J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nibe - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gistrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klarup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Storvorde - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kongerslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sæby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vodskov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hjallerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dronninglund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Asaa - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dybvad - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gandrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hals - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vestbjerg - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sulsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tylstrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørresundby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vadum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aabybro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brovst - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løkken - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pandrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Blokhus - Spar Tid og Penge

Udskiftning Saltum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hobro - Spar Tid og Penge

Udskiftning Arden - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skørping - Spar Tid og Penge

Udskiftning Støvring - Spar Tid og Penge

Udskiftning Suldrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mariager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hadsund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bælum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Terndrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aars - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nørager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aalestrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gedsted - Spar Tid og Penge

Udskiftning Møldrup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Farsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Løgstør - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ranum - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fjerritslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brønderslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jerslev J - Spar Tid og Penge

Udskiftning Østervrå - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vrå - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hjørring - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tårs - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hirtshals - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sindal - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bindslev - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederikshavn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Læsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Strandby - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jerup - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ålbæk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skagen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jylland USF P - Spar Tid og Penge

Udskiftning Jylland USF B - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fakturaservice - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fakturascanning - Spar Tid og Penge

Udskiftning Borgerservice - Spar Tid og Penge

Udskiftning Santa Claus/Julemanden - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nuuk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nuussuaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kangerlussuaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sisimiut - Spar Tid og Penge

Udskiftning Maniitsoq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tasiilaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kulusuk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Alluitsup Paa - Spar Tid og Penge

Udskiftning Qaqortoq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Narsaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nanortalik - Spar Tid og Penge

Udskiftning Narsarsuaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ikerasassuaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kangilinnguit - Spar Tid og Penge

Udskiftning Arsuk - Spar Tid og Penge

Udskiftning Paamiut - Spar Tid og Penge

Udskiftning Aasiaat - Spar Tid og Penge

Udskiftning Qasigiannguit - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ilulissat - Spar Tid og Penge

Udskiftning Qeqertarsuaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kangaatsiaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Uummannaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Upernavik - Spar Tid og Penge

Udskiftning Qaarsut - Spar Tid og Penge

Udskiftning Pituffik - Spar Tid og Penge

Udskiftning Qaanaaq - Spar Tid og Penge

Udskiftning Station Nord - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ittoqqortoormiit - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mestersvig - Spar Tid og Penge

Udskiftning Danmarkshavn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Constable Pynt - Spar Tid og Penge

Udskiftning Slædepatrulje Sirius - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tórshavn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tórshavn - Spar Tid og Penge

Udskiftning Argir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Argir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kirkjubøur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Velbastadur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydradalur, Streymoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordradalur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kaldbak - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kaldbaksbotnur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvitanes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hoyvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sandur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sandur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skálavík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Húsavík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dalur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skarvanes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skopun - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skúvoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nólsoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hestur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Koltur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stóra Dimun - Spar Tid og Penge

Udskiftning Stykkid - Spar Tid og Penge

Udskiftning Leynar - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skællingur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kvívík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vestmanna - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vestmanna - Spar Tid og Penge

Udskiftning Válur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sandavágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Midvágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Midvágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sørvágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vatnsoyrar - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bøur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gásadalur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mykines - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oyrarbakki - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oyrarbakki - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kollafjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oyrareingir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Signabøur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hósvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvalvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Streymnes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Saksun - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nesvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Langasandur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haldarsvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tjørnuvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oyri - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordskáli - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svináir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ljósá - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eidi - Spar Tid og Penge

Udskiftning Funningur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gjógv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Funningsfjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Elduvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skáli - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skálafjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Strendur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Innan Glyvur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kolbanargjógv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Morskranes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Selatrad - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gøta - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gøtugjógv - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordragøta - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydrugøta - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gøta - Spar Tid og Penge

Udskiftning Leirvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fuglafjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fuglafjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Saltangará - Spar Tid og Penge

Udskiftning Saltangará - Spar Tid og Penge

Udskiftning Runavík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Glyvrar - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lambareidi - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lambi - Spar Tid og Penge

Udskiftning Rituvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Æduvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Toftir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nes, Eysturoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Saltnes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Søldarfjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Skipanes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Gøtueidi - Spar Tid og Penge

Udskiftning Oyndarfjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hellur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klaksvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Klaksvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordoyri - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ánir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Árnafjørdur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Norddepil - Spar Tid og Penge

Udskiftning Depil - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nordtoftir - Spar Tid og Penge

Udskiftning Múli - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvannasund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vidareidi - Spar Tid og Penge

Udskiftning Svinoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kirkja - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hattarvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Kunoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Haraldssund - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sydradalur, Kalsoy - Spar Tid og Penge

Udskiftning Húsar - Spar Tid og Penge

Udskiftning Mikladalur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trøllanes - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tvøroyri - Spar Tid og Penge

Udskiftning Tvøroyri - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frodba - Spar Tid og Penge

Udskiftning Trongisvágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Øravík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hvalba - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sandvík - Spar Tid og Penge

Udskiftning Fámjin - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Nes, Vágur - Spar Tid og Penge

Udskiftning Lopra - Spar Tid og Penge

Udskiftning Akrar - Spar Tid og Penge

Udskiftning Vikarbyrgi - Spar Tid og Penge

Udskiftning Porkeri - Spar Tid og Penge

Udskiftning Hov - Spar Tid og Penge

Udskiftning Sumba - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1211 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1106 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2720 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1312 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1429 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2770 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1724 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1677 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1736 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1111 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1711 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1053 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1167 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1732 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1257 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1632 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1464 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1451 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1604 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1706 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1254 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1367 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1207 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1105 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1127 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1568 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1754 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1710 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1301 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1453 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1729 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1159 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1728 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1701 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1309 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1418 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1718 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1425 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1702 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1661 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1456 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1401 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1054 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1676 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1368 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1416 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1915 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1856 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1619 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1820 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1809 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1819 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1909 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4720 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9681 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1140 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1147 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1599 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1902 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1852 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1851 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7190 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3220 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8543 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9510 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9493 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9220 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4571 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4174 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4863 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4654 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6440 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8581 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4880 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3720 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7451 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6940 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4281 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5771 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3060 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3070 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4261 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4160 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4591 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4390 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4262 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4241 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4895 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4683 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4912 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4944 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4653 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4872 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3782 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5591 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5892 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5882 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5863 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5491 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6070 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6535 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6851 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7321 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8751 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8680 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8472 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8472 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7442 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8643 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9440 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1121 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1672 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1553 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1572 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1772 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1617 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1156 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1154 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1267 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1556 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1220 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1667 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1359 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1777 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1052 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1723 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1057 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1703 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1421 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1308 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1663 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1409 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1201 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1571 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1666 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1613 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1114 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1650 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1755 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1551 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1150 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1063 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1751 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1720 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1715 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1316 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1329 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1264 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1466 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1419 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1435 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1313 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1120 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1412 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1952 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1903 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2720 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1878 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1353 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1972 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1124 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1950 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1876 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3210 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2630 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5466 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5220 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7323 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7430 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1630 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1829 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1867 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1808 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1868 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1403 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1803 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4913 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4040 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7790 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9280 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8963 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6710 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7120 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2605 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8585 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2650 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8410 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4490 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5492 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5290 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5932 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4681 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2770 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8643 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4671 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4060 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2930 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2880 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4440 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4360 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4572 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4733 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5642 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5762 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5772 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5380 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5390 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5350 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5492 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6094 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6094 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6534 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6854 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8882 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9492 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6682 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6753 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6683 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6621 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7190 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7171 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8783 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8765 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6064 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7362 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7741 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9981 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9530 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9382 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9430 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6980 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8471 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8380 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8881 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9631 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9510 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9210 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6430 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1069 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1202 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1765 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1319 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1725 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1171 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1433 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1669 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1424 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1773 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1621 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1325 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1302 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1071 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1764 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1423 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1164 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1103 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1471 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1115 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1354 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1311 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1050 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1415 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1417 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1056 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1662 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1322 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1573 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1130 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1205 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1606 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1704 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1601 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1564 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1735 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1616 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1733 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1110 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1810 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1271 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1863 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1908 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1862 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1959 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1928 - Spar Tid og Penge

Gratis tilbud på udskiftning

Udskiftning 1921 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1920 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1924 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1823 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1964 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8541 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9490 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6792 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8653 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8722 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1441 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1092 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1148 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1291 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1786 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1552 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1826 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1875 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1911 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1804 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1872 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1822 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1956 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8362 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6372 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6091 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8920 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5474 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5210 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2920 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6920 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9575 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4220 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8783 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9881 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8355 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6973 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8530 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6862 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4652 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8361 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6893 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3050 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4682 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4030 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4130 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4622 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4682 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4190 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4295 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4771 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4894 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4951 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3790 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5642 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5491 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5856 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5863 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9380 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6753 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6052 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7570 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8444 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8641 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8881 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8472 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8350 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8983 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8641 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8981 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7441 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8362 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9293 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9382 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1624 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1756 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1428 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1055 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1722 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1731 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1570 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1356 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1107 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1559 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1360 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1611 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1654 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1166 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1622 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1761 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1608 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1454 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1323 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1072 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1074 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1104 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1051 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1758 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1204 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1563 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1414 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1128 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1251 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1328 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1118 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1158 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1716 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1575 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1352 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1757 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1752 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1567 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1816 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1958 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1807 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1906 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1904 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1966 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1967 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1865 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1825 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1857 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1914 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6430 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6731 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6360 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8752 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4583 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4243 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5592 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6040 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8950 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8462 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1095 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1926 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1916 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1327 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1815 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5883 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7441 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7140 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6650 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8420 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3390 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4983 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6093 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9362 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6580 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4930 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7080 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8680 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6818 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5792 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2880 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7160 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2791 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4684 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5881 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7950 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2820 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6855 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2880 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3140 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4262 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4684 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4293 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4173 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4653 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4871 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4171 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3751 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6630 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6682 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6715 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6823 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6823 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7007 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7150 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7361 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8766 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8765 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8570 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7680 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8543 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9631 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7770 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1117 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1457 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1436 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1577 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1558 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1410 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1652 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1459 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1265 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1062 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1721 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1569 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1160 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1256 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1170 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1472 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1152 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1058 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1268 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1116 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1365 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1122 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1467 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1413 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1363 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1612 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1738 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1317 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1214 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1913 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1951 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1854 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1070 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1953 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1912 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1357 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1879 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1802 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1806 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1923 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1812 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4293 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5580 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5871 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1448 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1566 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1780 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1785 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1592 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1877 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1811 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1161 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2665 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2680 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4261 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6280 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6950 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4793 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5683 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7570 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3490 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3060 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5985 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6510 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8464 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7182 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7130 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8940 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7490 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7280 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4952 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8930 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9982 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8544 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8732 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8961 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2765 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2820 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2942 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3360 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3310 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3120 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3150 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2980 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4140 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4180 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4420 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4242 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4943 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4791 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3770 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5772 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6070 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6541 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6392 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6818 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6752 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6683 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6682 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6052 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7183 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6092 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7755 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7742 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9530 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6973 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8581 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8245 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9982 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9381 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 917 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1427 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1355 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1656 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1726 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1674 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2450 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2150 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1609 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1708 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1657 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1463 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1213 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1219 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1406 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1603 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1562 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1775 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1168 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1266 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1439 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1206 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1366 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1631 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1462 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1303 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1561 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1458 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1602 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1101 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1712 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1432 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1318 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1734 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1653 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1455 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1673 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1422 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1125 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1749 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1659 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1665 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1709 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1762 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1371 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1174 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1315 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1169 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1614 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1173 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1618 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1129 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1102 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1910 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1426 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1957 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1927 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1962 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1901 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1864 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1874 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1873 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1954 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1974 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1818 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3630 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6857 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1098 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1787 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1790 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1655 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1408 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1814 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4180 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5762 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9310 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8210 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2950 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4050 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8305 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2791 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8586 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5853 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8382 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6534 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6051 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8471 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4683 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4534 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4930 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7884 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4532 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4581 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3050 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4621 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2980 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3310 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4030 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4140 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4174 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4534 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4160 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4350 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4140 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4180 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4296 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4360 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4652 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4296 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4735 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4773 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4941 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4792 - Spar Tid og Penge

Gratis tilbud på udskiftning

Udskiftning 4894 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4862 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4733 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6534 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6771 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6622 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8721 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7160 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8781 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8762 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9352 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7160 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9574 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9293 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6933 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8471 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8751 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8464 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9632 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9541 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1411 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1402 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1064 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1123 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1209 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1263 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1215 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1770 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1218 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1065 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1434 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1658 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1066 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1438 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1162 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1153 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1067 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1259 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1203 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1557 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1633 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1165 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1208 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1358 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1675 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1326 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1431 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1306 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1719 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1172 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1668 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1714 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1664 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1119 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1113 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1126 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1717 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1151 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1216 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1221 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1634 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1607 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1321 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1253 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1576 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1131 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1362 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1073 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1261 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1555 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1112 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1615 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1965 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1922 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1824 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1905 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1917 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1635 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1973 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9800 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6780 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6853 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1093 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 999 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1971 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1817 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4873 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4673 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9541 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9440 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2650 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8723 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8220 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2635 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8381 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9240 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8831 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8380 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2970 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7361 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4130 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8832 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5854 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4733 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4593 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8766 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2930 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6310 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2730 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1533 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3490 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3080 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2950 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4591 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4540 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4243 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4682 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4291 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4173 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4772 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4953 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4736 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4874 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5631 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5672 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5854 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5853 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5874 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8781 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7120 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8654 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7200 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7323 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8654 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7650 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7280 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6990 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8883 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8444 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8592 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8632 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8570 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8963 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7362 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7980 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8382 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9352 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9881 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1739 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1727 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1737 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1753 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1407 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1437 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1310 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1763 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1369 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1671 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1430 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1420 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1304 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1799 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1324 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1574 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1059 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1068 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1060 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1155 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1361 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1771 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1364 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1157 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1210 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1468 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1707 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1705 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1175 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1774 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1554 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1759 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1307 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1651 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1766 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1452 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1061 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1699 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1255 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1250 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1314 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1955 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1810 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1801 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1861 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1961 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1871 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1350 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1813 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1866 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1855 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1925 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1440 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1805 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9760 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5471 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6705 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4070 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6630 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1853 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1828 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1827 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1963 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5884 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4573 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4780 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5462 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6720 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6971 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9300 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7184 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8870 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8310 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8763 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5000 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5600 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2860 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6640 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8654 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6933 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2900 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5690 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9320 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6261 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7173 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5874 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9430 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9632 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3650 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7442 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6880 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4295 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5464 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5485 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7752 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4592 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9940 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5935 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4920 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4892 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4632 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1532 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 2625 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3520 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3480 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4622 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4291 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4190 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4460 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4370 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4100 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4891 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 4672 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 3740 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5463 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5492 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5771 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 5953 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6541 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7673 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6852 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6880 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6040 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8660 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8762 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 6623 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7330 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7270 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7850 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9382 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9260 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7451 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8230 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8940 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8960 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8882 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8560 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8680 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8550 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7840 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7470 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 8620 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9610 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9750 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9670 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9700 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9340 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9381 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9830 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 9440 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1513 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1500 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 7400 - Spar Tid og Penge

Udskiftning 1217 - Spar Tid og Penge

Udskiftning Agersø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Agerø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Albuen - Spar Tid og Penge

Udskiftning Alrø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Als - Spar Tid og Penge

Udskiftning Amager - Spar Tid og Penge

Udskiftning Anholt - Spar Tid og Penge

Udskiftning Askø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Avernakø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Barneholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Barsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Birkholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bjørnø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bogø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bornholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Brandsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Bågø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Christiansø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Frederiksø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Drejø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dræet - Spar Tid og Penge

Udskiftning Dybsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Egholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Egholm - Spar Tid og Penge

Udskiftning Ejlinge - Spar Tid og Penge

Udskiftning Endelave - Spar Tid og Penge

Udskiftning Enehøje - Spar Tid og Penge

Udskiftning Enø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Eskilsø - Spar Tid og Penge

Udskiftning Falster - Spar Tid og Penge

Pris- & materialeliste Der tages forbehold for ændringer i pris- og materialelisten samt trykfejl. Marts 2015 Willemoesgade 47 2100 Kbh. Ø Tlf.: 86 29 74 81 www.menzer-kristensen.dk Frank Ushus mobil: 27 93 03 28 fu@menzer-kristensen.dk sJÆLLAND Pris_og_materialeliste_Sjael_2015.indd 1-3 23/03/15 12.51 Prisliste iht. plantegninger fra M&K brochure. Priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2016 Individuelt Byggeri Radonsikring af fundament Udjævning af 30 cm afgravet jord Stabilgrus i indkørsel Trægulve i værelser, soveværelse, køkken og stue Klinker i bryggers, entre og badeværelser Indervægge i 10 cm letbeton Ydervægge 41 cm Massive blødstrøgne mursten Mikrovæv på vægge Vinduer i træ Loftisolering 450 mm loftgranulat Trælofter Hvid lud 5” Betontagsten Dobbelt S Tagrende 125 mm stål Facader afsluttes med 50 cm udhæng Inventar fra Svane eller HTH Køkkenet. Afsat kr. 80.000 inkl. montering Hårde hvidevarer. Afsat kr. 30.000 inkl montering Gulvmonterede toiletter Armaturer som Hans Grohe fokus e2 Gulvarme i alle rum med trådløse termostater Mekanisk ventilationsanlæg med fugtføler Indvendige spots 10 stk Udvendig frostsikker vandhane Ind- og udvendig kloak op til 20 meter Stikledning til el og vand op til 20 meter Røgalarm 230v med batteri backup Huset bygges iht. BR 10 (2015,2020 mod merpris) Landinspektør med IBS attest Jordbundsundersøgelse Brand, storm og entrepriseforsikring Trykprøvning og energimærkning Byggeskadeforsikring Komplet tegningsmateriel samt ansøgning om byggetilladelse (ekskl. gebyrer) Materialeliste for VALM: Individuelt Byggeri Radonsikring af fundament Udjævning af 30 cm afgravet jord Stabilgrus i indkørsel Trægulve i værelser, soveværelse, køkken og stue Klinker i bryggers, entre og badeværelser Indervægge i 10 cm letbeton Ydervægge 41 cm Massive blødstrøgne mursten Mikrovæv på vægge Vinduer i træ/alu Loftisolering 450 mm loftgranulat Gipslofter 2 lag Lydregulerende felter i køkken Zinkindækninger ved murkroner FUNKIS: Taghældning 1:40 , Tagpap ENSIDIG: Taghældning 5 grader, Tagpap GAVL: Taghældning 25 grader, Betontagsten dobbelt ss FUNKIS: Skjulte pvc nedløb ENSIDIG, GAVL: Kvartrunde zinktagrender Inventar fra Svane eller HTH Køkkenet. Afsat kr. 100.000 inkl. montering Hårde hvidevarer. Afsat kr. 40.000 inkl. montering Væghængte toiletter Armaturer som Hans Grohe fokus e2 Gulvarme i alle rum med trådløse termostater Mekanisk ventilationsanlæg med fugtføler Indvendige spots 10 stk Udvendig frostsikker vandhane Ind- og udvendig kloak op til 20 meter Stikledning til el og vand op til 20 meter Røgalarm 230v med batteri backup Huset bygges iht. BR 10 (2015,2020 mod merpris) Landinspektør med IBS attest Jordbundsundersøgelse Brand, storm og entrepriseforsikring Trykprøvning og energimærkning Byggeskadeforsikring Komplet tegningsmateriel samt ansøgning om byggetilladelse (ekskl. gebyrer) Materialeliste for Funkis, ensidig og GAVL: Priserne er gældende på Sjælland og brofaste øer. Med mindre andet er oplyst er priser ekskl. carport, redskabsrum, overdækninger og badekar. Billeder i kataloget kan være vist med tilvalg. Priserne er gældende på Sjælland og brofaste øer. Med mindre andet er oplyst er priser ekskl. carport, redskabsrum, overdækninger og badekar. Billeder i kataloget kan være vist med tilvalg. VALM Individuelt Byggeri Radonsikring af fundament Udjævning af 30 cm afgravet jord Stabilgrus i indkørsel Trægulve i værelser, soveværelse, køkken og stue Klinker i bryggers, entre og badeværelser Indervægge i 10 cm letbeton Ydervægge 41 cm Massive blødstrøgne mursten Mikrovæv på vægge Vinduer i træ/alu Etageadskillelse: Gitterdrager, gulvvarme, 7 cm beton Loftisolering 450 mm loftgranulat Gipslofter 2 lag Lydregulerende felter i køkken Zinkinddækninger ved murkroner FUNKIS: Taghældning 1:40, tagpap ENSIDIG: Taghældning 5 grader, tagpap GAVL: Taghældning 25 grader, betontagsten dobbelt ss FUNKIS: Skjulte pvc nedløb ENSIDIG, GAVL: Kvartrunde zinktagrender Inventar fra Svane eller HTH Køkkenet. Afsat kr. 120.000 inkl. montering Hårde hvidvarer. Afsat kr. 50.000 inkl. montering Trappe afsat kr. 25.000 inkl. montering Tagterrasse: Hårdtræsbrædder, galv. Gelænder. Væghængte toiletter Armaturer som Hans Grohe fokus e2 Gulvarme i alle rum med trådløse termostater Mekanisk ventilationsanlæg med fugtføler Indvendige spots 10 stk. Udvendig frostsikker vandhane Ind- og udvendig kloak op til 20 meter Stikledning til el og vand op til 20 meter Røgalarm 230v med batteri backup Huset bygges iht. BR 10 (2015,2020 mod merpris) Landinspektør med IBS attest Jordbundsundersøgelse Brand, storm og entrepriseforsikring Trykprøvning og energimærkning Byggeskadeforsikring Komplet tegningsmateriel samt ansøgning om byggetilladelse (ekskl. gebyrer) Materialeliste for 2 PLAN og DOBBELT Priserne er gældende på Sjælland og brofaste øer. Med mindre andet er oplyst er priser ekskl. carport, redskabsrum, overdækninger og badekar. Billeder i kataloget kan være vist med tilvalg. MK 135 M2 1.523.000 MK 151 M2 * 1.718.000 MK 156 M2 1.742.000 MK 159 M2 * 1.830.000 MK 167 M2 1.854.000 MK 168 M2 1.865.000 MK 171 M2 1.898.000 MK 185 M2 2.000.000 MK 185 M2a 2.028.000 MK 190 M2 2.011.000 MK 192 M2 2.056.000 MK 225 M2 2.304.000 MK 242 M2 * 2.450.000 Prisliste iht. plantegninger fra M&K brochure. Priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2016 FUNKIS ENSIDIG/GAVL MK 135 M2 1.835.000 1.774.000 MK 151 M2 1.920.000 1.861.000 MK 151 M2a 1.947.000 1.872.000 MK 156 M2 1.960.000 1.887.000 MK 159 M2 2.050.000 1.995.000 MK 160 M2 2.063.000 2.012.000 MK 167 M2 2.123.000 2.030.000 MK 168 M2 2.118.000 2.042.000 MK 171 M2 2.154.000 2.070.000 MK 173 M2 2.184.000 2.094.000 MK 185 M2 2.281.000 2.220.000 MK 185 M2a 2.281.000 2.220.000 MK 190 M2 2.280.000 2.224.000 MK 192 M2 2.305.000 2.274.000 MK 192 M2 a 2.330.000 2.318.000 MK 225 M2 2.645.000 2.565.000 MK 242 M2 2.808.000 2.699.000 MK 176 M2 2.368.000 2.308.000 MK 185+15 M2 ** 2.568.000 2.528.000 MK 186 M2 2.463.000 2.411.000 MK 198 M2 2.655.000 2.585.000 MK 203 M2 2.686.000 2.646.000 MK 208+58 M2 *** 3.116.000 3.080.000 MK 234 M2 2.980.000 2.940.000 MK 240 M2 ** 3.066.000 3.025.000 MK 245+17 M2 ** 3.223.300 3.101.800 MK 125 M2 x2 **** 3.277.000 3.220.500 MK 134+11 M2 x2 ** 3.512.000 3.422.000 MK 157+11 M2 x2 ** 4.178.700 4.080.400 1 plan 1 plan 2 pl./DoBBELT Funkis ENSIDIG/GAVL GAVL VALM ENSIDIG FUNKIS * Inkl. overdækket terrasse Prisliste iht. plantegninger fra M&K brochure. Priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2016 ** Inkl. tagterrasse *** Inkl. garage **** Inkl. vognly + skur Pris_og_materialeliste_Sjael_2015.indd 4-6 23/03/15 12.51 Willemoesgade 47 2100 Kbh. Ø Tlf.: 86 29 74 81 www.menzer-kristensen.dk Pris_og_materialeliste_Sjael_2015.indd 7-9 23/03/15 12.51 Pris_og_materialeliste_Sjael_2015.indd 10-12 23/03/15 12.51

Pris- & materialeliste Der tages forbehold for ændringer i pris- og materialelisten samt trykfejl. Marts 2015 Claus Menzer mobil: 28 43 59 52 cm@menzer-kristensen.dk Peter Kristensen mobil: 20 40 60 67 pk@menzer-kristensen.dk Bredskiftevej 18 8210 Aarhus V Tlf.: 86 29 74 81 www.menzer-kristensen.dk Jyll a n d Pris_og_materialeliste_Jyl_2015.indd 1-3 23/03/15 12.50 Prisliste iht. plantegninger fra M&K brochure. Priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2016 Priserne er gældende i hele Jylland og på Fyn. Med mindre andet er oplyst er priser ekskl. carport, redskabsrum, overdækninger og badekar. Billeder i kataloget kan være vist med tilvalg. Priserne er gældende i hele Jylland og på Fyn. Med mindre andet er oplyst er priser ekskl. carport, redskabsrum, overdækninger og badekar. Billeder i kataloget kan være vist med tilvalg. VALM Priserne er gældende i hele Jylland og på Fyn. Med mindre andet er oplyst er priser ekskl. carport, redskabsrum, overdækninger og badekar. Billeder i kataloget kan være vist med tilvalg. MK 135 M2 1.348.000 MK 151 M2 * 1.520.000 MK 156 M2 1.542.000 MK 159 M2 * 1.620.000 MK 167 M2 1.641.000 MK 168 M2 1.650.400 MK 171 M2 1.680.000 MK 185 M2 1.770.000 MK 185 M2a 1.795.000 MK 190 M2 1.780.000 MK 192 M2 1.820.000 MK 225 M2 2.039.000 MK 242 M2 * 2.168.000 Prisliste iht. plantegninger fra M&K brochure. Priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2016 FUNKIS ENSIDIG/GAVL MK 135 M2 1.620.000 1.570.000 MK 151 M2 1.699.000 1.647.000 MK 151 M2a 1.725.000 1.661.000 MK 156 M2 1.736.000 1.669.000 MK 159 M2 1.811.000 1.765.000 MK 160 M2 1.824.000 1.782.000 MK 167 M2 1.875.000 1.803.000 MK 168 M2 1.872.000 1.812.000 MK 171 M2 1.905.000 1.829.000 MK 173 M2 1.930.000 1.842.000 MK 185 M2 2.018.000 1.961.000 MK 185 M2a 2.018.000 1.961.000 MK 190 M2 2.018.000 1.958.000 MK 192 M2 2.038.000 2.006.400 MK 192 M2 a 2.064.000 2.018.000 MK 225 M2 2.340.000 2.272.000 MK 242 M2 2.485.000 2.396.000 MK 176 M2 2.091.000 2.041.000 MK 185+15 M2 ** 2.273.000 2.233.000 MK 186 M2 2.174.000 2.132.000 MK 198 M2 2.346.600 2.285.000 MK 203 M2 2.377.000 2.333.000 MK 208+58 M2 *** 2.755.000 2.705.000 MK 234 M2 2.640.000 2.630.000 MK 240 M2 ** 2.713.000 2.675.000 MK 245+17 M2 ** 2.854.000 2.805.000 MK 125 M2 x2 **** 2.900.000 2.850.000 MK 134+11 M2 x2 ** 3.108.000 3.028.400 MK 157+11 M2 x2 ** 3.698.000 3.611.000 1 plan 1 plan 2 pl./DoBBELT Funkis ENSIDIG/GAVL Individuelt Byggeri Radonsikring af fundament Udjævning af 30 cm afgravet jord Stabilgrus i indkørsel Trægulve i værelser, soveværelse, køkken og stue Klinker i bryggers, entre og badeværelser Indervægge i 10 cm letbeton Ydervægge 41 cm Massive blødstrøgne mursten Mikrovæv på vægge Vinduer i træ Loftisolering 450 mm loftgranulat Trælofter Hvid lud 5” Betontagsten Dobbelt S Tagrende 125 mm stål Facader afsluttes med 50 cm udhæng Inventar fra Svane eller HTH Køkkenet. Afsat kr. 80.000 inkl. montering Hårde hvidevarer. Afsat kr. 30.000 inkl montering Gulvmonterede toiletter Armaturer som Hans Grohe fokus e2 Gulvarme i alle rum med trådløse termostater Mekanisk ventilationsanlæg med fugtføler Indvendige spots 10 stk Udvendig frostsikker vandhane Ind- og udvendig kloak op til 20 meter Stikledning til el og vand op til 20 meter Røgalarm 230v med batteri backup Huset bygges iht. BR 10 (2015,2020 mod merpris) Landinspektør med IBS attest Jordbundsundersøgelse Brand, storm og entrepriseforsikring Trykprøvning og energimærkning Byggeskadeforsikring Komplet tegningsmateriel samt ansøgning om byggetilladelse (ekskl. gebyrer) Materialeliste for VALM: Individuelt Byggeri Radonsikring af fundament Udjævning af 30 cm afgravet jord Stabilgrus i indkørsel Trægulve i værelser, soveværelse, køkken og stue Klinker i bryggers, entre og badeværelser Indervægge i 10 cm letbeton Ydervægge 41 cm Massive blødstrøgne mursten Mikrovæv på vægge Vinduer i træ/alu Loftisolering 450 mm loftgranulat Gipslofter 2 lag Lydregulerende felter i køkken Zinkindækninger ved murkroner FUNKIS: Taghældning 1:40 , Tagpap ENSIDIG: Taghældning 5 grader, Tagpap GAVL: Taghældning 25 grader, Betontagsten dobbelt ss FUNKIS: Skjulte pvc nedløb ENSIDIG, GAVL: Kvartrunde zinktagrender Inventar fra Svane eller HTH Køkkenet. Afsat kr. 100.000 inkl. montering Hårde hvidevarer. Afsat kr. 40.000 inkl. montering Væghængte toiletter Armaturer som Hans Grohe fokus e2 Gulvarme i alle rum med trådløse termostater Mekanisk ventilationsanlæg med fugtføler Indvendige spots 10 stk Udvendig frostsikker vandhane Ind- og udvendig kloak op til 20 meter Stikledning til el og vand op til 20 meter Røgalarm 230v med batteri backup Huset bygges iht. BR 10 (2015,2020 mod merpris) Landinspektør med IBS attest Jordbundsundersøgelse Brand, storm og entrepriseforsikring Trykprøvning og energimærkning Byggeskadeforsikring Komplet tegningsmateriel samt ansøgning om byggetilladelse (ekskl. gebyrer) Materialeliste for Funkis, ensidig og GAVL: Individuelt Byggeri Radonsikring af fundament Udjævning af 30 cm afgravet jord Stabilgrus i indkørsel Trægulve i værelser, soveværelse, køkken og stue Klinker i bryggers, entre og badeværelser Indervægge i 10 cm letbeton Ydervægge 41 cm Massive blødstrøgne mursten Mikrovæv på vægge Vinduer i træ/alu Etageadskillelse: Gitterdrager, gulvvarme, 7 cm beton Loftisolering 450 mm loftgranulat Gipslofter 2 lag Lydregulerende felter i køkken Zinkinddækninger ved murkroner FUNKIS: Taghældning 1:40, tagpap ENSIDIG: Taghældning 5 grader, tagpap GAVL: Taghældning 25 grader, betontagsten dobbelt ss FUNKIS: Skjulte pvc nedløb ENSIDIG, GAVL: Kvartrunde zinktagrender Inventar fra Svane eller HTH Køkkenet. Afsat kr. 120.000 inkl. montering Hårde hvidvarer. Afsat kr. 50.000 inkl. montering Trappe afsat kr. 25.000 inkl. montering Tagterrasse: Hårdtræsbrædder, galv. Gelænder. Væghængte toiletter Armaturer som Hans Grohe fokus e2 Gulvarme i alle rum med trådløse termostater Mekanisk ventilationsanlæg med fugtføler Indvendige spots 10 stk. Udvendig frostsikker vandhane Ind- og udvendig kloak op til 20 meter Stikledning til el og vand op til 20 meter Røgalarm 230v med batteri backup Huset bygges iht. BR 10 (2015,2020 mod merpris) Landinspektør med IBS attest Jordbundsundersøgelse Brand, storm og entrepriseforsikring Trykprøvning og energimærkning Byggeskadeforsikring Komplet tegningsmateriel samt ansøgning om byggetilladelse (ekskl. gebyrer) Materialeliste for 2 PLAN og DOBBELT GAVL VALM ENSIDIG FUNKIS * Inkl. overdækket terrasse Prisliste iht. plantegninger fra M&K brochure. Priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2016 ** Inkl. tagterrasse *** Inkl. garage **** Inkl. vognly + skur Pris_og_materialeliste_Jyl_2015.indd 4-6 23/03/15 12.50 Pris_og_materialeliste_Jyl_2015.indd 7-9 23/03/15 12.50 Pris_og_materialeliste_Jyl_2015.indd 10-12 23/03/15 12.50

Materialebeskrivelse Udvendige materialer Bolig • Muret med trægavle (se udvalg af sten ved STARK) • Sorte IBF tagsten • Tagrender, stålmetallic tagrender • Træ/alu-vinduer • Indkørsel med stabilgrus Redskabsrum • Der trækkes forsyning til redskabsrum hvor der opsættes 1 stk. grundarmatur med afbryder. • Der installeres 1 stk. stikkontakt ved døren. Indvendige materialer Gulve • Gulvvarme i hele huset m/trådløs styring • Klinker på gulv i køkken, bad og bryggers Pr. kvm. Kr. 200 • Trægulve i stue. Tarkett ask robust hvid matlak • Tæpper i soveværelse og værelser Trægulve: Horsens Tæppetorv ved Jørgen Holmegaard, Holmboes Allé 9, 8700 Horsens Klinker: STARK Horsens, Strandpromenaden, ved Johnny Lundstrøm telefon 7625 3000 Indvendige materialer fortsat Vægge / lofter • Glasvæv – Hvid Malerbehandlet • Træloft – Ludbehandlet Der er mulighed for tilvalg af kip i alrummet og gipslofter Døre/vinduer • Indvendige hvide glatte døre m/stålgreb • Vindueskarme marmor/granit Belysning • Køkken 4 spot og lampeudtag for spot under overskabe • Lille bad 3 spot • Store bad 4 spot • Carport 2 spot Belysning, stikkontakter, antennestik mv. monteres af elektriker Henning Lund. Strandkærvej 34, 8700 Horsens, ved Flemming Lund tlf. 4060 0040 Diverse inventar Elementer og hvidevarer • Beløb afsat til HTH inventar Kr. 72.000 • Beløb afsat til hvidevarer inkl. montering Kr. 18.000 Køkken: HTH i Tilst (Søren i erhvervsafdelingen) telefon 8740 8877 Hvidevarer: Elektriker, Henning Lund, Strandkærvej 34, 8700 Horsens. Kontaktperson: Flemming: 4060 0040 Sanitet • Ifø Sign toiletter • Hans Grohe Focus S vandhaner i køkken og bryggers • Oras Optima Brusetermostat • Hans Grohe brusesæt model Croma Vario 100. • Alpe vask EW 3 ø 470 mm. i Badeværelserne • Panda stålvask i køkken og bryggers • Mora frostfri udendørshane • VVS/GASFYR – Baretta 30 bsi Kondenserende Mulighed for tilvalg af væghængte toiletter Kr. 12.000 Hans Møllegård ApS, Marsallé 24, 8700 Horsens – kontaktperson: Kim 7564 3488 Diverse installationer • Der monteres 1 stk. røgalarm som angivet i Bygningsreglementet af 1995. • Antenne og telefonsstik udføres som tomrørsinstallation • • OBS: køber skal selv betale for tilslutning til antenne, telefon og internet Bygherren forpligter sig til • At tegne en lovpligtig byggeskadeforsikring • At lave jordbundsundersøgelse FORBEHOLD Byggeherren forbeholder sig retten til konstruktion og materialeændringer. Forsikring • Byggeskadeforsikring Sælger tegner lovpligtig byggeskadeforsikring, som erstatter købers normale ejerskifteforsikring. • Husforsikring Såfremt køber ønsker det, indhenter vi gerne tilbud på hus- og indboforsikring via vores samarbejdspartnere. Modeller Bolig 150kvm. + Dobbelt carport Pris kr. 1.995.000 inkl. Grund Bolig 132kvm. + Enkelt carport Pris kr. 1.850.000 inkl. Grund Mulighed for tilvalg af dobbelt carport Bolig 132kvm. + Enkelt carport Pris kr. 1.850.000 Mulighed for tilvalg af dobbelt carport OBS: Der kan frit ændres på indvendige skillevægge Kontantbehov udover købesummen • Udbetaling kr. 50.000 • Restkøbesummen betales først på overtagelsesdagen • Stempelomkostninger af kr. 1.995.000 (mulighed for reducering) Kr. 13.400 • Berigtigelsesomkostninger (betales senest 15 før overtagelsen) Kr. 5.000 Refusionsopgørelse Efter overtagelsen vil der ske forholdsmæssig refundering af sælgers udgifter til ejendomsskat. Beløbet medtaget på refusionsopgørelsen som forfalder senest 30 dage efter overtagelse.

 

Mariannes materialeliste til anneks til håndværkerne Fundament: Cement, isoleres med flamencoplader, klinkegulv (30x30 eller 40x40) med gulvvarme (naturgas fra huset). Klæber til klinker: Ceresit CM90 flex-klæber (uden nanopartikler), standard fuge, Alfix cerafill. Mure: Monopol murpap (ikke tjære), røde mursten (som eksisterende hus). Mørtel: Enten 1 del cement 8 dele strandmørtel eller Maxit mørtel blandet med strandsand og cement. Hulmur isoleres med Perlite 0515SC. Vandskurede vægge. Males til sidst med Beckers Scotte 5, Svanemærket, ral 9010 Lofter: Fermacell fiber-gipsplader, fastgjort til metalskelet. Gipspladerne monteres med spartelkantsamling (man bestiller pladerne med spartelkant). Der skal spartles med fugespartel (blandes manuelt. Jeg tåler under ingen omstændigheder klæbefugen).Derpå ilægges papirarmeringsbånd. Til sidst skal der efterspartles med Finspartel (den er færdigblander, man får den i en spand). Jeg har monteringsvejledning, man kan også få den sendt fra Fermacell 39 69 89 07. Dampspærre Pe-folie (ren plast). Tag: Tegl som eksisterende hus, træspær, Komproment Viking undertag 280, isoleret med hør og Perlite. Der er kun adgang direkte fra gavllem, og derfor kunne jeg have nøjedes med perlite - oprindelig var der adgang fra loftlem i køkken og perlite kunne drysse ned, når lemmen blev åbnet. Vinduer og udvendige døre: Aluminium fra J.Lundsby, Horsens 75 62 75 88/28 40 50 88 eller direkte fra E.Thomsen, der fremstiller vinduerne, 97 41 41 88. Vinduer og døre monteres med fugebund (en skumgummipølse) og mørtel både inde og ude. Måske fuges der udefra til sommer. Indvendige døre: Ren glas fra Dalgård i Brædstrup 75 75 21 50. Bad-toilet: Fliser (15x15 eller20x20) i badeafsnittet og ved håndvask Klæber Ceresit CM90 flex-klæber uden nanopartikler, flisefuge standart/ Alfix Cerafil (så sammenfaldende med de hvide fliser som muligt).Toilet, håndvask og telefonbruser. Rør: stål elller pp-rør. Ingen silikone, men fugemasse Tech 7 (kun i smalle fuger, max. 0,5 x 0,5 cm (tager 2 måneder at afgasse). Væggene males med Beckers Scotte 5, Svanemærket. Køkken: Vandskurede vægge, males med Beckers scotte 5. Vask og bordplade af rustfrit stål .Fliser på væg langs køkkenbordpladens kant og komfur og lidt opad væggen. Rør pp rør eller rustfrit stål. De isolerede vandrør, der går fra eksisterende hus til annekset tåler jeg ikke så godt. Derfor er adgang til teknikskab ændret, så det er direkte udefra. El: Kablerne skal være afskærmede. Dem kan man få fra NKT, en type, der hedder NOSKX-J. De er skærmet mod magnetfelt og er PVC og Halogenfrie (se nktcables.dk). IHC med tænding på alle stikkontakter (for at gøre installationen spændingsløs, når den ikke bruges). Feltfri har vejledt omkring afskærmning af huset mod stråling. Der er monteret et specielt gitter omkring hele hulmuren og loft. Aluminiumsvinduer og rustfrit køkkenbord er blevet udlignet (der er monteret kobberledning i hulmur langs sokkel) for at undgå spændinger, der kan udsende magnetfelter. Malerarbejde: Lloft og vægge Beckers scotte 5,ral 9010, Svanemærket. Nilan ventilationsanlæg: Nilan-anlæg med Camfil filterskab plaseres i kælder i nabohus pga. el-påvirkning. Jeg aftaler med håndværker, hvor ind- og udsugning skal placeres. Jeg vil gerne tale med alle håndværkere og gennemgå materialer, der skal bruges. Måske er der nogle lovbestemte ting, jeg ikke kender til og derfor ikke har undersøgt. Jeg glæder mig til at samarbejde med håndværkerne ...og til at få et hus, jeg kan tåle at være i.

info@pj-huse.dk PJ-HUSE.DK Materialebeskrivelse hos Preben Jørgensen Huse Når I vælger et Preben Jørgensen Hus er nedenstående indeholdt i standardprisen: Fundament • 35 cm fundament af beton ført 90 cm i jord. 1 stk. Lecatherm®-blokke + 1 stk. Leca-blok og 15 cm flamingo. • Der sikres mod indtrængning af Radon i henhold til lovgivning. Gulv • Indtil 20 cm fyldsand under 265 mm flamingo P80 og 12-13 cm beton. • Der udføres sokkel under bærende skillevægge. Ydervægge 37 cm • Opmures i røde eller gule blødstrøgne standardmursten. Sålbænken mures i samme sten. • 150 mm hulmursisolering fra ISOVER λ 32. • 10 cm bagmur i YTONG-blokke i forbandt. • Fugning af murværk udføres med trykkede studser i henhold til lovgivningen. • Svindrevner i sokkelpuds kan forekomme. Skillevægge • 10 cm YTONG-blokke i forbandt. Opmurede og vandskurede indvendige vægge • Størstedelen af hustyperne leveres dog med alle indvendige vægge opmurede og filtsede (vandskurede) som standard. Se prislisten. • Opmurede udhuse og garager leveres filtsede indvendig uden malerbehandling. Tag • Præfabrikerede gitterspær 25°. • Betontagsten IBF Dobbelt S. info@pj-huse.dk PJ-HUSE.DK Gavltrekanter • Gavltrekanter opmures. • Ved carport, overdækket, over skrå vinduer og over vinduesåbninger større end 240 cm er det udført i grundmalet træ uden trykimprægnering. Udvendigt træværk • Sternbræt grundmalet sort og uhøvlet uden trykimprægnering. • Tagunderløb som glat grundmalet hvid og høvlet uden trykimprægnering. • Eventuel yderligere træbeklædning på hus og carport/garage er grundmalet træ uden trykimprægnering. Udhus ved carport • Klinkbeklædt grundmalet sort og uhøvlet træ uden trykimprægnering. • 1 stk. umalet udhusdør med lås passende til huset. Udvendige døre og vinduer • Rationel model DOMUS med lavenergiglas i vinduer. • Udluftningsventiler i henhold til lovgivningen. 30 mm polystyren i fals. • Vinduesbundstykker som rulleskifte i mursten. Indvendige døre • Hvide pladedøre med Coupé-dørgreb i børstet stål. • Hvidmalede karme og gerigter. Køkken- og garderobeskabe • Der opstilles køkken-, bad- og garderobeskabe. Indenfor den afsatte pris kan der frit vælges hos HTH i Vejle. • Bordplader leveres i HTH-standard plastlaminat. • Stålvaske i køkken og bryggers. Lofter • 5” høvlede rustiklofter i ludbehandlet fyr overalt. Dampspærre: 0,20 mm plastfolie. • Indblæsningsisolering svarende til eller 360 mm isolering fra ISOVER λ 37. • Der opsættes isoleret loftlem med stige i bryggers. • Alle lofter er separat opsat af hensyn til lydisolering. info@pj-huse.dk PJ-HUSE.DK Vægfliser • I alle huse opsættes fliser til loft i bruseniche. Gulvklinker • I køkken/alrum, badeværelse, entré og bryggers nedlægges klinker med gulvvarme. Sanitet og vand • Afløb og påfyld til opvaskemaskine i køkken og til vaskemaskine i bryggers. • 1 stk. udvendig frostsikret Mora Garden-vandhane ved bagdør. Vandrørsinstallationer i plastik. • Til hvert badeværelse: 1 stk. hvid Ifø Sign-toilet med indbygget lås og Pressalit Sign-toiletsæde med fast beslag. 1 stk. Hans Grohe Croma 100 Multi Ecostat-brusersæt. 1 stk. Hans Grohe Focus E-håndvaskarmatur med løft-op-ventil. 1 stk. 4 mm spejl på 60 x 60 cm. 1 stk. Damixa Trend-toiletpapirholder i krom. 3 stk. Damixa Trend-håndklædekroge i krom. • Til køkken og bryggers: Hver 1 stk. Hans Grohe Focus E-armatur. El • Stik til køleskab, kogeplade, ovn, opvaskemaskine og emhætte i køkken samt til vaskemaskine og tørretumbler i bryggers. • Forberedt til 1 stk. udvendig væglampe ved hver hoveddør. Ekskl. lamper. • Lovbefalede stikkontakter: 1 stk. for hver påbegyndt 4 m² gulvareal pr. beboelsesrum, entré, gang og bryggers. • I køkken 3 stk. frie stikkontakter over køkkenbordplade. • I badeværelser 1 stikkontakt. 1 stk. udvendig stikkontakt placeret efter bygherrens ønske. • 1 stk. loftudtag i hvert rum og 2 stk. i stue. I køkken/alrum er der 1 stk. over vask og 1 stk. over spisebord. • I badeværelser 1 vægudtag over spejl. 1 stk. korrespondance på 1 stk. loftudtag i entré. • Alle kontakter er LK-farvede i hvid eller grå. • 4 stk. tomrørsinstallation inkl. blinddæksel til antenne eller telefon. • 6 stk. indvendige spot type DL 830 35W 230V i børstet stål. • 1 stk. lovbefalet røgalarm. Hårde hvidevarer • Hårde hvidevarer leveres og monteres af Ølholm El i henhold til det afsatte beløb jævnfør prislisten. Varme • Gulvvarme. Tagrender • Tagrender og nedløb udføres som synlige tagrender i zink. info@pj-huse.dk PJ-HUSE.DK Malerarbejde • Indvendige vægge udspartles, og der opsættes savsmuldstapet, som males hvidt. • Glasvæv i badeværelser. Vandskurede vægge males hvide – dog ikke i murede udhuse/garager. • Dørindfatninger og fodpaneler leveres hvidmalede. • Diverse rør males hvide. • I typerne med opmurede og vandskurede indvendige vægge opsættes ingen fodpaneler. Tæpper • Leveres af A-13 Tæpper i Tørring. Diverse Udover de i prislisten anførte priser skal bygherren betale for ekstra udvendige stikledninger til vand, el og kloak, gebyr for bygge-tilladelse, el, vand og varme i byggeperioden, eventuelt fyldesand og ekstrafundering, jordbundsundersøgelse, eventuel landmåler, bortkørsel af byggeaffald og overskydende jord, byggegrund, diverse tilslutningsafgifter samt antenne- og telefonstik m.m. Bemærk: Ved opvarmning med fjernvarme eller naturgas skal bygherren forvente udgift til stikledning fra tilslutningssted i vej til teknikskab i bryggers. Forhør om priser hos fjernvarmeselskab eller gasselskab. Medbyg Der er mulighed for medbyg. Forhør os venligst nærmere på telefon 75 80 51 71. info@pj-huse.dk PJ-HUSE.DK Hvad er med i prisen? I priserne for standardhuse er følgende inkluderet: • Energiberegning • Energimærkning • Trykprøvning Byggefirmaet forsikrer byggeriet i byggeperioden og tegner 10-årig byggeskadeforsikring. Hvidevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 14.714 Fliser og klinker til en kvadratmeterpris af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 250 Tæpper til en kvadratmeterpris af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 135 I tæppeprisen skal indregnes spartling, lim m.m. Inventar fra HTH jævnfør prislisten. Udvendige stikledninger målt fra tilkoblingspunkt til nærmeste hushjørne (max 15 m) til vand, el, regnog spildevand inkl. 3 brønde. Herudover betales kr. 1.000,- pr. m stikledning, hvis der er over 15 m. Der modregnes ikke, hvis der er under 15 m. Hvis der ikke er sat 2 skelbrønde på grunden, sættes disse efter regning. Genvindingsanlæg: Med fugtstyring Ekstra ventil ind/ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1.700 Fjernvarmeinstallation ekskl. varmeveksler. Såfremt der ikke købes for de som standard afsatte beløb til inventar, hårde hvidevarer og tæpper hos byggefirmaets leverandører, godskrives bygherren alene en del af de afsatte beløb. info@pj-huse.dk PJ-HUSE.DK Tillægspriser Alle tillægspriser er inkl. 25% moms. Varmeveksler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 15.996 Ændring til naturgas med kondenserende gaskedel og skorsten ført gennem tag . . . . . . . . . . . . Kr. 39.000 BR15-energiklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr./m² 160 • 320 mm sort P80-flamingo, 190 mm λ 32 hulmursisolering (41 cm ydervægge). • Indblæsningsisolering svarende til eller 415 mm λ 37 loftisolering. • Forbehold for prisændring efter energiberegning. Carport 26,7 m² med redskabsrum i træ og træpiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 48.060 Overdækket terrasse med træpiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr./m² 1.300 Jordvarme inkl. 300 m slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 86.000 Jordvarme inkl. 400 m slange (hus over 170 m²) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 96.000 Solceller inkl. montage 12,75 m², 1,9 kW anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 55.000 Solceller inkl. montage 20,50 m², 3,0 kW anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 82.500 Solceller inkl. montage 41,00 m², 6,0 kW anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 151.250 Ved opførelse udover 25 km fra Ølholm beregnes et mindre afstandstillæg.

Svalin

Det klimavenlige bofællesskab

Search for:

Primary MenuSkip to content

Forside

Medlemmerne

Svalin – bolig til salg

Search

Øvrige materialer

Posted on29. oktober 2010AuthoradminLeave a comment

 

Øvrige teknologier (udkast)

 

Regnvandsindsamling (hvis tilladt ift lokalplanen)

 

Vandbehandlingsanlæg

 

Rensning og genanvendelse af gråt spildevand fra køkken og bad

 

Komposteringsanlæg

 

Blyfri vandhaner

 

Væksthuse og grønne have på taget

 

Kalkspaltning fra Aqua Unique.

 

CategoriesArkiv

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

 

Navn *

 

 

E-mail *

 

 

Websted

 

 

Kommentar

 

 

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

 

 

Nye indlæg

 

BMW i3 El-bil i Svalin

Møde med nyt bofællesskab på Toppen

Bofællesskabet Svalin søger naboer til et nyt bofællesskab

Solcellerproduktion

Fællesskab og fællesspisning

De første 14 flytter ind i Svalin

20 medlemmer og 5 måneder til indflytning

De tre første huse er rejst

Nye kommentarer

 

Michael Skands til BMW i3 El-bil i Svalin

Mads Rybner til Regnvandsopsamling og genanvendelse af gråt spildevand

Jesper Mark Pedersen til Solcellerproduktion

Claus til Møde med nyt bofællesskab på Toppen

Ditlev til Møde med nyt bofællesskab på Toppen

Meta

 

Hej.

 

Vi er igang med at lave budget til en tilbygning og i den forbindelse har jeg lavet en materialeliste.

Jeg poster den selvfølgelig hvis nogen vil kigge den igennem og komme med kommentarer hvis i ser noget som mangler e.lign.

Men jeg har selv manglet noget at gå ud fra og har også set flere som har efterspurgt en sådan liste.

 

Lidt om byggeriet:

En tilbygning på ~38m2 som skal indeholde nyt stort bad på ca. 11m2 og soveværelse i resten.

Soklen støbes ned tilfrostfri dybde eller bæredygtig grund. I betondækket bliver der udlagt radonspærre isoleret med 275mm polystyren og kantstrimler monteret mod sokkelkant. I betonlaget vil der blive udlagt rionet og hertil bundet gulvvarme. Soklen bliver stødt af fagmand.

Tilbygning udføres i mursten som vandskures på 2 facader og den sidste facade laves i sort klink beklædning, dog med synlig muret gavlkant. Muren laves laves med 190mm isolering og 8 murbindere pr. m2. muren bliver ialt 410mm. Indvendige vægge bliver ligeledes muret og vandskuret.

Taget udføres som et lavhældningstag med 5° hældning udført af spærtræ med krydsfiner og tagpap. Taget isoleres med 350mm isolering.

 

Men til et spørgsmål:

Er her nogen som ved hvormange trækbånd jeg skal have ned i soklen?

 

Mvh Max

 

PS: jeg har været i tyskland for at snakke priser, jeg forventer at få nogle priser i næste uge. Hvis det har interesse kan jeg poste lidt om det også.

 

 

Vedhæft andre filer end billeder

Materialeliste(1).pdftbyg(1).pdf

---------------------------

Mvh Max

 

Nu med brændeovn

 

 

linding85

linding85

Indlæg: 166

Postnr: 6705

PM

linding85 (04-05-2010 23:07 )

Kan desværre ikke hjælpe dig så meget med gennemgang af din materiale liste... men ser dog ud til den er rimelig omfattende og at der er tænkt på det meste... Men fin ide og glæder mig til at se når der kommer priser på

 

Mvh

Linding

Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)

 

 

FWM

FWM

Indlæg: 2598

Postnr: 7323

PM

FWM (04-05-2010 23:16 )

Hvis du kun vil have 275mm polystyren, skal du op i en trykstyrke 180 - 200. De normale G 60 og 80 skal der 300mm af, for at leve op til isoleringskravet.

 

Der skal et kryds på hver langside, så 4 trækbånd i soklen.

Mvh.

 

Flemming

 

Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor

 

boso

boso

Indlæg: 803

Postnr: 8410

PM

boso (04-05-2010 23:22 )

dybest set skal du vel have trækbånd for ca. hver anden meter - men det kræver jo en ingeniør beregning hvis du skal være helt sikker.

 

Jeg ville overveje at lave en kileopbygning af taget da 5graders hældning ikke er ret meget, hvorfor det næppe kommer til at virke særlig pænt inden for. .......men det er vel en smagssag.

 

hvad skal du bruge fuglegitter til? Burde nok nærmere være snefangsrør....

 

gernerelt er din liste meget specifik - og alligevel vil der komme nogle overraskelser. Istedet for at præcisere alt omkring tagpap arbejdet så få et tilbud, hvor det er op til leverandøren at købe og montere fodblik , udluftning osv. - det er alligevel en del af deres pris

 

blot et par hurtige tanker

Maxs

Maxs

Indlæg: 22

Postnr: 8722

PM

Maxs (05-05-2010 20:52 )

 

Tak for den info. Du har vel ikke en ref. hvor jeg kan læse lidt om det med fundamentet - inden jeg snakker med ham der skal lave det?

 

 

 

---------------------------

Mvh Max

 

Nu med brændeovn

 

Maxs

Maxs

Indlæg: 22

Postnr: 8722

PM

Maxs (05-05-2010 21:46 )

Skrevet af boso på 04 maj 2010 23:22

dybest set skal du vel have trækbånd for ca. hver anden meter - men det kræver jo en ingeniør beregning hvis du skal være helt sikker.

 

 

 

Jeg ville overveje at lave en kileopbygning af taget da 5graders hældning ikke er ret meget, hvorfor det næppe kommer til at virke særlig pænt inden for. .......men det er vel en smagssag.

 

 

hvad skal du bruge fuglegitter til? Burde nok nærmere være snefangsrør....

 

gernerelt er din liste meget specifik - og alligevel vil der komme nogle overraskelser. Istedet for at præcisere alt omkring tagpap arbejdet så få et tilbud, hvor det er op til leverandøren at købe og montere fodblik , udluftning osv. - det er alligevel en del af deres pris

 

blot et par hurtige tanker

 

 

Jeps, ingeniør beregningerne er også på vej, har netop sendt tegningerne til ham idag :-)

Man bliver bare så utålmodig!

 

Det er ikke endnu ikke besluttet hvordan loftet skal føres. vi har tænkt os at kigge på det når vi har fået spærne op og ligge til den tid. Der er ca. 38cm i forskel.

 

Jeg vidste ikke engang at der er noget der hedder et snefangsrør... men det ved jeg nu, det ser jo meget snart ud. Tak for det!

 

Jeg må finde mig en god og rimelig tagdækker som kan give bud!

Og ja. overraskelserne er vi klar på. vi har ca. 15% til disse afsat.

 

Tak for dine tanker,

 

---------------------------

Mvh Max

 

Nu med brændeovn

 

Koluda

Koluda

Indlæg: 9170

Postnr: 4490

PM

Koluda (05-05-2010 22:54 )

Prøv at smide en PM til tagdækker Claus, så giver han dig sikkert et godt tilbud på det.

Vores renovering projekt i Jerslev

 

Danmarks bedste spillemaskine forum